بررسی بیوتیپ‌های باکتری عامل پژمردگی سیب زمینی در ایران


بررسی بیوتیپ‌های باکتری عامل پژمردگی سیب زمینی در ایران
در تابستان سال 1370 از مزارع آلوده به پژمردگی باکتریائی سیب‌زمینی واقع در هستان‌های اصفهان، آذربایحان شرقی، خراسان، مرکزی، چهار محال و بختیاری، مازندران و شهرستان تهران غده‌های سیب‌زمینی جمع‌آوری و با هستفاده از محیط کشت تترازولیوم کلرید آگار (TZC)، 66 ایزوله از اونها جدا گردید.


شته رز
یکصد آزمایش فیزیولوژیکی و بیوشیمیائی و نیز آزمایشات سرولوژیکی (نشت دو طرفه درآگار و ایمینوالکتروفورز) و الکتروفورزپروتئین روی این ایزوله‌ها انجام شد.


حشره کارادنیا
کلیه ایزوله به شکل میله‌ای راست و دارای بیش از یک تاژک قطبی، گرم منفی، هوازی، کاتالاز واکسدازمثبت ، آرجی نین دهیدرولاز منفی بودند و روی محیط King B تولید رنگ فلورسانت ننمودند.


علفهای هرز مزارع چغندرقند و طرق مبارزه با آن
اغلب ایزوله‌ها قادر به هیدرولیز نشاسته، ذوب ژلاتین نبوده، توئین 80، کازئین و آربوتین را هیدرولیز و نیترات را احیا نمودند تولید مواد احیا نماينده از ساکارز، گازازگلوکز، SH2 از سیستئین و تیروزنیاز در اغلب ایزوله‌ها، ثبت و تولید اندول، هستوئین متیل رد، لهانیدن سیب زمینی، دآمیناسیون فنیل آلانین، دکربوکسیلاسیون آرجی نین واورنیتئین، تولیدSH2 از پپتون، کتولاکتوز لسیتیناز در اغلب ایزوله‌ها منفی بود لذا به عنوان گونهء Pseudomonas solanacearum تشخیص داده شدند.


کرم ساقه‌خوارنیشکر و ذرت
چون همه ایزوله‌ها از لاکتوز، مالتوز، سلوبیوز، هستفاده کرده از نتوانستند از مانیتول، سوبیتول و دولسیتول تولید اسید نمایند و روی برگهای توتون واکنش فوق حساسیت ایجاد نکردند همچنین به علت شباهت زیاد نقوش الکتروفورزی پروتئین اغلب ایزوله‌ها با پروفیل پروتئنی ایزوله‌های هستاندارد0242 و 01073 (بیوتیپ‌های 2) کلیه ایزوله‌ها بیوتیپ 2 و نژاد 3 باکتری P.solanacerarum تشخیص داده شدند.


سنهای مضر غلات و طرز مبارزه با آنها


بررسی آفات مرکبات


58 out of 100 based on 53 user ratings 828 reviews

@