سعادت از دیدگاه امام خمینی(ره)


سعادت از دیدگاه امام خمینی(ره)
این رساله پژوهشی درباره‌ی تعریف سعادت انسان در آثار عرفانی و فلسفی امام خمینی و توصیف ایشان از حقیقت انسان و نحوه‌ی رسیدن به سعادت می‌باشد.


بررسی مبانی فلسفی نقاشی متافیزیکی جرجیو دکریکو
انسان فطرتاً طالب سعادت و خیر مطلق هست و در طول زندگی خود در جستجوی اون می‌باشد.


دیدگاه قرآن و حدیث درباره شواهد علمی دال بر وجود موجود زنده در آسمان
انسانی را که امام سیمای اون را ترسیم می‌کند موجودی محکوم به جبر سرنوشت نیست و باگوهری به نام اختیار می‌تواند بر همه موانع کمال و سعادت خویش فائق آید.


بررسی تطبیقی شاهنامه‌ی فردوسی و حماسه رامایانا و تاثیر آنها بر هنر نگارگری ایران و هند؛ عنوان بخش عملی: دریاهای آسمانی
سعادت ذاتی انسان نیست و باید با سعی و تلاش خود اون را کسب کند.


بررسی ساختار دستوری عتبه الکتبه
انسان تا در دار دنیا واقع هست می‌تواند خود را از هر مرتبه نقص و شقاوت و شرک و نفاق، نجات دهد و به مراتب کمال و سعادت برساند.


بررسی آمیختگی اسطوره و تاریخ در بخش میانی شاهنامه
معرفت و شناخت انسان نسبت به جهان هستی و خالق، راه را برای پیمودن راه سعادت هموار می‌سازد.


الگوی سفر دانش‌آموزان ابتدایی و تعیین عوامل موثر با استفاده از GIS


حقوق بشر از دیدگاه اسلام با نگرشی به افکار ونظرات امام خمینی (س)


59 out of 100 based on 44 user ratings 1219 reviews

@