عیب یابی خودرو مشکلات دیدنی


عیب یابی خودرو مشکلات دیدنیمشکل:گیربکس داغ می کند

وضیح مشکل:پس از رانندگی،از گیربکس بوبه مشام میرسد.در حین
رانندگی با گیربکس اتوماتیک ممکن است احساس سرخوردن دنده ها نیز بکنید.
هنگامیکه روغن گیربکس را چک می کنید بوی سوختگی می دهد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گیربکس کم شده است.
حفره های روغن گیربکس با گل گرفته اند .
خنک کننده روغن گیربکس خراب شده است.
روغن نادرستی درون گیربکس ریخته شده است.
ترمستات گیربکس خراب شده است.
در گیربکس مشکل درونی وجود دارد.
روغن گیربکس کثیف شده استو باید تعویض شود.
مشکلی در موتور وجود دارد.تجربیات کوچک ولی گرانبها...

1:

وضیح مشکل: در حین رانندگی مشاهده میکنید که چراغ شارژ سیستم
چشمک میزند .این مشکل به تدریج زیاد می شود.


قیمت میخوام دقیق
مشکلات احتمالی:
سیم شل یا قطع شده هست.
رشته های درون ژنراتور خورده شدهاند.
تنظیم نماينده ولتاژ خراب شده است


خودرویی که صدی سه لیتر می سوزاند

2:

توضیح مشکل: موتور بنظرخوب کار مکیکند ولی به سرعت پس از روشن شدن
داغ می کند .


____ایا دستگاهی هست که بتونه گاز طبیعی که در خونه هست رو به سوخت خودرو تبدیل کنه ؟____
این مشکل عمدتآ بعد از 5 دقیقه کار کردن موتور یا حرکت خودرو
به مقدار 500 متر دیده میشود .


توانايي ديد در شب , تكنولوژي جديد اتوموبيل Bmw
ممکن است کگه از زیر کاپوت شاهد بیرون آمدن
دود نیز باشید .


********خبر هاي مربوط به خودرو و مسائل مربوط به خودرو*******
پس از داغ شدن موتور اون را فورآ خاموش کنید تا آسیب به
مشکلات احتمالی عبارتند از:
آب رادیاتور خیلی کم شده هست .
تسمه موتور یا بریده شده هست یا سر می خورد.
پروانه برقی ممکن هست از کار افتاده باشد.
وقت بندی احتراق ممکن هست اشتباه تنظیم شده باشد.
امکان وجود نشت در سیستم واکیوم.


تاپیک اختصاصی مجله ماشین
مشکل مکانیکی در موتور .
ترموستات گیر کرده باشد.
امکان وجود نشت در سیستم خنک نماينده.
امکان نشت در سر سیلندر.

3:

توضیح مشکل: موتور بنظر خوب کار می کند ولی پس از رانندگی
داغ می شود این مشکل عمدتآ سپس مدتی کار کردن موتور یا کشیدن بار
زیاد دیده میشود .

ممکن هست که از زیر کاپوت شاهد بیرون آمدن دود نیز
باشید پس از داغ شدن موتور اون را خاموش کنید تا آسیب به قسمت های دیگر نرسد.
مشکلات احتمالی عبارتند از
اب رادیاتور خیلی کم شده هست .
تسمه موتور یا بریده شده هست ویا سر می خورد .
پروانه برقی ممکن هست از کار افتاده باشد .

وقت بندی احتراق ممکن هست اشتباه تنظیم شده باشد.
امکان وجود نشت در سیستم واکیوم .
مشکل مکانیکی در موتور .
فشار زیادی به ماشین آمده هست .
امکان وجود نشت در سیستم خنک نماينده .
امکان نشت در سر سیلندر.
امکان گرفتگی رادیاتور.

4:

توضیح مشکل: همه چیز خوب هست ولی ناگهان گیج بنزین یا گیج های دیگر
مقادیرنادرستی را نشان میدهند.برخی اوقات همه گیج ها با هم مقدارشان
عوض می شود و گاهی مشکل متعلق به یک گیج است .

این مسأله ناگهانی هست.
مشکلات احتمالیعبارتند از:
یکی از اتصالات مدار گیج هاقطع شده است.
در یکی از اتصالات برقی خوردگی وجود دارد.
واحد ارسال اطلاعات به گیج ها خراب شده هست.
خود گیج خراب شده هست.

این اتفاق وقتی همه گیج ها از کار بیفتند صادق میشود .

5:

توضیح مشکل: گیج بنزین یا گیج های دیگر از کار افتاده هست.
برخی اوقات همه گیج ها با هم کار نمینمايند و گاهی مشکل متعلق
به یک گیج هست.

این مسأله ناگهانی است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
یکی از اتصالات مدار گیج ها قطع شده هست.
در یکی از اتصالات برقی خوردگی وجود دارد.
واحد ارسال اطلاعات به گیج ها خراب شده هست.
خود گیج خراب شده هست .

این اتفاق وقتی همه گیج ها از کار بیفتند
صادق نمی باشد.
فیوز گیج ها سوخته هست .

تنظیم نماينده ولتاژ پانل گیج ها سوخته هست .

6:

توضیح مشکل :تمام چراغ های اخطار با هستارت زدن روشن می شوند .پس از
روشن شدن موتور یکی از اونها روشن می ماند و بقیه خاموش می شوند.

این چراغ
نیز همواره روشن می ماند
.معمولآ این مشکل به تدریج پیدا می شود و در ابتدا گاهی اونچراغ روشن می شود
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال برقی شل و یا قطع شده هست.
واحد ارسال اطلاعات به چراغهای اخطار خراب شده هست.
مشکلی در خودرو پیش آمده و چراغ اخطار همین مساله را هشدار می دهد.

7:

توضیح مشکل: تمام چراغ های اخطار با هستارت روشن میشوند پس از
روشن شدن موتور ،چراغ اخطار ترمز دستی روشن می ماند و بقیه خاموش
می شوند .شما سعی می کنید که با بازی کردن با ترمز دستی اون را خاموش
کنید ولی نمی شود این مشکل معمولآ به صورت ناگهانی ظاهر میشود.
مشکلات احتمالی عبارتند از
:ترمز دستی کامل رها نمی کند .
سویچ ترمز دستی خراب شده هست.
روغن ترمز کم شده هست.
در سیستم ترمز هیدرولیکنشتی وجود دارد .

8:

توضیح مشکل:تمام چراغ های اخطار بجز یکی از اونها در هنگام
هستارت روشن می شوند .

پس از روشن شدن ،بقیه چراغ ها خاموش
می شوند.

این مشکل معمولاوناگهانی صورت می گیرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال برقی شل یا قطع شده
واحد ارسال اطلاعات به چراغ اخطار خراب شده هست .
چراغ سوخته هست .
فیوز مدار سوخته هست.

9:

توضیح مشکل :تمام چراغ های اخطار خاموش هستند و ناگهان یکی
از اونها روشن میشود .

در عملکرد موتور تغییری احساس نمی شود
.

ممکن هست که این چراغ با افزایش سرعت روشن شود.معمولآ این نوع
مشکل گاهی دیده می شود و به تدریج بدتر می شود .
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال برقی شل یا قطع شده هست .
واحد ارسال اطلاعات به چراغ اخطار خراب شده هست.
یک تسمه موتور شل و یا خراب شده است.
مشکلی در سیستم خودرو به وجود آمدهاستو چراغ نیز همان مساله را هشدار میدهد.

10:

توضیح مشکل : این اسامی هر کدام توسط یکی از سازندگان خودرو انتخاب شده اند
همگی اونها بر روی یک سیستم عمل می نمايند که همان سیستم شارژ نماينده خودرو هست
.اگر این چراغ با هر سرعتی که موتور کار کند روشن شود ،حتمآ مشکلی وجود دارد
.گاهی یک تشمه موتور وقتی هنگامیکه چراغ روشن می شود جیغ میزند.
مشکلات احتمالی عبارتند از :
ژنراتور شما خراب شده هست .
تنظیم نماينده ولتاژ خراب شده هست.
تسمه ژنراتور شل و یا خراب شده هست.
در مدار سیستم شارژنماينده مسئله سیمی بوجود آمده هست.


11:

مشکل:چراغ چک موتور یا سرویس موتور روشن شده هست

توضیح مشکل:در این قسمت پیچیدگی زیادی وجود داردزیرا تولید نمايندگان
به این چراغ نامهای متعددی دادهاند.

این چراغ همچنین در خودروهای مختلفی
را نظارت می کند .

در اکثر موارد این چراغ بخشی از مدار کنترل الکترونیک
موتور هست.

روشن شدن چراغ به این معنی هست که کامپیوتر چراغ یک مشکل
را در سیستم احساس کرده هست.

تا رفع این عیب این چراغ روشن می ماند .

این چراغ ممکن هست که روشن شود و روشن بماند و یا روشن شود و پس از
مدتی خاموش شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کامپیوتر خودرو مشکلی را در سیستم پیدا کرده هست .
موتور دارای مشکل عمده ای هست که باید فورآ برطرف شود .
فشار روغن بسیار پایین هست.
موتور جوش آورده هست.

12:

توضیح مشکل:چراغ درجه حرارت روشن شده هست و یا گیج حرارت
در قسمت خطر برنامه دارد.
مشکلات احتمالی عبارتند از :
آب رادیاتور کم شده هست.
مشکل در پروانه خنک نماينده و یا سیستم خنک نماينده.

13:

مشکل: چراغ موتور یا روغن در رانندگی روشن می شود
توضیح مشکل:چراغ روغن ممکن هست بانام موتور مشخص شده باشد .اگر
چنین باشد این چراغ علاوه بر روغن بر دمای اب موتور نیز نظارت می کند
اگر این چراغ روشن شود وارتباطی با سرعت کار کردن موتور نداشته باشد مشکل
عمدهای وجود دارد.گاهیاین چراغ فقط هنگانیکه به موتورگاز داده نمی شود
روشن می شود وبا گاز دادن خاموش می شود.

این مشکل به تدریج بیشتر میشود.
مشکلات احتمالی عبارتند از :
موتور فشار روغن را از دست داده هست ویا فشار روغن پایین آمده هست
که مشکل عمده ای هست (باید به سرعت اشکال موتور رفع شود)
واحد اطلاع دهنده فشار روغن خراب شده هست.
روغن موتور بسیار کم شده هست .
موتور جوش آورده هست.


74 out of 100 based on 29 user ratings 754 reviews

@