حاصل حد این تابع


حاصل حد این تابع


رسم دستگاه معادله خطی

1:

با سلام
اگر احیاناً منظورتون این باشه:برای حلش داریم:موفق باشید/


توزیع دوجمله ای وپواسون

2:

آیا رابطه ی زیر درسته؟
(lnx)/(x) =1
....
نه منظورم ن x به توان عبارت بالاییشه
....
کتاب هم جوابشو e اورده


حل دستگاه و اعمال ضرایب

3:

با سلام

کتاب هم جوابشو e اورده


که برای رفع ابهام مطابق زیر عمل می کنیم:


حل رو به ترتیب زیر ادامه میدیم:بنابراین حاصل حد مورد نظر برابر هست با:آیا رابطه ی زیر درسته؟
(lnx)/(x) =1
خیر، نمودار زیر رو در نظر بگیرید:بنابرین جواب نه هستش (اونم نه با «ع»!)

موفق باشید/


اعداد اعشاری در یک بازه

4:62 out of 100 based on 47 user ratings 922 reviews

@