قرینه نمودار


قرینه نمودارسلام
y=kx^2 رو نسبت به محور x ها قرینه اش میشه y=-kx^2
درصورتی که نمودار رسم میکنیم این در اصل باید قرینه نسبت به محور y حساب بشه. چون y ها تغیر کرده و x ثابت است. اما میگن قرینه نسبت به محور x . چرال؟Engineering Mathematics

1:

سلام
نه دیگه! قرینه نسبت به محور ایکس هاست.


ثبت یک فرمول ساخته شده ...
خاطرتون هست برای قرینه نسبت به یک خط چه کار میکردیم دیگه؟ ببینید یه نقطه روی نمودار منحنی درنظر بگیرید.


کمک فوری ..... روش حل ضرب خارجی در فضای 4 بعدی را کی میدونه؟
از اون نقطه به محور ایکسها یعنی محور افقی عمود کنید به همون اندازه ای که بالای محور بوده همونقدر بیاید پایین.


اثبات : 1 = 2
نقطه حاصل میشه نقطه نطیر روی نمودار منعکس شده.


◄◄ معــرفــی و درخــواســت کــتابـــها و منــابــع کمــک آمــوزشــی ریــاضــیــات ►►
که دقیقا همون چیزی میشه که خودتون نوشتید.


Hyper Cube چیه؟


آيا مفاهيم رياضي منطبق بر عقل است ؟

2:56 out of 100 based on 31 user ratings 256 reviews

@