چطور ممکن است یک تابع مثال بزنیم که مشتق اول داشته باشد ولی مشتق دوم و سدم نداشته باشد؟


چطور ممکن است یک تابع مثال بزنیم که مشتق اول داشته باشد ولی مشتق دوم و سدم نداشته باشد؟چطور ممکن است یک تابع مثال بزنیم که مشتق اول داشته باشد ولی مشتق دوم و سوم نداشته باشد؟پیوستگی یکنواخت و غیریکنواخت

1:

توابع دو ضابطه در این مواقع راحت ترین مثال ها هستند :سوالی از مشتق

2:56 out of 100 based on 41 user ratings 1216 reviews

@