تمرین فیزیک : تابع زمان مکان متحرکی...........


تمرین فیزیک : تابع زمان مکان متحرکی...........


مقدار فاصله صفر شدن میدان از دو بار

1:


سلام عكس ها باز نشدولي بطور كلي براي بدست آوردن جابجايي از رايشان نمودار x دو نقطه اي كه ميخواهيم از رايشان نمودار از هم كم ميكنيم و براي سرعت متوسط هم اون را بر وقت تقسيم ميكنيم سرعت لحظه اي هم شيب مماس بر نمودار مكان وقت در هر نقطه دلخواه ميباشد


سوال از نگاشت دو بعدی

2:

باید دوباره اپلود کنم


62 out of 100 based on 27 user ratings 652 reviews

@