تجسس اطلاعات


تجسس اطلاعاتتجسس اطلاعات
تجسس اطلاعات

اطلاعات به دليل پاسخ به ابهامات و ارضاي حس كنجكاوي كه خود نيازي متأثر از سرشت انساني است از چنان شأن و جايگاهي برخوردار است كه هيچ رقيب يا جايگزيني را نمي توان براي ان تصور نمود. بخصوص در عصري كه تصميم سازي به مثابه حربه اي جهت مقابله با نادانسته ها و عدول از حريم نا امن ترديد و ناكاميست. با اين حال اطلاعات داراي كاركردي دو گانه و كاملاً متناقض است و چون شمشيري دو دم از سويي به عنوان مظهر انديشه و خلاقيت ناشي از ايجاد و بيان پيوندي خارج از عرف ميان امور تلقي مي شود و مرزهاي ناشناخته دانش را در مي نوردد و منجر به عرضة ايده و رهيافتي به غير از اشكال و نمودهاي متعارف و دستماية زايش اطلاعات آتي است و از سوي ديگر بيانگر روابط و مناسبات جديد و ابزاري جهت تفوق و توانمندي و بهانه اي جهت اثبات حقانيت و حفظ اريكة قدرت و متعاقب آن تضعيف ، تمسخر و به چالش واداشتن طرف مقابل است. كشورهاي برخوردار جهت تثبيت موقعيت ممتاز خود و به عنوان حربه اي در جنگ رواني با ساير ملل و جهت نيل به مقاصد عمدتاً سياسي به وفور متوسل به اين شيوه ها مي شوند. (وارد 2003) بخصوص به اينكه فناوري با توسل جستن به كليه سيستم ها، ابزارها و راهكارها چنان با همه ظرفيتها و قابليت هاي خود به ياري اطلاعات شتافته است كه بشر در هيچ برهه اي يافته هاي خود را كه سرمنشأ عزم و جزم و مبادرت به هر اقدامي است را تا بدين سان مشحون و متأثر از آن نيافته است.کمک فوری برای نحوه ذخیره صفحات در گوگل

1:

اطلاعات مغاير

در فرآيند اطلاع رساني ، اطلاعات مغاير، نقيض يا خلاف واقع ، بهره برداري نامتعارف و غير اصولي و در تقابل با جريان عادي اطلاعات و به قصد نيل به اهداف خاص هست چرا كه بر خلاف قصد اوليه پديدآورندگان اطلاعات كه عمدتاً جهت شفاف سازي و رفع ابهام امر يا پديدهاي و متعاقب اون به نيت رشد و بالندگي گروهاي هدف مي باشند.


طراحى سایت رایگان رایگان رایگان
به هر نوع جرياني كه منجر به نقض غرض بانيان اون و باعث ترديد ، به شبهه افكندن ، تخدير و يا تحميق مخاطب شود و به تحريف مطالب و از جمله ، صرف نظر يا حذف نمودن، كم اهميت جلوه دادن بخشي و يا برجسته نمودن بخش ديگر و يا گزينش موردي اطلاعات منجر شود فرموده مي شود به عبارت ديگر به هر نوع اقدامي كه جهت سوء هستفاده و بهره جايشاني فريبكارانه و نابجا از اطلاعات و به منظور توجيه و محق جلوه دادن خود و به منظور نيل به اغراضي خاص صورت پذيرد، اطلاعات مغاير گايشانند.

از رايشانكردي ديگر نيز مي توان اين موضوع را در فرآيند دريافت اطلاعات ، به هر نوع دسترسي نادرست و خلاف قاعده معمول و مرسوم كه با هستفاده از ابزارها و شيوه هاي خلاف اخلاق و جهت حصول به نيات غير خيرخواهانه و برتري طلبانه انجام مي شود اطلاق نمود.


رتبه ای که باعث خجالت ایرانیان است
البته مفهوم فناوري اطلاعات چنان با فناوري ارتباطات در يكديگر تنيده شده هست كه وقتي سخن از اطلاعات به ميان مي آيند ناخودآگاه وسايلي چون رايانه ، ماهواره، تلفن هاي همراه و غيره در ذهن تداعي مي شوند.


از گوگل چه میخواهند
گرچه دسترسي به اطلاعات محرمانه و بعضاً طبقه بندي شده در موارد مختلف نمودها و مصداق هاي متفاوتي دارند و با توسل به شيوه هاي متفاوتي صورت مي پذيرد.


سلمانی مجازی!
(استوارد،1918) ولي بي شك يكي از جلوه هاي مورد نكوهش و ناپسند اون دسترسي به اطلاعات شخصي و از طريق هستراق سمع
[است و منظور از اون گوش فرا دادن به محاورات و فرمودگوهاي خصوصي بين افراد و با هستفاده از وسايل و تجهيزات الكترونيكي هست .


بررسی Type Checking در زبانهای برنامه نویسی
شايد اشاره به دهكده جهاني قبل از اونكه گايشاناي كوچك شدن جهان و به مدد فناوري اطلاعات و ارتباطات باشد.


بعد از مرگ چه اتفاقی برای زندگی آنلاین ما خواهد افتاد؟
اشاره به پايمال شدن بديهي ترين حقوق شهروندي و تجاوز به حريم خصوصي اشخاص هست كه در اون ناشناخته بودن و يا حداقل در خلوت خود بودن و به خود پرداختن، متجلي ساختن و بيان مكنونات خود چون كيميايي نايافتني هست.


دانلود رايگان مقالات در زمينه هاي مختلف هوش مصنوعي
گواينكه اصولاً در فرايند اطلاع يابي ناشناخته بودن تضميني براي هستفاده از همه ظرفيت ها و قابليت ها در دستيابي بي واسطه به اطلاعات بدون دغدغه از دخالت دولتها به حريم شخصي هست.

(نيجبايشانر، 2004) فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور توسعه گرچه افق هاي نايشانني را بر رايشان بشر گشوده و سبب ايجاد موقعيتهاي برابر آموزشي و خدمات و خدمات آگهي رساني مستمر در افقي نقاط عالم شده هست ولي بزرگترين موهبت بشري را كه به او ارزاني شده هست يعني حق برخورداري از آزادي هاي فردي و حقوق مدني را سخت به مخاطره افكنده هست.

وضعيتي را كه بر مبناي اون حق آزادي از سايشان خالق به انسان اعطا شده هست نيازمند مراقبتي دائمي و نقض اون كه پيامد تقصير و سزايي ناشي از قصور انسان هست، بي درنگ ايشان را به بند مي كشد.(كاران، 2000) انساني كه مدت ها جهت كسب آزادي و رهايي از يوغ هستثمار و هستعمار جان فشاني ها نثار و مرارتهاي بسياري بر خود هموار نمود و براي پاسداشت و اهتزاز از دست اندازي اغيار مشقت هاي زيادي را به جان خريد.

اكنون شاهد اغماض و به سخره گرفتن مرموزانه و مزورانه بسياري از حقوق طبيعي خايشانش هست.

ايجاد بستري جهت سلب و يا تضعيف آزادي هاي فردي كه ناشي از به صحنه آوردن و محك زدن تجارب جديد هست فرجامي بس ناگوار براي ايشان به ارمغان خواهد آورد.

خود بيني و خايشان برتري طلبي انسان تا بدانجاست كه برخي در رايشاناي دست يافتن به نسل جديدي از سلاحهاي ساخته شده از پرتوهاي امواج مايكرايشانو و يا الكترومغناطيس هستفاده از نمونه;هاي انساني و صرف نظر كردن از نمونه;هاي حيواني يا آزمايشگاهي و يا شبيه;سازي رايانه;اي را قابل توجيه مي;دانند.

(ولش، 2005) در رزم;گاهي كه هر دايشان نيرايشان متخاصم خودي هستند نشانه رفتن از هر سو و به هر هدفي مايشانه بر پيكر بيجان انساني خواهد بود كه هنوز در ترديد چگونه زيستن هست.

در حالي كه نيل به دستاوردهاي علمي در ساية كوشش جهت نكوداشت و عدم تعرض به حقوق فردي و مدني قابل تقدير و تمجيد هست.

سخن فرمودن از تضاد اون دو و حاكميت مطلق علم تا مرز نابودي و يا معلوليت انسان تأمل برانگيز هست.

(ولش، 2005)

2:

تجسس اطلاعات


سيطرة الكترونيكي

گرچه بهره مندي از وسايل و تجهيزات الكترونيكي حيات بشر را سخت متأثر ساخته و باعث گشوده شدن افق هاي جديد فرارايشان انسان شده هست، ولي از سايشاني موجبات تعرض و تجاوز را به حقوق فردي مهيا نموده و دستاايشانزي جهت هستراق سمع اطلاعات و تفحص مخفيانه در امور افراد هست.

واقعيتي كه از اون به عنوان سيطرة الكترونيكي ياد مي كنند كه قاعدتاً بخشي از اون ناشي از وجود اشكال و نقصان در سيستمهاي ارتباطاتي و مخابراتي هست.

كدام عقل سليمي هست كه هنگام هستفاده از رايانه و بخصوص اتصال به اينترنت متوجه حضور نيرايشاني كه در تعامل با شما پاسخهاي هوشمندانه اي كه ماوراي ماشين و ابزارآلات مرسوم هست نشده باشد.

كدام ذهن نكته سنجي هست كه هنگام هستفاده از ماهواره حضور نيرايشان مرموزي كه سعي در القاء جهان بيني خاص و ايجاد شبهه و رسوخ اطلاعات مغرضانه به اذهان دارد را انكار نمايد.

تا جايي كه برخي از اين برنامه ها انحصاراً و تنها براي شخص شما پخش مي شوند ولي با اعمال مديريتي زيركانه متوجه نخواهيد شد.

فرض كنيد در حالي كه همراه خود را به همراه داريد در حال سخن فرمودن با دوستي جهت مسافرت و يا خريد اتومبيل هستيد.

به هنگام اتصال به اينترنت آگهي هاي متنوعي را خواهيد ديد كه حاكي از پيشنهاد به مسافرت به كشوري يا خريد اتومبيل خاصي هست.

اين امر قبل از اونكه ناشي از بخت و تصادف باشد گايشاناي نظارتي پيگير و رندانه هست.

نگارنده يقين دارد كه هر يك از شما بارها و بارها اين موضوع را تجربه نموده ايد.

آيا ابتلا به بلاي شانس و اقبال پنداشتند حاكي از ترديد در فراست ماست و يا مؤيدي بر ذهن مشغولي ما نسبت به حجم انبوهي از اطلاعاتي هست كه در اين كلاف سر درگم تشخيص سره را از ناسره دشوار مي سازد.

با بکارگیری فناوری نانو الکترونیک در مدارها و سیستم های الکترونیکی و معرفی نسل های جدیدی از وسایل و تجهیزات ما شاهد ابعاد پیچیده تری از تجسس الکترونیکی هستیم.

بی جهت نیست که شرکت یا شرکت هایی واقع در کشور هم قاره ای که دارای فناوری ئارداتی هست و وابستگی فرامرزی اون بر کمتر کسی پوشیده هست اجازه می یابد که به ظاهر گوی سبقت را از سایر رقبای تجاری خود بریابد و با ترفندهای عوام پسند و بعضاً فریبانه و با ارائه تخفیف ها و تسهیلات ویژه و تنوع بخشیدن و اضافه کردن قابلیت های جدید به محصولات خود به هر کوی و برزنی رسوخ نماید و بازار کشور را تسخیر کند و به دور از چشم سایر رقبا سود سرشاری را نصیب خود سازد.

شاید یکی از علل اون گریز از عواقب وخیم و پیگرد قانونی ناشی از همین امر هست.

3:

چلون

گرچه برخی دولتها جهت تثبیت و هستمرار حاکمیت جهانی خود ساوقتهای امنیتی و اطلاعاتی بسیاری بوجود آورده اند ولی بی شک یکی از نمودهای بارز اون شبکه الکترونیکی شنود اطلاعات موسوم به «اچلون» هست.


این شبکه که در بحبوحه جنگ جهانی دوم از سوی نیروهای متفق و در تقابل با نیروهای متخاصم جهت کشف رمز پیامهای مخابره شده اونها بنا شده بود در سال 1946 میلادی با بوجود آمدن بلوک شرق متشکل تر شد و بر مبنای توافق حاصل شده از سوی پنج کشور مؤسس اون کلیة محاورات و مکالمات سیمی و بی سیم طرف مقابل هستراق سمع می شد و بعدها پس از فروپاشی بلوک شرق قدرت خود را تحکیم بخشید.

اکنون با در اختیار داشتن ماهواره های عظیم تجسسی و سامانه های زمینی که در اقصی نقاط پراکنده شده اند قادر هست که کلیه ارتباطاتی که از طریق ماهواره، امواج الکترومغناطیسی و یا مایکرویو و فیبر نوری صورت می پذیرد را در اختیار گیرد و سپس اونها را از طریق سیستمهای شناسایی صوت و پیام پردازش و بازاریابی نماید.

(پول
، 2000)
اگر در گذشته نظارت افراد با محدودیتها و هستفاده از فنون و تجهیزات تجسسی خاصی میسر می شد و تنها در مورد برخی از شخصیتها و مقامات برجسته ای چون رهبران مذهبی، کارگزاران حکومتی، مراکز وابسته سیاسی و فرهنگی و برخی از اندیشمندان و نخبگان سیاسی و اجتماعی اعمال می شد، اکنون تهدیدی بالقوه علیه کلیه آحاد جامعه هست و همه شئون و جنبه های حیات را تحت الشعاع برنامه داده هست.

گرچه به نظر می رسد که بعضی از افراد شاغل در برخی حرف بیشتر مورد تهدید برنامه دارند.

(آتکینسون
[، 1999) در چنین وضعی چشم;پوشی از اونچه که امنیت روحی و روانی بشر را به مخاطره افکنده هست.

و تشویق و دل مشغولی و سخن راندن از ویروسها و جاسوس افزارها که امنیت فایلها را به خطر انداخته اند ساده اندیشانه و مضحک هست.

(کاگریو
[]، 2003) همانگونه که در صیانت از کیان ملی از خردنگری پرهیز و به کل تمامیت ارضی نگریسته می شود جایز نیست که در این خصوص بجای پرداختن به امنیت کلان کشور به امور حاشیه ای و کم اهمیت دلخوش نمود که این چیزی جز در راستای مطالع و مصالح اونانی که جز به تخدیر و تحمیق ملتها نمی اندیشند نیست.

چرا که اگر تعرض به حریم خصوصی افراد دغدغه مشترک همه انسانهاست نگرانی از به مخاطره افکندن اقتدار و عزت ملی نیز کم اهمیت تر از اون نیست.

گرچه زیان و آسیب ناشی از بزرگنمایی کمتر از کتمان واقعیت نیست ولی قدر مسلم این هست که در ورای تحقیقاتی که صورت می پذیرند و به اطلاع عموم رسانده می شوند پژوهشهای راهبردی بسیاری در پس پرده به نتیجه می رسند و عملاً به کار گرفته می شوند.

در این اثنا هر چه اطلاعات حاصل از تحقیقات محرمانه;تر تلقی می شوند حفاظت از اون هم شدیدتر صورت می گیرد.

(سورینسون
[]، 2004) که ماحصل اون جز تضعیف آزادیها و تضییق حقوق فردی و مدنی دستاورد دیگری نخواهد داشت.

برای مثال فناوری عالی و پیشرفته ای موسوم به آوای بیصدا
[]قادر هست که ذهن انسان را بطور ناخودآگاه متأثر سازد.

این سیستم القاء روانی با ملزم ساختن ذهن به درک پیامهای ارسالی اونرا به واکنش و پذیرش پیامها تشویق می کند.

تصور کنید که هنگام مشاهدة برنامه های تلویزیونی دریافتی از ماهواره، پیامی پنهانی و مستور شما را به پذیرش اونچه بیان می شود ترغیب نماید.

و یا در فروشگاهی که در حال خرید هستید در ورای موسیقی که پخش می شود پیامی نهانی از شما می خواهد که از سرقت اجناس اجتناب ورزید.

این شیوه با موفقیت در مناقشة خلیج فارس و جهت ترغیب نیروهای دشمن به تسلیم هستفاده شد.

(تیلتون
[ 1996).
به نظر می رسد که چرخة نسبتاً کاملی هست از طرفی پیام ارسال می شود و از طرف دیگر با دریافت بازخورد پیام های آتی مطلوبتر و دلپذیرتر فرستاده می شوند.

بدین صورت حامیان و مشتاقان بیشتری جهت متقاعد ساختن افکار عمومی به تأیید وضع موجود برای در مضیقه افکندن هر چه بیشتر و دایع طبیعی که اتفاقاً صیانت از اون به ذمه ی عموم هست، می جویند.


4:

نتیجه گیری

گرچه هستفاده از اطلاعات جهت بهره مندی از منافع مادی و غیرمادی حاصل از اون خوشایند و گوارا هست هستفاده ابزاری از اطلاعات جهت تهاجم و هستحالة فرهنگی که عمدتاً به قصد براندازی هست سخت ناگوار و تلخ می باشد.

آراسته شدن به زیور اطلاعات راهبردی و متعاقب اون رو آوردن به علوم و دانش هایی که قادرند در هستحکام و تقویت ارکان ملی نقش آفرین باشند و توجه به زیرساخت های علومی نظیر الکترونیک و گرایش های اون و از جمله الکترونیک زیستی
جهت گشودن جبهه ای جدید ما سوای جبهه های رایج و سنتی ضروریست.

چرا که برخلاف نبرد فیزیکی، جدال الکترونیک کارزاری از راه دور با دستاوردهایی به مراتب شگرفتر و بدون به جای گذراندن کمترین تلفاتی به نیروهای مهاجم و از طرفی با وارد نبودن لطماتی جبران ناپذیر مقدمه هستحاله و فروپاشی تدریجی را فراهم خواهد کرد.

گرچه مقابله با این امر عزمی ملی و اقدامی فراگیر و برخواسته از همکاری و تعاون کلیه اقشار و نهادهای جامعه را می طلبد ولی نمی بایستی که از نقش تشکلهایی چون "شورای عالی فن آوری" و "کمیسیون راهبردی پژوهش" جهت تبیین اولویت ها و ضرورت اتخاذ شیوه هایی متناسب با امکانات و قابلیت ها کشور غافل شد.

به هر حال کارآمدترین شیوة مواجهه با چنین امری اتخاذ راهکارها و ابزارهای مشابهی هست که در تداوم تلاش در سوءاستفاده از اون وجه ناپسند و مذموم و غیرقابل توجیه از اطلاعات جهت خدشه دار نمودن آزادی های فردی و متعاقب اون به مخاطره افکندن کیان ملی به کار گرفته می شوند.

مآخذ:

Ø Atkinson, J.m (1999, "warming signs.

Of Covert Eavesdropping or Bugging".

[on line] Available: http://www.tscm.

Com/warming signs.

html.

Ø Coggrave, F.

(2003) Bugged by spyware".

Managing information.

10 (10)46-47..[on line] Available: http://www.

Matriots.

Com/Curran,J.p.

(3000).

"Rules of Dislinformation" bh/25html.

Ø Nijboer, J.

(2004)."Big Brother versus Anonymity on the internet Service providers, Libraries, and individuals since 9/11.

"New library world.

1203 (105:256.

261)

Ø Poole, p.s.

(2003), "Echelon", [on line] Availabe:http//fly.

Hiwaay.

Net/-pspoole/echelon.

Htm.Severinsson, J.

(3000), "No Compromise on security at Halton Borough Council." New library Word, 1158(101): 269-270.

Ø Steward, D.

(1988) "Spy Technic" [on line] Available: http//www.

Bugsweeps, com/info/spytech.

Html.

Ø Tilton, E(1996), "Mind Control with Silent sound".

[on line] Available: http://apfn.

Org/ apfn/electronic.

Html (Accessed: Apr.

1, 2006)

Ø Ward, (2003).

"Managing Disinformation".

Managing information.

2(10) 28-29.

Ø Welsh, C.

(2005.

" Human Research subject protections for National Security Experiments".

[on line] Available: http:// Mind justice.

Org/ humprot 2006 htm.


62 out of 100 based on 27 user ratings 502 reviews

@