کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخوادکتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد
خشم و هیاهو (قسمت اول)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ویلیام فاکنر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 53 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات پیروز کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 4.1 مگابایت
توضیحات
شاهکار ویلیام فاکنر ترجمه بهمن شعله ور برنده جایزه نوبل

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخوادخوانش بیماری در بستر اسطوره

1:

خشم و هیاهو (قسمت دوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ویلیام فاکنر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 54 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات پیروز کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 4.08 مگابایت
توضیحات
شاهکار ویلیام فاکنر ترجمه بهمن شعله ور برنده جایزه نوبل

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد


هنر شفا‌بخشی گِل‌درمانی

2:

خشم و هیاهو (قسمت سوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ویلیام فاکنر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 70 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات پیروز کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 5.89 مگابایت
توضیحات
شاهکار ویلیام فاکنر ترجمه بهمن شعله ور برنده جایزه نوبل

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد


رمان «درد»

3:

خشم و هیاهو (قسمت چهارم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ویلیام فاکنر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 75 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات پیروز کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 6.03 مگابایت
توضیحات
شاهکار ویلیام فاکنر ترجمه بهمن شعله ور برنده جایزه نوبل

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد


دلم برا هری پاتر تنگ شده...

4:

خشم و هیاهو (قسمت پنجم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ویلیام فاکنر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 65 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات پیروز کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 5.69 مگابایت
توضیحات
شاهکار ویلیام فاکنر ترجمه بهمن شعله ور برنده جایزه نوبل

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد


برشی از کتاب داستان آخرین روز زندگی هیتلر

5:

خشم و هیاهو (قسمت ششم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ویلیام فاکنر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 65 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات پیروز کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 5.38 مگابایت
توضیحات
شاهکار ویلیام فاکنر ترجمه بهمن شعله ور برنده جایزه نوبل

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد


«دونات فرد اعلا» _ کمدی سیاه

6:

زوربای یونانی

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: نیکوس کازانتزاکیس کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: djvu کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 458 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات پگاه کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 3.55 مگابایت
توضیحات
ترجمه محمود مصاحب

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد


«یک مرد خیلی سازگار»

7:

راه رفتن روی ریل (قسمت اول)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: فریدون تنکابنی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 45 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات امیر کبیر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 4.12 مگابایت
توضیحات
یک رمان زیبا

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد


«مجموعه آثار نمایشی ویلیام شکسپیر»

8:

راه رفتن روی ریل (قسمت دوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: فریدون تنکابنی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 48 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات امیر کبیر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 4.48 مگابایت
توضیحات
یک رمان زیبا

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

9:

راه رفتن روی ریل (قسمت سوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: فریدون تنکابنی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 49 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات امیر کبیر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 4.96 مگابایت
توضیحات
یک رمان زیبا

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

10:

راه رفتن روی ریل (قسمت چهارم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: فریدون تنکابنی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 50 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات امیر کبیر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 4.85 مگابایت
توضیحات
یک رمان زیبا

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

11:

رمان باغ بلور

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: محسن مخملباف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 99 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 700 کیلوبایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

12:

دارن شان دستیار یک شبح

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: نا مشخص کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 96 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: fa.Com کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 552 کیلوبایت
توضیحات
مجموعه کتابهای هری پاتر

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

13:

سیرک عجایب نوشته دارن شان (Cirque Du freak)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 166 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: .com کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 855 کیلوبایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

14:

قصه های سرزمین اشباح 1 (قسمت اول)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 27 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 2.31 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

15:

قصه های سرزمین اشباح 1 (قسمت دوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 29 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 2.52 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

16:

قصه های سرزمین اشباح 1 (قسمت سوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 35 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 3.15 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

17:

قصه های سرزمین اشباح 1 (قسمت چهارم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 13 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.09 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

18:

قصه های سرزمین اشباح 2 (قسمت اول)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 29 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 2.63 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

19:

قصه های سرزمین اشباح 2 (قسمت دوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 21 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.94 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

20:

قصه های سرزمین اشباح 2 (قسمت سوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 19 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.76 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

21:

قصه های سرزمین اشباح 2 (قسمت چهارم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 27 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 2.65 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

22:

قصه های سرزمین اشباح 3 (قسمت اول)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 23 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 2.19 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

23:

قصه های سرزمین اشباح 3 (قسمت دوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 20 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.94 مگابایت
توضیحات

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

24:

مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج

نویسنده: نیما یوشیج مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج ناشر: www.ketabnak.com توضیحات:
مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج


زبان: فارسی حجم کتاب: 268 کیلوبایت تعداد صفحات: 20 نوع فایل: PDF

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

25:

شعر دھه ی ھفتاد (پسا نیمایی)

نویسنده: بهزاد خواجات شعر دھه ی ھفتاد (پسا نیمایی) ناشر: آی آر پی دی اف توضیحات:
شعر دھه ی ھفتاد (پسا نیمایی)

زبان: فارسی حجم کتاب: 199 کیلوبایت تعداد صفحات: 22 نوع فایل: PDF
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

26:

شعر 23 از احمد شاملو

نویسنده: احمد شاملو شعر 23 از احمد شاملو ناشر: آی آر پی دی اف توضیحات:
شعر 23 از احمد شاملو


زبان: فارسی حجم کتاب: 320 کیلوبایت تعداد صفحات: 7 نوع فایل: PDF

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد
*** در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

27:

یدا در آینه

نویسنده: احمد شاملو آیدا در آینه ناشر: www.zoon.ir توضیحات:
کتاب آیدا در آینه نوشته احمد شاملو


زبان: فارسی حجم کتاب: 376 کیلوبایت تعداد صفحات: 80 نوع فایل: PDF

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد
*** در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.28:

برای من ای مهربان چراغ بیار

نویسنده: فروغ فرخ زاد برای من ای مهربان چراغ بیار ناشر: www.zoon.ir توضیحات:
برای من ای مهربان چراغ بیار
نامه های عاشقانه فروغ فرخ زاد


زبان: فارسی حجم کتاب: 1.04 مگابایت تعداد صفحات: 96 نوع فایل: PDF

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد
*** در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

29:

دانلود کتاب آوار آفتاب

نویسنده: سهراب سپهری دانلود کتاب آوار آفتاب ناشر: www.zoon.ir توضیحات:
دانلود کتاب آوار آفتاب نوشته سهراب سپهری


زبان: فارسی حجم کتاب: 201 کیلوبایت تعداد صفحات: 32 نوع فایل: PDF

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد
*** در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

30:

اسید اسکوربیک

نویسنده: پژک صفری اسید اسکوربیک ناشر: آی آر پی دی اف توضیحات:
اسید اسکوربیک
مجموعه شعر


زبان: فارسی حجم کتاب: 299 کیلوبایت تعداد صفحات: 31 نوع فایل: PDF

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد
*** در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.31:

آهن و احساس اثر شاملو

نویسنده: احمد شاملو آهن و احساس اثر شاملو ناشر: آی آر پی دی اف توضیحات:
آهن و احساس اثر شاملو


زبان: فارسی حجم کتاب: 579 کیلوبایت تعداد صفحات: 13 نوع فایل: PDF

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

32:

دانلود رایگان کتاب چکامه ها اثر نیما یوشیج

نویسنده: نیما یوشیج دانلود رایگان کتاب چکامه ها اثر نیما یوشیج ناشر: www.ketabnak.com توضیحات:
دانلود رایگان کتاب چکامه ها اثر نیما یوشیج

زبان: فارسی حجم کتاب: 267 کیلوبایت تعداد صفحات: 21 نوع فایل: PDF
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد
*** در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

33:

دانلود رایگان کتاب مردی در قفس

نویسنده: صادق چوبک دانلود رایگان کتاب مردی در قفس ناشر: www.zoon.ir توضیحات:
دانلود رایگان کتاب مردی در قفس


زبان: فارسی حجم کتاب: 260 کیلوبایت تعداد صفحات: 28 نوع فایل: PDF

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد
*** در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.
34:

دانلود رایگان کتاب در آستانه

نویسنده: احمد شاملو دانلود رایگان کتاب در آستانه ناشر: آی آر پی دی اف توضیحات:
دانلود رایگان کتاب در آستانه

زبان: فارسی حجم کتاب: 315 کیلوبایت تعداد صفحات: 42 نوع فایل: PDF
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد
*** در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

35:

دانلود رایگان کتاب باغ آینه (مجموعه شعر) نوشته احمد شاملو

نویسنده: احمد شاملو دانلود رایگان کتاب باغ آینه (مجموعه شعر) نوشته احمد شاملو ناشر: www.zoon.ir توضیحات:
دانلود رایگان کتاب باغ آینه (مجموعه شعر) نوشته احمد شاملو


زبان: فارسی حجم کتاب: 283 کیلوبایت تعداد صفحات: 91 نوع فایل: PDF

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد
*** در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

36:

اون که فرمود آری، و اونکه فرمود نه

نویسنده: برتولت برشت اون که فرمود آری، و اونکه فرمود نه ناشر: آی آر پی دی اف توضیحات:
اون که فرمود آری، و اونکه فرمود نه نوشته برتولت برشت ترجمه دکتر مصطفی رحیمی


زبان: فارسی حجم کتاب: 204 کیلوبایت تعداد صفحات: 21 نوع فایل: PDF

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد
*** در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

37:

دانلود رایگان کتاب چرا دریا توفانی شده

نویسنده: صادق چوبک دانلود رایگان کتاب چرا دریا توفانی شده ناشر: www.zoon.ir توضیحات:
دانلود رایگان کتاب چرا دریا توفانی شده


زبان: فارسی حجم کتاب: 168 کیلوبایت تعداد صفحات: 16 نوع فایل: PDF

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد
*** در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

38:

دانلود رایگان کتاب ما هیچ، ما نگاه

نویسنده: سهراب سپهری دانلود رایگان کتاب ما هیچ، ما نگاه ناشر: www.zoon.ir توضیحات:
دانلود رایگان کتاب ما هیچ، ما نگاه

زبان: فارسی حجم کتاب: 145 کیلوبایت تعداد صفحات: 22 نوع فایل: PDF
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

39:

دانلود رایگان کتاب هوای تازه (تعدادی از اشعار)

نویسنده: احمد شاملو دانلود رایگان کتاب هوای تازه (تعدادی از اشعار) ناشر: آی آر پی دی اف توضیحات:
دانلود رایگان کتاب هوای تازه

زبان: فارسی حجم کتاب: 1.07 مگابایت تعداد صفحات: 163 نوع فایل: PDF
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

40:

دانلود رایگان کتاب حجم سبز

نویسنده: سهراب سپهری دانلود رایگان کتاب حجم سبز ناشر: www.zoon.ir توضیحات:
دانلود رایگان کتاب حجم سبز


زبان: فارسی حجم کتاب: 213 کیلوبایت تعداد صفحات: 36 نوع فایل: PDF

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد
*** در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.
41:

دانلود رایگان کتاب دشنه در دیس

نویسنده: احمد شاملو دانلود رایگان کتاب دشنه در دیس ناشر: www.zoon.ir توضیحات:
دانلود رایگان کتاب دشنه در دیس


زبان: فارسی حجم کتاب: 1.97 مگابایت تعداد صفحات: 47 نوع فایل: PDF

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد
*** در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

42:

قصه های سرزمین اشباح 3 (قسمت سوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 22 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 2.12 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

43:

قصه های سرزمین اشباح 3 (قسمت چهارم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 20 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.86 مگابایت
توضیحات
قصه های سرزمین اشباح 3 (قسمت چهارم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

44:

قصه های سرزمین اشباح 3 (قسمت پنجم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 21 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.99 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

45:

قصه های سرزمین اشباح 4 (قسمت اول)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 13 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.26 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

46:

قصه های سرزمین اشباح 4 (قسمت دوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 12 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.19 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

47:

قصه های سرزمین اشباح 4 (قسمت سوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 16 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.60 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

48:

قصه های سرزمین اشباح 4 (قسمت چهارم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 14 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.45 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

49:

قصه های سرزمین اشباح 4 (قسمت پنجم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 12 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.20 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

50:

قصه های سرزمین اشباح 4 (قسمت ششم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 9 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 885 کیلوبایت
توضیحات
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

51:

قصه های سرزمین اشباح 4 (قسمت هفتم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 14 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.39 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

52:

قصه های سرزمین اشباح 4 (قسمت هشتم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 14 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.43 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

53:

قصه های سرزمین اشباح 5 (قسمت اول)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 14 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.21 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

54:

قصه های سرزمین اشباح 5 (قسمت دوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 17 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.63 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

55:

قصه های سرزمین اشباح 5 (قسمت سوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 28 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 2.72 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

56:

قصه های سرزمین اشباح 5 (قسمت چهارم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 10 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 945 کیلوبایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

57:

قصه های سرزمین اشباح 5 (قسمت پنجم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 14 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.32 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

58:

قصه های سرزمین اشباح 5 (قسمت ششم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 15 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.39 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

59:

قصه های سرزمین اشباح 5 (قسمت هفتم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 19 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.84 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

60:

قصه های سرزمین اشباح 6 (قسمت اول)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 17 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.56 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

61:

قصه های سرزمین اشباح 6 (قسمت دوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 14 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.31 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

62:

قصه های سرزمین اشباح 6 (قسمت دوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 14 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.31 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

63:

قصه های سرزمین اشباح 6 (قسمت سوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 17 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.57 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

64:

قصه های سرزمین اشباح 6 (قسمت چهارم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 21 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 2.05 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

65:

قصه های سرزمین اشباح 6 (قسمت پنجم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 14 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.32 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

66:

قصه های سرزمین اشباح 6 (قسمت ششم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: عربی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 19 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.87 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

67:

قصه های سرزمین اشباح 6 (قسمت هفتم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: دارن شان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 16 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.50 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

68:

دانلود رایگان کتاب مسیو الیاس

نویسنده: صادق چوبک دانلود رایگان کتاب مسیو الیاس ناشر: www.zoon.ir توضیحات:
دانلود رایگان کتاب مسیو الیاس

زبان: فارسی حجم کتاب: 151 کیلوبایت تعداد صفحات: 12 نوع فایل: PDF
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد *** در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.69:

در جستجوی واقعیت (قسمت اول)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: محمد علی سپانلو کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 78 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات نگاه کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 6.92 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

70:

واهمه های مرگ (قسمت دوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: منصور کوشان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 50 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: شرکت فرهنگی - هنری آرست کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 2.94 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

71:

در جستجوی واقعیت (قسمت دوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: محمد علی سپانلو کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 44 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات نگاه کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 4.61 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

72:

در جستجوی واقعیت (قسمت سوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: محمد علی سپانلو کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 74 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات نگاه کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 6.97 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

73:

در جستجوی واقعیت (قسمت چهارم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: محمد علی سپانلو کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 80 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات نگاه کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 6.94 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

74:

در جستجوی واقعیت (قسمت پنجم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: محمد علی سپانلو کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 86 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات نگاه کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 7.61 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

75:

در جستجوی واقعیت (قسمت ششم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: محمد علی سپانلو کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 78 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات نگاه کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 6.98 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

76:

در جستجوی واقعیت (قسمت هفتم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: محمد علی سپانلو کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 90 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات نگاه کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 7.29 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

77:

در جستجوی واقعیت (قسمت هشتم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: محمد علی سپانلو کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 70 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات نگاه کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 5.74 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

78:

در جستجوی واقعیت (قسمت نهم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: محمد علی سپانلو کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 41 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات نگاه کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 3.21 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

79:

واهمه های مرگ (قسمت اول)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: منصور کوشان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 73 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: شرکت فرهنگی - هنری آرست کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 5.30 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

80:

واهمه های مرگ (قسمت سوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: منصور کوشان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 55 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: شرکت فرهنگی - هنری آرست کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 3.97 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

81:

مرگ فروشنده (قسمت اول)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: آرتور میلر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 71 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 4.33 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

82:

مرگ فروشنده (قسمت دوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: آرتور میلر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 70 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 5.09 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

83:

مرگ فروشنده (قسمت سوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: آرتور میلر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 71 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 5.08 مگابایت
توضیحات
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

84:

محاق (قسمت اول)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: منصور کوشان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 99 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: نشر شیوا کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 6.72 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

85:

محاق (قسمت دوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: منصور کوشان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 70 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: نشر شیوا کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 4.76 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

86:

بیگانه ای بر لـب رودخانه

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: پال توئیچل کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 58 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 435 کیلوبایت
توضیحات
بیگانه ای بر لـب رودخانه نوشته پال توئیچل ترجمه هوشنگ اهر پور

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

87:

قهرمان عصر ما (قسمت اول)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: لرمانتف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 53 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 3.74 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

88:

قهرمان عصر ما (قسمت سوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: لرمانتف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 64 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 4.68 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

89:

قهرمان عصر ما (قسمت دوم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: لرمانتف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 20 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.60 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

90:

قهرمان عصر ما (قسمت چهارم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: لرمانتف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 34 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 2.59 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

91:

قهرمان عصر ما (قسمت پنجم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: لرمانتف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 51 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 4.07 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

92:

قهرمان عصر ما (قسمت ششم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: لرمانتف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 50 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 3.92 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

93:

قهرمان عصر ما (قسمت هفتم)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: لرمانتف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 47 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 3.70 مگابایت
توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

94:

روایتی تلخ از سرنوشت زنان

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: محمود زارع کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 7 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 361 کیلوبایت
توضیحات
اعراب معتقد بودند که زن مایه ننگ و باعث فتنه و موجب ایجاد جمیع فساد و فجور و جنسا خیانت پیشه و فتنه انگیز هست.

و روی همین اصل برای زن هیچگونه ارزشی قائل نبودند.

دختران در نزد پدران و زنان در چشم شوهران موجودی ضعیف و سست و بلا اراده و زبون و خوار و پست و بی مقدار بودند.

زنا در میان اونها شیوع داشت.

گاه میشد که پس از وضع حمل چند نفر مدعی می شدند که پدر نوزاد می باشند ( البته در صورتی که نوزاد پسر بود ) تا اینکه زن تصفیه مینمود و یا به ریش سفیدان قبیله که در قیاقه شناسی تخصص داشتند مراجعه میشد و اونها تصفیه میکردند.

زانی و زانیه به افعال خود فخر می نمودند.

مردان و زنان در محافل و مجالس به معشوقه و معشوقه های خود فخر و مباهات میکردند و علنا نام اونها را می بردند .

زن دارای هیچگونه حقوق اجتماعی نبود و نیز باو ارث نمی رسید.

زنان مانند کالای تجاری در معرض بیع و شری بودند, زنان خود را معاوضه و مبادله میکردند و اونرا – نکاح بدل – میفرمودند.

در میان اعراب نکاح زن پدر روا بود و اونرا – نکاح مقت – می نامیدند و فرزندی که از زن پدر متولد میشد ( مقیت ) می خواندند.

عده ای کمتر از 10 تن به توافق و تراضی یک زن را به شرکت به نکاح خود در می آوردند زیرا عقیده داشتند که شهوت زن بقدری قوی هست که مگر عده ائی بتوانند او را از این راه راضی نگه دارند که دل به دیگری نسپارد و احتیاج شهوی به کس دیگر نداشته باشد که مایه ننگ شوی وی باشد.کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

95:

از عشق و شیاطین دیگر

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: گابریل گارسیا مارکز کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: djvu کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 194 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: شرکت فرهنگی هنری آرست کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.75 مگابایت توضیحات
مارکز این رمان را به شکلی هنرمندانه و با زبانی انباشته از تصویر ارائه کرده هست.

ماجرا به ((سییروا ماریا)) دختر ((مارکز دِ کاسالدوثرو)) مربوط می شود.

رمانی آسمانی، زمینی، و انباشته از اندیشه های انسانی.

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

96:

اسرار گنج دره جنی

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ابراهیم گلستان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: djvu کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 235 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.58 مگابایت توضیحات
این کتاب از روی فیلمی به همین نام ساخته شده هست.


فرمودگوهای این داستان همراه با ساختن فیلم در پائیز و زمستان 1350 نوشته شده ولی برای این کتاب در تابستان و پائیز 1353

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

97:

دانلود رایگان رمان پندار

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ریچارد باخ کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 107 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: نشر بهجت کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 740 کیلوبایت توضیحات
رمانیست در 19 فصل و به ترجمه لادن جهانسوز

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

98:

رمان مَدّ و مِه

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ابراهیم گلستان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: djvu کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 209 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.22 مگابایت توضیحات
رمان مَدّ و مِه از ابراهیم گلستان

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

99:

مرز

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: رژیس دوبره کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: djvu کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 58 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات توس کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 424 کیلوبایت توضیحات
رژیس دوبره نویسنده و فیلسوف جوان فرانسوی به سال 1940 متولد شد و این داستان در پاریس نوشته شده و سپس چند سال وقفه در همانجا به چاپ رسید.

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

100:

هاری پاتر و تالار اسرار

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ج.ک.رولینگ کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 239 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.29 مگابایت توضیحات
برنده جایزه طلائی سال 1998

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

101:

هاری پاتر و تالار اسرار

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ج.ک.رولینگ کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 239 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.29 مگابایت توضیحات
برنده جایزه طلائی سال 1998

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد


102:

آهستگی

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: میلان کوندرا کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 53 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 442 کیلوبایت توضیحات
نوشته میلان کوندرا به ترجمه دریا نیامی

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

103:

قلعه حیوانات

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی و انگلیسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: جورج اورول کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 234 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 982 کیلوبایت توضیحات
اصل کتاب قلعه حیوانات در کشور ایران نایاب می باشد لذا نسخه اصل این کتاب نیز در انتهای این کتاب فارسی به عنوان ضمیمه در اختیار علاقمندان و دوستداران این کتاب، برنامه گرفته هست.
تایپ از: علی اکبر آخوندی

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

104:

عزاداران بیل

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: غلامحسین ساعدی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: djvu کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 278 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.37 مگابایت توضیحات
شامل 8 قصه

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

105:

از این ولایت

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: علی اشرف درویشیان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: djvu کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 108 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات شبگیر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 570 کیلوبایت
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

106:

جانوران شفرمود انگیز و زیستگاه اونها

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: نیوتون آرتمیس فیدو اسکمندر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 50 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: جادوگران کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.08 مگابایت توضیحات
این کتاب را رولینگ در سال 2001 پس از نوشتن کتاب هری پاتر و جام آتش و در ادامه کتاب کویدیچ در گذر وقت و با نام مستعار نیوت اسکمندر نوشته هست.

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

107:

بیگانه اثر آلبر کامو

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: آلبر کامو کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 65 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 691 کیلوبایت توضیحات
ترجمه جلال آل احمد
این کتاب پس از بیرون آمدن از چاپ توجه زیادی را به خود جلب نمود.

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

108:

چاه بابل

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: رضا قاسمی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 196 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 908 کیلوبایت
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

109:

در انبوه شهرها

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: برتولت برشت کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: djvu کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 95 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.15 مگابایت توضیحات
ترجمه از متن آلمانی
دکتر عبدالرحمن صدریه

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

110:

دیو!....

دیو!


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: بزرگ علوی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: djvu کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 72 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات امیر کبیر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 458 کیلوبایت توضیحات
دیو!....

دیو!
وبا
یکه و تنها

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

111:

دشمنان اثر اونتون چخوف

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: اونتون چخوف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: djvu کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 209 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات امیر کبیر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.99 مگابایت توضیحات
دشمنان
ترجمه سیمین دانشور

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

112:

استثناء و قاعده اثر برتولت برشت

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: برتولت برشت کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: djvu کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 57 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات آگاه کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 322 کیلوبایت توضیحات
این کتاب سفری را برایتان بازگو می کند.
سفر گروهی شامل یک بازرگان و دو خدمتکار

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

113:

گاواره بان

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: محمود دولت آبادی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: djvu کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 88 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: صداری معاصر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 545 کیلوبایت
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

114:

هاری پاتر و کیمیاگر برج

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: سر علی پاتر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 191 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: کیمیاگر برج کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.64 مگابایت توضیحات

از سری کتابهای الکترونیکی هاری پاتر

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

115:

خرمگس اثر لیلیان اتل وینیچ

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: لیلیان اتل وینیچ کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 250 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: پارس تچ کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 2.93 مگابایت توضیحات
ترجمه خسرو همایون پور

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

116:

گور و گهواره

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: غلامحسین ساعدی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: djvu کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 203 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 795 کیلوبایت
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

117:

گسل

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: مجید روشنگر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 117 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 762 کیلوبایت توضیحات
این رمان دقیقا از ژانری هست که زیر عنوان ادبیات مهاجرت برنامه دارد.

رمان خوب و موفقی هست و شایستگی اون را دارد که درباره ی اون نقد جدی نوشته شود.

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

118:

هاری پاتر و زندانی آزکابان

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ج.ک.رولینگ کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 177 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1004 کیلوبایت توضیحات
برنده جایزه کتاب سال کودکان - 1999
مترجم: مرتضی مدنی نژاد

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

119:

زندگی تولستوی اثر رومن رولان

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: رومن رولان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: ZIP کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 100 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: وبلاگ یک پزشک کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 3 مگابایت توضیحات
یک فایل زیپ شده شامل 5 کتاب با فرمت PDF که هر کتاب دارای 20 صفحه می باشد.

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

120:

گزیده ای از مستطاب لطائف الطوائف

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ابراهیم نبوی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 48 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: com کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 349 کیلوبایت توضیحات
کتاب مستطاب لطائف الطوائف از مهم ترین آثار طنز زبان فارسی هست .

این کتاب در قرن دهم توسط مولانا فخرالدین علی صفی نوشته یا به عبارتی گردآوری شده هست .

این کتاب مجموعه ای از لطایفی هست که از قرنها قبل باقی مانده و به اشکال مختلف در میان ناقلان حکایات طنز روایت شده هست .

من این حکایات را به فارسی امروز در آوردم .

برخی از حکایات را که بیشتر صورت نصیحت داشت حذف کردم و این مجموعه را شش سال قبل در ایران چاپ کردم .

گزیده ای از این کتاب را در اینجا می توانید بخوانید.کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

121:

گزیده ای از لطایف زهرالربیع

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ابراهیم نبوی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 39 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: کتابخانه مجازی داستان های فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 211 کیلوبایت توضیحات
کتاب زهرالربیع مهم ترین مجموعه لطایف و حکایاتی هست که در مورد دین و دیندار ان نوشته شده هست، نو یسنده اش شیخ نعمت الله جزایری از مجتهدین دوران صفویه هست.


این کتاب سالها به زبان عربی و صرفا در محدوده حوزه های علمیه چاپ می شد، حدود صد سال قبل این کتاب ترجمه شد ، اما همچنان فقط در شهر قم و در حوزه ها ی علمیه شناخته شده بود .

چهار سال قبل من گز یده ای از زهرالربیع را در شهرستان تهران به زبان امروز بازنویسی و چاپ کردم.

در اینجا گزیده ای از گزیده زهرالربیع را می خوانید.کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

122:

کتاب میرزا

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: نا مشخص کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: exe کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 32 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: وبگاه بازی و آموزش کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 3.45 مگابایت توضیحات

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد


123:

110 حقه شعبده بازی با اشیاء اطراف شما

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: انگلیسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: Marvins Magic کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 43 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 476 کیلوبایت توضیحات
در این کتاب که شامل 43 صفحه می باشد 110 حقه از حقه هایی که شعبده باز ها انجام می دهند به وسیله تصویر آموزش می دهد.از همه جالب تر اینکه همه این حقه ها با اشیاء اطراف شما انجام که همه جا یافت می شود آموزش داده می شود.


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد


124:

ساخت یک مورچه

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: فاطمه رادپور کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 1 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: مجله کودکان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 106 کیلوبایت توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد


125:

ساخت گوزن همراه سورتمه با کاغذ و مقوا

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: انگلیسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: نا مشخص کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 4 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: YAMAHA کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 162 کیلوبایت توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

126:

ساخت جاروی جادوگر با کاغذ و مقوا

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: انگلیسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: نا مشخص کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 4 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: YAMAHA کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 127 کیلوبایت توضیحات


کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد


127:

همخونه

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: مریم ریاحی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 229 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات پرسمان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 6.39 مگابایت توضیحات

رمان هم خونه داستان زندگی دختر جوانی هست که بنا به خواست پدرخوانده خود به صورت شش ماهه موقتاً با پسر او ازدواج میکند تا مانند دو همخونه در کنار هم زندگی نمايند و در مقابل ثروت پدر به صورت نصف نصف بینشان تقسیم شود.

این دو زندگی خود را در کنار هم آغاز مینمايند در حالیکه دختر جوان رفته رفته به پسر علاقه مند می شود...کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

128:

تهوع

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ژان پل سارتر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 199 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات نیلوفر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 2.20 مگابایت توضیحات

تهوع ، یکی از معروفترین رمانهای ژان پل سارتر هست که در سال ۱۹۳۸، وقتی که سارتر هستاد دانشگاه بود، منتشر شد.

تهوع راجع به مردی سی ساله به نام «اونتوان روکانتن»، مورخ افسرده و گوشهگیری هست که به این باور میرسد که اشیاء بیجان و موقعیتهای مختلف، بر تعریف او از خود و آزادی عقلانی و روحیاش لطمه میزنند و این ناتوانی، او را دچار تهوع میکند.

رمان تهوع یکی از محوریترین آثار مکتب اگزیستانسیالیسم هست.

سارتر در سال ۱۹۶۴ به خاطر این رمان برندهی جایزهٔ نوبل ادبیات شد اما از پذیرش جایزه سر باز زد.
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

129:

خسته نباشی

130:

درها و دیوار بزرگ چین

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: احمد شاملو کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 182 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات مروارید کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 9.98 مگابایت توضیحات

احمد شاملو متولد شهرستان تهران شاعر، نویسنده، فرهنگنویس، روزنامهنگار، پژوهشگر، مترجم ایرانی و از مؤسسان و دبیران کانون نویسندگان ایران در قبل و سپس انقلاب بود و از او آثار زیادی منتشر شد.
رمان درها و دیوار بزرگ چین اثر احمد شاملو می باشد که در سال 1352 منتشر شد.

این رمان زیبا هم اکنون بصورت الکترونیکی اماده شده هست که میتوانید اون را دریافت و مطالعه نمایید.کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

131:

کوری

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ژوزه ساراماگو کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 230 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: نشر علم کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.86 مگابایت توضیحات
کوری یک رمان خاص هست یک اثر تمثیلی بیرون از حصار وقت و مکان، یک رمان معترضانه اجتماعی- سیسی، که آشفتگی اجتماع و انسان های سردرگم را در دایره افکار خویش و مناسبات اجتماعی تصویر می کند.

(این رمان در سال 1998 برنده جایزه نوبل شد)

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

132:

کریستین و کید

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: نا مشخص کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 96 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 631 کیلوبایت توضیحات
خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید
و شام بود و صبح بود، روزی اول ....

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

133:

گسل

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: مجید روشنگر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 117 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 762 کیلوبایت توضیحات
این رمان دقیقا از ژانری هست که زیر عنوان ادبیات مهاجرت برنامه دارد.

رمان خوب و موفقی هست و شایستگی اون را دارد که درباره ی اون نقد جدی نوشته شود.

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

134:

رمان خواب صبوحی و تبعیدی ها

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: منصور کوشان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 130 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: نشر شیوا کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 7.04 مگابایت توضیحات
رمان خواب صبوحی و تبعیدی ها اسکن شده از کتاب اصلی و چاپی

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

135:

کافه رنسانس

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ساسان قهرمان کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 110 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1.1 مگابایت توضیحات
یک رمان زیبا

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

136:

هاری پاتر و زندانی آزکابان

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: ج.ک.رولینگ کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 177 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: آی آر پی دی اف کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 1004 کیلوبایت توضیحات
برنده جایزه کتاب سال کودکان - 1999
مترجم: مرتضی مدنی نژاد

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

137:

کسوف - eclipse

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: هستفنی مایر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 588 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: wwir کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 7.88 مگابایت توضیحاتکتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

138:

دزیره

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: اون ماری سلینکو کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 714 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: انتشارات دبیر کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 11.03 مگابایت توضیحات

دزیره رمانی هست بسیار جذاب و تاریخی ، برگرفته از وقایع و رویدادهای نیمه دوم قرن هجدهم و عصر ناپلئون .

قهرمان اصلی این رمان بزرگ برناردین اوژنی دزیره هست .

دزیره کلاری ملقب به دزیدریا ، ملکه سوئد و نروژ دختر آقای فرانسیس کلاری تاجر ابریشم و اهل مارسی بود که در هشتم نوامبر سال 1777 میلادی در مارسی فرانسه چشم به جهان گشود .


دزیره در سال 1794 با ناپلئون بناپارت نامزد شد، اما دو سال بعد ناپلئون نامزدی خود را با او به هم زد و در هشتم مارس 1796 با ژوزفین دوبوهارنه ازدواج کرد.

هنگامی که دزیره از این موضوع اطلاع یافت به ناپلئون نوشت که : «تو زندگی مرا به سوی بدبختی سوق دادی و من هنوز ناتوان از فراموش کردن توام.»
اما دزیره چندی بعد با ژنرال ژان باتیست برنادوت ازدواج کرد.

ژنرال برنادوت فردی بود مدیر، با تجربه و کار آزموده ، او جنگ های پیروزمندانه و افتخار آمیزی انجام داد و به خاطر خوشنامی خود از طرف مجلس ملی سوئد به ولایتعهدی اون کشور برگزیده شد و سپس در سال 1810 رسما پادشان اون کشور گردید.


دزیره در سال 1829 تا جگذاری کرد و ملکه کشور سوئد گردید .

او شوهرش را در سال 1844 از دست داد و بیوه شد، و پسرش اوسکار جانشین پدر گردید.

دزیره بعد از فوت شوهرش چندین بار سعی کرد که از مقام خود هستعفا دهد تا به نزد خانواده خود که سالها بود در ایالت لوئیزیانای آمریکا می زیستند برود .

اما ملت سوئد اجازه این کار را به او ندادند .


سرانجام او یک سال پس از مرگ تنها فرزندش اوسکار که سپس پدرش به عنوان اوسکار اول بر تخت نشسته بود ، در سال 1860 در سن 83 سالگی ، سپس بازدید از اپرا در قصر هستکهلم زندگی را بدرود فرمود و پیکرش را در کنار مزار همسرش در کلیسای لوتران به خاک سپردند.کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

139:

گل مریم من

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: الهام ریحانی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 320 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: om کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 2.36 مگابایت توضیحات

وقت داستان مربوط به دهه پنجاه میشه...

وقتی که تب فعالیت های سیاسی بین جوونای اون دوره بسیار زیاد بوده...

موضوع داستان هم بر محتوای همین حال و هواست...


مریم شخصیت اول این داستان دختر دبیرستانی هست که بنابر تبعیضات اجتماعی که برایش اتفاق می افتد به سمت این گروهک های سیاسی جذب می شود...

ولی بعد از مدتی توسط ماموران دولتی دستگیر و دادگاهی می شه...

اما چون راضی به اعتراف و لو دادن سایر دوستاننش نیست براش حکم اعدام صادر می کنن، اما با حمایت سرهنگی از چنگ اعدام خلاص پیدا می کنه و...کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

140:

خلاصه کتاب زنان کوچک

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد زبان: فارسی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نویسنده: لوئیزامی آلکوت کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد نوع فایل: PDF کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد تعداد صفحات: 59 کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد ناشر: نشر کتب الکترونیکی کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد حجم کتاب: 434 کیلوبایت توضیحات

رمان زنان کوچک یک رمان پرطرفدار میباشد که در سال 1388 منتشر شده و خلاصه شده ی اون را می توانید هم اکنون دریافت و مطالعه نمایید.


قسمتی از متن:
جوزفین غرغرکنان فرمود: کریسمسی که بدون هدیه باشد، کریسمس نیست.

کریسمس نزدیک بود، اما چهار دختر خانوادة مارچ از اینکه فقیر بودند و در اون فصل زمستان و آمدن سال نو نمی توانستند به خاطر حرف مادرشان برای خودشان
هدیه بگیرند ناراحت بودند.
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

141:

کی فرموده بخت کچلا بلنده؟
معرفی کتابهای طنز نسیم عرب امیری، طنزپرداز و روزنامه‌نگار با عناوین «کی فرموده بخت کچلا بُلنده؟» و «داشت عباس قلی خان پسری» .
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد


«کی فرموده بخت کچلا بُلنده؟»
مجموعه شعر طنز «کی فرموده بخت کچلا بُلنده» سروده نسیم عرب امینی با بهره‌گیری از داستان فولکلور حسن کچل منتشر شد.
مجموعه شعر طنز «کی فرموده بخت کچلا بُلنده» به همت انتشارات مروارید منتشر شد.

این مجموعه شامل داستان منظوم و طنزآمیزی هست که شخصیت اصلی اون همان حسن کچلِ داستان فولکلور ایرانی هست که حالا بزرگ شده و همچنان به دنبال کار می‌گردد منتها سر هر کاری که میرود بدشانسی می‌آورد و ناچار به ترک اون می‌شود.
در ابتدای این کتاب به نقل از ابوالفضل زرویی نصرآباد آمده هست:
«واقعیت امر این هست که شما در کدام دوره از تاریخ ادبیات اینقدر شاعر جوان ۱۸-۱۷ ساله تا ۲۵ ساله می‌بینید که اینقدر روان و خوب شعر فرموده باشند؟ می خواهم بگویم چون این‌ها دم دست ما هستند نمی‌بینیم شان.

مثلا همین خانم نسیم عرب امیری یک پدیده هست.

شما در کل تاریخ ادبیات ایران، چند زن شاعر طنز پرداز خوب پیدا می کنید که با این قدرت و با این روانی شعر بگوید و به این خوبی مفهوم طنز را بشناسد؟»
این مجموعه شعر طنز با ابیات زیر آغاز می‌شود:
آهای شما! پیر و جوون! مرد و زن!
حسن کچل رو یادتونه حتما!؟
همون پسر بچه تنبل و لوس
که مادرش رو کرده بود مایوس
همون پسر بچه که کاری نداشت
رفیق و پول و کار و باری نداشت
دوست ندارین بدونین الان کجاست!؟
بچه و زن داره!؟ یا اینکه تنهاست!؟،
بپرسین این روزا چه طوره حالش!؟
نگین ولش کن بابا! بی خیالش!
خبر دارین که طفلکی به اجبار
می گرده همچنان به دنبال کار!؟
یه مردِ گُنده هست اما هنوز
لنگ یه کار تازه هست هر روز...

«داشت عباس قلی خان پسری»
«داشت عباس‌قلی خان پسری» مجموعه‌ای از شعرهای طنز نسیم عرب‌امیری با مقدمه‌ی ابوالفضل زرویی نصرآباد هست كه توسط انتشارات سپیده باوران منتشر شده هست.
ابوالفضل زرویی نصرآباد در بخشی از مقدمه این كتاب درباره ویژگی‌های طنز این شاعر و طنزپرداز آورده هست: «طنز عرب‌امیری، طنزی فخیم، نجیب و مبتنی بر تعاریف جهانی و آكادمیك طنز هست.

از پرخاشگری و پرده‌دری می‌پرهیزد و عفت كلام را فدای جذب مخاطب بیش‌تر نمی‌كند.»
بخشی از این مجموعه شعر طنز شامل قصه‌ای بلند و منظوم با عنوان «عباس‌قلی خان» هست كه ایده اون برگرفته از شعر «علی‌مردان خان» سروده‌ی ایرج میرزاست و در قالب مثنوی سروده شده هست و در اون با نگاهی طنزآمیز، مشاغل گوناگون به نقد كشیده شده‌اند.

بخش دیگر این مجموعه‌ی شعر شامل شعرهای پراكنده‌ی این شاعر طنزنویس و روزنامه‌نگار هست كه برخی از اون‌ها تا كنون در جایی منتشر نشده و برخی دیگر پیش‌تر در مطبوعات به چاپ رسیده‌اند.
** بی‌خبر عزم کوه قاف کنید
دوستان! بنده را معاف کنید
مرضی مثل ترک عادت نیست
سر بی‌درد جز سعادت نیست
فهم و دانش اگرچه مطلوب هست،
عقل ناقص برای من خوب هست
قصد دارم که بندگی بکنم
بگذارید زندگی بکنم
بکشید از کنار من یک جوب(!)
لای دندان من علوفه خوب
بعد ترسیم چشم‌هایی ناز
دوست دارم دو قطعه گوش دراز
تا که راحت‌تر از زمین پا شم
دوست دارم چهارپا باشم!
دست آخر به یک زبان غریب
روی پیشانی‌ام به این ترتیب،
بنویسید: «توی مکتب من
فهم هر چیز زایدی قدغن»
چون که هرگز نمی‌دهم از دست
لذتی را که در خریت هست!


منابع:
مهر
ایسنا

142:

کی از این چرخ و فلک پیاده می‌شوم؟
معرفی مجموعه داستانهای «مرگ تک‌فرزند دوم»، «یاغی»، «راز نقاشی های مانی»، «کی از این چرخ و فلک پیاده می‌شوم؟» و «یلدا دارد می‌میرد» .کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد


«مرگ تک‌فرزند دوم»
رمان «مرگ تک‌فرزند دوم» نوشته بختیار علی، نویسنده شناخته شده کُرد به زودی با ترجمه سردار محمدی توسط انتشارات افراز منتشر خواهد شد.
«مرگ تک فرزند دوم» روایتی از زبان شاهدان ماجرای یک قتل هست.

این رمان درباره‌ فرزند دوم زنی هست که امت او را به‌سخره و به‌شوخی تک‌فرزند دوم می‌نامند و سپس به قتل رساندن پسر، هریک بخشی از ماجرای قتل مرگ تک‌فرزند دوم را روایت می‌نمايند.
بختیار علی برای ایجاد این داستان به روایت‌های گوناگون شاهدان یک ماجرای واحد بهره گرفته هست.

در واقع به‌جای این‌که با دانای کل چه به‌شکل محدود و چه شکل نامحدود رو‌به‌رو باشیم، با زاویه دید اول‌شخص متکثر در امت مواجه هستیم.

این داستان نیز همچون دیگر آثار بختیار علی به سبک رئالیسم جادویی روایت شده هست.
این رمان در بهار و تابستان ۱۹۸۶ در مرز عراق و ایران نوشته شد، در زمستان ۱۹۸۷ مورد بازبینی برنامه گرفت و سرانجام در سال ۱۹۹۷ نخستین بار در سوئد به چاپ رسید.
انتشارات افراز که با کپی‌رایت بختیار علی به انتشار آثار او در ایران می‌پردازد، پیش‌تر از این نویسنده، رمان‌های «آخرین انار دنیا» و «قصر پرندگان غمگین»، مجموعه‌ شعر «نردبانی در غبار» و مجموعه مقالات «آیا با لاکان می‌‌توان انقلابی بود؟» را به چاپ رسانده هست.
رمان «مرگ تک‌فرزند دوم» با ۱۲۰ صفحه، تیراژ هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۸ هزار و ۸۰۰ تومان روانه بازار کتاب خواهد شد.
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

«یاغی»
رمان «یاغی» نوشته «یاشار کمال» با ترجمه علیرضا سیف الدینی چند روز پس از درگذشت این نویسنده ترکیه‌ای در ایران منتشر شد.
پس از درگذشت «یاشار کمال» رمان «یاغی» با ترجمه‌ای از علیرضا سیف‌الدینی از سوی نشر نیماژ منتشر شد.
این رمان که در سری «کتاب دیگران» این نشر برنامه دارد، یکی از معروف‌ترین رمان‌های یاشار کمال هست.

یاشار کمال نویسنده‌ رمان «اینجه ممد» و «قصه‌های جزیره» شنبه‌ این هفته در سن 92 سالگی درگذشت.

یاغی تازه‌ترین کتاب از آثار اوست که به فارسی ترجمه و چاپ می‌شود.
یاشار کمال در مقدمه رمان یاغی نوشته هست: «به‌نظر خودم سعی ‌و تلاش من برای شناساندن شخصیت جالب و ستودنی «چاکرجالی» امیدوارنماينده بود.

برای همین معتقدم نسل‌های آینده به این شخصیت جالب و این مردانگی عظیم و خارق‌العاده توجه خواهند کرد و درباره‌ افه چاکرجالی دست به تحقیق و بررسی همه‌جانبه خواهند زد.
این کتاب را (تا بخش بیست‌وپنج که حمله‌ی چاکرجالی به آرپاز هست) با هستفاده از تجارب و حرف‌های آقای رشدی نوشتم و بقیه‌ کتاب صرفاً خاطرات خود سرهنگ رشدی کباش هست.
درباره‌ی نحوه‌ مرگ چاکرجالی نظرات و تعاریف گوناگونی وجود دارد.

اما کشته شدن چاکرجالی به‌ دستِ دسته‌ سرهنگ رشدی کباش بر بسیاری از این نظرات خط بطلان کشیده و شخصیت جالب افه را بیش از پیش ظاهر و آشکار ساخته هست.

قسمت دوم کتاب، «چاکرجالی را ما کشتیم،» خاطرات خود سرهنگ رشدی کباش هست که به آخر کتاب اضافه کرده‌ام.

در روزنامه‌ی جمهوریت هم به‌همین صورت چاپ و منتشر شده بود.

مطالب دیگری بر اون اضافه نکردم.»
رمان «یاغی» نوشته یاشار کمال و با ترجمه‌ای از علیرضا سیف‌الدینی، با شمارگان هزار و 100 نسخه و به قیمت 16 هزار و 500 تومان از سوی نشر نیماژ وارد بازار کتاب شد.
کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

«راز نقاشی های مانی»
موضوع این کتاب درباره‌ پسری به نام مانی هست که نقاشی‌هایی جادویی می‌کشد.

نقاشی‌های مانی خاصیت ویژه‌ای دارند و می‌توانند دیگران را طلسم نمايند.
«صفحه اول/ دیروز شهرزاد مرد.

فکر می کنم همه چیز تقصیر من هست.

من و نقاشی هایم.

حق با او بود.

این خانه جادویی هست.

نقاشی های من هم طلسم شده اند.

از امروز نه دیگر نقاشی می کشم و نه چیزی می نویسم.»
تابلوی اول/ جیغ گربه یا گریه بچه/ امروز دقیقا دو سال هست که خودم را در این اتاق حبس کرده ام.

به خودم قول داده ام تا مانا نیاید و در را باز نکند، از اتاق بیرون نیایم.

دو سال هست تنها دیوارهای لخت این اتاق را می بینم.

سهم من از دنیای بیرون همین پنجره‌ای هست که رو به حیاط خانه باز می شود؛ پنجره ای که اون قدر خاک گرفته هست که به زحمت می توان اون طرفش را دید.

اما برای دیدن دختری که هر روز قد بلندتر و زیباتر می شود، همین کافی هست.»
اینها بخش های ابتدایی کتاب «راز نقاشی‌های مانی» به قلم فاطمه سرمشقی هستند.

کتابی که آدمهای قصه اون به گونه ای اسیرند و یارای رفتن به جایی را ندارند تا اینکه با غروب خورشید آزاد می شوند.

برای همین باید مراقب بود همه درهای خانه بسته باشد، اگر دری باز بماند، جادویی آغاز می‌شود و سر و کله خیلی از قصه‌های قدیمی پیدا می‌شود.

فاطمه سرمشقی متولد سال 1357 کرج هست و تالیف کتاب‌های «فیل کوچولو چکار می‌کنی»، «آدمک کی زنده شدی»، «شاخه‌ای که همه چیز را دید»، «چه کسی خط و خال‌ها را برداشته هست» و «شاه شکمو» را در کارنامه‌اش دارد.

به فرموده سرمشقی موضوع این کتاب درباره‌ پسری به نام مانی هست که نقاشی‌هایی جادویی می‌کشد.

نقاشی‌های مانی خاصیت ویژه‌ای دارند و می‌توانند دیگران را طلسم نمايند.

این طلسم‌ها ماجراها و اتفاقاتی را پدید می‌آورند و داستان جذابی را می‌سازند.
سرمشقی در این کتاب تلاش می‌کند تا حس و حال مادرانه را نسبت به فرزندش و همچنین رابطه یک دختر را با پدرش به تصویر در آورد.

در این رمان پرداختن به احساس انسان‌ها نسبت به یکدیگر همراه با شخصیت‌های تخیلی، فضای داستان را برای مخاطب جذاب می‌کند.

نویسنده شخصیت قصه گوی کتاب را شهرزاد(مادر مانی و مانا) نام داده هست، مادر رابطه‌ای خاص با قصه گویی دارد و مانا را با این قصه‌ها بزرگ کرده هست طوری که مانا اون‌ها را واقعی می داند.

شهرزاد کتاب ما هم برای اینکه فرزندانش او را فراموش ننمايند قصه می‌گوید و این خود موجب می شود تا مانی تا نقاشی نیمه تمام مادر را تمام کند.


کتاب هم خودش را این‌گونه معرفی کرده: «راز نقاشی مانی، تخیلی دیگر هست از داستانهای فاطمه سرمشقی؛ تخیلی سحرنماينده که مخاطب را از وقت و مکان جدا می کند و مسحور در دنیای داستان برجای می گذاردو انگار شهرزاد راست می فرمود و این خانه جادویی هست.

پر از موجوداتی که هر از گاهی خودشان را نشان می دهند و دوباره غیبشان می زند.

شاید خیلی سال‌ها پیش سیندرلا همراه با مادر ناتنی و خواهرهای ناتنی زشتش در این خانه زندگی می‌کرده‌اند.

آدم‌های قصه رازآلود «راز نقاشی مانی» روزها اسیرند و نمی‌توانند جایی بروند اما همین که خورشید غروب می‌کند اونها هم آزاد می‌شوند.»
در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «درست هست که روح‌ها نمی خوابند، اما اگر تمام شب خودشان را مجبور نمايند پشت در بسته ای گوش بایستند و نه دلشان بیاید بی خیال صداهایی بشوند که نصفه و نیمه می شنوند و نه جرات داشته باشند بروند داخل اتاق، اون قدر خسته می شوند که دلشان می خواهد چشمهایشان را ببندند و ادای خوابیدن را در بیاورند.

اون وقت ممکن هست خودشان هم باور نمايند خوابند.

حتی خواب هم ببینند.»
انتشارات چکه، کتاب «راز نقاشی‌های مانی»را با شمارگان هزار و صد نسخه و بهای 98 هزار ریال در 188 صفحه منتشر کرده هست.

کتاب شعر داستان رمان و قصه هر چه دل تنگت بخواد

«کی از این چرخ و فلک پیاده می‌شوم؟»
رمان «کی از این چرخ و فلک پیاده می‌شوم؟» نوشته گلرنگ رنجبر از سوی نشر چرخ منتشر شد.
این کتاب که در قالب مجموعه کتاب‌های قفسه آبی نشر چشمه منتشر شده، اولین تجربه رمان نویسی گلرنگ رنجبر هست.

این رمان ۱۱ فصل دارد و شخصیت اصلی اون یک دختر به نام ترمه هست که راوی اول شخص داستان نیز هست.
داستان این رمان از این برنامه هست که ترمه در کودکی پدرش را از دست داده و با عموی خود زندگی می‌کند.

لیلی مادر ترمه سپس مرگ همسرش به آمریکا رفته و حالا بر ایران برگشته تا مسائل مربوط به انحصار وراثت او را مشخص کند.

به مرور و با جلوتر رفتن داستان مسائلی از گذشته و انسان‌های اطراف ترمه، برایش مشخص می‌شود.
این رمان در ۱۶۳ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده هست.

«یلدا دارد می‌میرد»
مجموعه داستان کوتاه «یلدا دارد می‌میرد» اثر رزیتا بهزادی از سوی نشر به نگار به بازار آمد.
مجموعه داستان «یلدا دارد می‌میرد» شامل 13 داستان کوتاه هست که در 119 صفحه به چاپ رسید.
نویسنده این اثر از رزیتا بهزادی هست از وی پیش از این داستان‌هایی در مجموعه‌های کارگاهی منتشر شده هست.
یادآور می‌شود، این نویسنده و ویراستار پیش از این موفق به دریافت جایزه ادبی فهرست در سال 1392 بابت داستان 300 کلمه ای «شمعدانی قرمز» شده هست.

وی در حال حاضر کارشناسی بخش داستان مجله انشا و نویسندگی را بر عهده دارد.
داستان های مجموعه «یلدا دارد می میرد» به سبک رئال نوشته شده و مسایل و معضلات اجتماعی دنیای امروز لابه لای اون به چشم می خورد.
در حال حاضر این مجموعه داستان در کتابفروشی های معتبر سراسر کشور توزیع شده هست.56 out of 100 based on 41 user ratings 316 reviews

@