مینی شعر


مینی شعرمینی شعر
برترین ها: شعر، نشانه یک زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال را تحت تاثیر برنامه می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست کم خواننده آن شد و از روزمر گی رهید.

شعر در کوتاه ترین و موجزترین و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود را هدف برنامه می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می شود.

در این سری مطالب سعی کرده‌ایم گزیده‌ای از اشعار را در قالب ابیات زیبا و تاثیرگذار با تایپوگرافی های متفاوت، به کمک صفحات گروه "میم تیم" و سایر صفحات در شبکه های اجتماعی در اختیار شما برنامه دهیم. باز هم مثل همیشه پذیرای پیشنهادات و انتقادات شما همراهان همیشگی مجله اینترنتی برترین ها خواهیم بود.


مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعرشعر خوب را چگونه بشناسیم؟

1:

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر


ترک

2:

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر


مشاعره با اشعار ترکی

3:

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر


اشعار صائب تبریزی

4:

.

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر


اشعار سیمین بهبهانی

5:

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر


مشاعره هوشمند

6:

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر


ماهنگ

7:

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر


لحظه دیدار

8:

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

9:

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

10:

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

11:مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

12:مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

13:

مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

14:

مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

15:مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

16:مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

17:مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

18:مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

19:مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

20:

مینی شعر

مینی شعر

مینی شعر

21:

مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

22:مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

23:مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

24:

مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

25:مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

26:مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

27:مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

28:مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر

29:مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


مینی شعر


62 out of 100 based on 17 user ratings 592 reviews

@