ترک


ترکترک
[center]آن کسی که خوب مـرا درک میکنـــــــد
یکـــــروزی زادگاه مرا ترک میکنـــــد
[/CENTER]ایران ما

1:

به یادگاری نوشتم خطی به دلتنگی در این وقته ندیدم رفیق یکرنگی


کارگر

2:

هیچ کس هم صحبت
تنهایی یک مرد نیست
خانه ی من
با خیابان ها
چه فرقی می کند

#فاضل_نظری

طراحی فروشگاه اینترنتی


56 out of 100 based on 21 user ratings 346 reviews

@