من زنم هزار بار عاشق می شوم


من زنم هزار بار عاشق می شوممن زنم هزار بار عاشق می شوم
من زنم هزار بار عاشق می شوم
اگر هزار بار را تنها مانده ام
قربانی نیمی از دو هزار بار ابراز علاقه مردانی شده ام
که عاشق نبوده اند
با این حال عشق در رگ های من جاریست

سمانه سلطانیزنده باد "سعدی" بزرگ و نازنین

1:

از من که از عاشق شدن مداوم زنها بیزارم ....


بررسی نظام آموزشی کشور فنلاند


50 out of 100 based on 35 user ratings 1210 reviews

@