نمی ترسم از دوست داشتنت


نمی ترسم از دوست داشتنتنمی ترسم از دوست داشتنت
خواهی پذیرفت حقیقتی را که گریزانی از آن
و همان روز راه گریزی نخواهی داشت
من بودنت و نبودنت را دوست دارم
دوست دارم حسرت شنیدن صدایت آن هنگام که تورا می خواهم

با تو بودن را دوست دارم حتی آنگاه که دوری از من
و هیچ نمی ترسم از دوست داشتنت
لبخندت را دوست دارم آنگاه که نگاهم می کنی
دوست دارم آن احساسی را که می خوانم از چشمانت

تصویر چشمانم را در چشمانت را دوست دارم
قلبت را و روحت را دوست دارم
سخنان روی لبت را دوست دارم
و باز نمی ترسم از دوست داشتنت.

من گرمای وجودت و دوری ات را دوست دارم
اشکهایی که از گونه هایت سرازیر است
و بیش از همه گیسوانت آنهنگام که افشان است
دستانت که به سمت من است را دوست دارم

تنهایی ام را دوست دارم اگر دلیلش تو باشی
جدایی ات را دوست دارم آنگاه که تنهایم...
...قلبت را دوست دارم که من را پیدا می کند.
و بیش از همه عشق تو را دوست دارم.

دلم فریاد می خواهد
شکوه تورا که نمی گنجد در جهان
گنجاندم در قلبم
دلم گریه می خواهد آنگاه که دورم از تو

دلم حسرت و عشق تو را می خواهد
هزار راه از قلبم به سوی توست
دلم مرگ را می خواهد اگر شادی تو در آن است
و باز نمی ترسم از دوست داشتنت

من تنها تو را دوست دارم
نه آن زیبایی با شکوهت و انحصارت در قلبم
و نه بخاطر عاشق بودنم نیست، تو را بخاطر "تو" بودن دوست دارم
بخاطر روحت و قلبت، بخاطر ذهنت و عشقت تورا دوست دارم* شاهکارهای ادبی *

1:

دوست دارم لحظه های با تو بودن را
تداعی ات در ذهنم اونگاه که چشمانم را می گشایم
تداعی ات در ذهنم اونگاه که چشمانم را می بندم
خوابیدن بی تورا بخاطر خیال و حسرت تو دوست دارم

بیش از همه تو را اونگاه که در می یابی من را در لحظه های غم انگیزم دوست دارم
و باز نمی ترسم از دوست داشتنت
نه بخاطر بودنت با من در این شهر، بخاطر اونکه بر یک زمین قدم می نهیم...
...


جملات تصویری...
و یک آسمان را تقسیم می کنیم، تو را دوست دارم

مهتاب را در شبها...
...بخاطر اونکه بر رخ هر دویمان می تابد دوست دارم
آفتاب را در روزها...
...بخاطر اونکه هر دویمان را گرم می کند دوست دارم

تو را دوست دارم چون دلیل بی تو بودنم نیستی
دستهایت را دوست دارم اونگاه که بلند هست بسوی خدا
قلبت را دوست دارم اونگاه که دریچه اش را گشودی بر من
و چشمانت را دوست دارم هر بار که می بندی و می گشایی


قفس

2:

هیجان قلبم اونگاه که می نگری بر من را دوست دارم
دوست دارم یادآوری عشقم به تورا اونگاه که هر بار نگاهم می کنی
و باز نمی ترسم از دوست داشتنت
تجسم تصویرت در آتش هرگاه که کبریتی روشن می کنم را دوست دارم

تجسم تصویرت در دود سیگارم را دوست دارم
دوست دارم دوست داشتن تو را اونگاه که می نگری بر من
حتی خودم را هم بخاطر عاشق تو بودن دوست دارم
قلبم را دوست دارم بخاطر اون که تو را دوست دارد

چشمانم را دوست دارم بخاطر اونکه تو را می بیند
روحم را دوست دارم بخاطر اونکه اینقدر نزدیک هست به روحت
وجودم را دوست دارم چون بودنش را مدیون تو ام
لبخند و خوشحالی ام را دوست دارم اونگاه که به تو فکر می کنم


نخند!!!!!

3:

بودنم را دوست دارم اونگاه که دلیلش تویی
و باز نمی ترسم از دوست داشتنت
قلمم که از عشقم به تو می نویسد را دوست دارم
کاغذم که اسمت را نوشتم بر اون را دوست دارم


هر عشقی که عشق تو را به یادم آرد را دوست دارم
هر اونچه که تو را به خاطرم آرد
راههایی که به سوی توست
اونقدر تو را دوست دارم که حتی ترس از دست دادنت را...

...بخاطر اون که تو تنها در اونی...
...بخاطر حسی که نسبت به توست...
...بخاطر اون که دلیل ترسم تویی، دوست دارم
و باز نمی ترسم از دوست داشتنت.


و باز نمی ترسم از عاشق تو بودن


68 out of 100 based on 63 user ratings 838 reviews

@