شعر زیبای گفتگوی معلم و دانش آموز


شعر زیبای گفتگوی معلم و دانش آموزشعر زیبای گفتگوی معلم و دانش آموز
روزی از آموزگار كردم سؤال

به چه كار آید حروف پر ملالاز الف تا حرف ی از بهر چیست

زود گویید بانی این غصّه كیستداد جوابم آن وجود مهربان

راز و رمزی دارد ای شیرین زبانحرف آ گفتم كه تا آدم شوی

همنشین موسی و خاتم شوی

ب برای بردباری در امور

پ مثال پایداری همچو مور


حرف ت آرد تواضع در میان

كبر باشد خصم دین و خصم جان


ث ثبات آرد در این دور و زمان

جیم بود جویندگی در هر مكان


حرف چ بر چاره جویی گفته ام

همچو درّی در صدف من خفته ام


گفته ام ح تا حماسه ساز شوی

با بزرگان جهان دمساز شوی


حرف خ تا ایجاد را خدمت كنی

بهر رفع مشكلات همت كنی


دال یعنی دلبری دلدادگی

راه و رسم عاشقی در زندگی


ذال یعنی كه ربّ ات ذوالجلال

هم به ماضی هم به آتی هم به حال


حرف ر گفتم كه تا رزق حلال

بر خوری از خرمن آن ذوالجلال


ز زبانت جز به نیكی باز مكن

عالمی گردد تبه با یك سخُن


حرف ژ تا ژاله باشی بر درخت

یا كه شبنم بر سر یك سنگ سخت


سین سلام است و سلام نام خداست

نام او از جمله آفت ها جداست


حرف شین شادی و خوشحالی بود

فارغ از شومی و بد حال بود


حرف صاد یعنی صداقت در كلام

راست بودن در عمل با خاص و عام


ضاد گفتم چون ضیا نور است و نور

از سیاهی ها بسی دور است و دور


حرف طا یعنی طلب در علم و فن

چون كه واجب گشته است بر مرد و زن


حرف ظا تا ظلم را دشمن شوی

خصم جان دیو و اهریمن شوی


عین یعنی عشق یعنی عشوگی

بندگی در زندگی آزادگی


غین یعنی غیرت و مردانگی

شیر میدان نبرد در زندگی


ف برای فهم بر فرزانگی

ق قبول بندگی در زندگی


كاف گفتم تا كه باشی چون كلید

بس گشایش ها زتو آید پدید


گاف یعنی گفتمان و گفتگو

حل مشكل را در این میدان بجو


لام تا لبخند باشی جای اخم

میم تا مرحم نهی بر روز زخم


واو تا حب وطن آید به دل

ساخت باید این زمین این آب و گل


حرف ه تا همتت والا شود

جایگاهت رتبه ی اعلا شود


حرف ی یكرنگی و یكدستگیست

پاك بودن چون زمان بچگیست

چون به پایان آمد این حرف و كلام

صحبت آموزگارم شد تمام


من زدم بوسه بر این فكر سترد

آفرین گفتم بر این روح بزرگ


بس درود بر این وجود نازنین

او كه روشن كرده است کل زمینفاصله آسان تا مشکل یک قدم است !!!

1:

خیلی زیبا و عالی ممنون


شش فایده نوشتن خاطرات روزانه

2:


زنده باشی


سلام(طنز)

3:پاسخي لطيف،‌به شعري لطيف!

4:

فوق العاده بود


74 out of 100 based on 19 user ratings 694 reviews

@