ضبط آهنگ در استوديو. چگونه است؟


ضبط آهنگ در استوديو. چگونه است؟ضبط آهنگ در استوديو. چگونه است؟
راي ضبط يك آهنگ در استوديو اصل بر اين است كه صداي هر سازي بطور جداگانه
ضبط ميگردد و در انتها همگي باهم ميكس ميگردند.
معمولا ابتدا صدا مترونوم آهنگ كه ميتواند بوسيله يك سينتي سايزر هم توليد شود ضبط
ميگردد.سپس بسته به نوع سازبندي و تنظيم آهنگ ابتدا صداي ساز پايه مثل درام ضبط ميگردد
در اين مرحله نوازنده درام تنها نتهايش را پيش رو دارد ، ضمن اينكه صداي مترونوم را از
درون هدفوني ميشنود تا سرعت اجراي آهنگ را از دست ندهد.
پس از آن نوازنده بعدي كه ميتواند گيتار باس يا پيانو باشد نتهايش را مينوازد ،ضمن اينكه علاوه
بر مترونوم ميتواند صداي درام را هم بشنود.
بهمين ترتيب هر نوازنده هنگام اجرا ميتواند كارهاي ضبط شده قبلي را از درون هدفوني بشنود.
البته او صداي ساز خودش را هم همرام ساير سازهاي ضبط شده درون هدفون دارد و دليل استفاده از هدفون هم اين است كه روي هر تراك در حال ضبط تنها يك صدا ضبط گردد تا در صورت اشتباه نوازنده لطمه اي به ساير صداهاي ضبط شده نخورد و نيز در هنگام ميكس و تنظيم شدت صداها دست آهنگساز باز باشد. با اين روش صداهايي كه پخش ميشوند ،دوباره ضبط نميگردند.
البته بعضي وقتها ممكن است هنگام ضبط سازهاي زهي و يا گروه هاي كر بزرگ صداي يك گروه با هم ضبط گردد كه اينكار نياز به تمرين و توانمندي اعضاي آن گروه دارد.
در حين ضبط ناظر ضبط و آهنگساز(تنظيم كننده) همواره بايد شش دانگ كه هيچ بلكه ششصد دانگ خود را جمع كنند و مراقب اجراي صحيح ، تميز، به موقع و مطلوب نتها باشندو در صورت بروز اشتباه از جانب نوازنده ،آن قسمت را دوباره صدا برداري كنند.
در حالتيكه آهنگ با كلام باشد حال نوبت خواننده فرا ميرسد و او با شنيدن كل اثر، روي آن ميخواند. اودر هدفون خود هم آهنگ را ميشنود و هم صداي خودش را. طبق خواسته او ميتوان بلندي صداها را تغيير موقت داد يا آنهارا حذف كرد تا عمل خواندن براي او راحتر گردد.
باز هم ناظر ضبط و آهنگساز(تنظيم كننده) و صدا بردار بايد موظب كوك بودن لحظه به لحظه
خواننده با آهنگ باشند و در صورت داشتن فالشي ، ضبط دوباره و دوباره انجام شود.

مرحله آخر توليد، ميكس است. در اين مرحله ناظر ضبط و آهنگساز(تنظيم كننده) و صدابردار
كل كار را گوش ميدند و مقدار بلندي صداي هر ساز را در هر قسمت از آهنگ تعيين ميكنند.
Effect هاي صوتي لازم مثل اكو ، طنين و ... را آزمايش و نسخه اصلي آهنگ را ضبط ميكنند.
94 out of 100 based on 44 user ratings 1294 reviews

@