«كوچكترين آية» قرآن كدام آيه است؟


«كوچكترين آية» قرآن كدام آيه است؟
    «كوچكترين آية» قرآن كدام آيه است؟

پاسخ :


لفظ "رحيم" كه از اسماء الحسني براي خداوند است، چند بار در قرآن آمده است؟

1:واژه "صلوه" (نماز ـ دعا) چند بار در قرآن ذكر شده است؟

كوچكترين آيه قراون «مدها متان» در سوره الرحمن برنامه دارد.


كلمه "آخرت" چند بار در قرآن آمده است؟كلمه "دنيا" چند مرتبه در قرآن مجيد ذكر شده است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


60 out of 100 based on 35 user ratings 860 reviews

@