نامه ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭﻝ استاد ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ خطاب به ایشان


نامه ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭﻝ استاد ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ خطاب به ایشاننامه ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭﻝ استاد ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ خطاب به ایشان
نامه ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭﻝ استاد ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ خطاب به ایشان


ﺳﺮﻃﺎﻥ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ
ﺍﺳﻤﺶ ﺗﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﻠﺮﺯﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﺕ
ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ...
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﯽ ﺍﺕ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ .
.
ﮐﺎﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺵ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﻨﮓ ﺍﺵ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻫﻤﺪﺭﺩﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩ .
.
ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ، ﺣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺯﻧﻬﺎﯼ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺯﻧﯽ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ .
ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ .
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ...

.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﻣﺸﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﺵ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻩ، ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻑ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ " ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺨﻮﺩﺵ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﺣﻖ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻩ !!
.
ﺍﺣﺘﻤﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻥ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺧﻼﻗﯿﺘﺶ ﻣﯽ ﺧﺸﮑﯿﺪ .
ﻫﻨﺮﺵ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﻣﯿﺮﻓﺖ "...
.
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﺯﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺭﺑﺪﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺎ ﺍﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﯿﺎﻁ ﺟﺪﺍ ﻣﯿﺸﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺑﭽﻪ، ﺩﻭﺍﻡ ﺁﻭﺭﺩﻩ، ﺗﺎ ﺍﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ !!
.
ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﯼ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﭼﻮﻥ ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﯾﺪﻩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ !!
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺯ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﺯﻧﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺏ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩ، ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﻨﺮ ﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﺠﺮ ﻭ ﺩﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﺏ ﻣﺪﺭﻧﯿﺴﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
.
ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﺣﺘﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺣﺎﻻ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮﻡ .
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ، ﺗﺎ ﺍﺯ ﺗﮏ ﻭ ﺗﺎ ﻧﯿﻔﺘﺪ ...
ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺵ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩ .
ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻧﮕﻔﺖ، ﻫﻨﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭼﯽ؟
.
ﻧﮕﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪﻡ، ﻫﻨﺮ ﻭﺍﻻﺗﺮﯼ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﯿﺸﺪ ﺟﻨﺎﺏ ﺍﺳﺘﺎﺩ ...
ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺎﻧﻌﻢ ﻣﯿﺸﺪ ...
.
ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺧﺒﺮ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ، ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻃﯿﻔﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﯽ ﭼﻬﻞ ﺭﻭﺯ ﺗﺎ ﺳﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ، ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :
ﺍﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﺑﺎﻻ ﯼ ﺳﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺵ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ .
.

.
فرخنده گل افشان ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭﻝ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ

کمتر کسی‌میتونه عمق اندوه این بانو رو درک کندروابط عمومی تالار ترانه و موسیقی

1:

واکنش سایت اصلاح طلب انصاف نیوز به نامه همسر اول شجریان که مثل همیشه احمدی نِژاد رو نشانه رفتن


درست پس از انتشار خبرهای بیماری ۱۵ ساله‌ی هستاد شجریان که موجی از احساسات را برانگیخت، متنی تخریبی با عنوان «نامه‌ی خانم شهرناز جمشیدی، همسر اول محمد رضا شجریان» در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده منتشر شد.
به نقل انصاف نیوز، انتشار این نامه در حالی باعث سوالاتی در ذهن مخاطبان شد که حتی نام نویسنده با نام همسر اول شجریان نمی‌خواند؛ همسر اول او «فرخنده گل افشان» و نام همسر دوم او نیز «کتایون خوانساری» هست.
ازدواج اول شجریان در سال ۱۳۴۰ و ازدواج دوم او در سال ۱۳۷۱ بوده و شخصی به نام «شهناز جمشیدی» متولد گروه‌های تلگرامی به نظر می‌رسد و مانند بسیاری از شایعات شبکه‌های اجتماعی، از جمله‌ی نتیجه‌های مستند م معتبر نبودن این محیط‌هاست.
این نامه که با تیتر «سرطان چه بیماری وحشتناکی …»، به بیماری احتمالی شجریان اشاره دارد که موهای خود را از ته تراشیده هست، به شدت احساسی هست و از جمله می‌نویسد: «زنی که همه نادیده گرفتند سرطانی را که زندگی‌اش را نابود کرد!».
در تحلیل این نامه فعلا نمی‌توان اطلاعاتی برای ارزیابی در دست نیست اما این احتمال می‌رود که از سوی بخش رسانه‌ای جریان سیاسی نزدیک به دولت سابق موسوم به جریان انحرافی نوشته و منتشر شده باشد؛ جریانی که در دوره‌ی اون شجریان در صداوسیما و اجرای موسیقی در داخل کشور محدود شد.
نامه ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭﻝ هستاد ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ خطاب به ایشان
عکس راست: «فرخنده گل افشان» در کنار پسرش همایون.


حامد حاکان
عکس چپ: شجریان در کنار «کتایون خوانساری»


محسن چاوشی

2:

حالا شما چه خصومتی با این شخص دارین؟


+

کلا شجریان نه ..ایشون یک هموطن و یک بیمارن

برای سلامتی همه بیماران دعا کنید

ولی مثل اینکه شما خوشحالید یک هموطن بیماری دارن..


فریدون آسرايي


مریم حیدرزاده / شاعر روشندل ایران

3:

حالم از مردان هوسران وتهمت زنی چون شجریان به هم میخوره با اینکه راضی نیستم کسی بیمار باشه اما از بیماری یک هوسران اصلا ناراحت نیستم


(رشید رفیعی)

4:

هیچوقت بد نگید و هیچوقت بخاطر بیماری کسی خوشنود نشوید


امیر عاملی با انتشار شعری در خبرگزاری فارس به هستاد شجریان اهانت کرده.
شعر ایشون و جوابیه هستاد شجریان رو براتون میزارم تا خودتون قضاوت کنید
خبرگزاری فارس، سروده امیر عاملی علیه محمدرضا شجریان را منتشر کرد.


بهترین خواننده و گروه در کل


در مقدمه این شعر آمده هست:

در جواب به منافقانی که می‌خواهند با صدای سوخته‌ شجریان، امت ایران را تحقیر ‌نمايند؛ امتی که سرافراز و عاشقند امتی که از جنس شقایقند.


فروغ فرّخ زادگم شدی آوازه خوان پیر ما ...........

گم شدی آخر به زیر دست و پا

کرد بیگانه تو را لوازم خویش ...........

خود شدی تا نور حق دیوار خویش

ربنایت چون خودت از یاد رفت ...........

خیل شاگردان، هلا! هستاد رفت

رفته‌ای از پیش ماها دور حیف ...........

در سر پیری شدی مغرور حیف

مطرب عهد شبابم بوده‌ای ...........

مزه نان و کبابم بوده‌ای

خوب می‌خواندی صدایت خوب بود ...........

بعد تاج اصفهان مطلوب بود

می‏زدی چه چه برای شیخ و شاب ...........

با نوای تار و تنبور و رباب

هست ساز اینک ولی آواز نیست ...........

یک در گوشی به سویت باز نیست

تا نپیوندی عزیزم بر زوال ...........

کاشکی بودی مرید اعتدال

مکر آمریکا تو را منفور کرد ...........

زرق و برق غرب چشمت کور کرد

چونکه پیراهن دو تا شد بد شدی ...........

مثل اون مطرب که بد می‌زد شدی

«سایه»ات فرموده بود آوازه‌خوان ...........

که مرید پیردل باش و بمان

لیک ‌ای مطرب دریغا که غرور ...........

کرد از امت تو را صد سال دور

وقت پیری ناز کردی با همه ...........

ناز را آغاز کردی با همه

ناز کم کن سوی ملت باز گرد ...........

کم بگو از یأس ای هستاد زرد»

جوابیه هستاد شجریان:

مطلع گردیدم که این بنده را مور خطاب برنامه دادید .با اینکه از فن شعر سرایی بهره چندانی ندارم لیکن چند بیتی فی البداهه و بی ویرایش در جوابتان نگاشته شد ، باشد که قضاوت بین ما واگذار شود به ملت بزرگ ایران .خاک پای ملت ایران - محمد رضا شجریان

گم نخواهد شد صدای ناز من ...........

چونکه از دل می رسد آواز من

این نه آواز من و ساز من هست ...........

این صدای سالهای میهن هست

ربنا خواندم که ملت روزه بود ...........

روزه ی دل بود و غمها می فزود

من صدای شادی این امتم ...........

من خود آزادی این امتم

حیف عمری را که جهل آمد پدید ...........

حیف ملت رنگ آزادی ندید

من نه پیرم اونچه را فرمودی حسود ...........

پیر راهم دان به هر بود و نبود

مطربم خواندی عزیزا ، جاهلی ...........

جاهلی؟ نه ،نه ،بلکه عاملی

تاج را قدرش شناسی بی خرد ...........

ای که خواندی ملتی را رنگ زرد؟

ملتی را گر ندیدی .

مرده ای ...........

چوب رب را بی صدا تو خورده ای

این نشان هست تا روی رو به زوال ...........

هرکه شد خارج ز مرز اهتدال

قدر "سایه" می شناسی ای عدو؟ ...........

او که هجرت کرد از رفته بر او

سایه خورشید هست در این آسمان ...........

گرچه فرموده هست او مرا آوازه خوان

خانه ی من شد دل پیر و جوان ...........

معبد عشاق دل شد آستان

من غرور خود ز ملت یافتم ...........

نی به زر یا زور قدری یافتم

ناز را بازار ملت می خرد ...........

ملتی نامم به عزت می برد

من اگر خاشاک باشم بهتر هست ...........

بهتر از اونکس که مخدوم زر هست

خادمش افسوس نادان هست و بس ...........

کی شناسد فرق زر با جمله خس

من اگر پیرم ولی مستغنیم ...........

بی نیاز احترامم ،دون نیم

گوشه گوشه ،نام من آواز شد ...........

آگهی شعرت به کین ،همساز شد

جاهلا! زین بیش تو یاوه مگو ...........

رو ره عشق مرا ای دل بپو

5:

زنده باد یاد و خاطره پاشایی عزیز و ننگ بر شجریان

6:

زنده باد هنر واقعی و راستین با هر دیدگاه سیاسی که دارد حتی اگر دیدگاه سیاسی اش را من نمی پسندم.

زنده باد هنر راستین...


7:

سلام
کسی به هنر ایشون خرده نگرفت! به دیدگاه سیاسی ایشون خرده گرفته شده!
زنده باد هنر راستین

8:

به نظرم ضعیف ترین آدمیان اون انسان هایی هستند که وقتی حرفی برای فرمودن ندارند یا توهین میکنن یا شروع به لعن و نفرین مینمايند یا دهان به فحش و فحاشی باز مینمايند


خدا شفایشان دهد


+


هیچوقت بد فرمودن به یک بیمار دشمن را حسن ندانید شاید خدا هدایتش کند و بهتره بگید خدایا عاقبتش را بخیر کن

چه رسد به فرهیختگان و شعرا و و خوانندگان و اندیشمندان که امثال ماها شاید شمه ای از حسن های ان ها را درک و هضم نکرده باشیم و معنای حقیقی فرهیخته را هم حتی بلد نباشیم

پس بیاییم قلب هایمان را نمیگویم خدایی تر میگویم کمی انسانی تر کنیم تا واقع بینانه تر و بدون غرض شخصی و اندیشه ای تکلم کنیم

9:

وای تو روخدا پستایی نزارید دل ادم بلرزه
اون هرکاری کرده به خودش مربوطه و خداش دوست گرامی
میگن هرکسی دیگری رو به خاطر گناهی که کرده سر زنش کنه....خودش.

یه روزی به نوعی دیگه....
البته ایشالا.

خدا بهتون سلامتی بده
چی بگم والا....
امیدوارم خداوند شفای عاجل بهشون بده

10:

شجریان بدون شک اسطوره ی تاریخ این کشوره

این خس و خاشاک بی وجود و بی دین و بی وطن و عاری از انسانیت که علیه هستاد بزرگ سخن میگن

ارزشی کمتر از یک تار صوتی هستاد هم ندارند !

11:

بد نگايشانيم به مهتاب اگر تب داريم

آرزو و دعای من برای ایشان و همه بیماران کسب نعمت سلامتی هست

12:

نمیدونم واقعا بعضیا چه فکری مینمايند و به چ درجه ای میرسن که به خودشون اجازه زدن هر حرفی و به هر کسی بدن....

کسی از زندگی دیگران خبر نداره لطفا از بیرون نگاه نکنید و بیخودی نیز دیگران رو قضاوت نکنید...

ایشون جدا از هستاد موسیقی بودم الان یک بیماره و برای یک بیمار هم همیشه آرزوی سلامتی باید داشت

اینکه چ کرده و چ نکرده مربوط به زندگی خودشونه...

خواهشا دیگران رو قضاوت نکنید....

ان شاءالله که همه مریضان بهبودیشون رو به دست بیارن...

13:

شما از صحت این نامه اطمینان دارید که این حرف رو می زنید؟
آِا هر کسی که طلاق بگیره حتما خائن و هوس ران بوده؟

14:

سلام
ایشون اگر مجدد ازدواج کرده،به ما ربطی نداره،خودش میدونه و همسر قبلیش و خدای خودش.
اگر توهین به اسلام و امت کرده،خودش میدونه و خدای خودش،ما فقط میتونیم برای فراخوان انزجارمون،دیگه به آوازهاش گوش نکنیم.
ما حق قضاوت و بردن آبروی دیگران رو نداریم،حتیٰ اگر حقیقت محض باشه.


15:

ننگ باد اون کاربرانی که این تاپیک لایک کردن!!

+

16:

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
" ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻗﻮﻻ ﻣﻤﻦ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‏ 33 ‏ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ
ﺍﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﻛﺄﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﺣﻤﻴﻢ ‏ 34 "
"هم کسی نیکوترِ فرموداری از کسی که فراخوانده سمتِ خداوند؟ هم کارید سازنده ای هم فرمود اگرَم از آشتی گرها 33 هم نه چند یکسانند نیکوشده هم نه بدشده بگذر به اونکه اون نیکوتری باز گُداری میانتُ میانش دشمنیست جوری که اگر اوست سرپرستی جوشیده 34 "
خداوندا بیماریهامانُ انگیزانِ پیوندمان گذار هم تندرستیهامان انگیزانِ خوش بجا آوری هم باورمندها را برپادارنده نماز کن برای پیوستت نه رو گردانی برای پیوست به سرای گذرا

17:

چقد خوب میشد اگه در مورد زندگی خصوصی کسی قضاوت نکنیم

18:

دمت گرم هستاد.ایول داری
هوسرانی هم نیست.خلاف شرع هم نیست !
زنشه.جفتشونم راضین.گور بابای ناراضی!!
پیغمبر هم همسران زیادی داشت!!!
جان؟؟؟؟؟پاشایی؟؟؟
البته میدونم هستاد این قابلیت شفرمود انگیز رو نداره که سپس مرگ هم از اون دنیا آلبوم بده بیرون
ولی خواهشا اسم هستاد رو کنار این بچه ها که با هزار جور میکس و تغییر صدا خوانندگی مینمايند نیارید
و ننگ بر تو که همین الان فی المجلس بتکوننت هزار و یه مشکل و عیب و ایراد کوچیک و بزرگ ازت میریزه بعد درباره این و اون قضاوت میکنی

19:

همسر دومشون خارجکی هستن؟

20:

دعا کنید سالم باشه سر موقعيت عمه های شمارم میگیره

21:

این مرد راویِ دوران هست، او رازهای مگو دارد
حلاج حنجره اش میل آوازهای مگو دارد
خیام در نفسش خفته، حافظ به حافظه بنهفته
صدها ترنمِ طوفانی با سازهای مگو دارد.


22:

خدا بیامرزد پاشایی رو آخه کوچولو تو چطور میتونی هستاد شجریان رو با پاشایی مقایسه کنی ، مگه هستاد کم کسیه ایشاله سلامتیشون رو بدست بیارن ایشاله هستاد ایرج و هستاد گلپا و ....

همشون سلامت باشن اینها مردان تکرار نشدنی هستن

23:

همایون خودش نامه رو تکذیب کرد و فرمود هر چقدر ما سکوت میکنیم یه عده پرروتر میشن و شایعات بیشتری درست میکنن

24:

به امید سلامتی برای بزرگمرد هنر این مملکت هستاد شجریان هنرمند توانمند و تمامی بیماران در سراسر گیتی...درود بر ایشان که با امت ماند و برای امت خواند ...50 out of 100 based on 35 user ratings 460 reviews

@