اسکارلت یوهانسون حامله بر فرش قرمز اکران پاریس فیلم «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان»


اسکارلت یوهانسون حامله بر فرش قرمز اکران پاریس فیلم «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان»اسکارلت یوهانسون حامله بر فرش قرمز اکران پاریس فیلم «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان»
کاپیتان امریکا در این قسمت با «ناتاشا رومانوف» معروف به «بیوه سیاه» از دیگر اعضای سازمان «شیلد» همراه می شود تا با قاتلی روسی به نام «باکی بارنز» که در قسمت اول دوست کاپیتان آمریکایی بود، روبرو می شود

اسکارلت یوهانسون حامله بر فرش قرمز اکران پاریس فیلم «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان»

اسکارلت یوهانسون حامله بر فرش قرمز اکران پاریس فیلم «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان»56 out of 100 based on 51 user ratings 976 reviews

@