نبرد پرندگان عصبانی Angry Birds با روباه


نبرد پرندگان عصبانی Angry Birds با روباهنبرد پرندگان عصبانی Angry Birds با روباه
تصاویر گویاست: روباه سعی داشته برخی از جوجه ها را بخورد؛ اما پرندگان عصبانی (Angry Birds )اجازه نمی دهند این اتفاق بیفتد. این واقعه با دوربین مارک هیوز ثبت شده است.

نبرد پرندگان عصبانی Angry Birds با روباه

نبرد پرندگان عصبانی Angry Birds با روباه

نبرد پرندگان عصبانی Angry Birds با روباه

نبرد پرندگان عصبانی Angry Birds با روباه

اینم دلیلش

نبرد پرندگان عصبانی Angry Birds با روباه

نجات یافتگان

نبرد پرندگان عصبانی Angry Birds با روباهحال و هوای یک روز بارانی

1:

خخخ من فکر کردم بازی انگری بردز منظوره


در پس پرده‌ای از جنس مه

2:

سلام

بیچاره پدر و مادرها

فکر کنم بچه داری پرندگان سخت تر از بقیه موجوداته


76 out of 100 based on 76 user ratings 526 reviews

@