تصاویر زیبای «گنجنامه» همدان در برف


تصاویر زیبای «گنجنامه» همدان در برفتصاویر زیبای «گنجنامه» همدان در برف
تصاویر زیبای «گنجنامه» همدان در برف


تصاویر زیبای «گنجنامه» همدان در برف
گنجنامه در زبان پارسی به معنای حکایت و داستان گنج است و عموم مردم را تصور بر این بوده‌است که راز گنجی نهان را در این کتیبه‌ها است.

کتیبه‌های گنجنامه بر گران سنگی از خارا، به سه زبان (پارسی باستان، عیلامی و بابلی)، هر کدام در ۲۰ سطر و از چپ به راست به خط میخی نگاشته شده‌است که بالا سمت چپ متعلق به داریوش و پایین سمت راست مربوط به پسرش خشایار است. نخست کتیبه سمت چپ توسط داریوش نوشته شده بوده و بعدها کتیبه دوم به وسیله خشایارشا به آن سنگ خارا اضافه شده‌است.


تصاویر زیبای «گنجنامه» همدان در برفتصاویر زیبای «گنجنامه» همدان در برف


تصاویر زیبای «گنجنامه» همدان در برف


تصاویر زیبای «گنجنامه» همدان در برف

تصاویر زیبای «گنجنامه» همدان در برف

تصاویر زیبای «گنجنامه» همدان در برف

تصاویر زیبای «گنجنامه» همدان در برف

68 out of 100 based on 33 user ratings 508 reviews

@