تصورات مصریان باستان دربارۀ مرگ / میرچا الیاده


تصورات مصریان باستان دربارۀ مرگ / میرچا الیادهتصورات مصریان باستان دربارۀ مرگ / میرچا الیاده
تصورات مصریان باستان دربارۀ مرگ / میرچا الیاده
آبشخور :

متون مقدس بنیادین از سراسرِ جهان ( جلد سوم ) ، گردآورنده : میرچا الیاده ، برگردان : مانی صالحی علامه ، تهران : فروزان ، چاپ دوم 1388 ، رویۀ ی 95 تا 102 .

تصور مصریان دربارۀ مرگ

فرعون پس از مرگ به آسمان صعود می کند
( متون هرمی )

نوشته هایی که به نام متون هرمی ( Pyramid Texts ) شناخته می شود ، متون دینی است که بر دیوارهای داخلی اهرام بعضی از فرعون های سلسلۀ پنجم و ششم ( حوالی 2425-2300 ق.م ) حک شده است . متون هرمی ، کهن ترین مطلب و ارجاعات به دانشِ دین و کیهان شناسی مصری را در اختیار ما می گذارد ؛ اما توجه اصلی آنها به سفر پیروزمندانۀ فرعونِ متوفی به سکونتگاهِ آسمانیِ جدیدِ خود است .
ترجمۀ متون هرمی :

دو بالِ تو باز شده است همچون شاهینی با پرهای انبوده ، همچون قوشی که عصرها در آسمان سیر می کند ( متن هرمی شمارۀ 1048 ) .

پرواز می کند آن کسی که پرواز می کند ؛ شاه پِپی ( Pepi ) پرواز می کند و از شما میرندگانِ فانی دور می شود . او از زمین نیست ، از آسمان است ... این شاه پِپی همچون ابری به آسمان پرواز می کند ، مانند پرنده ای در اوج ، این شاه پِپی همچون شاهینی بر آسمان بوسه می زند ، این شاه پِپی همچون ایزد افق ها ( هاراختی ، Harakhte ) به آسمان می رسد ( متنِ 890 ) .

تو مانند شاهینی به آسمان صعود می کنی ، پر و بالت مانند پر و بالِ غازهای وحشی است ( متنِ 913 ) .
شاه اونیس ( unis ) به آسمان می رود ، شاه اونیس به آسمان می رود ! بر فرازِ بادها ! بر فرازِ بادها ! ( متنِ 309 ) .

پله هایی به آسمان برایش نهاده شده که بتواند از آن طریق به آسمان صعود کند ( متنِ 365 ) .

شاه اونیس از نردبانی که پدرش رَع ( Re ) ( ایزدِ خورشید ) برایش ساخته است ، صعود می کند و بالا می رود . ( متن 390 ) .

آتوم ( Atum ) به انجام رسانید آن چه را گفته بود که برای این شاه پِپی دوم ( Pepi II ) انجام خواهد داد ؛ آن نردبان طنابی را برایش گره زد و بست ؛ نردبان چوبی را برای این شاه پِپی دوم به هم اتصال داد و ساخت ؛ زیرا این پادشاه ، از زشتی ها و پلیدی های انسانی به دور است ( متن 2083 ) .

خدایان می گویند : « چقدر دیدنش زیباست ، چقدر مشاهده اش رضایت بخش است ، وقتی این ایزد ( یعنی پادشاه ) به آسمان صعود می کند ، خوف و هراس اش روی سر اوست » . ایزدِ گِب ( Ged ) آنچه برای خودش [ گب ] انجام شده بود را برایِ او [ پادشاه ] انجام داده است . خدایان و ارواحِ بوتو ( Buto ) ، خدایان و ارواحِ هییِراکونپولیس ( Hierakonpolis ) و خدایانِ در آسمان و خدایانِ روی زمین ، نزدِ او می آیند . آنها بر دستانشان ، تکیه گاهی برای شاه اونیس می سازندد . ای شاه اونیس تو به آسمان صعود می کنی . با این چیزی که نامش « نردبان » است ، بر آن [ آسمان ] صعود کن ( متن 9-476 ) .

( بارها و بارها در متون هرمی می بینیم که تأکید شده و اطمینان داده مه هر دو لنگۀ دروازۀ آسمان به روی فرعون باز است )

گشوده است دو درِ دروازۀ افق ، باز است چفت و بست های آن ( متن 194 ؛ در سراسر متون هرمی تکرار شده ، مثلا در متونِ 603 ، 604 ، 1408 و غیره ) .

( قاصدان و چاوشانِ پادشاه می شتابند تا خبر ورود او را به ایزدِ خورشید [ رع ] اعلام کنند ) .
قاصدانت می روند ، قاصدان چابک و بادپایت دوان دوان می روند ، چاوشانت می شتابند . آنان به رع خبر می دهند که تو ، یعنی شاه پپی ، آمده ای ( متن 40-1539 ) .
این شاه پپی ، خدایان را در حالی دید که جامه هایشان را به دور خود پیچیده و با دمپایی ( صندل )های سفید بر پاهایشان ، ایستاده بودند . آن ها دمپایی های سفیدشان را بر زمین انداختند ، جامه هایشان را از تن درآوردند . آنها چنین گفتند : « تا قبل از آمدنِ تو ، دل های ما شاذ نبود » ( متن 1197 ) .

( بسیاری از اوقات ، خودِ خدایان خبر ورود فرعون را اعلام می کنند )

ای رع آتوم ( Re-Atom ) این شاه اونیس نزد تو می آید که شکوه و عظمتت زوال ناپذیر است و خداوندگارِ جایگاه چهار ستون ( آسمان ) هستی . پسرت نزد تو می آید . این شاه اونیس نزد تو می آید ( متن 217 ) .

( فرعون متوفی ، جسورانه نزد ایزد خورشید می رود و چنین می گوید : )

ای رع ! من همان کسی هستم که تو به او گفتی « پسرم » . تو پدرِ من هستی ای رع ... اینک مشاهده کن شاه پپی را ، ای رع . این شاه پپی ، پسر تو است ... این شاه پپی ، همچون رع در مشرق می درخشد و همچون خپرر ( kheprer ) به مغرب می رود . این شاه پپی ، به فرمان هوروس ( Horus ) ، خداوندگارِ این آسمان ، جاودان خواهد زیست همانطور که هوروس ( پسرِ رع ) ، خداوندگارِ این آسمان ، جاودانه زیست می کند ( متن 8-886 ) .

پادشاه در میان خدایانی که در آسمان سکونت دارند به آسمان صعود می کند . او بر آن شاه نشین عظیم می ایستد و در جلسات داوری و محاکمه ، مسائل شرعی و قانونیِ انسان ها را می شنود . رع ، تو را در سواحلِ آسمان ، در این دریاچه ای که درونِ نوت ( Nut ) ( ایزدبانوی آسمان ) است ، می یابد . خدایان می گویند : « آن تازه وارد ، آمد ! » او ( رع ) روی پلکانی که به آسمان می رود ، دستت را می گیرد . خدایان می گویند : « آن کسی که جایگاه خود را می داند ، آمد . » ای فردِ پاک و مطهر ، بر تخت خودت در ورق رع [ خورشید ] بنشین و آسمان را درنورد ... با ستارگانِ زوال ناپذیر و جاودان پرواز کن ، با ستارگانِ خستگی ناپذیر پرواز کن . ستایش و احترامِ زورقِ شب را بپذیر ، روحی بشو که در دولت ( Dewat ) به سر می بَرَد . از همان زندگی خویشاوندی برخوردار شو که خداوندگارِ افق از آن برخوردار است ( متن 72-1169 ) .

J.H.Breasted , Development … in Ancient Egypt , Chicago , 1912


تصورات مصریان باستان دربارۀ مرگ / میرچا الیادهپیرامون اعتبار زبان عربی

1:

فرعون!!!
بیست هزار سربازو زجر کش کرد
حالا این متن درباره فرعون....


مقاوم ترین پل های تاریخ را بشناسید +عکس


جستار بحث و گفتگو راجع به موضوع هيتلر و جنگ جهاني دوم

2:

احتمالا این نوع رستاخیز تنها مختص فرعون ها و افرادی با چنین جایگاه هایی(خدایی و پادشاهی) در جامعه مصر بوده و به نظر هستثنا می رسد.

وگرنه تا جایی که من آگاهم ،افراد عادی سپس مرگ به دنیای زیرزمین و نزد خدایان مرگ می رفته اند.


آدولف هيتلر....ابليس يا قديس ؟


رقـــص یهــود در هــولــوکــاســت ایــرانیــان

3:


درود بر کافکا


درست هست و این نوع رستاخیز درباره ی فرعون پپي دوم هست .


فرضیه فضانوردان باستانی باطل است - مقدمه


فرضیه فضانوردان باستانی باطل است - ویمانا

4:


فرعون پس از مرگ به اوزیریس تبدیل می شود
( متون هرمی )

تعداد زیادی از متون هرمی ، حالاتِ مختلفِ پیوند آیینی و یکی شدنِ فرعونِ متوفی با اوزیریس را مطرح می نمايند

درست همانطور که اوزیریس زندگی می کند ، این شاه اونیس هم زندگی می کند ؛ همان طور که اوزیریس نمی میرد ، این شاه اونیس هم نمی میرد ؛ همان طور که اوزیریس فسادناپذیر و بی زوال هست ، این شاه اونیس هم فسادناپذیر و بی زوال هست ( متن 219 ) .

( تاج و تخت سلطنت اوزیریس به فرعون درگذشته داده می شود و او هم مانند اوزیریس ، پادشاه مردگان می شود )

هان ای شاه نِفِرکِره ( Neferkere ) ( پپی دوم ) ! این چقدر زیباست ! چقدر زیباست این کاری که پدرت اوزیریس برای تو انجام داده هست ! او تاج و تخت سلطنت اش را به تو اعطا کرده هست ، تو بر ساکنانِ محل های مخفی ( مردگان ) حکم می رانی ، تو بلند مرتبگان و بزرگانِ اون ها را رهبری می کنی ، همۀ اونهایی که سربلند و با شکوهند تو را دنبال می نمايند ( متن 2022 )

J.H.Breasted , Development … in Ancient Egypt , Chicago , 1912


تونل زنی تکنیکی دفاعی به قدمت دو هزار سال+عکس

5:

درود بر شما
تنها ویژه ی همین فرعون هست و شامل حال بقیه انها نمی شود؟

6:

متن های هِرَمی ، متعلق چندین فرعون هست .

چنانچه در پست اول آوردم :

نوشته هایی که به نام متون هرمی ( Pyramid Texts ) شناخته می شود ، متون دینی هست که بر دیوارهای داخلی اهرام بعضی از فرعون های سلسلۀ پنجم و ششم ( حوالی 2425-2300 ق.م ) حک شده هست .

متون هرمی ، کهن ترین مطلب و ارجاعات به دانشِ دین و کیهان شناسی مصری را در اختیار ما می گذارد ؛ اما توجه اصلی اونها به سفر پیروزمندانۀ فرعونِ متوفی به سکونتگاهِ آسمانیِ جدیدِ خود هست
ولی متن های « تابوتی » ( Coffin Texts ) متعلق به سال های 2250-1580 ( دوران پادشاهی میانه ) نشان میدهد که امتان عادی نیز می توانستند با دادنِ هزینۀ مومیایی و تدفینِ آیینی ؛ این امید را داشته باشند که پس از مرگ ؛ روحشان به پیوندِ آیینی و همسان شدن با ایزد اوزیریس نائل بشه .


اسکن از صفحات کتاب متون مقدس بنیادین از سرتاسر جهان ؛ میرچا الیاده :
تصورات مصریان باستان دربارۀ مرگ / میرچا الیاده

تصورات مصریان باستان دربارۀ مرگ / میرچا الیاده

7:

بسیار جالب هست.
هیچ نمی دانستم این عاقبت به خیر فروشی ها چنین پیشینه ی کهنی دارند.


8:


کافکای گرامی ؛ یک بار به شما فرمودم که تاریخ بشریت مدام در حال چرخش هست .

مانند شخصی که مرده باشد و روحش در وقت ها و مکان های مختلفی ، دارای یک زندگانیِ مجددِ تکراری باشد که مدام شاهد تکرارِ وقایعِ یکسان باشه ، و تنها مکان و وقت این وقایع ، با هم فرق داشته باشه .

یک وقتی مانند همین دوران پادشاهیِ میانه در مصر ، وقتی هم مانند سال 1517 میلادی که پاپ لئویِ دهم با فروش آمرزش نامه ها و فروشِ بهشت ( برای فراهم کردنِ هزینۀ تعمیر ساختمان سان پیترو ) ؛ اعتراض مارتین لوتر را برانگیخت ، وقتی هم مانند امروز که با گذاشتنِ ریش و پول ریختن در امامزاده ها و ...

، بهشت را برای خودت خریداری می کنی ...

بنده شخص خداباور و مسیحی هستم ، ولی به شدت با دکان باز کردن به خاطر مسائل ایمانی مخالفم .


9:

سخنان تان بسیار متین هست
کاش آدمی از تاریخ عبرت می گرفت.


10:

سلام.

ممنون موری جان بابت این مطالب سراسر حکمت.

حکمت میگم چون معتقدم بررسی ریشه های باورهای امروزی می تواند فارق از هر ایدئولوژی و آیین به پختگی بیشتر فکری و اعتقادی و عملی بشر در زندگی خیلی کمک کند.

فکر می کنم بخش مهمی از فلسفه در چنین مباحث تاریخی ای، و تحلیل و تجزیه اونها و سیر تطور و تحول انها خلاصه می شود.
...

در باب تبدیل شدن فرعون به اوزیریس یا خدا، فروید در کتب توتم و تابو بر اون هست که در گذشته پدر قبیله نقش خدایی و سرپرستی را برای تمام قوم بازی می کرده و پس از مرگ او با این تصور که روح و کالبَد غیرمادی او به آسمان و اوج صعود کرده، مفهوم خدایی آسمانی در ذهن اقوام گذشته شکل گرفته.

یعنی اونها پدر و ریش سپیدی را که تا پیش از مرگش در زمین زعیم و سرپرست خود می دانستند پس از مرگ نیز در آسمان تبعیت می کردند.

رابطه پسر-و-پدری میان خدا و شخصیتیهایی که جانشین پیشینیان خود می شدند نیز از همین نسبت می توانسته الگوبرداری شده باشد.

البته این ها در روشن ترین شکل خود نشان دهنده تحول فکری بشر هست؛ به عبارتی این تحول ها تنها گرایش های روانی بشر را ثابت می کند و در باب حقیقت درستی یا نادرستی اونها نمی تواند نشانه های قابل قبولی به دست بدهد.


11:

خواهش می کنم دوست قدیمی خوبم .

این متن ها ، ادامه هم دارند و ادامه اش ، متون تابوتي هستند که در اون ، امت عادی نیز می توانستند پیوند با ازيريس داشته باشند .

اگر دوست داشتی ، ادامه ی این متون گرانبها را می گذارم .

ولی پیشنهاد می کنم کتاب 4 جلدی ( که یک جلدی کلی هم داره ) متون مقدس بنیادین از سرتاسر جهان ، تالیف پروفسور ميرچا الياده ، اسطوره شناس بزرگ را داشته باشی چون برای شخصی مثل شما ، این کتاب خیلی خواندنی میتونه باشه .

( من کتابش رو از اصفهان گرفتم ) .


12:

یادم می یاد چند سال پیش در یک مستند می فرمود که یک روستایی چوپان در مصر سگش گم میشود و وقتی دنبالش می رود او را (از روی صدای پارسش) در یک مقبره زیرزمینی پیدا می کند که نوشته های دیواره های همان مقبره باعث می شود به رازهایی در باب فلسفه ساخت اهرام و مفاهیمی که در پس اون هست پی برده شود.

اون روز این مستند و داستان اون چوپان و سگ خیلی برایم جالب به نظرم می آمد.......68 out of 100 based on 53 user ratings 928 reviews

@