چرا پسرا انقدر ضایع هستن


چرا پسرا انقدر ضایع هستنچرا پسرا انقدر ضایع هستن
چرا پسر ها اینقدر ضایع هستند


واسه اینکه وقتی سوار اتوبوس میشیم اگه صندلی ها هم خالی باشه میریمته اتوبوس، تو ترافیک، چله تابستون، 1 ساعت سرپا وای میستیم، شاید بند کیفه دخترهگیر کنه بهت.

واسه اینکه وقتی تو خیابون راه میریم، کافیه فقط یه دختری ازکنارمون رد شه، گردن نیست لامسب( معذرت، آخه آدم عصبی میشه دیگه)، مثل جغد 180 درجهگردنه می چرخه.

واسه اینکه وقتی یه ماشین گیرمون میاد، پا میشیم میریم یهجایی مثله جردن، اونجا صد بار یه خیابون رو بالا و پایین میریم، 100 بار بوغمیزنمیو 200 بار ترمز، بعدشم میزنی به یه پیر زنه، اون موقع هستش که آخر روزمیشه.اون لحظه آدم آرزو می کنه که بره تو توالت عمومی خودش رو دار بزنه.(ربطش رو بهتوالت عمومی خودت پیدا کن)

واسه اینکه وقتی میریم کوه، پشت دختره میری بالااز کوه، بعدش کم میاری و رنگت سرخ میشه و تازه می فهمی که دختره کوهنورد بودهواسه اینکه وقتی حس غرورت گل میکنه میبینی دختره داره با یه پسره دیگه دعوامی کنه میری جلو، با پسره دعوا میکنی، بعدش که خوب کتکه رو خوردی می فهمی که یاروداداشش بودهواسه اینکه وقتی یه دختر کنار پسره میشینه تو تاکسی، و پسره میخواد استفاده ی معنوی ببره، 10 برار مسیرش رو میره تا با دختره باشه، وقتی که دخترهپیاده میشه، میره تو رویا، اون وقته که می فهمه به جای میدون ولیعصر، رسیده بهتجریش. و وقتی که بر می گرده با تاکسی، می فهمه که تمام پولش رو داده به تاکسیقبلیه، و اونجا یکم مشتمال میبینه از راننده تاکسیه و بعدش فحشه که به خودش میده.74 out of 100 based on 19 user ratings 544 reviews

@