مدل لباس و مو برای آقایان


مدل لباس و مو برای آقایان


مردی که صورتش را با بیل و تیشه اصلاح می کند !

1:

مدل پوشش و مو برای آقایان


يك پسر خوب ........

2:

مدل پوشش و مو برای آقایان


شوهران بخوانند

3:

مدل پوشش و مو برای آقایان


8 رفتار مردانه مورد پسند خانم ها

4:

مدل پوشش و مو برای آقایان


مردها زنان خود را چطور انتخاب می کنند؟

5:

چه خوشکلن.....
خدایی مدل موهای آقایون الانه خیلی زیبا و متنوع و خوشکل شده....!


ماجرای تامل برانگیزو جالب من گاو هستم !

6:

ممنونم روشنک جان ما اینیم دیگه


نامه زن و جواب مرد

7:

مدل پوشش و مو برای آقایان


مردانی که خانومها نمیتوانند از آنها بگذرند

8:

مدل پوشش و مو برای آقایان

9:

مدل پوشش و مو برای آقایان

10:

مدل پوشش و مو برای آقایان

11:

هستی جون مرسی خیلی قشنگ هستن .....
من پستهات رو به این موضوع جدید انتقال دادم چون چنین تاپیکی نداشتیم

12:

فوق العاده بود ممنون

13:

مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

14:

مدل پوشش و مو برای آقایان

15:

مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

16:

مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

17:

مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

18:

مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

19:

دست شما درد نکنه نادیا جون................

20:

خيلي جالب بود

21:

اينهم جالب بود آقا مسعود

22:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان


23:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان


مدل پوشش و مو برای آقایان

24:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

25:

مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

26:

مدل پوشش و مو برای آقایان


مدل پوشش و مو برای آقایان

27:

مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

28:

مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

29:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان


30:

الهام و نادیای عزیز ممنونم !

31:

هرکی که عکس از ژورنال موی مردونه داره بسم ا..

32:
مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

33:

مرسی نادیا جان خیلی جالب اند

34:مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

35:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

36:


مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

37:

مدل پوشش و مو برای آقایان

38:

مدل پوشش و مو برای آقایان

39:

مدل پوشش و مو برای آقایان

40:

مدل پوشش و مو برای آقایان

41:

مدل پوشش و مو برای آقایان

42:

مدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایان

43:

مدل پوشش و مو برای آقایان

44:

مدل پوشش و مو برای آقایان

45:

مدل پوشش و مو برای آقایان

46:

مدل پوشش و مو برای آقایان

47:

مدل پوشش و مو برای آقایان

48:

مدل پوشش و مو برای آقایان

49:

مدل پوشش و مو برای آقایان

50:

مدل پوشش و مو برای آقایان

51:

مدل پوشش و مو برای آقایان

52:

دورود بر شما دوست عزیز و تشکر از زحماتتون،فقط اگه نام هر مدل هم ذکر میکردید خیلی خوب میشد!

53:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

54:

مدل پوشش و مو برای آقایان

55:

مدل پوشش و مو برای آقایان

56:


57:

مدل پوشش و مو برای آقایان

58:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

59:

مدل پوشش و مو برای آقایان

60:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

61:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

62:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

63:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

64:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

65:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

66:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

67:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

68:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

69:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

70:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

71:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

72:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

73:

مدل پوشش و مو برای آقایان

74:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

75:

مدل پوشش و مو برای آقایان

76:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

77:

مدل پوشش و مو برای آقایان

78:

مدل پوشش و مو برای آقایان

79:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

80:

مدل پوشش و مو برای آقایان

81:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

82:

مدل پوشش و مو برای آقایان

83:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

84:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

85:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

86:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

87:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

88:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

89:

مدل پوشش و مو برای آقایان

90:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

91:

مدل پوشش و مو برای آقایان

92:

مدل پوشش و مو برای آقایان

93:

مدل پوشش و مو برای آقایان

94:

مدل پوشش و مو برای آقایان

95:

مدل پوشش و مو برای آقایان

96:

مدل پوشش و مو برای آقایان

97:

مدل پوشش و مو برای آقایان

98:

مدل پوشش و مو برای آقایان

99:

مدل پوشش و مو برای آقایان

100:

مدل پوشش و مو برای آقایان

101:

مدل پوشش و مو برای آقایان

102:

مدل پوشش و مو برای آقایان

103:

مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

104:

مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

105:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

106:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

107:

مدل مو ومدل پوشش براي آقايون

108:

kafie dasteshono bokonan to prize bargh vasashon ye modele mo darmiad age dasteshon khis bashe fazesh bishtare

109:

كو ؟

110:

کو جدا مدل پوشش و مو برای آقایان

111:

به زودی در این مکان مدل مو نصب میگردد!!!

112:

لا کردار هم اتاقیم تازه خابش برده
امت از خنده

مدل پوشش و مو برای آقایان

113:

مدل پوشش و مو برای آقایان مدل پوشش و مو برای آقایان مدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایان مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

114:

مدل پوشش و مو برای آقایان مدل پوشش و مو برای آقایان

115:


مرسي

116:

البته به نظر من فارق از بحث مدل های مختلف مو باید دید چه مدلی به چه سر و صورتی میاد...
مثلا برای من که پیشونی بلند و سفیدی دارم مدل هایی که موها روی پیشونی ریخته میشه بهم نمیاد اما در عوض اگه موها به بالا و طرفی ریخته بشه به نحوی که پیشونی نمایان بشه خیلی بهم میاد...
یه نمونه اش عین عکس اواتارم!

117:

بابا خوشتیپ

118:


این به کارتون می آد شهرام خان؟

مدل پوشش و مو برای آقایان

119:

بله شهرام جان .
آرايشگر خوب ، كسيه كه بر پايه نوع جمجمه ي شخص بهش مدل مو پيشنهاد بده .


120:

کجایی تو ویتامین

121:

باریلا داری نزدیک میشی!
اما برای پوست روشن و سفید مثل من باید موها رو تیره انتخاب کنی

122:

ویل رایت
خالق بازی سیمز

Will Wright
the Sims Maxis

مدل پوشش و مو برای آقایان

123:


مدل پوشش و مو برای آقایان

اینو امتحان کنید آق دوماد

124:

لینک فیلتره

125:

مدل پوشش و مو برای آقایان

126:مدل پوشش و مو برای آقایان

حبیب زرگرپور
طراح ماشینهای بازی need for speed

127:

پیشرفت خوبی بود!
یه چیزی تو همین مایه ها
مرسی

128:

براي كله بي مو چه مدلي رو توصيه ميكنيد ؟!

129:

kashtane mo 100% tazmini....albate fashion

130:


کلاه
الانه پیدا می کنم

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

131:

مدل پوشش و مو برای آقایان مدل پوشش و مو برای آقایان

132:

من از این مدل موهایه پسرونه که سیخ سیخه میخوام

133:

اينم چند تا مدل مايشان باحال...
مدل پوشش و مو برای آقایان


مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

134:


خيلي با حال بود ...


135:


سفارش حاجی خودمونه

136:


137:

سلام
بی زحمت حالا که دست به کارید یه چند تا هم مدل موی دخترونه بدید

138:

ا سلام
بدین وسیله کامبوی توجه شما را به دیدن این تاپیک جلب می نماید

http://forum.hammihan.com/thread5320.html

139:

مرسی کامبوی عزیز
اما بعضی از این شکلها باز نشد یه ضربدر داشت چرا؟

140:

اگه ميشه يه كمي هم در مورد مدل ريش و سبيل آقايون كه داره كم كم ناپديد ميشه صحبت كنيد

141:

sharmande man alan majboram finglish type konam

javab: labod filter kardan
az site beyondblocks.com estefade konin va hamihano to on baz konin

omid ast ono dige filter nakarde bashan ta hala

142:

ما که مو درست حسابی نداریم...........

دوست دارم این چند تار مو هم بریزه بره پی کارش.....
تازه این چند مدل که گذاشتید هم به درد ما نمیخوره.......


143:

مدل فقط الهی قمشه ای...

144:

مدل فقط افسری

145:

چه ايرادي داره مي شه چند تا مدل پوشش آقايون هم تايشان اين تاپيك بزاريم

146:

مدل پوشش و مو برای آقایان

147:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

148:

مدل پوشش و مو برای آقایان

149:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان


مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

150:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

151:

مدل پوشش و مو برای آقایان

152:

مدل پوشش و مو برای آقایان

153:

مدل پوشش و مو برای آقایان

154:

مدل پوشش و مو برای آقایان

155:

مدل پوشش و مو برای آقایان

156:

مدل پوشش و مو برای آقایان

157:

مدل پوشش و مو برای آقایان

158:

مدل پوشش و مو برای آقایان

159:

مدل پوشش و مو برای آقایان

160:

مدل پوشش و مو برای آقایان

161:

مدل پوشش و مو برای آقایان

162:

مدل پوشش و مو برای آقایان

163:

مدل پوشش و مو برای آقایان

164:

مدل پوشش و مو برای آقایان

165:

مدل پوشش و مو برای آقایان

166:

مدل پوشش و مو برای آقایان

167:

مدل پوشش و مو برای آقایان

168:

مدل پوشش و مو برای آقایان

169:

مدل پوشش و مو برای آقایان

170:

مدل پوشش و مو برای آقایان

171:

مدل پوشش و مو برای آقایان

172:

مدل پوشش و مو برای آقایان

173:

مدل پوشش و مو برای آقایان

174:

مدل پوشش و مو برای آقایان

175:

مدل پوشش و مو برای آقایان

176:

مدل پوشش و مو برای آقایان

177:

مدل پوشش و مو برای آقایان

178:

مدل پوشش و مو برای آقایان

179:

مدل پوشش و مو برای آقایان

180:

مدل پوشش و مو برای آقایان

181:

مدل پوشش و مو برای آقایان

182:

مدل پوشش و مو برای آقایان

183:

مدل پوشش و مو برای آقایان

184:

مدل پوشش و مو برای آقایان

185:

مدل پوشش و مو برای آقایان

186:

مدل پوشش و مو برای آقایان

187:

مدل پوشش و مو برای آقایان

188:

مدل پوشش و مو برای آقایان

189:

مدل پوشش و مو برای آقایان

190:

مدل پوشش و مو برای آقایان

191:

مدل پوشش و مو برای آقایان

192:

مدل پوشش و مو برای آقایان

193:

مدل پوشش و مو برای آقایان

194:

مدل پوشش و مو برای آقایان

195:

مدل پوشش و مو برای آقایان

196:

مدل پوشش و مو برای آقایان

197:

مدل پوشش و مو برای آقایان

198:

مدل پوشش و مو برای آقایان

199:

مدل پوشش و مو برای آقایان

200:

مدل پوشش و مو برای آقایان

201:

مدل پوشش و مو برای آقایان

202:

مدل پوشش و مو برای آقایان

203:

مدل پوشش و مو برای آقایان

204:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

205:

مدل پوشش و مو برای آقایان

206:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

207:

مدل پوشش و مو برای آقایان

208:

مدل پوشش و مو برای آقایان


209:

مدل پوشش و مو برای آقایان

210:

مدل پوشش و مو برای آقایان

211:

مدل پوشش و مو برای آقایان

212:

ممنون از شما خانوم nasin !

همشون جالبن ولي اوني كه زيرش تنكس زدم مدل خوبيه.


213:خواهش مي كنم البته فكر كنم اوني كه شما خوشتون اومد بهتون هم مي آدددددددددددد

214:

مدل پوشش و مو برای آقایان

215:

مدل پوشش و مو برای آقایان

216:

مدل پوشش و مو برای آقایان

217:

مدل پوشش و مو برای آقایان

218:

مدل پوشش و مو برای آقایان

219:

مدل پوشش و مو برای آقایان

220:

مدل پوشش و مو برای آقایان

221:

مدل پوشش و مو برای آقایان

222:

مدل پوشش و مو برای آقایان

223:

مدل پوشش و مو برای آقایان

224:

مدل پوشش و مو برای آقایان

225:

مدل پوشش و مو برای آقایان

226:

مدل پوشش و مو برای آقایان

227:

مدل پوشش و مو برای آقایان

228:

مدل پوشش و مو برای آقایان

229:

مدل پوشش و مو برای آقایان

230:

مدل پوشش و مو برای آقایان

231:

مدل پوشش و مو برای آقایان مدل پوشش و مو برای آقایان

232:

مدل پوشش و مو برای آقایان

233:

مدل پوشش و مو برای آقایان

234:

مدل پوشش و مو برای آقایان مدل پوشش و مو برای آقایان

235:

مدل پوشش و مو برای آقایان مدل پوشش و مو برای آقایان

236:

مدل پوشش و مو برای آقایان مدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایان مدل پوشش و مو برای آقایان

237:

مدل پوشش و مو برای آقایان

238:

مدل پوشش و مو برای آقایان مدل پوشش و مو برای آقایان

239:

مدل پوشش و مو برای آقایان

240:

مدل پوشش و مو برای آقایان

241:

مدل پوشش و مو برای آقایان

242:

مدل پوشش و مو برای آقایان

243:

مدل پوشش و مو برای آقایان

244:

مدل پوشش و مو برای آقایان

245:

مدل پوشش و مو برای آقایان

246:

مدل پوشش و مو برای آقایان

247:

مدل پوشش و مو برای آقایان

248:

مدل پوشش و مو برای آقایان

249:

مدل پوشش و مو برای آقایان

250:

مدل پوشش و مو برای آقایان

251:

مدل پوشش و مو برای آقایان

252:

مدل پوشش و مو برای آقایان

253:

مدل پوشش و مو برای آقایان

254:

مدل پوشش و مو برای آقایان

255:

می بخشید اینو میگم ولی اگه یکی از این مدلها رو اجرا کنیم گشت ارشاد دستگیرمون میکنه مخصوصا اون مو آبیه

256:


آخ راست مي گي اينم خودش يه مشكل بزرگهههههههههههههه

257:

مدل پوشش و مو برای آقایان

258:

مدل پوشش و مو برای آقایان

259:

مدل پوشش و مو برای آقایان

260:

مدل پوشش و مو برای آقایان

261:

مدل پوشش و مو برای آقایان

262:

مدل پوشش و مو برای آقایان

263:

مدل پوشش و مو برای آقایان

264:

مدل پوشش و مو برای آقایان

265:

خواهر مهربانم

سپاس از تلاش و وقتی که میگذارید

266:


خواهش مي كنمممممممممم

267:

حالا کی می خواد این مدلارو در بیاره فکر نکنم هیچ آرایشگری تو شهرستان تهران مغزش جواب بده

268:

دروود
فکر کنم اینها همشون اتو نیاز دارند،درسته؟مدلی هست که بی اوتو هم باشه،هم قشنگ؟

269:

داداشهای عزیز من لطفا با این مدلهای مو وارد خیابان نشوید باور کنید نه تنها باعث جذابیت نمیشه بلکه بیشتر باعث زشت شدن چهره ی زیباتون میشه .نظر خواهر شما اینه امیدوارم قبول کنید .البته نظر هر کس برای خودش قابل احترامه .


270:

مدل پوشش و مو برای آقایان

271:

مدل پوشش و مو برای آقایان

272:

مدل پوشش و مو برای آقایان

273:

مدل پوشش و مو برای آقایان

274:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

275:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

276:

مدل پوشش و مو برای آقایان

277:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

278:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

279:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

280:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

281:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

282:

مدل پوشش و مو برای آقایان

کت‌ها برحسب تعداد دکمه، طرح و جنس پارچه و فرم اون انواع مختلفي دارند و در نتيجه کاربردهاي مختلفي هم دارند.
براي انتخاب کت متناسب با سايز و موقعيتي که مي‌خواهيد از اون هستفاده کنيد نکاتي وجود دارد که مي‌تواند انتخاب شما را ايده‌آل‌تر کند.
همانطور که اشاره شد تعداد دکمه‌هاي کت از شرایط تأثيرگذار در کاربرد کت هست به طور مثال:
کت‌هايي که تعداد دکمه کمتري دارند رسمي‌تر هستند، علتش هم اين هست که وقتي تعداد دکمه کت کمتر باشد مثل 2 يا 3 دکمه طبيعتا يقه کت بازتر خواهد بود و اگر از کراوات هستفاده مي‌کنيد بسيار مناسب هست.

اين کت‌ها براي مهماني انتخاب خوبي هست.
البته در ايران بيشتر از کت‌هاي 3 دکمه هستفاده مي‌شود و در کشورهاي اروپايي از کت‌هاي 2 دکمه.


هرچه تعداد دکمه بيشتر مي‌شود کت‌ها نيمه‌رسمي مي‌شوند و همينطور کت‌هاي فانتزي و مدرن و با طراحي نو غالبا با تعداد دکمه بيشتر هستند.


در رابطه با جنس هم هر چقدر ميزان پشم اون بيشتر باشد کت رسمي‌تر خواهد بود و معمولا کت‌هاي رسمي از 100 % پشم تهيه مي‌شوند.

مرغوبيت اين کت‌ها به کيفيت و نوع پشم به کار رفته بستگي دارد.البته چروک شدن اين کت‌ها نقطه ضعف اونهاست و بايد توجه داشت اين کت‌ها،کت‌هاي اداري نيستند چراکه در محيط‌هاي اداري و کاري بهتر هست از کت و شلوار‌هايي هستفاده کرد که زياد چروک نشود تا بتوانيد نظم و آراستگي‌تان را حفظ کنيد.
کت‌هايي که در تهيه الياف %ي الياف مصنوعي به‌ايشانژه TRVI به کار رفته باعث مي‌شود که کت و شلوار‌ کمتر چروک شود و مي‌توان به عنوان کت‌هاي اداري از اونها هستفاده کرد.
نکته ديگري که تاثير بسياري در کاربرد کت و شلوار مي‌گذارد و نافذترين المان هست، طرح پارچه و رنگ اون هست.غالبا کت و شلوار‌هاي رسمي از رنگ‌هاي تيره و به‌ايشانژه طيف خاکستري و بدون طرح يا راه‌راه هستند.

کت‌هاي 4خانه و يا طرح جناقي حالت نيمه‌رسمي دارند.
علاوه بر مواردي که ذکر شد عواملي از جمله ايشانژگي‌هاي اندامي، سن، نوع چهره و...

(ايشانژگي‌هاي فردي) عواملي هستند که در هر مورد انتخاب را محدودتر مي‌نمايند.

به عنوان مثال:
آقاياني که قدبالاتنه اونها نسبت به پايين تنه کوتاه‌تر هست، بايد از کت‌هايي با يقه باز و برگردان يقه بلند و باريک هستفاده نمايند و چنانچه قد پايين‌تنه و پاها کوتاه باشد هستفاده از کت‌هاي کوتاه‌تر مناسب‌تر هست، زيرا کت‌هاي بلند باعث مي‌شوند پاها کوتاه‌تر از حدي که هست به نظر برسد.

همينطور اين افراد بايد از پوشيدن شلوارهاي دمپا پاکتي بپرهيزند.
به طور کلي براي آقايان کوتاه‌قامت هستفاده از کت‌شلوارهاي راه‌راه مناسب هست و مي‌تواند تاثير بسزايي در بلندتر نشان دادن قامت داشته باشد.
کت و شلوارهايي با رنگ متفاوت و متضاد باعث کوتاه‌تر نشان دادن قامت مي‌شود براي اين افراد (با قد کوتاه) پيشنهاد مي‌‌شود از کت و شلوارهاي يکرنگ هستفاده نمايند.و يا در مورد آقايان چاق و لاغر نکات ديگري هم وجود دارد:
اصولا کت و شلوارهايي از جنس پارچه‌هاي براق، پارچه‌هاي ضخيم و کلفت، طرح‌هايي مثل 4خانه درشت و...باعث درشت‌نمايي اندام مي‌شود و اين قبيل کت‌ها براي افراد لاغر برازنده‌تر هستند و آقايان چاق مي‌توانند از کت‌ و شلوارهايي با رنگ‌هاي تيره و مات و همينطور طرح‌هاي راه‌راه و يا بدون طرح هستفاده نمايند.
همينطور اين آقايان بايد از پوشيدن کت‌هايي که در پشت چاک دارد و به‌ايشانژه کت‌هاي دوچاک بپرهيزند خصوصا افرادي که در ناحيه پشت درشت اندام هستند، چرا که چاک‌ها در پشت کت جلب توجه مي‌کند و ايراد اندام را به چشم مي‌آورد.
پوشيدن کت‌هايي بدون چاک، پيله و يا هر برشي که جلب توجه کند براي اونها مناسب هست.


نکاتي براي ست کردن کت و شلوار
همانطور که اشاره شد کت‌ها برحسب تعداد دکمه، جنس و طرح و فرم کاربردهاي متفاوتي داشتند ولي يکسري هستانداردهاي يکسان براي انواع کت و شلوار تعيين شده از جمله:قد کت و شلوار: براي قد کت وقتي کت را پرو مي‌کنيد در حالت ايستاده دست‌ها را در کنار بدن برنامه دهيد، قد کت بايد تا نوک انگشت شست برسد (البته
همانطور که ذکر شد براي برخي افراد هستثنا وجود دارد) و بهتر هست قد آستين به اندازه‌اي باشد که يکي، دو
سانتي‌متر از لبه پيراهن زير اون بالاتر باشد و همنيطور يکي، دو سانتي‌متر يقه پيراهن از يقه کت بالاتر باشد و به
عبارتي يکي، دو سانتي‌متر از لبه آستين و يقه پيراهن بايد از کت بيرون باشد.
براي قد شلوار هم بايد توجه داشته باشيد شلوارتان به قدري بلند باشد که در حالت ايستاده لبه پشت شلوار تا لبه پايين پاشنه کفشتان را بگيرد و وقتي راه مي‌رايشاند جورابتان نمايان نشود.(يک نکته خيلي کوچک که مي‌تواند تاثير بزرگ و مهمي در ظاهرتان بگذارد رنگ جوراب هست، براي اينکه ظاهر مناسب داشته باشيد سعي کنيد رنگ جورابتان را با رنگ شلوار و يا با رنگ کفشتان هماهنگ کنيد به طوري که رنگ جوراب بايد با رنگ شلوار يا کفش همرنگ باشد ولي متأسفانه بسياري از آقايان رنگ جوراب را با رنگ پيراهن ست مي‌نمايند؛ اين نوع ست کردن براي افراد کم‌سن‌وسال و بچه‌ها مناسب‌تر هست.)
کت‌هاي 4خانه، کت‌هاي نيمه‌رسمي هستند و مي‌توانيد براي ست کردن اونها از پيراهن و شلوارهاي ساده و بدون طرح هستفاده کنيد و بهترين انتخاب رنگي براي اون، انتخاب رنگ زمينه و يا رنگ غالب کت براي پيراهن و شلوار هست.
البته در عرصه مد و fashion هستفاده از پارچه‌هاي راه‌راه به همراه 4خانه متداول هست و براي جوانان و براي افراد با سن و سال که اينگونه ست مي‌نمايند به نظر ظاهري نامناسب خواهند داشت.

283:

تایید شد

284:

ممنون خوب بود .

کتهای دو گمه رسمی خیلی کم پیدا میشه .


285:

مدل پوشش و مو برای آقایان

286:

مدل پوشش و مو برای آقایان

287:

مدل پوشش و مو برای آقایان

288:

مدل پوشش و مو برای آقایان

289:

مدل پوشش و مو برای آقایان

290:

مدل پوشش و مو برای آقایان

291:

مدل پوشش و مو برای آقایان

292:

مدل پوشش و مو برای آقایان

293:

مدل پوشش و مو برای آقایان

294:

مدل پوشش و مو برای آقایان

295:

مدل پوشش و مو برای آقایان

296:

مدل پوشش و مو برای آقایان

297:

مدل پوشش و مو برای آقایان

298:

مدل پوشش و مو برای آقایان

299:

مدل پوشش و مو برای آقایان

300:

مدل پوشش و مو برای آقایان

301:

مدل پوشش و مو برای آقایان

302:

مدل پوشش و مو برای آقایان

303:

مدل پوشش و مو برای آقایان

304:

مدل پوشش و مو برای آقایان

305:

مدل پوشش و مو برای آقایان

306:

مدل پوشش و مو برای آقایان

307:

مدل پوشش و مو برای آقایان

308:

مدل پوشش و مو برای آقایان

309:

مدل پوشش و مو برای آقایان

310:

مدل پوشش و مو برای آقایان

311:

مدل پوشش و مو برای آقایان

312:

مدل پوشش و مو برای آقایان

313:

مدل پوشش و مو برای آقایان

314:

مدل پوشش و مو برای آقایان

315:

مدل پوشش و مو برای آقایان

316:

مدل پوشش و مو برای آقایان

317:

مدلهای متالری:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

318:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

319:

مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

320:

Hard Rock

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

321:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

322:

بابا اینا رو نزارین این آبجیه ما میبینه حوس میکنه دیروز رفته گردنبند متالیکا خریده فردا میگه تی تیشرتشو میخوام...
البته منم تیشرت پینک فلوید میخوام

323:

چه صناعت بديعي

324:

منم امروز میخواستم از حمید مکس (در پاساژ فردوسی) بخرم که متاسفانه بسته بود.
البته یک پلاک گروه Death دیدم که قیمتش زیاد بود و ترجیه دادم همون پلاک متالیکامو هستفاده کنم.

325:

پلاکتون همون ستاره س؟
مال شیرین( خواهرم) اینه
طراحیه خیلی زیبایی داره مدل پوشش و مو برای آقایان

326:

دوستان حالا که تیپ بازاره منم دیگه از فردا میخوام این جوری تیپ بزنم برم دید و بازدید عید !!! دی :

327:

نه اونو در آر چن مدل پیشنهاد بدم هرجا رفتی
ملت انگشت حیرت بر دهان بگیرند...
مدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایان

328:

نه نگولی عزیز : این عکسهائی که انداختی که لباسهاشو قبلن هم داشتم و می پوشیدم ولی امسال با همون تیپی که تو پست قبلیم فرمودم میخوام بیرون بیام !! اتفاقا یک سر هم می خوام بیام شهرک غرب با همون تیپ !!!! دی :

329:

این آخریه مد ساله
پارسال چرا پوشیدی؟
اشکال نداره بیا فقط به کسی نگو تو هممیهن عضوی باشه؟

330:

مدل پوشش و مو برای آقایان

331:

مدل پوشش و مو برای آقایان

332:

مدلهای متالری:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

333:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

334:

مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

335:

Hard Rock

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

336:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

337:

بابا اینا رو نزارین این آبجیه ما میبینه حوس میکنه دیروز رفته گردنبند متالیکا خریده فردا میگه تی تیشرتشو میخوام...
البته منم تیشرت پینک فلوید میخوام

338:

چه صناعت بديعي

339:

منم امروز میخواستم از حمید مکس (در پاساژ فردوسی) بخرم که متاسفانه بسته بود.
البته یک پلاک گروه Death دیدم که قیمتش زیاد بود و ترجیه دادم همون پلاک متالیکامو هستفاده کنم.

340:

پلاکتون همون ستاره س؟
مال شیرین( خواهرم) اینه
طراحیه خیلی زیبایی داره مدل پوشش و مو برای آقایان

341:

دوستان حالا که تیپ بازاره منم دیگه از فردا میخوام این جوری تیپ بزنم برم دید و بازدید عید !!! دی :

342:

نه اونو در آر چن مدل پیشنهاد بدم هرجا رفتی
ملت انگشت حیرت بر دهان بگیرند...
مدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایان
مدل پوشش و مو برای آقایان

343:

نه نگولی عزیز : این عکسهائی که انداختی که لباسهاشو قبلن هم داشتم و می پوشیدم ولی امسال با همون تیپی که تو پست قبلیم فرمودم میخوام بیرون بیام !! اتفاقا یک سر هم می خوام بیام شهرک غرب با همون تیپ !!!! دی :

344:

این آخریه مد ساله
پارسال چرا پوشیدی؟
اشکال نداره بیا فقط به کسی نگو تو هممیهن عضوی باشه؟

345:

بله همینه.
ولی من به صورت آماده از مغازه نخریدم.
من پلاکم رو سال 80 یا 81 دادم برام ساختند.

اون وقت این طرحها وجود نداشت.
قبلش یک پلاک آماده داشتم که روش با فونت خود گروه نوشته شده بود متالیکا.

--
ولی خودمونیم عجب کفش زشتی گرفتم:
مدل پوشش و مو برای آقایان

346:

ای جان
من صورتیه این زردرو میخوام بپوشم برم تو خیابون :دی!

347:

ایوای این پوشش زردرو کی میخواد بپوشه

348:

جدید ترین کت شلوار سال 2009


مدل پوشش و مو برای آقایان

349:

مدل پوشش و مو برای آقایان

350:

مدل پوشش و مو برای آقایان

351:

مدل پوشش و مو برای آقایان

352:

مدل پوشش و مو برای آقایان

353:

مدل پوشش و مو برای آقایان

354:

مدل پوشش و مو برای آقایان

355:

مدل پوشش و مو برای آقایان

356:

مدل پوشش و مو برای آقایان

357:

مدل پوشش و مو برای آقایان

358:

مدل پوشش و مو برای آقایان

359:

مدل پوشش و مو برای آقایان

360:

مدل پوشش و مو برای آقایان

361:

مدل پوشش و مو برای آقایان

362:

مدل پوشش و مو برای آقایان

363:

مدل پوشش و مو برای آقایان

364:

مدل پوشش و مو برای آقایان

365:

مدل پوشش و مو برای آقایان

366:

مدل پوشش و مو برای آقایان

367:

مدل پوشش و مو برای آقایان

368:

مرسي از همه

خوشم مياد يهو تخصصي ميشه جو

369:

این مدل مو عالیه
http://www.postimage.org/image.php?v=aVEzmiA

370:

سرو وضع انسان گونه هم دارید؟؟

371:

این آخریه که خیلی قشنگه انسان گونه یعنی چه جوری مثلا

372:

بچه ها من می خواهم امسال زمستون کاپشن بخرم
آیا مد امسال همون کاپشن خزدار هاست یا کاپشن دیگه ای مد شده؟
اگر کاپشن دیگه ای مد شده لطفا عکسش را بزارید

373:

ژاکت های مردانه پاییزی 2010

مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان


مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان


مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

374:

مدل پوشش و مو برای آقایان

ایت ایز عه گود تیریپ!

375:


376:

مدل پوشش و مو برای آقایان

377:

مدل پوشش و مو برای آقایان مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

378:

مدل پوشش و مو برای آقایان


مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

379:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

380:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

381:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

382:

مدل پوشش و مو برای آقایان

مدل پوشش و مو برای آقایان

383:

مدل پوشش و مو برای آقایانمدل پوشش و مو برای آقایان

384:

مدل پوشش و مو برای آقایان


68 out of 100 based on 33 user ratings 58 reviews

@