چرا آقایان با متلک پرانی رانندگی خانم ها را مسخره میکنن؟؟؟؟؟


چرا آقایان با متلک پرانی رانندگی خانم ها را مسخره میکنن؟؟؟؟؟چرا آقایان با متلک پرانی رانندگی خانم ها را مسخره میکنن؟؟؟؟؟
ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺎﺯ ﺗﻮﯼ ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ‌ﺍﺱ!
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺯﺩ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﻭﯼ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﺭ‌ﻫﺎﯼ‌ﺷﺎﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺟﻨﺴﯿﺖ‌ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺲ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽ‌ﺁﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻼ‌ﻗﻪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﮋﺍﺩﯼ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﯽ. ﻣﺜﻼ‌ ﺍﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ ﺑﯽ‌ﺍﺳﺎﺱ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺁﺷﭙﺰﯼ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎﺳﺖ! ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﺣﻤﺖ ﺭﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ‌ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﯽ... ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﯽ. ﺣﺎﻻ‌ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ‌ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺭﺍﻧﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﻣﺜﻼ‌ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ!.....
........


واقعا چرا آقایان!!!!بنظر شما "زنان" الگوی زن ایرانی چه کسی باید باشد

1:

ﺍﺻﻼ‌ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺩﻫﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻻ‌ﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﺲ  ﺁﻥ ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﺪ.


(@) من حجاب را دوست دارم .........
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪﻩ‌ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﻼ‌ﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﯾﺎ ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺧﻂ ﻧﻤﯽ‌ﮐﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﯾﺎ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ.


بی حیایی وبدحجابی دختران ایرانی ازکجاتاکجا؟
ﺍﻣﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.


اینا زیبایی رو با چی اشتباه گرفتن؟
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺧﺮﺍﻓﯽ «ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ» ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺴﺶ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ...


آیت‌الله صافی: خانه‌داری از اشرف کارها است


ذهن زنان برای دسیسه ساخته شده است!

2:

امار تصادف که منجر به فوت میشه تو کشورمون بیشتر برای اقایونه یعنی خانم ها محتاط تر و بهتر رانندگی مینمايند
و خودم راننده های زن زیادی رو دیدم که دست فرمونشون از خیلی از مردها هم بهتره


پیشنهاد الزامی شدن چادر از اول ابتدایی

3:

کلا خانم ها در هنگام رانندگی فقط از قوه بینایی خودشون هستفاده می نمايند و قدرت درایت و تصمیم گیری کم و کندی دارند.


مشـکــلاتت را بــکوب به دیـــوار | خــآنــومآنــه


و اینکه حسین اقا میگه % تصادف اقایان بالاتره علتش اینه که تقریبا 90 % راننده های جامعه ما مردان تشکیل میدند در نتیجه در مزر خطر بالاتری هستند.


4:

نخير .

خانم ها "اكثرا" در اون واحد مي توانند به چند مورد توجه داشته باشند ، شنوايي ، بينايي و هموقت انجام كاري ديگر ...

كمي تحقيق كنيد عزيزدل

5:

از این اتفاقها توی شهر ما خیلی میفته
واقعا آقایون با خودشون چی فک مینمايند
د.ی یه ماشین دیگه فرمان ماشین رو بگیر برو
اینقدر کلاس داره

6:

با احترام به نظر شما دوست عزیز ؛

این مثلی هست که بین زنهای خونه دار جا افتاده و هیچ اثبات علمی نداره.


7:

چـون بـی فرهـنگن

8:

حرف زدن های یک من یک شاهی با موبایل در هنگام رانندگی
توقف فوری وسط خیابان حتی شب ها ،گردش که چپ و راست بدون رعایت چراغ و احتیاط
عجله در رانندگی ،بی توجهی به رعایت حق تقدم از جمله مواردی هست که همه روزه شاهداونیم کلا همه رانندگی افتضاحی داریم،افتضاح:fav6 :

9:

خیلی راحت از روی نظراتون میشه فهمید جامعه ی ما بیشتر از اینکه به زوج زن و مرد به صورت مکمل و شریک نگاه کنه از پیش پا افتاده ترین مسائل برای رقابت هستفاده میکنه ...
البته خب شوخی همیشه جای خودشو داره ....
ولی در کل حس میکنم چون پسر ها و دخترا توی محیط های تفکیک جنسیتی بزرگ شدن این چنین دیدی نسبت به هم دارند ....


10:

خانم گیلدا شما در سنی برنامه داری که نیاز به مکمل داری و صحبتهای اجتماعی با چیز دیگه قاطی میکنی.اینجا بحث رقابت نیست کافیه چشماتون باز کنید و ببینید که خانم ها در بحث رانندگی ضعیف هستند.

هیچ ربطی به میل جنسی و غریزه نداشت صحبت ما.


11:

سلام، دقیقا همینطوره
شاید غذا خوردن به عنوان یک کار ساده مثال خوبی برای تفاوت قدرت تمرکز مرد و زن باشه.
من موقع غذا خوردن اصلا نمیتونم به تلوزیون توجه کنم یا حرف کسی رو گوش کنم ولی خانم ها هم تلوزیون نگاه میکنن هم صحبت میکنن و هم انتظار دارن جواب حرفاشونم بدی.

(حالا گوش کردن باز راحت تره ، اینکه جواب هم بدی این دیگه واقعا ستمه)

12:

دیشب داشتم بر میگشتم منزل و دقیقا دور یک میدان بزرگ بودم
که دیدم یه ماشین در جهت مخالف همه ی ماشین ها داره میاد
دیگه تصور کنید چهره ی آقایون راننده رو
خوب که نگاه کردم دیدم راننده خانومه شیشه رو دادم پایین فرمودم
همین کارها رو میکنید که میگم خانم ها .....

13:

دلفینها وقتی می خوابند یک چشم خود را باز نگه میدارند.

پس دلفینها راننده خوبی هستند ؟؟؟

14:

فرهنگ ندارن

15:

رانندگی رو خیلی دوست دارم ، خداروشکر تو این 10 12 ساله حتی یه خش جزءی به ماشین ننداختم
هر چند که رانندگی ادعایی نداره
این هم عکس یک هفته پیش آزادراه شهرستان تهران - اصفهان
کلی خانواده‌ام بهم بد و بیراه فرمودن که چرا تند میرم ، به کسی هم توصیه نمیشه
سرعت رو 215 بود ولی 200 تا شکار شد

چرا آقایان با متلک پرانی رانندگی خانم ها را مسخره میکنن؟؟؟؟؟

16:

آوا جان آقايون هم اينكارا را هم ميكندد شايد بدتر خلاف آقايون ب نظر من بيشتره ..همين سبقت هاي بي جاشون ...
ولي متاسفانه اگه ي زن خلاف كنه صدتا بوق وداد و بيداد ميكنن و ميگين ببين زنه ديگه..


17:

__________________________________________________ _______
با سلام و احترام
تایید
بعله بیشتر وقت ها شاهد این موضوع بوده ایم که خانم های محترمه توانایی این را دارند
همه با همحرف می زنند و در جا هم جواب هم را می دهند این یک امتیاز هست
اینجا قضیه خیلی خیلی فرق می کند.

همه می دانیم در حین رانندگی آدم باید
چهار چشمی ،شش دانگ حواسش فقط و فقط جمع رانندگی باشد .
یک لحظه غفلت

18:

هنره
عکس را ندیدم
می گویند همیشه در روی یک پاشنه نمی گردد

19:


بله درست ميفرمايد..
ولي جامعه ما فرهنگ رانندگي رو ندارند ...
در ايران كلمه رانندگي پايه ا اشتباه تعريف شده..
رانندگي در دنيا يك امر"جمعي"ولي تو كشور ما ي امر"فردي"متاسفانه..


20:

*************************************
باید یه سوزن بزنیم به خودمان یه جوالدوز به دیگری

21:

من در حال رانندگی هم پیامک میدهم هم با بغل دستی ام می سخنم
هم حواسم به جاده ( پشت سر ، روبرو ، چپ و راست ) نیز هست .
شوماخر رو که میشناسید ؟ من آواشون هستم

22:

متوجه متن نشدم..


23:

شاید بخاطر پارک دوبل هستش چرا آقایان با متلک پرانی رانندگی خانم ها را مسخره میکنن؟؟؟؟؟ ...

والا ...


ولی از شوخی گذشته این یه جور حس خود برتر بینی هست که تو این حوزه خودشو نشون داده

24:


سروان گواهینامه ایشونو ضبط و ماشین ایشون رو به پارکینگ انتقال بدید ...

25:


آواشون فكر كنم پيام دادن در حين رانندگي خلاف بيد....

فكر كنم با كوشي حرف بزني بهتره تا سرت تو گوشي باشه ..حداقل اونطوري چشت ب جادس..

26:


یه بار توی یه آزاد راه خارج از شهر با دو ماشین دیگه کورس بستم
سرعتم دقیقا 170 بود ..

پلیس نامحسوس هم خیلی نامحسوس
با ما همراهی میکرد
یه جا فرمود بزنید کنار ...
من میخواستم پیاده بشم با عصبانیت فرمود : پیاده نشو فقط مدارکتو بده
ادامه ی ماجرا التماس و خواهش های من بود برای اینکه ماشینو نبرن پارکینگ و چشم غره های مامانم
200 تومن جریمه شدیم و بعدش به خیر گذشت
پلیس که رفت سه ماشینی که با هم کورس بسته بودیم از هم تشکر کردیم
و خیلی شیک بای دادیم و رفتیم

این بود یک خاطره !!!

27:

ما هم چند بار کورس گذاشتیم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
البته وقتی که میریم روستا ...
اونجا با الاغامون کورس میذاریم

28:

***********************
با سلام و احترام روز افزون
فانوس خانم
توجه فرمودید که در امر رانندگی هیچ کس مسئول اعمال و رفتار خود نیست
همه به هنر دست و فرمون خود در رانندگی ناز و افتخار می نمايند ولی در موقعه
پیش آمد ناگواری چنان از پای بندی به قانون ومقررات می گویند که آدم حیرت می کند
همیشه انگشت اتهام این گونه افراد به طرف این و ان هست
اونوقت ضرب المثل شیرین فارسی می گوید
یه سوزن بزن به خودت یه جوالدوز به امت
جوالدوز بزرگتر از سوزن هست
حالا متاسفانه این عدم رعایت موازین رانندگی فقط شامل حال رانندگان خاطی نمی شود
عابران پیاده هم رعایت اصول رانندگی را نمی نمايند ،بی توجهی به چراغ راهنما،رد شدن
از هر جای خیابان حتی حرکت در طول خیابان و اتوبانها وغیره

29:

سلام هامون گرامی
چرا هر چیزی که برتر ی زن رو در مسئله ای خاص نشون بده اثبات علمی نداره؟!

30:

رانندگی رو خیلی دوست دارم ، خداروشکر تو این 10 12 ساله حتی یه خش جزءی به ماشین ننداختم
هر چند که رانندگی ادعایی نداره
این هم عکس یک هفته پیش آزادراه شهرستان تهران - اصفهان
کلی خانواده‌ام بهم بد و بیراه فرمودن که چرا تند میرم ، به کسی هم توصیه نمیشه
سرعت رو 215 بود ولی 200 تا شکار شد

چرا آقایان با متلک پرانی رانندگی خانم ها را مسخره میکنن؟؟؟؟؟

31:

آوا جان آقايون هم اينكارا را هم ميكندد شايد بدتر خلاف آقايون ب نظر من بيشتره ..همين سبقت هاي بي جاشون ...
ولي متاسفانه اگه ي زن خلاف كنه صدتا بوق وداد و بيداد ميكنن و ميگين ببين زنه ديگه..


32:

__________________________________________________ _______
با سلام و احترام
تایید
بعله بیشتر وقت ها شاهد این موضوع بوده ایم که خانم های محترمه توانایی این را دارند
همه با همحرف می زنند و در جا هم جواب هم را می دهند این یک امتیاز هست
اینجا قضیه خیلی خیلی فرق می کند.

همه می دانیم در حین رانندگی آدم باید
چهار چشمی ،شش دانگ حواسش فقط و فقط جمع رانندگی باشد .
یک لحظه غفلت

33:

هنره
عکس را ندیدم
می گویند همیشه در روی یک پاشنه نمی گردد

34:


بله درست ميفرمايد..
ولي جامعه ما فرهنگ رانندگي رو ندارند ...
در ايران كلمه رانندگي پايه ا اشتباه تعريف شده..
رانندگي در دنيا يك امر"جمعي"ولي تو كشور ما ي امر"فردي"متاسفانه..


35:

*************************************
باید یه سوزن بزنیم به خودمان یه جوالدوز به دیگری

36:

من در حال رانندگی هم پیامک میدهم هم با بغل دستی ام می سخنم
هم حواسم به جاده ( پشت سر ، روبرو ، چپ و راست ) نیز هست .
شوماخر رو که میشناسید ؟ من آواشون هستم

37:

متوجه متن نشدم..


38:

شاید بخاطر پارک دوبل هستش چرا آقایان با متلک پرانی رانندگی خانم ها را مسخره میکنن؟؟؟؟؟ ...

والا ...


ولی از شوخی گذشته این یه جور حس خود برتر بینی هست که تو این حوزه خودشو نشون داده

39:


سروان گواهینامه ایشونو ضبط و ماشین ایشون رو به پارکینگ انتقال بدید ...

40:


آواشون فكر كنم پيام دادن در حين رانندگي خلاف بيد....

فكر كنم با كوشي حرف بزني بهتره تا سرت تو گوشي باشه ..حداقل اونطوري چشت ب جادس..

41:


یه بار توی یه آزاد راه خارج از شهر با دو ماشین دیگه کورس بستم
سرعتم دقیقا 170 بود ..

پلیس نامحسوس هم خیلی نامحسوس
با ما همراهی میکرد
یه جا فرمود بزنید کنار ...
من میخواستم پیاده بشم با عصبانیت فرمود : پیاده نشو فقط مدارکتو بده
ادامه ی ماجرا التماس و خواهش های من بود برای اینکه ماشینو نبرن پارکینگ و چشم غره های مامانم
200 تومن جریمه شدیم و بعدش به خیر گذشت
پلیس که رفت سه ماشینی که با هم کورس بسته بودیم از هم تشکر کردیم
و خیلی شیک بای دادیم و رفتیم

این بود یک خاطره !!!

42:

ما هم چند بار کورس گذاشتیم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
البته وقتی که میریم روستا ...
اونجا با الاغامون کورس میذاریم

43:

***********************
با سلام و احترام روز افزون
فانوس خانم
توجه فرمودید که در امر رانندگی هیچ کس مسئول اعمال و رفتار خود نیست
همه به هنر دست و فرمون خود در رانندگی ناز و افتخار می نمايند ولی در موقعه
پیش آمد ناگواری چنان از پای بندی به قانون ومقررات می گویند که آدم حیرت می کند
همیشه انگشت اتهام این گونه افراد به طرف این و ان هست
اونوقت ضرب المثل شیرین فارسی می گوید
یه سوزن بزن به خودت یه جوالدوز به امت
جوالدوز بزرگتر از سوزن هست
حالا متاسفانه این عدم رعایت موازین رانندگی فقط شامل حال رانندگان خاطی نمی شود
عابران پیاده هم رعایت اصول رانندگی را نمی نمايند ،بی توجهی به چراغ راهنما،رد شدن
از هر جای خیابان حتی حرکت در طول خیابان و اتوبانها وغیره

44:

سلام هامون گرامی
چرا هر چیزی که برتر ی زن رو در مسئله ای خاص نشون بده اثبات علمی نداره؟!

45:

دقت بالا سرعت عمل کم

46:

خانم ایرن عزیز فرض کنیم که حق با شما باشه و این برتری داشته باشید.

ولی ما داریم درباره برتری اکتسابی صحبت می کنیم و نه برتری ذاتی.

اینکه خانمی هموقت چند عمل میتونه با هم انجام بده برمیگرده به قدرت خدادادی ولی فکر نکنم مهارت در رانندگی ذاتی باشه بلکه اکتسابی.


47:

بله كاملا درست ميفرمايد...

متاسفانه در جامعه ما امر رانندگي ي مسابقه شناخته شده...و پيشي گرفتن از هم ...
و سريع ب مقصد رسيدن...


48:

دلیل عمده اینکار مربوط به سبقت رانندگی آقایان به خانماست

آقایون معمولا هیجان رو می پسندن و خانما بیشتر به قانون احترام میذارن

حرکت سریع و هیجانی مردا باعث میشه عده زیادی خوششون بیاد ولی خانما چون معمولا کمی از هیجان کم می کنن کمی باعث تمسخر میشن

49:

این امار رو از تلوزیون شنیدم این امار هم 100 %از یه جامعه آماری برابر گرفته شده
یعنی امار تصادف که راننده هاشون مردها هستند رو تقیسم بر 9 مینمايند (به دلیل اینکه 90 % راننده های جامعه ما مردان تشکیل میدند) و با امار تصادف کل زنان مقایسش مینمايند
کشور ما با اقتدار رتبه اول رو در جهان در تصادفات منجر به فوت داره
من نمیخوام از رانندگی زنها دفاع کنم ولی میخوام بگم جامعه ما بخصوص مردها بیشتر به احتیاطی که خانم ها تو رانندگی میکنن احتیاج داره

50:

عزیزم سوال نداره وقتی کم بیارن این حرفا رو می زنن

از همین جا به همه خانوم ها میگم اگه یه بچه پرو افتاد پشت ماشین و هی چراغ داد و هی بوق زد حتی اگه شوماخری باشید بزنید عجالتا دنده ی دو انقدر هم با خونسردی با سرعت 30 تا برید راه هم ندین اصلا تازشم در دقیقه بیست بار عمدی روسری تون رو تو ایینه تنظیم کنید و نگاهی تمسخر امیز حوالش کنید

اصلا هم نگران نباشید قانون باشماست چون یا باید بزنه پشت ماشین یا خلاف سبقت بگیره(البته حواستون باشه ترافیک ایجاد نکنید آقایون محترم دیگه گناهی ندارن)

51:

اوووووووووووووووووووووووو وووواه
یه رانندگیه دیگه شش دانگ رو باید جمع کرد ولی هم میشه با مامانت پفک بخوری و هم اینکه در مورد ادمای تو مهمونی حرف بزنی

52:

چند روز پیش خانمی می خواست خیابون دور بزنه ، شروع کردم بوق زدن مداوم ، دختره اینقدر هول کرده بود ماشین روشن هستارت میزد.

یه خیابون به چه بزرگی 10 فرمونه دور زد و شده بود لبو ، خرمالو ، هلو و انواع میوه های تابستونی

53:


خب همينكارا رو ميگنيد بعد ميگيد خانم ها بلد نيستن...

ب جاي بوق زدن مداوم اندكي استقامت پيشه ميكردين خانم بدون هول دور بزنه...


54:

مردها : ریسک بالا یا ترس کم یا احتیاط کمتر
یا عکس العمل تندتر یا تصمیم گیری راحت تر
یا اظطراب کمتر یا کم گذشت تر
یا عجول یا گرفتار زندگی
یا دید فضایی بهتر و در نتیجه تصادفات از بقل کمتر و پارک دوبل راحت تر
زن ها : ریسک کم یا ترس بیشتر یا احتیاط بیشتر
یا عکس العمل کند تر یا تصمیم گیری سخت تر
یا اظطراب و دلهره بیشتر یا گذشت و مهربانی بیشتر
یا ریلکس یا گرفتاری کمتر
یا دید فضایی کمتر و در نتیجه تصادفات از بقل بیشتر و پارک دوبل ضعیف تر

55:

چون واقعیت اش اینه که آقایون دوست ندارند خانم ها رانندگی نمايند ...

به این شکل رفتار می نمايند

از طرفی سعی می نمايند مدرن فکر نمايند ...

ولی خوب بازم موفق نمی شن که متلک نگن

56:

ﻣﺴﺎﻟﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻭﺍﻗﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺧﻨﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺑﯽ‌ﺩﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﻮﮊﻩ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﻧﺪ.

ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﮊﻩ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﯾﻊ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﮊﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻨﺪﺍﻧﺪﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ! ﻗﻄﻌﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺁﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮎ ﺩﻭﺑﻞ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ‌ ﻧﺴﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻗﻄﻌﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺍﺻﻮﻻ‌ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﯿﻨﻪ‌ﺍﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺴﺨﺮﻫﺎﯾﯽ، ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ.

ﺯﯾﺮﺍ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ، ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ‌ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﯽ‌ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻮﺩﻩ ...
ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺁﯾﻨﺪ.


57:

اول باید یه تعریف از خوب رانندگی کردن و دست فرمون داشتن ارائه داد.
اگه دست فرمون یعنی لایی کشیدن و سبقت بی جا و سرعت غیر مجاز و خیلی چیزای دیگه که هممون هر روز شاهدشون هستیم! باید بگم بله! خانم ها رانندگان خوبی نیستند!

58:

دوستان خواهش میکنم مراعات کنید
این موضوع که در تالار طنز هستارت نشده پس چرا پستهای طنز و فان مینویسید؟
چندین پست که دور از محتوای تایپیک بود حذف شد.
ممنون میشم در راستای موضوع تایپیک نظر بدید.

59:

من خودم شخصا رانندگيم به پاي آقايون نميرسه و خوب نيستم.

اما تايشان تدريس يا خيلي چيزاي ديگه توانايي دارم.

هر كس تواناييش تايشان يه چيزه ...

و از نظر من آدم بي هستعداد رايشان كره زمين وجود نداره....

تيكه پراني هم چه در مورد خانم ها چه اقايون صحيح نيست

60:

دقت بالا سرعت عمل کم

61:

خانم ایرن عزیز فرض کنیم که حق با شما باشه و این برتری داشته باشید.

ولی ما داریم درباره برتری اکتسابی صحبت می کنیم و نه برتری ذاتی.

اینکه خانمی هموقت چند عمل میتونه با هم انجام بده برمیگرده به قدرت خدادادی ولی فکر نکنم مهارت در رانندگی ذاتی باشه بلکه اکتسابی.


62:

بله كاملا درست ميفرمايد...

متاسفانه در جامعه ما امر رانندگي ي مسابقه شناخته شده...و پيشي گرفتن از هم ...
و سريع ب مقصد رسيدن...


63:

دلیل عمده اینکار مربوط به سبقت رانندگی آقایان به خانماست

آقایون معمولا هیجان رو می پسندن و خانما بیشتر به قانون احترام میذارن

حرکت سریع و هیجانی مردا باعث میشه عده زیادی خوششون بیاد ولی خانما چون معمولا کمی از هیجان کم می کنن کمی باعث تمسخر میشن

64:

این امار رو از تلوزیون شنیدم این امار هم 100 %از یه جامعه آماری برابر گرفته شده
یعنی امار تصادف که راننده هاشون مردها هستند رو تقیسم بر 9 مینمايند (به دلیل اینکه 90 % راننده های جامعه ما مردان تشکیل میدند) و با امار تصادف کل زنان مقایسش مینمايند
کشور ما با اقتدار رتبه اول رو در جهان در تصادفات منجر به فوت داره
من نمیخوام از رانندگی زنها دفاع کنم ولی میخوام بگم جامعه ما بخصوص مردها بیشتر به احتیاطی که خانم ها تو رانندگی میکنن احتیاج داره

65:

عزیزم سوال نداره وقتی کم بیارن این حرفا رو می زنن

از همین جا به همه خانوم ها میگم اگه یه بچه پرو افتاد پشت ماشین و هی چراغ داد و هی بوق زد حتی اگه شوماخری باشید بزنید عجالتا دنده ی دو انقدر هم با خونسردی با سرعت 30 تا برید راه هم ندین اصلا تازشم در دقیقه بیست بار عمدی روسری تون رو تو ایینه تنظیم کنید و نگاهی تمسخر امیز حوالش کنید

اصلا هم نگران نباشید قانون باشماست چون یا باید بزنه پشت ماشین یا خلاف سبقت بگیره(البته حواستون باشه ترافیک ایجاد نکنید آقایون محترم دیگه گناهی ندارن)

66:

اوووووووووووووووووووووووو وووواه
یه رانندگیه دیگه شش دانگ رو باید جمع کرد ولی هم میشه با مامانت پفک بخوری و هم اینکه در مورد ادمای تو مهمونی حرف بزنی

67:

چند روز پیش خانمی می خواست خیابون دور بزنه ، شروع کردم بوق زدن مداوم ، دختره اینقدر هول کرده بود ماشین روشن هستارت میزد.

یه خیابون به چه بزرگی 10 فرمونه دور زد و شده بود لبو ، خرمالو ، هلو و انواع میوه های تابستونی

68:


خب همينكارا رو ميگنيد بعد ميگيد خانم ها بلد نيستن...

ب جاي بوق زدن مداوم اندكي استقامت پيشه ميكردين خانم بدون هول دور بزنه...


69:

مردها : ریسک بالا یا ترس کم یا احتیاط کمتر
یا عکس العمل تندتر یا تصمیم گیری راحت تر
یا اظطراب کمتر یا کم گذشت تر
یا عجول یا گرفتار زندگی
یا دید فضایی بهتر و در نتیجه تصادفات از بقل کمتر و پارک دوبل راحت تر
زن ها : ریسک کم یا ترس بیشتر یا احتیاط بیشتر
یا عکس العمل کند تر یا تصمیم گیری سخت تر
یا اظطراب و دلهره بیشتر یا گذشت و مهربانی بیشتر
یا ریلکس یا گرفتاری کمتر
یا دید فضایی کمتر و در نتیجه تصادفات از بقل بیشتر و پارک دوبل ضعیف تر

70:

چون واقعیت اش اینه که آقایون دوست ندارند خانم ها رانندگی نمايند ...

به این شکل رفتار می نمايند

از طرفی سعی می نمايند مدرن فکر نمايند ...

ولی خوب بازم موفق نمی شن که متلک نگن

71:

ﻣﺴﺎﻟﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻭﺍﻗﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺧﻨﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺑﯽ‌ﺩﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﻮﮊﻩ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﻧﺪ.

ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﮊﻩ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﯾﻊ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﮊﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻨﺪﺍﻧﺪﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ! ﻗﻄﻌﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺁﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮎ ﺩﻭﺑﻞ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ‌ ﻧﺴﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻗﻄﻌﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﺍﺻﻮﻻ‌ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﯿﻨﻪ‌ﺍﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺴﺨﺮﻫﺎﯾﯽ، ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ.

ﺯﯾﺮﺍ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ، ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ‌ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﯽ‌ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻮﺩﻩ ...
ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺁﯾﻨﺪ.


72:

اول باید یه تعریف از خوب رانندگی کردن و دست فرمون داشتن ارائه داد.
اگه دست فرمون یعنی لایی کشیدن و سبقت بی جا و سرعت غیر مجاز و خیلی چیزای دیگه که هممون هر روز شاهدشون هستیم! باید بگم بله! خانم ها رانندگان خوبی نیستند!

73:

دوستان خواهش میکنم مراعات کنید
این موضوع که در تالار طنز هستارت نشده پس چرا پستهای طنز و فان مینویسید؟
چندین پست که دور از محتوای تایپیک بود حذف شد.
ممنون میشم در راستای موضوع تایپیک نظر بدید.

74:

من خودم شخصا رانندگيم به پاي آقايون نميرسه و خوب نيستم.

اما تايشان تدريس يا خيلي چيزاي ديگه توانايي دارم.

هر كس تواناييش تايشان يه چيزه ...

و از نظر من آدم بي هستعداد رايشان كره زمين وجود نداره....

تيكه پراني هم چه در مورد خانم ها چه اقايون صحيح نيست

75:

یه سوال فلسفی :
ما موترو سوارها بیشتر از راننده های زن می ترسیم یا راننده های زن از ما ها ؟

جواب : باعتراف می کنم ما بیشتر می ترسیم !

76:

قبول دارم کارم خیلی اشتباه بود ، اشتباهه من اینه موقعه‌ای که مسیر طولانی رو طی میکنم و خسته میشم
تند میرم که زودتر به مقصد برسم
از قدیم فرمودن دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه
جدایی از اینها بنظر من تجربیات رانندگی ( شهری ) و آموزش آیین نامه جایگاه اینها 50 50 میتونه باشه
قوائد رانندگی خیلی مهمه
قانون جدید اینه که برای اقدام گواهینامه رانندگی حتما باید دوره آموزش رانندگی اعمال بشه
حتی برای اینهایی که راننده‌گی رو بطور کامل بلدن باید این مسیر را بگذرانند
فکر میکنم کلاس آموزش رانندگی 5 جلسه آیین نامه و 10 جلسه شهری میباشد
و این میتونه خیلی مهم باشه

77:

اینو هم قبول دارین که متلک پرانی آقایون هنگام رانندگی هم هیچ کمکی
به این اکتساب نمیکنه؟!
به عنوان مثال امشب با شوهری تو خیابون بودیم.


ی خانوم راننده فراموش کرده بود چراغ ماشینو روشن کنه!
البته خنده داره ولی نه اونقد که چند نفر از مردا با هم مسخره ش کنن (من جمله شوهر خودم!)
هنوز به اونطرف خیابون نرسیده بودیم که ی پژو 206 دیدیم که با چراغ خاموش میرفت!
البته هیچکس مسخره ش نکرد حتی هیچکس توجهی بهش نکرد
تعجبی نداره چون راننده ی آقا بود
چندین راننده هم خلافهای واضحی داشتند
نه کسی بوق ممتد زد نه کسی سرشو از شیشه در آورد که فریاد بزنه هویییی..
این صحنه ها خیلی اطرافمون تکرار میشن هر روز..
خیلی مسخره س اگه آقایون فکر کنن با توهین، متلک پرونی و یا تمسخر
می تونن به ی راننده خانوم درس خوبی بدن!
اونا فقط خانومو هول و دستپاچه مینمايند و باعث میشن بقیه خانمها هنگام رانندگی
اعتماد بنفس بسیار اندکی داشته باشند
تصور کنین حتی به کسی که کاری رو به خوبی انجام بده
هر روز تکرار کنین که تو از پس این کار بر نمیای و تواناییشو نداری
بنظرتون چه اتفاقی میفته وقت بسیار اندکی طول میکشه تا اون فرد
همون کارو به بدترین شیوه ممکن انجام بده
چرا اشتباهات سخیف آقایون هنگام رانندگی پیش پا افتاده ست
اما همینکه ی خانوم کوچکترین اشتباهی تو رانندگی داشته باشه
مورد ملامت، سرزنش و تمسخر سایر مردان برنامه میگیره
براش جوک میسازن و تحقیرش میکنن بی تفاوت به اینکه خانم، مادر و یا
سایر اعضای خانواده ش هم رانندگی میکنن!
مثلا این جوکهای پارک دوبل از کجا اومده این تنها کاریه که من به بهترین شکل انجام میدم!
+
به نظر من تحقیر و تمسخر خانمهای راننده بیش از اینکه به
دلیل اشتباهات رانندگی چند خانم باشه دلایل روانشناسی دیگه ای داره!
چیزی که باید تو خودبرتر بینی مردهایی که خودمون اینگونه پرورش دادیم بجوئیم...

78:

دوست من درود فراوان برشما

79:

با سلام و احوالپرسی
این شیطنت ها ی مردا را به دل نگیرید
یواشکی بگم خانم ها هم از این بیدا نیستند که با این بادا بلرزند

80:

مرد ، جنس خود-برتر پندار ، بخشی از برتری خودش رو توی کارهایی میبینه که زنها انجام نمیدن و هستنباط میکنن جنس ضعیف نمیتونن انجام بدن.
به قول خودمون کارهای مردونه!
انقدر معنی مرد بودن منحرف شده که معانی خوب مرد بینش گم شده.
حالا طی یک واکنش غریزی مرد میاد واکنش نشون میده به کم دشن "مردانگی" خودش.و واکنش منفی در غالب شوخی درباره این اعمال (به غلط) مردانه نشون میده.
خروسه که فکر میکنه ابهتش به سینه سپر و کاکلشه.
ادمها یک معیار خیلی مهم تری دارن به نام ارزش.حال فرزند ادم مختاره به ارزش ها تکیه کنه یا...


81:

دقيقا حرفاي بنده رو زدين..

موافقم..ميتونه يكي از دلايل هول كردن خانمها اين باشه كه اکثر رانندگان آقايون هستن .....


82:

پايه ا زن دو تا چیز را هیچ وقت یاد نمیگیرد 1 -رانندگی و دوم کار فنی

83:

پايه ا رانندگی به جنسیت ربطی نداره
فقط خانمها به دلیل ساختار ذهنی که دارن
در تشخیص فواصل کمی مشکل دارن
که خب مربوط به اویل کار میشه وکم کم که بشینن پشت فرمون
این نقیصه رفع میشه
واز اون به بعدش دیگه تفاوتی در جنسیت نداره
هم بین مردها وهم بین خانمها
رانندگان قابلی داریم
و همچنین در بین این دو گروه
رانندگانی که سوار خر میشدند
هم برای خودشون، هم برای بقیه
امن تر وبهتر بود

84:

واقعا که!! حالا من کاری به رتننده های حرفه ای زن و مرد ندارم ولی
نمیذارن که ادم راه بیفته
حالا خوبه من تمام تلاشم و میکنم این یه ماه اول که دارم ممتد میشینم از جاهاش شلوغ نرم هول نشم ولی نمیذارن که هی بوق هی داد هی تیکه همه اعتماد به نفس آدم و میگیرن
دیروز یه مرده اومده کنار ماشین انگار قاتل بچش و دیده همچین سر آدم داد میزنه که حالا سی ثانیه واستاده انگار چی شده
مشکل اینه که یک امت ما اصلا درک متقابل ندارند
دو خودشون که خرشون از پل گذشت گذشته رو فراموش میکنن
سه جایی برای تخلیه ی هیجانات و عصبانیتشون ندارند میخوان با گاز و بوق تخلیه کنن خودشون و
چهار کمبود تفریح دارن و با مسخره کردن دیگران تفریح میکنن
پنج که از همش مهم تره اینه که تو رانندگی همیشه فکر میکنن حق با خودشونه !!!!اگه تو اصلی باشن یه نفر از فرعی بیاد تو اصلی کلی بوق و داد و بیداد و فحش حالا اگه خودشون تو فرعی باشن یکی که تو اصلیه براشون بوق بزنه بازم داد و بیداد و فحش که حالا نمیمیری یه دقیقه استقامت کنی!!!!

85:

کلا تو ایران فرهنگ رانندگی کمیابه مرد و زن نداره

86:

بی فرهنگی تو هرموردی میتونه باشه
رعایت نکردن قوانین مردو زن نداره
گاهی مواقع خانوما بیشتر از اقایون قوانین رو رعایت میکنن نمیشه همیشه خانومها رو متهم کرد

87:

احساس میکنن خیلی حرفه ای هستن و مطمئنن این طوری نیس

88:

ﺍﺻﻮﻻ‌ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺟﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ‌ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ ﺟﺎﯼ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﻢ ﺟﺎﯼ ﮐﻮﺭﺱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ‌ﺭﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺪﻟﮑﺎﺭﻥ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ‌ﯼ 120 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ‌ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺮﺣﻮﻡ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺍﺑﺪﯼ ﺑﺪﻟﮑﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍﯼ ﻭ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ: «ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ!» ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ‌ ﻭ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﻮ ﺍﺳﺖ! ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﭼﻪ ﯾﮏ ﺯﻥ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺶ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ!

89:

پايه ا حرف بی مزه ایی بود!!

90:

یه سوال فلسفی :
ما موترو سوارها بیشتر از راننده های زن می ترسیم یا راننده های زن از ما ها ؟

جواب : باعتراف می کنم ما بیشتر می ترسیم !

91:

قبول دارم کارم خیلی اشتباه بود ، اشتباهه من اینه موقعه‌ای که مسیر طولانی رو طی میکنم و خسته میشم
تند میرم که زودتر به مقصد برسم
از قدیم فرمودن دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه
جدایی از اینها بنظر من تجربیات رانندگی ( شهری ) و آموزش آیین نامه جایگاه اینها 50 50 میتونه باشه
قوائد رانندگی خیلی مهمه
قانون جدید اینه که برای اقدام گواهینامه رانندگی حتما باید دوره آموزش رانندگی اعمال بشه
حتی برای اینهایی که راننده‌گی رو بطور کامل بلدن باید این مسیر را بگذرانند
فکر میکنم کلاس آموزش رانندگی 5 جلسه آیین نامه و 10 جلسه شهری میباشد
و این میتونه خیلی مهم باشه

92:

اینو هم قبول دارین که متلک پرانی آقایون هنگام رانندگی هم هیچ کمکی
به این اکتساب نمیکنه؟!
به عنوان مثال امشب با شوهری تو خیابون بودیم.


ی خانوم راننده فراموش کرده بود چراغ ماشینو روشن کنه!
البته خنده داره ولی نه اونقد که چند نفر از مردا با هم مسخره ش کنن (من جمله شوهر خودم!)
هنوز به اونطرف خیابون نرسیده بودیم که ی پژو 206 دیدیم که با چراغ خاموش میرفت!
البته هیچکس مسخره ش نکرد حتی هیچکس توجهی بهش نکرد
تعجبی نداره چون راننده ی آقا بود
چندین راننده هم خلافهای واضحی داشتند
نه کسی بوق ممتد زد نه کسی سرشو از شیشه در آورد که فریاد بزنه هویییی..
این صحنه ها خیلی اطرافمون تکرار میشن هر روز..
خیلی مسخره س اگه آقایون فکر کنن با توهین، متلک پرونی و یا تمسخر
می تونن به ی راننده خانوم درس خوبی بدن!
اونا فقط خانومو هول و دستپاچه مینمايند و باعث میشن بقیه خانمها هنگام رانندگی
اعتماد بنفس بسیار اندکی داشته باشند
تصور کنین حتی به کسی که کاری رو به خوبی انجام بده
هر روز تکرار کنین که تو از پس این کار بر نمیای و تواناییشو نداری
بنظرتون چه اتفاقی میفته وقت بسیار اندکی طول میکشه تا اون فرد
همون کارو به بدترین شیوه ممکن انجام بده
چرا اشتباهات سخیف آقایون هنگام رانندگی پیش پا افتاده ست
اما همینکه ی خانوم کوچکترین اشتباهی تو رانندگی داشته باشه
مورد ملامت، سرزنش و تمسخر سایر مردان برنامه میگیره
براش جوک میسازن و تحقیرش میکنن بی تفاوت به اینکه خانم، مادر و یا
سایر اعضای خانواده ش هم رانندگی میکنن!
مثلا این جوکهای پارک دوبل از کجا اومده این تنها کاریه که من به بهترین شکل انجام میدم!
+
به نظر من تحقیر و تمسخر خانمهای راننده بیش از اینکه به
دلیل اشتباهات رانندگی چند خانم باشه دلایل روانشناسی دیگه ای داره!
چیزی که باید تو خودبرتر بینی مردهایی که خودمون اینگونه پرورش دادیم بجوئیم...

93:

دوست من درود فراوان برشما

94:

با سلام و احوالپرسی
این شیطنت ها ی مردا را به دل نگیرید
یواشکی بگم خانم ها هم از این بیدا نیستند که با این بادا بلرزند

95:

مرد ، جنس خود-برتر پندار ، بخشی از برتری خودش رو توی کارهایی میبینه که زنها انجام نمیدن و هستنباط میکنن جنس ضعیف نمیتونن انجام بدن.
به قول خودمون کارهای مردونه!
انقدر معنی مرد بودن منحرف شده که معانی خوب مرد بینش گم شده.
حالا طی یک واکنش غریزی مرد میاد واکنش نشون میده به کم دشن "مردانگی" خودش.و واکنش منفی در غالب شوخی درباره این اعمال (به غلط) مردانه نشون میده.
خروسه که فکر میکنه ابهتش به سینه سپر و کاکلشه.
ادمها یک معیار خیلی مهم تری دارن به نام ارزش.حال فرزند ادم مختاره به ارزش ها تکیه کنه یا...


96:

دقيقا حرفاي بنده رو زدين..

موافقم..ميتونه يكي از دلايل هول كردن خانمها اين باشه كه اکثر رانندگان آقايون هستن .....


97:

پايه ا زن دو تا چیز را هیچ وقت یاد نمیگیرد 1 -رانندگی و دوم کار فنی

98:

پايه ا رانندگی به جنسیت ربطی نداره
فقط خانمها به دلیل ساختار ذهنی که دارن
در تشخیص فواصل کمی مشکل دارن
که خب مربوط به اویل کار میشه وکم کم که بشینن پشت فرمون
این نقیصه رفع میشه
واز اون به بعدش دیگه تفاوتی در جنسیت نداره
هم بین مردها وهم بین خانمها
رانندگان قابلی داریم
و همچنین در بین این دو گروه
رانندگانی که سوار خر میشدند
هم برای خودشون، هم برای بقیه
امن تر وبهتر بود

99:

واقعا که!! حالا من کاری به رتننده های حرفه ای زن و مرد ندارم ولی
نمیذارن که ادم راه بیفته
حالا خوبه من تمام تلاشم و میکنم این یه ماه اول که دارم ممتد میشینم از جاهاش شلوغ نرم هول نشم ولی نمیذارن که هی بوق هی داد هی تیکه همه اعتماد به نفس آدم و میگیرن
دیروز یه مرده اومده کنار ماشین انگار قاتل بچش و دیده همچین سر آدم داد میزنه که حالا سی ثانیه واستاده انگار چی شده
مشکل اینه که یک امت ما اصلا درک متقابل ندارند
دو خودشون که خرشون از پل گذشت گذشته رو فراموش میکنن
سه جایی برای تخلیه ی هیجانات و عصبانیتشون ندارند میخوان با گاز و بوق تخلیه کنن خودشون و
چهار کمبود تفریح دارن و با مسخره کردن دیگران تفریح میکنن
پنج که از همش مهم تره اینه که تو رانندگی همیشه فکر میکنن حق با خودشونه !!!!اگه تو اصلی باشن یه نفر از فرعی بیاد تو اصلی کلی بوق و داد و بیداد و فحش حالا اگه خودشون تو فرعی باشن یکی که تو اصلیه براشون بوق بزنه بازم داد و بیداد و فحش که حالا نمیمیری یه دقیقه استقامت کنی!!!!

100:

کلا تو ایران فرهنگ رانندگی کمیابه مرد و زن نداره

101:

بی فرهنگی تو هرموردی میتونه باشه
رعایت نکردن قوانین مردو زن نداره
گاهی مواقع خانوما بیشتر از اقایون قوانین رو رعایت میکنن نمیشه همیشه خانومها رو متهم کرد

102:

احساس میکنن خیلی حرفه ای هستن و مطمئنن این طوری نیس

103:

ﺍﺻﻮﻻ‌ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺟﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ‌ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ ﺟﺎﯼ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﻢ ﺟﺎﯼ ﮐﻮﺭﺱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ‌ﺭﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺪﻟﮑﺎﺭﻥ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ‌ﯼ 120 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ‌ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺮﺣﻮﻡ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺍﺑﺪﯼ ﺑﺪﻟﮑﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍﯼ ﻭ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ: «ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ!» ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ‌ ﻭ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﻮ ﺍﺳﺖ! ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﭼﻪ ﯾﮏ ﺯﻥ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺶ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ!

104:

پايه ا حرف بی مزه ایی بود!!

105:


پايه أ مردا نميتون برتري خانم ها رو ببينن....


106:

آقا چرا به خودمون تلقیم کنیم زنه با 200 تا سر عت اونم با 206 میپیچه جلوی آدم بهد میگه حواست کجاسچرا آقایان با متلک پرانی رانندگی خانم ها را مسخره میکنن؟؟؟؟؟

107:

فكر كنم بايد يه تجديد نظرى تو عنوان تون بديد!
همه ى اقايون شامل اين قضيه نميشن :/

108:

چون خانوما بد رانندگی میکنن دیگه یا گاز میدن یا ترمز میگیرن اصلا بلد نیستننننننن

109:

ی روز تو ی خیابون دوتا آقا با هم تصادف کردن بعد بدون سر و صدا حلش کردن
..ولی امروز ی خانم زد آروم پشت ماشیت ی راننده آژانس...راننده آژانسه تو ی جاده باریک دو طرفه میخاست دور بزنه...


همچین راننده آژانس آمد پایین و داد و بیداد کرد ک من جای زنه خجالت کشیدم ...


ماشینش طوری نشده بود ...ولی رفتار مرده خیلی بد بود

110:


ولی من اینطوری هستم هموقت میتونم به چند چیز توجه کنم در حالی که شوهرم اینطور نیس مثلا وقتی تلوزیون میبینه فقط تلوزیون میبینه

111:

چرا آقایان با متلک پرانی رانندگی خانم ها را مسخره میکنن؟؟؟؟؟خودبزرگ بینی جانم

112:

آرزو خانم منم اگه از صبح خونه بیکار بودم تا شب هموقت 10 عمل اصلی ریاضی چشم بسته براتون انجام میدادم.

ولی وقتی شوهرتون شب خسته و کوفته از سر کار می یاد خونه اینقدر فکرش خستس که حتی وقتی به تی وی نگاه می کنه هواسش به اونم نیست و داره به روز کاریش فکر میکنه.

مشکل ما مردها اینه.

شما خانم ها ذهن آزاد دارید و ما مردا مشغله فکری و کاری.


113:


اصلا اینطوری نیست ک میفرماید ...


شما مردا چرا فکر میکنید ما زنها فکرمون آزاده ...خسته نمیشیم...

همونطور ک آقایون بیرون خونه خسته میشن خانمها هم تو کار خونه ...
....

دیشب رفتیم بیرون رانندمون زن بود جلو ماشین کلی ماشین یود راه نبود...ماشین پشت سریمون ک آقا بود دستشو گذاشته رو بوق و هی چرا ک برو جلو ...


بعد راه بعش دادایم آخرشم پشت ترافیک موند ...
حقش بود

114:

یه مقدا فقط باترس واحتیاط بیش از حد رانندگی میکنن که این خودش مشکل ساز میشه ولی متلک پراندن وبوق زدن واقعا عمل شرم اوریه وقتی یه راننده مرد پشت سر یه ماشبن خانم بوق میزنه ومتلک میپرونه صادقانه من خجالت میکشم وزودتر سعی میکنم از اونجا دور شم.


115:

بر میگرده به فرهنگمون

116:

مسلما مسائل تو خونه خیلی سنگین تر از کار کردن تو محیط بیرون خونه و برخورد و سر کله زدن با انواع ارباب رجوع با انواع مختلف اخلاق هست.

مسلما کار خونه خیلی سنگین تر از اینکه باید طوری کاری کنی که دهن رییس شرکت بسته باشه ، کار خونه خیلی مشغله فکریش از مردی که داره فکر میکنه تا آخر ماه چطور پول داشته باشه بیشتره.

کار تو خونه خیلی سنگین تر از کاری هست که یه مرد صبح باید دو ساعت تو ترافیک بمونه تا به محل کار برسه ، 8 ساعت با امت سر کله بزنه و برای برگشت به خونه دوباره 2 ساعت تو ترافیک بمونه.

خانمه نیم ساعت خوابش صبح کم شه کل روز پریشونه ، بعد مرده هر روز صبح باید 5.30 از خواب بیدار شه تا ساعت 7.30 سر کار باشه.
بازم بگم یا اینکه خودت قدرت ادراک داری.


117:


حرف شما متين....

ااقايون ي جور مشغله فكري دارن و خانمها هم ي جور ديكه..


خيلي از خانمها تو جامعه ما پا ب پاي مردا كار ميكنن...


شما ااقايون فقط كار بيرون دارين ...ولي خانمها كار خونه هم بر عهدشون هست..

آقايون از بيكاري و تو خونه موندن بيزار هستن و حتي حاظر نيستن ي نصف روز هم تو خونه باشن،.پس طبيعت مرد هستش كه كار كنه و خستگي تو تنش باشه...

از همه مهمتر تربيت فرزند ك كامل بر عهده زن هستش....اميدوارم شما هم مطلب هم درك كرده باشيد

118:


اين فرهنگ كي ميخاد درست بشه صلوووووووووات..


119:


ای اقا

اگه بیکاری رو دیدی از طرف منم یه سلامی بهش بده

بنده پا به پای شوهرم کار میکنم ،از صب تا شب سرکارم با هزار جور ادم سر و کله میزنم هزار جور مشغله فکری دارم و همینطور مشغله کاری ، بخدا اگه من ذهن ازاد داشته باشم

پس ببینید این یه توانایی توی خانومهاس که هموقت به چند چیز با هم میتونن توجه کنن به خاطر اینکه فکرشون ازاده یا مشغله فکری و کاری ندارن نیست.

120:


پايه أ مردا نميتون برتري خانم ها رو ببينن....


121:

آقا چرا به خودمون تلقیم کنیم زنه با 200 تا سر عت اونم با 206 میپیچه جلوی آدم بهد میگه حواست کجاسچرا آقایان با متلک پرانی رانندگی خانم ها را مسخره میکنن؟؟؟؟؟

122:

فكر كنم بايد يه تجديد نظرى تو عنوان تون بديد!
همه ى اقايون شامل اين قضيه نميشن :/

123:

چون خانوما بد رانندگی میکنن دیگه یا گاز میدن یا ترمز میگیرن اصلا بلد نیستننننننن

124:

ی روز تو ی خیابون دوتا آقا با هم تصادف کردن بعد بدون سر و صدا حلش کردن
..ولی امروز ی خانم زد آروم پشت ماشیت ی راننده آژانس...راننده آژانسه تو ی جاده باریک دو طرفه میخاست دور بزنه...


همچین راننده آژانس آمد پایین و داد و بیداد کرد ک من جای زنه خجالت کشیدم ...


ماشینش طوری نشده بود ...ولی رفتار مرده خیلی بد بود

125:


ولی من اینطوری هستم هموقت میتونم به چند چیز توجه کنم در حالی که شوهرم اینطور نیس مثلا وقتی تلوزیون میبینه فقط تلوزیون میبینه

126:

چرا آقایان با متلک پرانی رانندگی خانم ها را مسخره میکنن؟؟؟؟؟خودبزرگ بینی جانم

127:

آرزو خانم منم اگه از صبح خونه بیکار بودم تا شب هموقت 10 عمل اصلی ریاضی چشم بسته براتون انجام میدادم.

ولی وقتی شوهرتون شب خسته و کوفته از سر کار می یاد خونه اینقدر فکرش خستس که حتی وقتی به تی وی نگاه می کنه هواسش به اونم نیست و داره به روز کاریش فکر میکنه.

مشکل ما مردها اینه.

شما خانم ها ذهن آزاد دارید و ما مردا مشغله فکری و کاری.


128:


اصلا اینطوری نیست ک میفرماید ...


شما مردا چرا فکر میکنید ما زنها فکرمون آزاده ...خسته نمیشیم...

همونطور ک آقایون بیرون خونه خسته میشن خانمها هم تو کار خونه ...
....

دیشب رفتیم بیرون رانندمون زن بود جلو ماشین کلی ماشین یود راه نبود...ماشین پشت سریمون ک آقا بود دستشو گذاشته رو بوق و هی چرا ک برو جلو ...


بعد راه بعش دادایم آخرشم پشت ترافیک موند ...
حقش بود

129:

یه مقدا فقط باترس واحتیاط بیش از حد رانندگی میکنن که این خودش مشکل ساز میشه ولی متلک پراندن وبوق زدن واقعا عمل شرم اوریه وقتی یه راننده مرد پشت سر یه ماشبن خانم بوق میزنه ومتلک میپرونه صادقانه من خجالت میکشم وزودتر سعی میکنم از اونجا دور شم.


130:

بر میگرده به فرهنگمون

131:

مسلما مسائل تو خونه خیلی سنگین تر از کار کردن تو محیط بیرون خونه و برخورد و سر کله زدن با انواع ارباب رجوع با انواع مختلف اخلاق هست.

مسلما کار خونه خیلی سنگین تر از اینکه باید طوری کاری کنی که دهن رییس شرکت بسته باشه ، کار خونه خیلی مشغله فکریش از مردی که داره فکر میکنه تا آخر ماه چطور پول داشته باشه بیشتره.

کار تو خونه خیلی سنگین تر از کاری هست که یه مرد صبح باید دو ساعت تو ترافیک بمونه تا به محل کار برسه ، 8 ساعت با امت سر کله بزنه و برای برگشت به خونه دوباره 2 ساعت تو ترافیک بمونه.

خانمه نیم ساعت خوابش صبح کم شه کل روز پریشونه ، بعد مرده هر روز صبح باید 5.30 از خواب بیدار شه تا ساعت 7.30 سر کار باشه.
بازم بگم یا اینکه خودت قدرت ادراک داری.


132:


حرف شما متين....

ااقايون ي جور مشغله فكري دارن و خانمها هم ي جور ديكه..


خيلي از خانمها تو جامعه ما پا ب پاي مردا كار ميكنن...


شما ااقايون فقط كار بيرون دارين ...ولي خانمها كار خونه هم بر عهدشون هست..

آقايون از بيكاري و تو خونه موندن بيزار هستن و حتي حاظر نيستن ي نصف روز هم تو خونه باشن،.پس طبيعت مرد هستش كه كار كنه و خستگي تو تنش باشه...

از همه مهمتر تربيت فرزند ك كامل بر عهده زن هستش....اميدوارم شما هم مطلب هم درك كرده باشيد

133:


اين فرهنگ كي ميخاد درست بشه صلوووووووووات..


134:


ای اقا

اگه بیکاری رو دیدی از طرف منم یه سلامی بهش بده

بنده پا به پای شوهرم کار میکنم ،از صب تا شب سرکارم با هزار جور ادم سر و کله میزنم هزار جور مشغله فکری دارم و همینطور مشغله کاری ، بخدا اگه من ذهن ازاد داشته باشم

پس ببینید این یه توانایی توی خانومهاس که هموقت به چند چیز با هم میتونن توجه کنن به خاطر اینکه فکرشون ازاده یا مشغله فکری و کاری ندارن نیست.

135:

همین موضوع از مردها رفع اتهام می کند و نشان می دهد همانطور که مردها نمی توانند در یک وقت روی چند موضوع تمرکز داشته باشند، به طریق مشابه اثبات می شود که در یک لحظه بیشتر از یک زن در ذهن یک مرد نمی گنجد.

[الکی]

136:

چه خوب تهش فرمودین الکی وگرنه در این تاپیک مبحث گسترده تری باز می شد

137:

یه بار هم یکی افتاده بود پشت سر من همش چراغ و بوق راه بده با اینکه راه بود ولی قصدش ازار و اذیت بود خلاصه من هم اولش تحویلش نگرفتم ولی ورودی شهر زدم کنار بره هیچی دیگه بخاطر سرعت پلیس جلوشو گرفت جریمه اش کرد

حقش بود

138:

ااره حقش بود....همه جا ميكن خانها مقدم ولي نميدونيم چرا تو رانندگي مقدم نيستيم

139:

خانم ها همیشه مقدم هستند ، البته این مقدم بودن فقط در هنگام وارد شدن از در یک اتاق صدق میکند.


140:

کاملا واضحه دوست عزیز
علت <<..............>>>>>>>>>>>>>>>> بی فرهنگی

من به عنوان یه خانم تایید می کنم که رانندگی جزء کارهایی ست که
آقایون بهتر از عهده اون برمیان
ولی این دلیل نمیشه خانم ها رو مورد تمسخر و توهین برنامه بدن


ممنون از پست خوبتون

141:


بعله

142:

همین موضوع از مردها رفع اتهام می کند و نشان می دهد همانطور که مردها نمی توانند در یک وقت روی چند موضوع تمرکز داشته باشند، به طریق مشابه اثبات می شود که در یک لحظه بیشتر از یک زن در ذهن یک مرد نمی گنجد.

[الکی]

143:

چه خوب تهش فرمودین الکی وگرنه در این تاپیک مبحث گسترده تری باز می شد

144:

یه بار هم یکی افتاده بود پشت سر من همش چراغ و بوق راه بده با اینکه راه بود ولی قصدش ازار و اذیت بود خلاصه من هم اولش تحویلش نگرفتم ولی ورودی شهر زدم کنار بره هیچی دیگه بخاطر سرعت پلیس جلوشو گرفت جریمه اش کرد

حقش بود

145:

ااره حقش بود....همه جا ميكن خانها مقدم ولي نميدونيم چرا تو رانندگي مقدم نيستيم

146:

خانم ها همیشه مقدم هستند ، البته این مقدم بودن فقط در هنگام وارد شدن از در یک اتاق صدق میکند.


147:

کاملا واضحه دوست عزیز
علت <<..............>>>>>>>>>>>>>>>> بی فرهنگی

من به عنوان یه خانم تایید می کنم که رانندگی جزء کارهایی ست که
آقایون بهتر از عهده اون برمیان
ولی این دلیل نمیشه خانم ها رو مورد تمسخر و توهین برنامه بدن


ممنون از پست خوبتون

148:


بعله


68 out of 100 based on 53 user ratings 778 reviews

@