ماموگرافي و كاربردهاي آن در پزشكي


ماموگرافي و كاربردهاي آن در پزشكيماموگرافي و كاربردهاي آن در پزشكي
يكي از مهم‌ترين و موثرترين راه‌هاي تشخيص سرطان سينه، به خصوص در مراحل اوليه بيماري، انجام ماموگرافي است. يكي از موثرترين راه‌هاي مبارزه با اين بيماري نيز تشخيص آن در مراحل اوليه پيدايش است. به عقيده اكثر پزشكان در صورت تشخيص به موقع سرطان در مراحل اوليه مي‌توان درمان موثرتري را انجام داد و از ميزان مرگ و مير احتمالي كاست. مطالعات نشان مي‌دهند كه تصويربرداري ماموگرافي دوره‌اي در زنان بدون نشانه، نرخ ابتلا به سرطان را به ميزان زيادي كاهش مي‌دهد. عمده سرطان‌هاي پستان از بافت غده اي سينه منشأ مي‌گيرند كه با تغييرات آناتوميك و انحراف در مجراي طبيعي و رسوب ذرات كلسيفه ريز با قطر تقريبي 500 ميكرومتر و بروز توده‌هاي كوچك و بزرگ همراه است. سرطان‌هاي پستان معمولا از ربع خارجي پستان آغاز شده و ممكن است توده‌هاي بدخيم، به فاشياي قفسه سينه اتصال يابند يا به پوست گسترش پيدا كنند و موجب فرورفتگي شوند.
ماموگرافي و كاربردهاي آن در پزشكي
سرطان پستان به تدريج گسترش مي‌يابد و اين گسترش در اغلب موارد گره‌هاي لنفي در زير بغل و در طول شريان پستاني داخل را در بر مي‌گيرد. در حدود 90% از ضايعات خوش خيم و بدخيم پستان از طريق لمس پستان شناسايي مي‌شوند. با اين حال ممكن است تا زمان قابل لمس شدن يك تــوده بــدخـيــم بــدون درد و مـنـفــرد،گـستـرش بـه گـره‌هـاي لـنـفـي صـورت گـرفـتـه بـاشـد. بـنـابـراين تشخيص در مراحل اوليه سرطان، به عنوان يك عامل حياتي در درمان موفق به شمار مي‌رود.
مباني ماموگرافي
مـامـوگـرافـي انـجـام راديـوگـرافـي از نـسـج نـرم پستـان‌هـا اسـت و عمـدتـا بـه منظـور شنـاسـايـي و تشخيص سرطان پستان و نيز به منظور ارزيابي توده‌هاي قابل لمس و ضايعات غير قابل لمس پستان مورد استفاده برنامه مي‌گيرد.
به طور تخميني مي‌توان گفت كه با استفاده از مـامـوگرافي، سرطان پستان دو سال قبل از قابل لـمـس شـدن ضـايـعـه غـيـر طـبـيعي قابل شناسايي است.
جذب پرتو‌ Xدر بافت عمدتا از طريق جذب فوتو الكتريك و كمپتون صورت مي‌پذيرد. در انرژي‌هاي بالاتر از kev30 جذب فوتو الكتريك كاهش قابل ملاحظه اي يافته و پديده كمپتون بر آن غلبه مي‌كند كه باعث جذب نسبتا يكنواخت پرتو در بافت‌هاي داراي عدد اتمي متفاوت شده و در نتيجه كنتراست تصوير كاهش مي‌يابد.
اما در انرژي‌هاي بين kev20 تا 30 ‌اغلب برخوردها از طريق پديده فوتو الكتريك صورت مي‌گيرد كه در اين حالت به علت توليد بسيار ناچيز پرتوهاي پراكنده و جذب در راديــوگــرافــي از نسـج نـرم بـايـد از كيلـوولـت‌هـاي پـاييـن بـراي افـزايـش احتمـال جـذب فوتوالكتريك استفاده كرد.

دستگاه ماموگرافي
به طور كلي هر دستگاه ماموگرافي از چهار جزء اصلي تشكيل شده است:
1) تيوب اشعه ايكس
2) كمپرسور
3) سيستم گيرنده تصوير
4) صفحه كنترل عوامل تابش

1) تيوب اشعه ايكس
در حال حاضر سه نوع لامپ مولد پرتو ايكس در ماموگرافي وجود دارد كه براساس جنس هدف يا آند آن ها، تقسيم بندي مي‌شوند و عبارتند از:
لامپ‌هاي پرتو ايكس با هدفي از جنس تنگستن، موليبدن و آلياژ موليبدن-تنگستن. در مولد‌هاي پرتو ايكس از صافي‌ها جهت بالا بردن كيفيت دسته پرتو توليد شده و حذف پرتوهاي كم انرژي موجود در آن و كاهش دوز جذبي پوست بيمار استفاده مي‌شود. دسته پرتو ايكس توليد شده در دو مرحله قبل از رسيدن به بيمار فيلتر مي‌شود.
مرحله اول مربوط به روغن درون لامپ و شيشه آن مي‌شود كه به آن صافي ذاتي مي‌گويند.
مرحله دوم يا صافي اضافي در واقع صفحات فلزي با ضخامت‌ها و جنس‌هاي متفاوت هستند كه بسته به مقدار انرژي دسته پرتو و جنس هدف بر سر راه پرتو‌هاي اوليه برنامه مي‌گيرند.
در لامپ‌هاي مولد پرتو ايكس ماموگرافي، نوع صافي و ضخامت آن بسيار مهم است.
صافي‌ها قادر هستند با حذف بخش عمده اي از پرتو‌هاي ترمزي، از كاهش كنتراست تصوير توسط اين پرتوها جلوگيري كنند. شدت پرتوهاي ايكس خروجي از لامپ مولد اشعه پرتو، در تمام قسمت‌هاي دسته پرتو ايكس توليد شده يكسان نيست، بلكه در سمت آند نسبت به سمت كاتد داراي شدت كمتري است. اين كاهش شدت در قسمتي از پـرتـوهـاي خـروجـي كـه تقـريبـا مـوازي بـا سطـح آند هستند، به علت جذب مقداري از فوتون‌هاي پرتو ايكس در هدف صورت مي‌پذيرد. اين تغييرات در شدت اشعه را اثر پاشنه آند مي‌نامند كه مقدار آن به زاويه خروجي دسته پرتو تابشي از هدف وابسته است.
در ماموگرافي با توجه به شكل مخروطي پستان ها، جهت تابش يكنواخت لازم است كه شدت پرتو در قسمت ضخيم تر بافت (سمت قفسه سينه) بيشتر از قسمت نازكتر (قسمت نوك پستان) باشد.

2) كمپرسورماموگرافي و كاربردهاي آن در پزشكي
كمپرسور وسيله اي شفاف، محكم و از جنس پلاستيك (Lexan) با ضخامت mm 1 است كه براي فشرده كردن عضو به كار مي‌رود. سطح كمپرسور بايد صاف و موازي سطح سيني نگه دارنده كاست بوده و از لحاظ دانسيته اتمي و ضخامت بايد همسان و يكنواخت بـاشـد. در غيـر ايـن صـورت بـه علـت عـدم جـذب يكنـواخـت دسته پرتو در كمپرسور، مكـان‌هاي مختلف عضو به طور يكنواخت تابش نديده و باعث تفسير اشتباه پزشك مي‌شود.
لبه جلويي كمپرسور كه به سطح قفسه سينه بيمار تكيه مي‌كند، داراي زاويه 85 درجه و 3 الي 4 سانتي متر جهت عقب راندن چربي‌هاي زير بغل بالا مي‌آيد. اين زاويه نبايد شيب‌دار و منحني باشد، چون در هنگام استفاده از كمپرسور، بافت احشايي پستان تا حد لازم فشرده نشده و ضخيم‌تر از مكان‌هاي ديگر بافت باقي مي‌ماند.
در اين صورت اين قسمت از بافت،كمتر ازحد لازم تابش مي‌بيند و يا اين‌كه اصلا در ميدان تابش برنامه نگرفته و از حيطه تصويربرداري حذف مي‌شود.
در هر دو صورت، اطلاعات نهفته موجود در اين بخش از تصوير حذف شده و باعث اشتباه پزشك مي‌شود.

3) گيرنده‌هاي تصوير
در ماموگرافي سه نوع گيرنده تصوير وجود دارد:
الف) فيلم با تابش مستقيم اشعه ايكس
ب) كاغذ‌هاي زيرو راديوگرافي
ج) فيلم‌هاي همراه با صفحات تشديد كننده
به علت برتري استفاده از صفحات تشديد كننده از لحاظ پرتوگيري بيماران و كيفيت تصاوير، دو روش اول از رده خارج شده اند.

4) صفحه كنترل عوامل تابش
‌كيلو ولتاژ پيك
در ماموگرافي گستره كيلو ولتاژ كاربردي در تمامي انواع تيوب‌ها با استفاده از سيستم فيلم اسكرين بينkvp 25 تاkvp40 متغير است. بهترين كنتراست در kvp 28 تا 30 و با استفاده از تيوب با آند موليبدن به دست مي‌آيد.
‌ميلي آمپر
در تيوب‌هاي مولد پرتو ايكس ماموگرافي، تغييرات ميلي آمپر از چند ميلي آمپر تا 400 ميلي آمپر تغيير مي‌كند. مقدار ميلي آمپر تنظيم شده تابعي از نوع ژنراتور (تك فاز يا سه فاز)، اندازه كانوني، فاصله عضو تا نقطه كانوني و مدت زمان تابش است.
‌مدت زمان تابش
مدت زمان تابش بسته به نوع گيرنده تصوير، قابليت‌هاي هندسي دستگاه ماموگرافي و كيلو‌ولتاژ تنظيمي، تغيير مي‌كند. در ماموگرافي با تابش مستقيم فيلم، مدت زمان تابش بين 1/0 تا 3 ثانيه است كه با استفاده از سيستم فيلم - اسكرين سريع تر، مي‌توان مدت زمان تابش را كوتاه تر كرد و از احـتمـال ايجـاد آرتيفكـت حـركتـي (Motion Artifact) و تــكـــرار راديـــو گــرافــي و در نـتـيـجــه از پرتوگيري بيش از حد بيمار كاست.

اصول فيزيك ماموگرافيماموگرافي و كاربردهاي آن در پزشكي
اساس اشعه Xاز يك منبع الكترون ( كاتد) و يك هدف ( آند ) تشكيل مي‌شود كه داخل يك حباب شيشه اي و خالي از هوا ( خلاء ) برنامه گرفته اند. با ايجاد اختلاف پتانسيل (kVp) بين آند و كاتد ايجاد ميدان الكتريكي قوي حاصل از آن الكترون‌هاي سطح كاتد شتاب يافته (ma) و با سرعت به آند برخورد مي‌كنند (بمباران الكتروني.) در اثر اين پديده بيش از98% الكترون‌ها پس از برخورد به سـطـح آنـد مـتـوقـف مـي‌شـونـد و انـرژي آن‌ها به صورت انرژي گرمايي آزاد مي‌شود.
كمتر از 2% الكترون‌ها پس از برخورد به سطح آند به لايه‌هاي مداري اتم‌هاي آند نفوذ مي‌كنند و در اثر جاذبه هسته اتم در آند متوقف شده يا تغيير مـسـيـر مـي‌دهـنـد. بـه دنـبـال تـوقـف يا تغيير مسير الـكـتـرون‌هـا، مقداري از انرژي جنبشي آن‌ها به صورت فوتون‌هاي اشعه xآزاد مي‌شود و به اين دليل در اصطلاح به آن اشعه ترمزي گفته مي‌شود. در حـالـت ديـگـري پـس از تـصادم الكترون‌هاي شتابدار با آند، الكتروني از لايه‌هاي اطراف اتم خارج شده و اتم داراي بار مثبت شده و در نتيجه نـاپـايـدار مي‌شود. جهت بازگشت اتم به حالت پــايـدار، مـحـل الـكـتـرون خـالـي تـوسـط الـكـتـرون ديگري از لايه پر انرژي تر جبران مي‌شود كه در اثر اين جابجائي، مابقي انرژي الكترون به صورت فوتون‌هاي اشعه xساطع مي‌شود. طول موج اين فوتون‌ها در هر ماده (آند) متفاوت بوده و بستگي به عدد اتمي آند دارد.
در يــك لامــپ اشـعــه xبــا افــزايــش اختـلاف پتانسيل، تعداد الكترون‌هاي شتاب گرفته نيز افزايش مي‌يابد و اين افزايش ادامه يافته تا زماني كه پس از آن با بالاتر بردن اختلاف پتانسيل، تعداد الكترون‌هاي ساطع شده ثابت باقي بماند. به اين نقطه كار تيوپ اشعه x، نقطه اشباع گفته مي‌شود. از اين نقطه به بعد با گرم كـردن سطـح كـاتـد تـوسـط فيـلامـان تعـداد الكتـرون‌هـاي تحـريـك شده كه در اثر ميدان الكتريكي موجود شتاب گرفته و به سطح آند برخورد مي‌كنند، افزايش مي‌يابد.
‌لذا با تنظيم ميزان گرماي سطح كاتد ( كنترل ولتاژ اعمال شده فيلامان) مي‌توان ميزان maرا مستقل از kvp تنظيم نمود. بيش از 98% از انرژي الكترون‌هاي برخورد كننده به سطح آند به صورت انرژي گرمايي آزاد مي‌شوند كه اين مقدار انرژي در سطح بسيار كوچكي از آند متمركز مي‌شود و به همين دليل مي‌تواند موجب ذوب آند شود. در تيوب‌هاي جديد، آند به صورت صفحه از جنس بسيار مقاوم در برابر گرما ساخته مي‌شود. به منظور افزايش سطح برخورد الكترون‌ها، آند را به كمك يك موتور الكتريكي مي‌چرخانند تا به اين ترتيب در هر لحظه يك نقطه از محيط دايره در مقابل الكترون‌هاي شتابدار ساطع شده برنامه گـيــرد و سـطــح كـوچـك آنـد افـزايـش مـي‌يـابـد. لامـپ آنـد دوار در دستگـاه‌هـاي مـدرن تـصـويـرنـگـاري امـروزي مـانـند آنژيوگرافي، فلوئورسكوپي، راديوگرافي عمومي، CT اسكن و ماموگرافي به كار مي‌رود.
سطحي از آند را كه از آن تشعشع ساطع مي‌شود نقطه كانوني (focal spot) مي‌نامند. هر قدر اين سطح كوچك‌تر باشد، رزولوشن (resolution) تصوير بهتر خواهد بود. از طرف ديگر با كوچكتر شدن اندازه نقطه كانوني احتمال صدمه آند به دليل گرماي زياد نيز افزايش يافته و در نهايت موجب كاهش طول عمر تيوب مي‌شود. به عنوان مثال در يك دستگاه ماموگرافي توان الكتريكي كه توسط ژنراتور در اختيار تيوب برنامه مي‌گيرد معادل kw3 ‌است كه بيش از kw 9/2به انرژي حرارتي و كمتر ازkw 1/0 به اشعه xتبديل مي‌شود. مقدار انرژي توليد شده را مي‌توان يك بخاري برقي با چهار المنت حرارتي مقايسه كرد. انرژي حرارتي توليد شده در تيوب‌ها به كمك پنكه الكتريكي و روغن عايقي كه در محفظه پـوشـشـي دور لامـپ اشـعـه قـرار دارد بـه بـيـرون منتقل مي‌شود. اندازه نقطه كانوني در دستگاه‌هاي ماموگرافي امروزي بر اساس تنظيم ميدان الكتريكي اعمال شده بر لامپ اشعه تنظيم مي‌شود و غالبا در دو اندازه 3/0ميلي مترمربع و 1/0 ميلي مترمربع است. با توجه بـه تـوضيحات ياد شده از نقطه كانوني با سطح 1/0ميلي‌متر مربع فقط در موارد نياز به رزولشن بسيار بالا و به طور معمول در كليشه بزرگنمايي استفاده مي‌شود كه انتخاب در دستگاه‌هاي مدرن غالبا به صورت خودكار صورت مي‌گيرد.

كنترل پرتودهي خودكار ((Automatic Exposure Control(AEC)
برخي از دستگاه‌هاي ماموگرافي قادرند پارامترهاي تابش را به طور خودكار كنترل كنند. اين كنترل مي‌تواند به صورت تمام خودكار باشد يعني تكنسين هيچ دخالتي در تـنـظيم عوامل تابش ندارد يا اين‌كه نيمه خودكار باشد كه تكنسين با تنظيم كيلو ولتاژ خروجي، اجازه تنظيم ميلي آمپر ثانيه را به دستگاه مي‌دهد.
در اين سيستم سلول‌هاي حساس فتوتايمر موجود در زير بوكي، هلال كوچكي از بخش مركزي عضو را پس از يك تابش كوچك ابتدايي، از لحاظ دانسيته تقريبي آن ارزيابي كرده و سپس نسبت به دانسيته بافت، پرتو دهي مناسب را اعمال مي‌كند.

ليزر ماموگرافي
با استفاده از ليزر و سي تي اسكن، روش جديدي براي تصويربرداري از سينه بدون اشعه ايكس ارائه شده است كه نياز به بيوپسي را كم مي‌كند و ارزش تشخيصي بالايي دارد.
اين روش شبيه سي تي اسكن با اشعه ايكس است ولي ليزر جاي اشعه ايكس را گرفته است. ليزر با فركانسي توليد مي‌شود كه با ضريب جذب اكسي و دي اكسي هموگلوبين مطابقت دارد. بيمار، يكي از پستان هايش را در محفظه اسكن برنامه مي‌دهد طوري كه كاملا معلق بماند و با هيچ قسمتي از سيستم در تماس نباشد.
بـا تـابـش ليـزر و انـدازه گيري ضرايب جذب بـافتـي،تصـويـر سـه بعـدي به دست مي‌آيد كه به راحتـي مـي‌تـوان مثبت يا منفي بودن تست را از روي آن تـشـخـيــص داد. ايــن سـيستـم تحـت نـام مــامــوگــرافـي لـيـزري بـرش نـگـاري كـامـپـيـوتـري (CCTLM) عرضه شده است.
بسياري از ماموگرافي‌ها به نتيجه قطعي درباره سـرطـان منجـر نمـي شـوند، چون خواندن آن‌ها مشكل است. در نتيجه بيماران ناچار به بيوپسي مي‌شوند كه عملي دردناك است. سيستم جديد با كم كردن احتمال نياز به بيوپسي كيفيت زندگي را براي زنان بالا مي‌برد.

مشكلات ماموگرافي
موضوع تابش پرتو‌هاي يون ساز xو خطر آن براي بيماران همواره مهم‌ترين ريسك در كار با مـــامــوگــرافــي اســت. در يــك آزمــايــش مـعـمــول ماموگرافي، ميزان تابش به بيمار بينmGy 5/1 ‌تا mGy5/2 ‌است. اين موضوع خود ريسك ابتلا به سـرطـان را افـزايـش مـي‌دهـد. به صورت تئوري نشان داده شده است كه هر بار تابش به ميزان 4 در ميليون احتمال ابتلا را افزايش مي‌دهد. احتمال ابتـلاي فـرد بـه سـرطـان سينه در حالت معمولي 1500 در ميليـون اسـت. بنابراين افزايش ريسك چـنـدان زيـاد نيسـت. بـا ايـن حـال بـراي حـل ايـن مشكل به تازگي روش‌هايي ارائه شده اند كه از اولـتــراسـونـد يـا لـيـزر بـراي مـامـوگـرافـي اسـتـفـاده مي‌كنند.

تصويربرداري سينه با تي اسكن
تي اسكن كه اسكن امپدانس الكتريكي يا EIS نيز ناميده مي‌شود در سال 1999 توسط سازمان غذا و داروي آمريكا )FDA(براي استفاده به عنوان يــك وسـيـلــه كـمـكــي مــامــوگــرافــي در كمـك بـه تشخيص سرطان سينه ، مورد تاييد برنامه گرفت. تـــي - اســكـــن از امــپـــدانـــس الــكــتـــريــكــي بــراي اندازه‌گيري جريان عبوري از بافت سينه استفاده مي‌كند و به آشكار ساختن تومورهاي سرطاني كــمـــك مـــي‌كــنـــد و بــرعـكــس تـصــويــر بــرداري تـي‌اسـكـن مـي‌تواند مشخص كند كه يك بافت تومور خوش خيم (غير سرطاني ) است.
تــــي اســكـــن بـــا انـــدازه گــيـــري جـــريـــان‌هـــاي بـيــوالـكـتــريـكــي كــم، تـصــويــر‌هــاي همـزمـانـي از مشخصات امپدانس الكتريكي سينه تهيه مي‌كند. به كمك اين نتايج مي‌توان به سرطاني بودن يا غير سرطاني بودن بافت منطقه مورد نظر پي برد. ضميمه كردن تصاوير تي اسكن با ماموگرافي، تعداد بافت برداري هاي ( biopsy ) غير ضروري را كاهش مي‌دهد.
تـصـــويـــربـــرداري امـپـــدانـســـي تـــي اسـكــن از سـيـنــه، مــانـنــد اشـعــه ايـكــس‌ (x-rays) و راديونوكلوئيدها از اشعه استفاده نمي كند، فشرده كردن (compression) سينه و همچنين تزريق يا نمونه برداري بافت از سينه به وسيله سوزن يا برش جراحي لازم نيست. تي اسكن با استفاده از جريان‌هاي الكتريكي كم، يك تصوير (map) از سينه توليد مي‌كند. يك جريان الكتريكي از طريق يك الكترود كه به بازوي بيمار وصل مي‌شود وارد بدن مي‌شود. جريان الكتريكي از سينه عبور مي‌كند سپس توسط پروبي كه روي سينه برنامه گرفته از روي سطح پـوسـت انـدازه گيـري مـي‌شـود. پـروب تـي اسكـن شبيـه پـروبـي است كه در آزمايشات اولتراسوند استفاده مي‌شود. از آنجا كه رسانايي الكتريكي بافت سرطاني با بافت سالم متفاوت است ، تومورهاي سرطاني در تصاوير نهايي به دست آمده مانند نقاط سفيد روشن نمايش داده مي‌شوند. تصوير همزمان (map) از خصوصيات الكتريكي سينه، در مانيتور سيستم تي اسكن نشان داده مي‌شود. ماموگرافي تقريبا 85 درصد سرطان‌هاي سينه را كشف مي‌كند و تنها وسيله آزمايش مورد تاييد FDA است كه به كشف سرطان در زنان بـدون عـلامـت يـا نشـانـه بيمـاري كمـك مـي‌كنـد. امـا بـه هر حال، ماموگرافي 15 درصد سرطان‌هاي سينه را نمي تواند كشف كند. تصويربرداري سينه با تي اسكن، يك پيشرفت جديد و اميدواركننده در تشخيص سرطان سينه است. تصويربرداري با تي اسكن كه در تلفيق با ماموگرافي استفاده شود، از ماموگرافي به تنهايي حساس تر است.
نتايج نشان مي‌دهند كه تي اسكن يك راه حل مقرون به صرفه براي افزايش دقت تشخيص و قبول وجود سرطان سينه است. اطلاعات تي اسكن به تشخيص پزشك براي توصيه انجام دادن يا ندادن بافت برداري، كمك كند. ديگر آزمايشات تكميلي ماموگرافي مانند MRI و پزشكي هسته اي به طور قابل ملاحظه اي نسبت به تصويربرداري تي اسكن پر هزينه بوده و بيمار پسند (patient friendly) نيست.

ماموگرافي و تشخيص زودرس سرطان سينه
مطابق با گزارش سازمان غذا و داروي آمريكا (FDA) ماموگرافي مي‌تواند 85 تا 90 درصد از سرطان‌هاي پستان را در زنان بالاي 50 سال حداقل 2 سال قبل از احساس آن كشف كند.
ماموگرافي براي زنان بالاي 40 سال هر دوسال يك بار و براي زنان بالاي 50 سال سن سالي يك بار توصيه مي‌شود.با توجه به شايع بودن سرطان پستان در بانوان اهميت انجام درست ماموگرافي بيشتر نمايان است .با توجه به اين‌كه كليه مراحل آماده سازي بيمار، ارتباط، تهيه عكس، تست شرايط صحيح دستگاه مطب و كليه پارامترهاي كه در كيفيت عكـس مـوثـر هستنـد بـر عهـده تكنسيـن اسـت، دانـش تكنسيـن و تكنيـك درست انجام ماموگرافي بيش از پيش اهميت خود را نشان مي‌دهد. چه بسا در صورت عدم آگاهي و انجام ناصحيح ، ماموگرافي باعث تشخيص نادرست و يا عدم تشخيص به موقع مورد مشكوك شود كه در هر صورت مي‌تواند ضايعات جبران ناپذيري براي بيمار داشته باشد. علاوه بر اين رفتار و اگاهي تكنسين مي‌تواند باعث اعتماد، اطمينان و عدم نگراني بيمار شود‌.

سرطان پستان
سرطان پستان شايع ترين نوع سرطان در ميان زنان است. در سال 1998 در كشور كانادا بيش از 19000 مورد سرطان پستان تشخيص داده شده است و آمار فوت ناشي از اين بيمـاري 6000 مـورد ثبـت شـده است. در كشور امـريكـا ايـن ارقـام تقـريبـا به 10 برابر مي‌رسد. در حدود 4% از آمار سالانه فوت زنان در آمريكاي شـمــالــي مــربــوط بــه ايــن بـيمـاري مهلـك اسـت. متاسفانه تا كنون در كشور ايران آمار قابل اعتمادي از تعداد مبتلايان به بيماري سرطان پستان و فوت ناشي از اين بيماري ارائه نشده است. امكان ابتلا به سرطان پستان در سنين مختلف متفاوت است. به طور خلاصه مي‌توان عنوان كرد:
تا 25 سالگي، كمتر از يك در هزار
تا 50 سالگي، يك در 63
تا 75 سالگي، يك در 15
تا 90 سالگي، يك در 9
به غير از سن، عوامل ديگري نظير سابقه قبلي سرطان پستان و سابقه خانوادگي، ريسك سرطان را بالا مي‌برند. موارد ديگر از جمله حاملگي دير هنگام و چندين عامل ديگر تاثير كمتري در اين امر دارند. زماني كه يك غده به حالت قابل تشخيص مي‌رسد معمولا بين دو تا هشت سال از تشكيل سلول‌هاي آغازي سرطاني مي‌گذرد.
غدد كوچك ( حدود 5/0 سانتي متر ) توسط مــامــوگــرافــي كـشــف مــي‌شـونـد. غـدد بـزرگ‌تـر مي‌تواند در معاينه دوره اي خود شخص يا پزشك كشف شود.

ريسك و فايده ماموگرافي
در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود با توجه به اين كه ماموگرافي از اشعه ايكس استفاده مي‌كند، آيا خود اين احتمال ابتلا به سرطان را بالا نمي برد. بــا در نـظــر گــرفـتــن ايــن نـكـتــه كــه سـيـستـم‌هـاي ماموگرافي جديد براي اين كار طراحي شده اند ، دز دريافتي بيمار بسيار ناچيز است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد، دز لازم جهت ايجاد ســرطــان 100 تــا 1000 بــار بـيـشـتــر از دز مـعـمـول ماموگرافي است.افرادی که قدرت مسیریابی بالایی دارند، از ساختار مغز ویژه ای بهره مندهستند

1:

ماموگرافي؛ توموسنتز، هستريوسكوپي


ماموگرافي ديجيتال سه بعدي(توموسنتز)
يك روش جديد براي تصايشانربرداري از پستان به نام توموسنتز ديجيتال هست كه در سال هاي اخير به وجود آمده و تحت بررسي بوده هست.


پرده از راز مکانیسم بویایی انسان برداشته شد
در اين روش از چند زاايشانه مختلف از پستان تصايشانربرداري مي شود.


ویروس سرماخوردگی پاییز امسال شدید و مقاوم است
در نتيجه به جاي يك تصايشانر منفرد، مجموعه تصاايشانري از سطح مقطع‌هاي مختلف پستان به دست مي آيد و در كامپيوتر مي توان اين تصاايشانر را به صورت سه‌بعدي بازسازي كرد.


مصرف الکل موجب معلولیت و مرگ می شود
اين تكنيك با رفع كردن مشكل رايشان هم افتادن ساختارهاي پستان كه ممكن هست سبب پنهان شدن ضايعات شود، امكان تشخيص ضايعات سرطاني را افزايش مي‌دهد.


آلودگی هوا کمبود ویتامین d را افزایش می دهد
اين شيوه در عين حال احتمال نتايج مثبت كاذب (False positive) را كاهش مي دهد.ماموگرافي و كاربردهاي اون در پزشكي

در ايـن روش تيـوب اشعـه ايكـس رايشان يك كمان 15‌حول پستان كه توسط كمپرسور فيكس شـده، مـي چـرخـد و اشعه را به صورت پالسي تابش مي كند.


حدود 6 درصد کودکان 6 تا 7 ساله ایرانی مبتلا به آسم شدید هستند
در اين حالت از پستان در چندين زاايشانـه تصـايشانـر گـرفتـه مـي شـود.


طراحی سیستم ژنتیکی که با لذت بردن فعال می شود
تمام اطلاعات حاصله وارد سيستم كامپيوتري شده و در پروسه اي شبيـه بـه CT مقاطع نازك يك ميليمتري از بافت پستان موازي با سطح دتكتور بازسازي مي شود.


آلودگی هوا عامل بروز سکته های قلبی و تشدید اختلالات عروقی
دزي كه در هر پالس به پستان داده مي شود كسري از دز مجموعي هست كه در ماموگرافي ديجيتال پستان دريافت مي كند.

بنابراين در آخر دز مجمـوع ، مشـابـه دز مـامـوگـرافـي ديجيتـالـي پستان مي شود.

‌نحوه بازسازي تصاايشانر
اطــلاعــات ثـبـت شـده تـوسـط دتـكـتـور وارد كامپيوتر مي شود و در اونجا كامپيوتر با هستفاده از الگوريتم بك ‌پروجكشن اين اطلاعات را كه به صورت ديجيتالي هستند، به تصايشانر سه بعدي تبـديـل مي كند.

بازسازي با هستفاده از تصاايشانر حاصل از پروجكشن هاي مختلف و تلفيق اون ها بــا يـكــديـگــر انـجــام مــي‌شــود.كــامـپـيــوتـ ـر تـمـام پروجكشن هاي به دست آمده را در كنار يكديگر برنامه مي دهد.

سپس براي بازسازي مقاطع يك مـيـلـيـمـتـري، اطـلاعـات مـربـوط بـه اون مـقطع را نگه‌داشته و بقيه اطلاعاتي را كه از لايه هاي ديگررايشان اون مقطع سوپرايمپوز شده اند توسط دو روش اضافه كردن و جابه جا كردن، حذف مي كند.

به اين ترتيب در هر لايه فـقــط اطـلاعـات مـربـوط بـه همـان لايـه قـرار دارد.

بنـابـرايـن كـامپيـوتـر بـا جمـع كـردن پروجكشن‌هاي مختلف و سپس كاهش كنتراست تصايشانر ستاره (محو شدن اون) توسط آرتيفكت حركتي ، تصايشانر بيضي را به صورت واضح در ارتفاع مربوط به خودش نشان مي دهد.

‌تصاايشانر بازسازي شده را مي توان به صورت مقطع به مقطع يا به روش سينمايي نمايش داد.

تصاايشانر حاصله به دليل ضخامت نازك يك ميليمتري، داراي رزولوشن بالايي هست.

پزشك تصاايشانر را بر رايشان مانيتور مشاهده مي كند.

در روش سينمايي مقاطع مربوط به تصايشانر پستان به صورت متوالي و پشت هم نمايش داده مي شوند و پزشك قادر هست در هر لحظه و هر ضخامتي از پستان، نمايش تصاايشانر را متوقف و به بررسي بيشتر ناحيه بپردازد.

دستگاه با قابليت توموسنتز
‌اين دستگاه داراي قابليت هاي زير هست:
‌قابل هستفاده براي ماموگرافي غربالگري و تشخيصي
‌قابليت توليد تصاايشانر دوبعدي و سه بعدي
‌قابليت تصايشانربرداري در سه حالت زير:
‌ديجيتاليD(2)ماموگرافي و كاربردهاي اون در پزشكي
‌توموسنتزD(3)
‌كومبوD(3D+2)
‌اين دستگاه داراي سه حالت تصايشانربرداري هست.

در حالت اول دستگاه قادر به گرفتن تصاايشانر ماموگرافي ديجيتال دو بعدي هست.

در حالت دوم تيوب حول پستان مـي‌چـرخـد و از بـافـت پـسـتـان در زوايـاي مـختلف تصايشانربرداري مي شود،كه همان توموسنتز يا ايجاد تصاايشانر سه بعدي هست.

در حالت سوم دستگاه ابتدا روش توموسنتز را انجام مي دهد و سپس در انتهاي كمان دستگاه به نقطه صفر درجه بر مي گردد ايشانك گرافي ديجيتال تهيه مي كند.

از روش كومبو بيشتر در زناني با ريسك بالاي سرطان و بنا به در خواست پزشك جهت تشخيص كامل هستفاده مي شود.
اجزاء تشكيل دهنده دستگاه شامل:
‌سيستم پوزيشنينگ بيمار
‌سيستم تصايشانربرداري
دتكتور
‌ايستگاه كاري

گريد ( HTC (high transmission cellular
گريد در اين دستگاه از نوع لانه زنبوري هست كه پرتوهاي پراكنده را به ميزان بيشتري جذب مي كند و اجازه عبور پرتوهاي اوليه را به خوبي مي دهد.

از اين جهت باعث بهبود بيشتر كنتراست در تصاايشانر ماموگرافي مي شود.

جنس اين تيغه ها از مس بوده و ماده بينابيني اون هوا هست و معمولا نسبت گريد 5:1 هست.

‌دتكتور
آشكارساز در اين سيستم از نوع فلت پنل هاي مستقيم هستند، كه تركيبي از فوتو ديود و فيلم هاي ترانزيستوري نازك هست.

ماده حساس فوتو ديود، سلنيوم آمورف هست كه حساسيت زيادي به اشعه ايكس دارد.

انواع طراحي براي دتكتور
دو نوع طراحي بر پايه حركت دتكتور وجود دارد.

در طراحي اول دتكتور ثابت هست و تيوب حول پستان چرخش دارد.

در طراحي نوع دوم دتكتور هموقت با تيوب اشعه ايكس حركت مي كند.

در حالتي كه دتكتور ثابت هست، هنگامي كه تيوب به انتهاي چرخش مي رسد، دتكتور قادر به دريافت قسمت كوچكي از اطلاعات نيست ولي در دتكتور متحرك تمامي اطلاعات توسط دتكتور ثبت مي شود و ميدان ديد (Field Of View) وسيع تري نسبت به حالت اول دارد.

ساير پارامترهاي دستگاه:
‌زاايشانه اسكن 15‌درجه
‌نوع اشعه پالسي
‌تعداد نماها 15 نما

‌وقت اسكن 5 ثانيه
‌وقت بازسازي 10 ثانيه

‌مزاياي روش توموسنتز
مزيت هايي كه براي اين روش بر پايه تحقيقات صورت گرفته ، شامل موارد زير هست:
عدم همپوشاني، حساسيت بهتر، بهبود تشخيص سرطان، كاهش انجام بيوپسي، كـــاهـــش مـــراجـعـــات مـجـــدد، وضـــوح در لـبـــه ضــايـعــات، تـشـخـيــص عـمــق مـحـل ضـايـعـات، كاهش فشار كمپرسور، هستفاده از تشخيص به كمك كامپيوتر .CAD
عمده ترين مزيت اين روش عدم همپوشاني بافتي هست.


در مـامـوگـرافـي ديجيتـال، دو ضـايعه در يك عمـق هستنـد در صورتي كه در تومو اسلايس عمق دو ضايعه متفاوت هست.


‌كاهش فشار كمپرسور
يكـي از دلايـل هستفاده از كمپرسور، كاهش ضخامت بافت پستان براي كاهش سوپرايمپوز شدن بافتي هست.
از اونـجــا كــه در روش تــومــوسـنـتـز رايشان هـم افـتـادگـي بـافتي تا حدود خيلي زيادي برطرف شده هست مي توان از فشار وارده بر كمپرسور رايشان پـسـتــان، كــم كـرد تـا بـيـمـار احـسـاس درد كمتري كند.
‌روش توموسنتز انقلابي در ماموگرافي ايجاد كرده و مزاياي فراواني را براي تشخيص سرطان پستـان فـراهـم كـرده اسـت كـه مهـم‌ترين آ ن ها همان‌طور كه ذكر شد عبارتند از:
‌كاهش همپوشاني بافتي
‌تشخيص بهتر سرطان
‌كاهش مراجعات مجدد
‌كاهش بيوپسي
كاهش دز
‌كاهش فشار كمپرسور
‌كاهش وقت بازخواني
اگــرچــه هستفـاده از روش تـومـوسنتـز بـاعـث افـزايـش احـتـمـال كـشـف و تـشـخـيـص سـرطان پـسـتان مي شود اما تمامي اين روش ها ممكن هست كاهش مرگ و مير را به دنبال داشته باشند ولي هيچ گاه به طور صد در صد نمي توان در باره فوايد اون ها اظهار نظر كرد.

ديجيتال ماموگرافي هستريوسكوپي
شــايــد روش تـصــايشانــربــرداري سـه بـعـدي از پـسـتــان‌هــا روش دقـيــق تــري بــراي تـشـخـيـص سرطان پستان باشد، اين فناوري را ماموگرافي ديـجـيـتـال اسـتـريـوسـكـوپـي ديـجـيـتال مي نامند.

اولين برتري اين تكنيك در مقايسه با ديگر روش هـاي تـصـايشانـربـرداري از بـافت پستان ها كشف تـوده‌هايي هست كه در ماموگرافي هستاندارد و معمول حذف يا اصطلاحا missed مي شوند.

برخي از اين توده هاي حذف شده، خوش خيم هستند اما برخي ديگر سرطان زا هستند كه تشخيص به موقع و دقيق اون ها اهميت بـسـيــار زيــادي دارد.

مــزيــت ديـگــر مــامــوگــرافــي ديـجـيـتــال اسـتــريـوسكـوپـي، كشـف كلسيفيكاسيون هاي بدخيم هست.

اين فناوري همينطور به راديولوژيست اجازه مي دهد تا تصايشانر تمام حجم سينه را در نماي مقطع به مقطع در اختيار داشته باشد و از اونجا كه تمام عمق بافت را به نمايش مي گذارد كمك شاياني در تشخيص سرطان به پزشك مي كند در ضمن اين روش رايشانت توده هايي كه در روش هاي ديگر به علت همپوشاني توسط بـافـت نـرمـال سـيـنـه قـابـل رايشانت نيستند را امكان‌پذير مي سازد.

ماموگرافي ديجيتال هستريوسكوپي آينده اي اميدوار كننده را در تشخيص سرطان سينه نايشاند مي دهد.

ماموگرافي ليزري
در تـحـقـيـقي قابليت يكي از تكنيك هاي عكس برداري جديد يعني سي تي ليزر ماموگرافي (CTLASER Mammography) يا CTLM، براي تشخيص تومورهاي سرطاني و خوش خيم به اثبات رسيد.

اين تحقيق كه توسط محققان بخش هاي راديولوژي ، ژينكولوژي و زايمان دانشگاه پزشكي انجام شد، 105 ضايعه breastرا كه در 100 زن با مـامـوگـرافـي اشـعـه Xتـشخيص داده شده بود مورد ارزيابي برنامه داد.

در ارزيابي اين ضايعه‌ها عكس هاي CTLMو ماموگرام، جداگانه تفسير شدند.

اوناليز بافت شناسي نيز به منظور تاييد اين يافته ها مورد هستفاده برنامه گرفت.

طبق مشاهدات در اسكن CTLM، ارتباط و وابستگي قابل توجهي ميان جذب ليزر و ظاهر تومورهاي سرطاني breastديده شد.

اين جذب به طور تناوب در تومورهاي مهاجم تر بيشتر ديده مي شود.

دانشمندان با عكس‌هاي گرفته شده با اسكن CTLMقادر به يادگيري مطالب بيشتري درباره شكل و ظـاهـر تـومـورهاي سرطاني و غير سرطاني شده اند.

CTLMقادر به تشخيص اغلب ضايعات بدخيم هست به اين ترتيب ماموگرافي نوري تكنولوژي نايشاند بخشي هست كه اجازه تحقيقات بيشتر را مي دهد.

سيستم CTLMكه به وسيله سيستم هاي تشخيص عـكـس‌بـرداري ساخته شده هست، اولين سيستم عكس برداري breastباز هست كه تكنولوژي پيچيده ليزر و الگوريتم را براي ايجاد عكس هاي سه بعدي Cross-sectional، breast مورد هستفاده برنامه مي دهد.

اين يك نحوه عكس برداري بدون درد هست كه بيمار را در معرض پرتو اشعه برنامه نمي دهد و نيازي به فشار آوردن breast ندارد.

سيستم هاي تشخيص عكس برداري براي سيستم عكس برداري ليزري breastاز اداره دارو و غذاي آمريكا (FDA) مجوز صادرت دريافت كرده هست.
CTLM ‌انقلابي در تصايشانربرداري پزشكي و روشي جديد در تصايشانربرداري به كمك ليزر هست.

روشي جديد براي آشكارسازي سرطان سينه (Breast Cancer) كه در كنار دسـتـگاه هاي متداول ماموگرافي براي كاهش نمونه برداري هاي نگاتيو سينه مورد هستفاده برنامه مي گيرد.

اصول عملكردي CTLMتا حدودي شبيه به CT Scanner هاي متداول هست.

اين دستگاه شامل يك منبع انرژي نور ليزر نزديك به مادون قرمز (NIR) يا (Near infra red) هست و كل سينه را اسكن مي كند.

پس از اسكن كامپيوتر از اطلاعات اپتيك به دست آمده تصاايشانر مقطع نگاري شده مورد نظر را بازسازي مي كند مقادير اپتيك به دسـت آمـده به طور مستقيم به ضرايب انتقالي مــوثـر اپتيـك بـافـت سينـه نسبـت داده مـي شـود تـصـاايشانـر مـمـكـن اسـت به صورت تك مقطعي (Single slice) يا به صورت سه بعدي D Volumes(3)نمايش داده شود.

CTLMتكنيكي جديد و اولــيــــن وســيــلــــه غــيــــر تــهــــاجــمــــي در زمــيــنــــه تصايشانربرداري نوري هست كه از فن آوري ليزر به جـاي اشـعـه Xاستفاده مي كند و قادر به ايجاد تصاايشانر سه بعدي از ساختمان و تركيب داخلي سينه هست .

در روش ماموگرافي معمولي سينه معمولا با دو صفحه تحت فشار برنامه مي گرفت كه يكي از اون ها فيلم و ديگري صفحه پلاستيكي بود و سينه را به قدرت 3 تا 6 نيوتون مي فشرد كه روشي ناراحت كننده هست و در بعضي از مواقع سينه به حالت اوليه باز نمي‌شود كه اين روش آســـانـــي بـــراي خــانــم هــا نـيـســت.

در سـيـسـتــم ماموگرافي معمولي محدوديت ديگري از نظر سني وجود دارد كه علت اون چگال بودن بافت سينه در سن پايين هست.

در سيستم CTLMهيچ گـونـه مـحـدوديـت سـنـي و چـگـالـي بـودن سينه وجود ندارد و بيمار در طول آزمايش بي‌حركت خوابيده و دردي احساس نمي كند.

ليزر نسج (بافت) خون را نشان داده و تومورهايي را كه در حال شكل گرفتن هستند تشخيص داده كه اين تـشخيص به خوبي تشخيص لوله هاي خوني معمولي در سينه هست.

پزشكان همگي در مورد فــن آوري مـنـحـصـر بـه فـرد CTLMو امـكـانـات مــوجــود اون بــراي افــزايــش كـيـفـيــت تشخيـص سرطان سينه و تكنيك عكس 3 بعدي Opticalاون و عكس برداري از بافت هاي متراكم و همينطور قـدرت تـفـكـيـك تـصـايشانـر ليزري براي تشخيص تـومـور از نـوع تـهـاجـمـي و غير تهاجمي تعجب كـردنـد.

غده سرطاني براي بيشتر زنده ماندن و رشد كردن، منابع خوني در اطراف خود به وجود مي آورند كه در واقع بدون تشكيل منابع تغذيه جديد، قادر نخواهند بود بيشتر از 2 ميلي متر در اندازه رشد كنند.

اين فرايند را اصطلاحا رگ زائي يا افزايش عروقخوني‌ (Angiogenesis) مي‌نامند، تــكـنــولــوژي CTLMبــا آشـكــارســازي افــزايــش هموگلوبين ها در زمينه تصاايشانر به دست آمده، به تشخيص فرايند رگ زائي حاصل از وجود غدد سرطاني كمك مي كند

2:

مزاياي هستفاده از سي تي ليزر ماموگرافي
1- هستفاده از تابش غير يونيزه (بدونX-Ray)
2- كمك به حذف نمونه برداري هاي غير ضروري
3- لوازم كمك تشخيص در كنار روش هاي ماموگرافي معمول و متداول
4- مناسب براي سينه هاي با بافت متراكم و چگال (Dense)
5- غير تهاجمي و ساده
6- عدم فشردگي بافت سينه و بدون درد
7- كاربري ساده و كم هزينه در مقايسه با ساير روش ها
8- بازدهي عملكردي بالا
اما در هر صورت با توجه به جديد بودن اين دستگاه اطلاعات تصايشانري و تصاايشانر گرفته شده با CTLMنمي تواند نظر قطعي براي پزشك باشد چرا كه هنوز منبع و اطلس جامع اين دستگاه روند تكميلي خود را طي مي كند.

در هر حال CTLMدر مقايسه با MRI سريع تر و ارزان تر بوده و نيازي به تزريق مواد حاجب براي افزايش كنتراست تصايشانر ندارد.

تركيب تصاايشانر CTLM و MRI نشان مي دهد كه هر دو به يك ناحيه مشترك و يكسان از ناحيه رگ زائي تومور، اشاره مي كند .

تشخيص سرطان سينه با ماموگرافي ديجيتال
در مـامـوگـرافـي ديـجـيتال، تصايشانر به صورت يك فايل ديجيتال كامپيوتري ذخيره مي‌شود، نه رايشان فيلم راديوگرافي.

اين تكنولوژي، سودمندي هاي عملي مهمي نسبت به ماموگرافي معمولي دارد.

از اون جايي كه تصايشانر اشعه ايكس به صورت ديجيتال ذخيره مي شود، متخصص راديولوژي مي تواند رايشان تصايشانر زوم كند تا اون را بزرگ كند يا مي‌تواند سايه روشن تصايشانر را به نحايشان تنظيم كند كه ناهنجاري هايي كه به صورت معمول ديده نمي شدند، آشكار شوند.

تصاايشانر ماموگرافي ديجيتال را مي توان رايشان ديسك ثبت كرد.

اين امر ذخيره كردن اون ها را آسان و دسترسي بعدي به اون ها را تسهيل مي كند.

تصايشانر ديجيتال را مي توان در هر پايانه كامپيوتري در هر كجاي مركز درماني ديد و براي مشاوره گرفتن به مراكز درماني ديگر هم فرستاد.

تصاايشانر ديجيتال پستان در كمتر از 10 ثانيه آماده مي شوند، در حالي كه ماموگرافي معمول با هستفاده از فيلم اشعه ايكس 5 تا 10 دقيقه وقت مي برد.

فناوري هاي جديد تصايشانربرداري، تقريبا تمامي جنبه هاي مراقبت‌هاي پزشكي را دگرگون كرده هست و ماموگرافي به عنوان روش اصلي غربالگري سرطان پستان نيز از اين امر مستثنا نيست.

ماموگرافي ديجيتال به تدريج جايگزين ماموگرافي هستاندارد مي شود.
درماموگرافي هستاندارد، اشعه ايكس با دز پايين از بافت پستان عبور كرده و بر فيلم تاثير مي گذارد.

با اين روش 85 تا 90 % سرطان هاي پستان از جمله توده هاي بسيار كـوچـك غـيـرقـابـل لـمـس تـشـخـيص داده مي شوند.

در زناني كه به طور منظم مورد غـربـالـگـري قـرار مـي گـيرند، 40 % سرطان هاي پستان تنها با روش ماموگرافي تشخيص داده مي شود.
در ماموگرافي ديجيتال شبيه ماموگرافي معمولي از اشعه ايكس هستفاده مي شود، اما در اينجا به جاي اينكه فيلم رايشان تصايشانر ثبت شود، به صورت بايت هاي كامپيوتري كدبندي مي شود.

در واقع علاوه بر هستفاده از ابزارهاي بيشتر و مانيتورهاي كامپيوتري، بـيـمـار تـفـاوت ديـگـري احساس نمي كند: شيوه برنامه گرفتن پستان ها و تحت فشار قرار‌دادن اون ها به همان شيوه سابق هست.

ماموگرام‌هاي ديجيتالي نسبت به ماموگرام هاي قديمي، از اشعه كمتري هستفاده مي كنند اما براي برخي زنان ممكن هست اين مزيت تحت الشعاع نياز به مشاهده بخش هاي بيشتري از پستان برنامه بگيرد.
مـامـوگـرافـي بـه همـان دلايلي كه عكاسي به سايشان ديجيتالي شدن پيش مي رود، به اين سمت حـركـت مـي كند.

در اينجا بلافاصله تصايشانر به دســت مــي آيــد.

نـگـهــداري و ارســال تـصــاايشانـر ديـجـيـتـالـي آسـان تـر از تـصـاايشانـر فـيـلمي هست.

راديولوژيست ها به تدريج از نرم افزاري هستفاده مي كنند كه به اون ها در تفسير تصاايشانر ديجيتالي كـمــك مــي كـنـد.

تـوانـايـي افـزايـش كـنـتـراسـت، بزرگ‌نمايي و دستكاري تصايشانر يه طور تئوريك به راديولوژيست ها اين توانايي را مي بخشد كه تفاوت هاي پنهان را كه در فيلم راديولوژي قابل مشاهده نيستند، مشاهده كنند.

اما اثبات برتري مـامـوگـرافـي ديجيتـالـي كـار آساني نبوده هست.

تعداد كمي از بررسي ها روش ديجيتالي را در مقايسه با روش قديمي شكست خورده مي دانند و با توجه به هزينه بالاي اين روش كه به چهار برابر روش فيلمي بالغ مي شود، امتيازرا به روش قديمي مي دهند.


ماموگرافي و كاربردهاي اون در پزشكي
ماموگرافي سه بعدي
يــك روش جــديــد بــراي تـصـايشانـربـرداري از پستان به نام " توموسنتز ديجيتال " در سال هاي اخير به وجود آمده و تحت بررسي بوده هست.

در ايـــن روش از چـنــد زاايشانــه مـخـتـلــف از پـسـتــان تصايشانربرداري مي شود.

در نتيجه به جاي يك تصايشانر منفرد، مجموعه تصاايشانري از سطح مقطع هاي پستان به دست مي آيد و در كامپيوتر مي توان اين تصاايشانر را به صورت سه بعدي شبيه سازي كرد.

اين تكنيك با رفع كردن مشكل رايشان هم افتادن ساختارهاي پستان كه ممكن هست سرطان را پنهان كنند، امكان تشخيص ضايعات پستان را افزايش مي دهد.

اين شيوه در عين حال احتمال نتايج مثبت كاذب را كاهش مي دهد.


ماموگرافي ‌به كمك كامپيوتر
متخصصان راديولوژي از شناسايي به كمك كامپيوتر سپس انجام ماموگرافي هستفاده مي كنند تا مناطق دچار مشكل در پستان را دقيق تر تشخيص دهند.

اين سيستم ها معمولا از نرم افزارهاي پيچيده كامپيوتري هستفاده مي كنند كه مي توانند الگوهايي را كه اغلب با سرطان همراه هستند تشخيص دهند و با هشدار دادن به متخصص راديولوژي او را وادار كنند كه نگاه دقيق تري به اون قسمت بيندازد.

هستفاده از اين كمك تشخيصي كامپيوتري، نياز به اون دارد كه ابتدا تصايشانر ماموگرافي به صورت ديجيتال درآمده باشد.

تشخيص به كمك كامپيوتر، پيدا كردن محل هاي ذرات كلسيمي و مكان يابي توده ها به همان اندازه چشم انسان، خوب عمل مي كند.

پژوهش ها نشان داده اند سيستم هاي تشخيص با كامپيوتر ميزان تكرار ماموگرافي و نمونه برداري بافتي را اضافه کرده اند و نهايتا احتمال شناسايي سرطان پستان را تا 20 % افزايش داده اند.

ماموگرافي ‌با MRI
تصـايشانـربـرداري بـا تشـديـد مغنـاطيسـي (MRI) بـا ايجـاد يـك حوزه قايشان مغناطيسي تصاايشانري از بدن ايجاد مي كند.

در هنگام انجام MRI پستان، بيمار بايد به شكم رايشان ميز اسكن بخوابد.

ممكن هست از تزريق ماده حاجب به جريان خون هستفاده شود.

ماده حاجب شبكه رگ هاي پستان و به خصوص تشكيل رگ هاي خوني غيرطبيعي را كه مـشـخـصــه سـرطـان‌هـا اسـت، نشـان مـي دهـد.

هـر دو پستـان را مـي تـوان در يـك بـار، تصايشانربرداري كرد.

MRI تركيب بافت نرم و محتواي مايع اون را نشان مي دهد و بنابراين مي تواند تومورها را به خوبي شناسايي كند اما نمي تواند محل هاي رسوب كلسيم را نشان دهد.

بنابراين MRI در تركيب با ماموگرافي و سونوگرافي مي تواند به شناسايي توده‌هاي پستاني در زناني كه ايمپلنت سيليكوني كار گذاشته اند، شناسايي عود سرطان پس از شيمي درماني و بررسي پستان هاي با بافت متراكم در ماموگرافي هايي كه نتيجه قطعي به دست نداده اند، مورد هستفاده برنامه گيرد.

MRI همينطور ممكن هست براي بررسي زناني كه در معرض خطر بالاي سرطان پستان هستند، به كار رود.

اما در زناني كه در گروه پرخطر براي سرطان پستان برنامه ندارند، MRI توصيه نمي شود.

MRI نيز مانند ماموگرافي به طور قطعي نمي تواند ميان يك توده سرطاني و يك كيست خوش خيم فرق بگذارد، بنابراين ممكن هست به اشتباه در محلي از پستان وجود سرطان را تشخيص دهد كه اصطلاحا به اون نتيجه مثبت كاذب مي گايشانند.
با وجود مشكلاتي كه ماموگرافي در تشخيص درست سرطان پستان دارد، هنوز بـهـتــريــن ابـزار بـراي تـشـخـيـص سـرطـان پـسـتـان در مـراحـل اولـيـه اون اسـت.

كـيـفـيـت ماموگرافي‌هايي كه امروزه گرفته مي شوند، به طور قابل توجهي بهبود پيدا كرده اند و ميـزان اشعـه اي كـه بـراي گـرفتـن اون هـا بـه كـار مـي رود كـاهـش يـافتـه اسـت.

انجـام ماموگرافي‌هاي منظم از زنان، توانسته از مرگ هاي ناشي از سرطان هاي پستان در بسياري از كشورها بكاهد.

گزروماموگرافي
‌اين تكنيك مشابه ماموگرافي معمولي هست اما تصايشانر اون به جاي فيلم شفاف معمولي بر رايشان صفحات گرافيت ثبت مي شود.

اين روش قادر هست تنها با تابش يك نوبت اشعه جزئيات بافت نرم سينه ديواره قفسه سينه را از نظر متاستاز، نواحي محيطي سينه و ناحيه زير بغل نشان دهد.

جزئيات كامل پستان و بافت هاي نرم قفسه سينه را مي توان با يك نوبت پرتوافكني ثبت كرد.

سيستم ماموگرافي ديجيتال
بــا پـيشـرفـت هـاي اخيـر در زمينـه تجهيـزات پـزشـكـي بـه خـصوص دستگاه هاي تشخيصي نـظـيــر دسـتـگــاه هــاي ديـجـيـتــال راديـوگـرافـي و هستفاده اين دستگاه ها از نرم افزارهاي هوشمند و بسيار پيشرفته جهت ايجاد تصاايشانر سه بعدي ، امكان تشخيص به موقع ضايعات مختلف فراهم شده هست .
مـامـوگـرافي يكي از رايج ترين تكنيك هاي تــصـــايشانـــربـــرداري جـهـــت تـشـخـيـــص زودرس ضايعات سينه در زنان هست.
در برخي از موارد بسيار زودتر از اونكه توده به حــد قـابـل لـمـس بـرسـد مـي تـوان اون را تـوسـط مـامـوگـرافـي تشخيـص داد ( البتـه معمولا براي اثـبــات بـدخيـم بـودن ضـايعـه مشـاهـده شـده در مـامـوگـرافي يا احتمالا اجتناب از نگراني هاي بي‌جا از بيوپسي هستفاده مي شود ) از اين رو بر پايه توصيه بيشتر پزشكان، زنان بالاي چهل سال (زنان بدون نشانه ) به صورت دوره اي و ســالـيـانـه بـايـد مـامـوگـرافـي شـونـد بـه عـلاوه در صــورت وجــود ســابقـه خـانـوادگـي از سـرطـان ( سينه‌) اين فاصله وقتي بين ماموگرافي ها بايد كمتر شود.
دســتــگــاه مــامــواسـكــن ارائــه شــده هـمــانـنــد روش‌هـاي باليني مورد هستفاده در ماموگرافي سنتي جهت تصايشانربرداري از سينه طراحي شده هست.

اين دستگاه با هستفاده از تابش هاي مكرر يك اشعه بسيار باريك به سينه و حركت هموقت آشكارساز (فلت پنل) در زير سينه قادر به ايجاد تـصــاايشانــر ســه بـعــدي بــا رزولــوشــن اسـتـانـدارد pixels4096 *5560 در ســـــايـــــز cm22cm *28 توسط پيكسل هاي micron54 خود هست.
برخي از مزيت هاي اين دستگاه در مقايسه با ساير دستگاه هاي ماموگرافي :
سيستم FFDM كه با افزايش كيفيت تصاايشانر در حـدود 28% شـانـس كـشـف سرطان در زنان كمتر از 50 سال را بهبود مي بخشد .
هستفاده از گريد Anti - Scatterكه موجب كاهش دز اشعه مورد نياز براي ثبت تصاايشانر شده هست ( بيش از 50% كاهش دز دريافتي .)
داراي طراحي منحصر به فرد و ارگانيك با قابليت تنظيم زاايشانه چرخش و ارتفاع
داراي پنل Touch - Screen
ثبت تصاايشانر با بالاترين كنتراست ممكن در 4/0 ثانيه اكسپوز و آماده كردن اون در عرض كمتر از 6 ثانيه

نحوه انجام ماموگرافي
در ادامه نشان داده مي شود كه چگونه نماهاي مختلف در ماموگرافي انجام مي شود و چگونه بيمار بايد position بگيرد تا تصايشانري با كيفيت تهيه شود.

نماي ( MLO (Medio - lateral oblique view
MLO به طور ابليك يا نماي زاايشانه دارگرفته مي شود.

در ماموگرافي معمولي نماي MLO بر نماي لترال 90، ارجحيت دارد زيرا قسمت اعظم بافت پستان مي تواند به تصايشانر كشيده شود.

در نماي MLO، عضلات ريه بايد از بالا تا 4/1 فوقاني خارجي پستان و زير بغـل به صورت ابليك و تا زير نوك پستان يا حتي پائين تر قابل رايشانت باشد.

شكل عضلات بايد هلالي باشد كه نشان دهنده ريلاكس ( شل ) بودن عضلات هست.

حتي ميان پستان بايد نقطه سانتر MLOباشد.


1- خيلي مهم هست كه compressionدر طول تصايشانربرداري انجام شود و نوك پستان بايد در اين نما، نشان داده شود و همينطور قسمتي از شكم بايد قابل رايشانت باشد به علامت اين‌كه تمام پستان در فيلد هست .
2- براي گرفتن نماي MLO، تكنولوژيست ماموگرافي به تيوب زاايشانه 60 - 30 مي دهد ، صفحه نگه دارنده ماموگرافي كه حامل كاست فيلم يا دتكتور ديجيتال هست پستان را نگه مي دارد .

صفحه نگه دارنده بايد با عضلات قفسه سينه موازي باشد و لبه بالايي صفحه نگه دارنده بايد هم سطح زير بغل باشد.
3 - در طي نماي MLOبيمار بايد با Standماموگرافي زاايشانه 45 درجه داشته باشد .

تكنولوژيست از بيمار مي خواهد كه آرنج خود را بالا برده و با دست دستگيره دستگاه را بگيرد، بيمار كمي به طرف جلو خم مي شود، تكنولوژيست بايد بازو و پستان را بالا كشيده و قسمت وسط پستان را به طرف جلو بكشد.

تكنولوژيست سپس كمپرسور را خواهد بست ، به طوري كه فقط هستخوان كلاايشانكل نمايان باشد .
4- پس از اينكه كمپرسور ثابت شد و تكنولوژيست اطمينان حاصل مي كند كه هيچ مشكلي در فيلد تصايشانر وجود ندارد.

سپس از بيمار پوزيشن داده شده مي خواهد كه همانطور بايستد و خودش براي اكسپوز، اتاق را ترك مي كند.

نماي ( CC (Cranio - Caudal view
در نماي CCپستان از بالا تصايشانربرداري مي شود.

اين نما هم در ماموگرافي معمولي و هم در ماموگرافي تشخيصي به عمل مي آيد.

در نماي CCبايد بافت غده هاي پستان كاملا قابل رايشانت شوند.

بافت چربي نزديك عضلات پستان بايد به صورت نوارهاي تيره مشخص باشد و در پشت اونان بايد عضلات قفسه سينه ديده شود .

نوك پستان (nipple) بايد مشخص باشد .
1- تـكـنــولــوژيـســت مـامـوگـرافـي ، پستـان را حداكثر cm2 بالا مي آورد و ارتفاع صفحه نگه دارنده را تنظيم مي كند .در نتيجه بيمار مي تواند صفحه نگهدارنده را با دستش لمس كند .
2- تكنولوژيست، در امتداد خط مياني پستان مورد نظر يا پشت سر بيمار مي ايستد و از بيمار مي خواهد كه سرش را به سمت او برگرداند.

سـپـس تـكـنـولوژيست پشت و شانه بيمار را به سمت جلو برده و به صفحه نگهدارنده نزديك مـي كـنـد.

تـكـنـولوژيست با دست ديگرش زير پستان بيمار را نگه داشته و اون را رايشان < صفحه نـگـهـدارنـده> مـي گذارد.

پستان به طرف خود بـيـمـار چـرخـانـده مـي شـود، در نـتـيـجـه قـسمت خارجي پستان به سمت جلو مي چرخد .
3- سپس تكنولوژيست كمپرسور را مي بندد تا اطمينان حاصل كند كه هيچ قسمتي در قسمت لترال به جا نمانده هست.

تكنولوژيست مي تواند دسـت خـود را بـر رايشان شـانـه بـيـمـار گـذاشته و پوست بيمار را كشيده و اطمينان حاصل كند كه هـيـچ چـيز خارج از فيلد اشعه Xنيست .وقتي كـمـپـرسـور فـيـكـس شـد تكنولوژيست از بيمار مـي‌خواهد تا همانطور بايستد و خودش براي اكسپوز اتاق را ترك مي كند .

نماي ( ML (Medio - lateral view
در نماي MLاز مركز قفسه سينه به سمت خارج تصايشانربرداري مي شود.

اگر نماي ابليك گرفته نـشـود، پـوزيـشـن Medio - lateralمـمـكـن هست بر‌نماي latero - medialارجحيت داشته باشد.

در‌نماي MLتصاايشانر پستان از قسمت خارجي پــســتــــان بــــه ســمــــت قــســمـــت مـــركـــز قــفــســـه تصايشانربرداري مي شود تا ناحيه لترال (خارجي) پستـان جـايـي كه بيشترين تغييرات پاتولوژيك يافت مي شود به فيلم نزديك‌تر باشد.

به هر حال اگر پزشك قسمت مياني پستان را بيشتر مد نظر داشته باشد نماي MLممكن هست انتخاب شود.

در نـمــاي ML عـضــلات ريــه بــايـد بـه صـورت باندهاي روشن باريك حداقل در نيمي از تصايشانر ديده شود.

نوك پستان بايد در تصايشانر ديده شود و قسمتي از شكم بايد در زير پستان ديده شود .

پوزيشن بيمار براي نماي ML
1- تكنولوژيست تيوب اشعه Xرا با زاايشانه لترال 90 برنامه مي دهد و بايد مطمئن شد كه Markerدرست انتخاب شده هست.


2- تكنولوژيست ارتفاع صفحه نگه دارنده را تا حدود زير بغل تنظيم كرده و از بيمار مي خواهد تا بازايشان خود را به سمت جلو كشيده و به موازات صفحه نگه دارنده برنامه دهد.

سـپــس پـسـتــان بـيـمــار را از پـائيـن بـه سمـت خـارج كشيـده و كمپـرسـور را مـي بنـدد، تكنولوژيست دست ديگرش را رايشان پشت بيمار گذاشته و بيمار را به سمت stand مي‌برد.

اگر پستان ديگر در فيلد برنامه گرفت تكنولوژيست از بيمار مي خواهد تا اون را از فيلد خارج كند.

در بعضي ازموارد از يك پلاستر كاغذي براي خارج كردن پستان از فيلد هستفاده مي شود.

تكنولوژيست پلاستر را به جناق سينه بيمار مي چسباند و پستان را به عقب به سمت پشت بيمار مي كشد.


3- وقتي كمپرسور ثابت شد، تكنولوژيست از بيمار مي خواهد همانطور بماند و براي اكسپوز اتاق را ترك مي كند.


نماي ( LM ( Latero - Medial view
نماي LM تصايشانربرداري پستان از قسمت خارجي به سمت مركز قفسه هست، وقتي كه پزشك قسمت مياني پستان را بيشتر مد نظر داشته باشد نماي LMاستفاده مي شود.
1- براي نماي LMتكنولوژيست تيوب را در حالت 90 برنامه مي دهد.

بايد اطمينان حاصل كرد كه ماركرهاي صحيح هستفاده شده هست.

ارتفاع صفحه نگه دارنده تا بالاي هسترنوم تنظيم مي شود و صفحه نگه دارنده در بين دو پستان بيمار برنامه مي گيرد .
2- تكنولوژيست از بيمار مي خواهد كه بازوهاي خود را بالا برده و دست هاي خود را رايشان دستگيره دستگاه برنامه داده طوري كه آرنج هايش بالا برنامه گيرند و همينطور از بيمار خواسته مي شود چانه خود را تا جايي كه امكان دارد به سايشان لبه صفحه نگهدارنده ببرد .

پستان بيمار از پائين به سمت خارج كشيده مي شود و كمپرسور بسته مي شود.

بيمار به سمت صفحه نگه دارنده برده مي شود..

اطمينان حاصل كنيد كه بازايشان بيمار تحت فشار نيست.


3- از بيمار خواسته مي شود كه همان‌طور بايستد و تكنولوژيست براي اكسپوز اتاق را ترك مي كند.

عدم هستفاده از سونوگرافي ، MRI يا ديگر آزمايشات براي تشماموگرافي و كاربردهاي اون در پزشكيخيص سرطان پستان
اخيـراً ، مـامـوگـرافـي تنهـا آزمـايشي هست كه تــوســط ســازمــان FDA آمــريـكـا بـراي كمـك بـه تـشـخـيــص ســرطـان پـسـتـان در زنـانـي كـه هـيـچ عـلامتـي ( مثـل تـوده ) نـدارنـد توصيه مي شود.

ماموگرافي به تشخيص حداكثر 85% از سرطان هاي پستان كمك مي كند و باعث كاهش 2% از مرگ و ميرهاي ناشي از سرطان پستان در 10 سال گـذشتـه شـده اسـت.

سـونوگرافي، MRI و ديگر آزمـايشـات وقتـي مفيـدنـد كـه ابتـدا حـالـت غيـر طـبـيـعـي تـوسـط ماموگرافي يا معاينات فيزيكي تشخيص داده شود .
اين آزمايشات به خاطر محدوديت هايي كه در جـدول1 نـوشـتـه شـده اسـت تـوسـط FDA به عنوان اولين آزمايش توصيه نمي شود .رايشان هم رفته ماموگرافي حداكثر 90- 85% از كل سرطان ها را مي تواند تشخيص دهد.

در حالي كه اكثر قــريــب بــه اتـفــاق حــالــت هــاي غـيــر نــرمــال بــا مــامــوگــرافــي قــابـل تـشـخـيـص اسـت، قـسـمـت كوچكي از حالت هاي غير نرمال قابل تشخيص نيستند.

بعضي مواقع يك بافت غير طيبعي قابل تشخيص نيست زيرا اون با دانسيته بافت اطرافش يكي هست.

هدف ماموگرافي سعي در تشخيص سرطان پستان در خانم ها هست، بدون توجه به علائم اون.

اگر بيمار توده يا يك تغيير ديگري در پستـان دارد و جـواب مـاموگرافي منفي هست ( سرطان يا بافت مشكوك ندارد) بيمار بايد قانع شود كه پيگيري‌هاي بيشتر بايد توسط پزشك انجام شود.

در موارد شبيه به اين كه توده (Lump) مشكوك نيست ممكن هست مسئله با معاينات بـالينـي پستـان يا ماموگرافي مجدد سپس 6 ماه بـــررســـي شـــود.

گــزارش مــامــوگــرافــي مـنـفــي (Negative) نبـايـد ايـن طور معني شود كه هيچ احتمالي براي سرطان وجود ندارد و همينطور به ايـن معنـي نيست كه پستان نرمال هست.

بيشتر حــــالــــت هـــاي غـيـــر طـبـيـعـــي تـغـيـيـــراتـــي مـثـــل كلسيفيكاسيون يا mass دارند.

فقط وقتي كه اون ناحيه تغيير مهمي نسبت به ماموگرافي بيماران ديـگـر داشـتـه بـاشـد حـالت غير طبيعي نقل مــــــي‌شـــــود و ايـــــن دلـــيـــلـــــي بـــــراي ضـــــرورت ماموگرافي‌هاي منظم و مقايسه اون ها با فيلم هاي قبلي هست.


3:

انواع ماموگرافي

ماموگرافي را مي‌توان برپايه هدف مورد نظر، به دو دسته اصلي تقسيم كرد: ماموگرافي براي بيماريابي و ماموگرافي تشخيصي.
ماموگرافي براي بيمار يابي
در مـقــايـســه بــا مـعــايـنــه بـالينـي، مـامـوگـرافـي مـي‌تـوانـد تـعداد بسيار بيشتري از سرطان‌هاي مهاجم پستان را كه در مراحل اوليه برنامه داشته و كوچك و غيرقابل لمس هستند، تشخيص دهد.

هـمـچـنـيـن سـرطان‌هايي كه از نظر ابتلاي غدد لنفاايشان زير بغل در مراحل مقدماتي برنامه دارند نيز با اين روش، سريع تر قابل تماموگرافي و كاربردهاي اون در پزشكيشخيص هستند.


ماموگرافي تشخيصي
در حـال حـاضـر، عـمـل جـراحي براي تعداد زيادي از سرطان‌هاي پستان كه در مراحل اوليه(‌‌مــرحـلــه يــك و دو)‌ قــرار دارنــد، بــه صــورت محافظه‌كارانه صورت مي‌گيرد.

به همين دليل، ماموگرافي اهميت بيشتري يافته هست، چراكه به وسيله اون مي‌توان قبل از عمل جراحي متوجه شد كه آيا كانون‌هاي ديگري از بافت سرطاني در پستان مبتلا وجود دارد يا خير.

همينطور درباره وجود يا عدم وجود ضايعه در پستان مقابل نيز اطلاعاتي به دست مي‌آيد.

شرایط موثر بر كيفيت تصايشانر
1- ساختمان لامپ مولد اشعه ايكس
2- اندازه نقطه كانوني يا قسمتي از هدف كه الـكـترون‌ها رايشان اون متمركز مي‌شوند.

هر چه نـقـطـه كـانـونـي بزرگتر باشد، از وضوح تصايشانر كاسته شده و تصايشانر، محوتر مي‌شود.


3- فـاصـلـه نـقطه كانوني از عضو مورد نظر.

هرچه فاصله كانوني از فيلم بيشترباشد، به علت واگرايي اشعه، بزرگنمايي بيشتر خواهد بود.
از عــوامــل مـهــم ديـگــر مــي‌تــوان بــه جـنـس، محتايشانات عضو مورد بررسي و همينطور مقدار اشعه اشاره كرد.
پيشرفت‌هاي تكنيكي كه در سال‌هاي اخير حاصل شده هست، بيشتر به سيستم صفحه -‌فيلم مــربــوط مــي‌شــود.

صـفـحــه، پـرده‌اي اسـت كـه تشديد كننده اشعه بوده و همراه با فيلم‌ا مولسيون دوبل به كار مي‌رود.

اين تكنيك در مقايسه با روش صنعتي بدون صفحه، داراي فوايد زير هست:
1- بهبود كنتراست و وضوح
2- كاهش وقت قرارگيري در معرض اشعه
3- كاهش مقدار اشعه
4- ظهور خودكار
عامل مهم ديگر موثر بر بهبود كيفيت تصايشانر، وارد آمدن فشار هست.

با وارد آمدن فشار رايشان پستـان، فاصله فيلم از اون كاسته شده و ضخامت اون در تمامي نواحي، يكسان مي‌شود.

همينطور حجم كل پستان به 50 تا 60 % حالت طبيعي كاهش مي‌يابد.

بنابراين مقدار مورد نياز اشعه كمتر شده و ميزان جذب اون نيز يكنواخت مي‌شود.

با اين روش، مقدار پراكندگي اشعه و اشعه ثانايشانه داخل بافت پستان، كاهش مي‌يابد.

برپايه نتـايـج آخـريـن تحقيقـات، بـراي مـامـوگـرافـي صنعتـي يـك تـا چهـار راد، بـراي تكنيك‌صفحـه‌-‌‌‌‌فيلـم 04/0 تـا 08/0راد و بـراي زيـرومـاموگرافي 3/0 تا 5/0راد، اشعه مصرف مي‌شود.

ماموگرافي همراه با بزرگ نمايي كانون‌هاي كوچك
براي اين بزرگ نمايي، بايد پارامترهاي زير را به طور صحيح و مرتبط با يكديگر انتخاب كرد:
1- اندازه نقطه كانوني مورد بررسي
2- ميزان قدرت تمايز ميان دو نقطه مجاور
3- مقدار هواي موجود ميان فيلم و عضو مورد بررسي
4- كيفيت اشعه ايكس
5- اندازه هدف
اين تكنيك علاوه بر اين‌كه كيفيت تصايشانر را از جنبه‌هاي گوناگون بهبود مي‌بخشد، تصايشانر محل ضايعه را نيز بزرگ تر مي‌كند.
مزاياي اين روش، شامل موارد زير هستند:
1- وضوح تصايشانر
2- نايشانز: با وجود بزرگ شدن تصايشانر، مقدار نايشانز اون تغيير نمي كند، بنابراين نسبت به تصايشانر اوليه، نايشانز برابر با توان دوم بزرگ نمايي، كاهش مي‌يابد.
3- مقدار هوا: هرگاه فاصله ميان عضو و فيلم، بيش از 15 سانتي متر باشد، ميزان اشعه پخش شده كاهش يافته و كنتراست فيلم، افزايش مي‌يابد.
4- درك تصايشانر: اين روش ضمن ساده تر كردن تشخيص ميكروكلسيفيكاسيون‌ها رايشان راديوگرام، افتراق ضايعات خوش خيم و بدخيم را آسان تر كرده و نياز به انجام بيوپسي را كاهش مي‌دهد.
در كل، كيفيت تصايشانر در اين تكنيك، به مراتب بهتر از ماموگرافي هستاندارد هست و اطلاعات بيشتري در اختيار پزشك و پاتولوژيست برنامه مي‌دهد اما ميزان تابش اشعه در اون سه تا چهار برابر ماموگرافي عادي هست.يك سيستم براي طبقه بندي پيشرفت بيماري TNM هست كه بر پايه تومور، غده‌هاي لنفاايشان و متاستاز هستوار هست.

اندازه و وسعت تومور در تعيين مرحله پيشرفت بيماري مؤثر هست.

در اين نوع رده بندي مرحله صفر تا چهار بر پايه اندازه تومور، درگيري غده هاي لنفاايشان و متاستاز تعريف شده هست.
T شاخص اندازه تومور هست.
TX : يعني توموري در پستان قابل رديابي نيست.
0T: توموري در پستان مشاهده نمي شود.
Tis : سرطان ممكن هست LCIS، DCIS يا بيماري Paget باشد.
1T: قطر تومور دو سانتي متر يا كمتر هست.
2T: قطر تومور بين دو تا پنج سانتي متر هست.
3T: قطر تومور از پنج سانتي متر بيشتر هست.
4T: فارغ از اندازه ، تومور خود را به ديواره سينه چسبانده و به غده لنفاايشان سينه دست اندازي كرده هست.
N نشان دهنده درگيري غده هاي لنفاايشان هست.
NX : غده هاي لنفاايشان قابل تشخيص نيستند.
0N: سرطان به غده هاي لنفاايشان دست اندازي نكرده هست.
1N: سرطان به غده هاي لنفاايشان قابل حركت زير بغل همان سمت پستان درگير دست اندازي كرده هست.
2N: سرطان به غده هاي لنفاايشان زير بغل دست اندازي كرده هست.
3N: سرطان به غده هاي لنفاايشان پستاني و supraclavicular دست اندازي كرده هست.
M نشانه متاستاز هست.
MX : متاستاز قابل تشخيص نيست.
0M: متاستازي به ساير اندام‌ها مشاهده نمي شود.
1M: متاستاز به ساير اندام‌ها صورت گرفته هست.

ماموگرافي اپتيك Comfort Scan
مـامـوگرافي اپتيك: تكنيكي جديد جهت نشان دادن ضايعات پستان در زناني كه يافته‌هاي تصايشانري مبني بر حضور ضايعات درجه 4 تا 5 (BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data system غير قابل لمس دارند.
هدف اين روش آينده نگر اين هست كه كارآمدي تشخيص تصايشانر برداري به روش جـذب نـور نـزديـك بـه مـادون قـرمز در پستان را در بيماران داراي سيستم اطلاعات وگزارش‌هاي تصايشانربرداري پستان BIRADS مبني بر درجه 4 تا 5 ضايعات غير قابل لمس بر پايه بيوپسي كه به وسيله روش‌هاي پاتولوژي سپس بيوپسي هسته اي يا بيوپسي اكسزيونال به عنوان مرجع به دست آمده هست بررسي كند.
پستان بيمار در وضعيتي خاص در صفحه اي از ديودهاي متصاعد كننده نور قرمز برنامه مي‌گيرد.


نور عبور داده شده به وسيله يك دوربين CCD دريـــافـــت مـــي‌شـــود.كـــل دوره 1 دقـيـقـــه طـــول مي‌كشد.

پروسه تصايشانري، تصاايشانري ديناميك تهيه مي‌كند كه در مدلي رنگي نشان داده مي‌شود تا تغييرات ناشي از گذران وقت در شدت نور گـذر داده شـده را (كـه بـه وسيله تغييرات فشار ايــجـــاد شــده انــد) اصــلاح كـنــد.

مـنـحـنــي‌هــاي ديـنـامـيـك در دو گـروه طـبـقـه بـنـدي مـي‌شـوند: شدت‌هاي ثابت كاهش يابنده كه مشكوك به بــدخـيـمــي انــد و شــدت‌هــاي افــزايــش يــابـنـده سينوسي كه به عنوان موارد خوش خيم شناخته مي‌شوند.

تصايشانربرداري نوري ديناميك پستان روشي جديد، كم هزينه و غيرتهاجمي هست كه نوع جديدي از اطلاعات را درباره فيزيولوژي ضايعات پستان ارائه مي‌دهد.

جذب حاصله در نـتـيـجــه هـمــوگلـوبيـن و محصـولات اون اسـت، بـنـابـرايـن نـتـيـجـه وضـعـيـت عـروقـي تومورهاي پستان را نشان مي‌دهد.
سـرطـان پـسـتـان، بـعد از سرطان ريه، دومين علت مرگ ومير به دليل سرطان در زنان هست.

مــامــوگـرافـي روش تـصـايشانـربـرداري اسـتـانـدارد جهاني جهت مشخص كردن و تشخيص دادن تـــومــورهــاي پـسـتــان اســت.

ســايــر روش‌هــاي تصايشانربرداري مورد هستفاده در كنار ماموگرافي و معاينه باليني، به طور عمده سونوگرافي و MRI هستند.

< سي تي اسكن> و < سنتي ماموگرافي به وسيله ماده حاجب سستاميبي> در بعضي موارد خاص مورد هستفاده برنامه گرفته اند، اما به طور معمول انجام نمي گيرند.
يك سيستم تصايشانربرداري به كمك نور كه تغييرات بسيار جزئي فيزيولوژيك در بافت را تشخيص دهد، مي‌تواند امكانات قراردادي ارزشمندي را به تصايشانر برداري پستان بيافزايد.

به طور كلي، تصايشانربرداري اپتيك مي‌تواند فعاليت بافتي را به وسيله ضـربانات نور مادون قرمز با چگالي پايين، دربافت مورد تصايشانربرداري نشان دهد.

مجموعه اي از گيرنده‌ها مقدار نور رسيده به خودشان و وقت گذر اين نور از بافت را ثبت مي‌كنند.

اين اندازه گيري‌ها، وسعت اين مسئله كه كدام نور پراكنده شده و كدام نور جذب شده را مشخص مي‌كند.

اين تصاايشانر به علت تغييرات رخ داده به علتماموگرافي و كاربردهاي اون در پزشكي حضور خون اكسيژنه يا بدون اكسيژن، اتفاق مي‌افتند.
اطـلاعات جمع آوري شده را مي‌توان جهت نشان دادن ميزان اكسيژن رساني و جريان خون منطقه مورد مطالعه، هستفاده كرد.

اطلاعات فيزيولوژيك مستقيما وابسته به ميزان رگ دار بودن تومور و نيز مقادير اكسيژن اون هست و همه اين‌ها به روشي كم هزينه، غيريونيزه و غيرتهاجمي به دست آمده هست.

تظاهرات اصلي اين روش، اطلاعاتي فضايي- محدود به علت انتشار ذرات نور هستند كه تصاايشانري داراي وضوح بالا از عروق خوني پستان به دست مي‌دهند و طيفي از اطلاعات را فراهم مي‌كند كه اجازه اندازه گيري عملي اكسيژن رساني، غلظت هموگلوبين، و محتواي آبي و چربي بافت را مقدور مي‌سازند.

بدخيمي‌ها به طور عمده داراي حجم بيشتر خون هستند در حالي كه بافت‌هاي خوش خيم خون كمتر و نيز خون اكسيژنه كمتري دارند.


هردو اين نشانه‌ها را مي‌توان با روش تصايشانربرداري اپتيك مشخص نمود.

وقتي يك طول موج منفرد مورد هستفاده برنامه مي‌گيرد، مقدار جذب نوري، كه نشان دهنده ميزان رگ دار بودن تومور هست مي‌توان ارزيابي كرد.

بنابراين ، اين تكنيك مي‌تواند اطلاعات اضافي درباره تشخيص و مشخص كردن ضايعات پستان از طريق افزايش ميزان عروق، فراهم آورد.

نواحي بافتي هيپوكسيك، قايشانا نشان دهنده حضور يك بدخيمي زمينه اي هستند.


MRI پستان همين اطلاعات را فراهم مي‌آورد اما هزينه بسيار بيشتري دارد.

اين روش قطعـي در بسيـاري از مطـالعـات هستفـاده شـده اسـت.

تصـايشانـربرداري اپتيك به وسيله مـامـوگـرافـي و يـافتـه‌هـاي سـونـوگرافي اصلاح شده هست و تاييد به وسيله پاتولوژي نيز انجام گرفته هست.

با اين حال، اين مطالعات به طور خاص بر رايشان مطالعه ضايعات غير قابل لمس پستـان بـه وسيلـه تصـايشانـربـرداري اپتيـك تمـركز نداشته اند.
در مـــيــــــان انــــــواع مـــخـــتـــلــــــف روش‌هــــــاي تصـايشانـربـرداري اپتيـك پستـان كـه امروزه تحت مطـالعـه هستند، تصايشانربرداري اپتيك ديناميك پستان ، روشي نوآورانه براي مشخص ساختن و تشخيص عروق در ضايعات پستان هست.
نوري نزديك به نور مادون قرمز محدوده 640 نـانـومتـر بـه وسيلـه ديـودهـاي متـوسط 127 نور )LED( منتشر شده و در بافت پستان نفوذ كرده و پـخــش مــي‌شــود.

تـنظيـم LED جهـت بـه دسـت آوردن بيشترين ميزان شدت نور در منطقه مورد نـظـر، بـر اسـاس مـحـل ضـايـعـه طـبـق يـافـتـه‌هاي ماموگرافي يا سونوگرافي صورت مي‌گيرد.

يك فلش از محل نوك سينه تا منطقه مورد نظر كشيده مـي‌شـود تـا مـحـل ضـايـعـه مـشخص شود.

تمام تـنـظـيـمـات بـر پايه بهترين انتشار نور مادون قـرمز و بهترين ميزان جذب صورت مي‌گيرد.

يك سيستم دوربيني سيگنال‌هاي متصاعد شده از سـطـح پـسـتـان را دريـافـت مـي‌كـنـد تا تصايشانر ديجيتال پستان را در وقت پروسه تصايشانربرداري تشكيل دهد (اندازه هر پيسكل 4763/0 ميليمتر.) چندين تصايشانر در هر ثانيه به وسيله دوربين CCD بــراي حـدود 45 ثـانـيـه ثـبـت مـي‌شـود و جـهـت درمان‌هاي تصايشانربرداري بعدي هستفاده شود.

وقت كل پروسه صورت گرفته 70 ثانيه هست.
در پايان انجام اسكن ديناميك نوري ، سه نوع مختلـف از تصـايشانـر در صفحـه مـانيتـور دستگـاه نشان داده مي‌شود.
بـيـولـوژي مـولكولي شامل فاكتورهاي رشد عروقي هست كه مسئول تكامل هستروماي غير طـبـيعي عروق تومور مي‌شوند.

تشكيل عروق جـديـد، يـكـي ازنشانه‌هاي فعال بودن مولكول هست و به دقت نمايانگر مرحله مولكولي حاضر و توانايي تهاجمي بودن ضايعات بدخيم هست.

تـصـايشانـربرداري از تشكيل عروق جديد اصولا نيازمند پروسه‌هاي راديولوژيك تهاجمي مثل آرتـريـوگـرافـي پـركـوتـانـه پـس از كـاتتريزاسيون عروق محيطي، يا اونژيوگرافي به وسيله سي تي اسكن و MRI پس از تزريق داخل وريدي يك ماده حاجب مناسب هست.
به علاوه در تمام مواردي كه يك ماده حاجب هستفاده مي‌شود، بايد يك رگ مناسب محيطي را تعبيه نمود كه جدا از آزاردهنده بودن موضوع، هزينه‌هاي اين روش‌ها و نيز موارد ممنوعيت خاص مانند آلرژي يا ترس از اين روش‌ها ، منجر به انجام اين پروسه‌ها به گونه اي غير ايده آل شده هست.


اخيـرا مـامـوگـرافـي بـه روش نـوري بـه عنـوان يـك روش بـالقـوه و نـوآورانه جهت تصايشانربرداري و هدف برنامه دادن و تشخيص و در صورت امكان مشخص كردن نوع هستروماي عروقي بافت‌هاي طبيعي و غير طبيعي به كار گرفته شده هست.

در موجود زنده )invivo( و در آزمايشگاه )ex vivo(.

مطالعات بي شماري صورت گرفته اند تا اعتبار و سهولت اين روش را بررسي و حساسيت اون را ارزيابي كنند.

در موجودات زنده ، روش تصايشانربرداري نوري به ميزان گسترده اي در ضايعات بافت پستان به كار گرفته شده هست.

علت اصلي اين امر ، حجم كوچك پستان و سطحي بودن نسبي ضايعات در مقايسه با ساير ارگان‌هاي عميق داخل شكم هست.

زيرا نور هرگز نمي تواند به راحتي به هدف‌هاي عمقي نفوذ كند و هموگلوبين شدت كافي را حفظ كند.

ماموگرافي اپتيك تقريبا به ميزان گسترده اي از تشعشع نور مادون قرمز ( طيف 640 تا 800 نانومتر) هستفاده مي‌كند.

عروق خوني و نواحي غني از رگ، تصاايشانر داراي كنتراست نوري بالا ايجاد مي‌كنند كه علت اين مسئله جذب افزايش نور مادون قرمز هست.

و لذا در نهايت شكل فضايي منحصري ايجاد مي‌كنند.

الگوريتم‌هاي مختلف اوناليز كمي تصاايشانر اخذ شده را مقـدور كـرده انـد (چـه هستـاتيـك و چـه ديناميك) كه پايه اصلي اين‌ها تخمين غلظت هموگلوبين و اكسيژن دار بودن هست، كه يك سري اطلاعات رنگي را مي‌دهد.
امروزه تحقيقات نقش مطمئن ماموگرافي را ثابت كرده اند كه به تنهايي يا در تركيب با امكانات تصايشانربرداري تهاجمي يا غير تهاجمي مانند سونوگرافي يا MRI به كار گرفته شده هست.

اگر چه مطالعات زيادي كه بر پايه تصايشانربرداري نوري مادون قرمز پستان در بيماران داراي ضايعات پستان با درجه 4 و 5 BIRADS باشد وجود ندارد.

اين نتايج منعكس كننده انجام تصاايشانر نوري بر پايه سه مرحله متفـاوت از اونـژيوژنز تومور بود.

تشخيص كار سينوم داخل مجرايي بسيار سخت بود كه علت اون فاكتورهاي متعددي هست با ضايعه بدخيم كه به غشاي پايه محدود باشد.

ممكن هست به طور اوليه ساختار فيزيكي را تحت تأثير برنامه ندهد ، در حالي كه ضايعات مهاجم تر اين كار را مي‌كنند.

عـامـل ديگـر احتمـالا اين هست كه اونژيوژنز در مـراحـل ابتـدايـي كـارسينـوم داكتال در جا يعني زمـانـي كـه تـومـور محـدود بـه مجرا هست كمتر پيشرفت كرده هست.


نتايج اوليه تحقيقات نشان دهنده اين مسئله هست كه ماموگرافي اپتيك ديناميك يك روش نوآورانه، ساده، قابل تحمل و عاري از يونيزه كردن بافت هست كه مي‌تواند در كشف نواحي پستان هيپرمتابوليك و هيپوكسيك كه مشكوك به بدخيمي ( توده‌هاي غير قابل لمس در موارد 4 DCIS و 5 ) هستند مورد توجه برنامه گيرند.

با اين حــال ، بـهـبــود بـخـشـيــدن تـكـنـيــك در آيـنـده و مطالعات بيشتر مورد نياز هست تا هر گونه كاربرد باليني محتمل را شرح دهند.

منبع: نشریه مهندسی پزشکی شماره ۱۳۸، مهندس سرور بهبهاني، مهندس محمد كريمي مريداني

4:

این درسته که میگن انجام ماموگرافی برای چکاب برای سنین پایین مناسب نیست و باعث تحریک غدد و ایجاد مشکل میکنه؟
یا اینکه بدون عوارضه؟

5:

سرطان پستان يك بيماري قديمي هست.

تومورهاي پستان اولين بار توسط مصريان قديم در 3000 سال قبل از ميلاد مسيح توصيف شدند.

در پزشكي قديم هند، پرو، چين، روم، يونان و ايران نيز مطالعات زيادي دربارة علل پيدايش، پيشگيري و درمان اين بيماري انجام شده هست.

از اون وقت به بعد بررسي‌ها و گزارشات در مورد اين بيماري تا قرون وسطي و عصر حاضر ادامه يافته هست.


در بين چهره‌هاي تاريخ باستان نيز گزارش‌هايي از ابتلا به سرطان پستان به چشم مي‌خورد.

فرموده مي‌شود آتوسا دختر كوروش نيز مبتلاً به سرطان پستان بوده هست.


با اين وجود، اطلاعات زيادي از اين بيماري در ايران در دست نيست.

در حال حاضر، سرطان پستان به عنوان شايعترين سرطان بانوان اهميت خاصي دارد.

با توجه به اينكه زنان به عنوان مادر، خانواده را در جامعه تشكيل مي‌دهند و با توجه به اينكه اين بيماري افراد را در سنين حداكثر بازدهي فردي و اجتماعي درگير مي‌كند، آگاهي در مورد اين بيماري براي بانوان ضروري هست.


شناخت پستان از نظر تشريحي و عملكردي
محدودة پستان از نظر تشريحي، شامل منطقه مربع شكلي هست كه از بالا به هستخوان ترقوه، از پايين به كش پوشش زير، از پهلو به خطي كه از وسط حفرة زير بغل به پايين رسم مي‌شود و از داخل به جناغ سينه محدود مي‌شود.

پستان عضايشان هست كه از غدد توليد كننده شير و مجاري شيري تشكيل شده هست و اطراف اين غدد و مجاري را بافت چربي و بافت نگهدارنده در برگرفته‌اند.

غدد مولد شير به صورت گروهي برنامه دارند و به هر گروه يك لوب مي‌گايشانند كه تعداد اونها 20-15 عدد هست.


بنابراين هر لوب شامل تعداد زيادي غدد كوچكتر به شكل خوشه انگور هست كه وظيفه توليد شير را به عهده دارند.


به همين دليل هست كه هنگام لمس پستان، اون را پشته پشته و غده غده احساس مي‌كنيم.


مجاري شيري، شير توليد شده در داخل هر لوب را جمع آوري مي‌كنند و به خارج از هر لوب انتقال مي‌دهند.


بنابراين 20-15 مجراي شيري نيز وجود دارد كه به طور مستقيم از هر لوب به نوك پستان مي‌روند و شير را از طريق منافذ نوك پستان به بيرون تخليه مي‌كنند.

در زير بافت غددي و چربي پستان، عضلات قفسه سينه برنامه دارند كه پستان رايشان اونها برنامه مي‌گيرد.


از غلاف پوشاننده اين عضلات، طناب‌هايي به داخل پستان مي‌روند و پس از عبور از لابه‌لاي بافت پستان، به زير پوست پستان مي‌چسبند.

اين باعث مي‌شود كه پستان در وضعيت خاصي رايشان عضلات ثابت باقي بماند.


به اين طناب‌‌ها، ليگامانهاي كوپر مي‌گايشانند.


سرطان پستان چيست؟
تمام بدن ما از سلول ساخته شده هست.

سلول‌ها بسيار كوچك هستند و فقط به وسيله ميكروسكوپ ديده مي‌شوند.

به طور معمول، سلول‌ها تكثير مي‌شوند تا جانشين سلول‌هاي پيرو مرده شوند و يا اينكه دربچه‌ها، باعث رشد بدن شوند.

اين تكثير و ازدياد سلول‌ها تابع قوانين خاصي هست.


بنابراين سلول‌ها به اندازه لازم زياد مي‌شوند، نه كمتر و نه بيشتر.

در هنگام بروز سرطان، رشد و تكثير سلول‌ها از مهار و كنترل خارج مي‌شود و تعداد زياد از حدي سلول جديد ايجاد مي‌شود كه به تدريج، منجربه ايجاد توده يا تومور سرطاني مي‌شوند.


سرطان پستان تقريباً يك بيماري مختص به خانمها هست گرچه آقايان نيز مستثني نيستند.


خانم‌ها بيش از 99% مبتلايان را تشكيل مي‌دهند.

از نظر سني بروز سرطان پستان در سن زير 30 سال شيوع كمتري دارد.


در كشورهاي غربي، سرطان پستان به طور عمده در سنين بالاي 50 سالگي ديده مي‌شود، در حالي كه طبق مطالعات انجام شده در كشورمان تعداد مبتلايان در محدوده سني 49-40 سال، بيشتر از ساير رده‌هاي سني هست.

هم چنين تعداد بيماران جوان‌تر بيشتر از كشورهاي غربي هست.


شرایط مستعد كننده شامل سن بالا، سابقه فاميلي، نازايي، اولين حاملگي بالاي سن 30سال، مصرف غذاهاي حاايشان چربي حيواني و ...

مي‌باشند.

بسياري از اين بيماران در مراحل اوليه علائم باليني چنداني نداشته، بيماري به وسيله معاينة جراح و انجام ماموگرافي مشخص مي‌شود.

از نظر محل بروز سرطان در پستان، بيشترين قسمتي از پستان كه امكان بروز سرطان را دارد ربع فوقاني خارجي پستانهاست.


در مراحل اوليه، ممكن هست بيمار كاملاً بدون علامت باشد و پس از مراجعه جهت كنترل، شك به وجود سرطان در بيمار ايجاد شود و يا به وسيله روش‌هاي تشخيصي مثل ماموگرافي و يا سونوگرافي اين شك تأييد گردد.

گاهي پزشك معاينه كننده نيز علامت مهمي در بيمار پيدا نكرده با انجام روش‌هاي تشخيصي نظير ماموگرافي و وجود يك ضايعه مشكوك به سرطان لزوم پيگيري و تشخيص قطعي بيماري ضرورت مي‌يابد.

بديهي هست در اين موارد ضايعه سرطاني در مراحل اوليه تشخيص داده مي‌شود و درمان اون با موفقيت بيشتري همراه خواهد بود.


توجه داشته باشيد كه:
در مراحل اوليه سرطان پستان مي‌تواند كاملاً بدون علامت باشد.

در صورتي كه بيماري در اين مراحل تشخيص داده شود، درمان اون بسيار آسانتر خواهد بود.
علائم سرطان پستان
- توده يا تومور پستان
توده شايعترين علامت سرطان پستان مي‌باشد كه در حدود 75% موارد توسط بيمار بصورت اتفاقي يا در معاينه ماهيانه كشف مي‌شود و در بقيه موارد بدون درد هست.

گاهي يك احساس نامطلوب مبهم در محل توده باعث توجه بيمار و كشف اون مي‌شود.


با توجه به اين كه توده هم در بيماري‌هاي خوش خيم و هم در بيماري‌هاي بدخيم پستان مي‌توان ديده شود، بهتر هست در صورت لمس هر توده‌اي در پستان جهت بررسي اون به پزشك مراجعه كنيد.


در بعضي موارد سرطان پستان به صورت توده‌هاي متعدد بروز مي‌كند.

خصوصيات توده‌هاي مشكوك به سرطان در لمس عبارتند از: قوام سفت يا سخت، غيرمتحرك و با چسبندگي به بافت اطراف.

همان گونه كه ذكر شد، اغلب اين توده‌ها منفرد و بدون درد هستند.شايعترين علامت سرطان پستان، بروز يك توده منفرد و بدون درد در پستان هست.
- ترشح از نوك پستان
ترشح از نوك پستان معمولاً به دنبال بيماري‌هاي خوش خيم پستان ايجاد مي‌شود.

با وجود اين كه وجود ترشحات نوك پستان در اغلب موارد همراه با سرطان پستان نيست، ولي به علت احتمال وجود سرطان در همراهي با اين علامت، بررسي دقيق اون ضروري هست.

وجود ترشح از هر دو پستان و از مجاري متعدد به طور معمول ناشي از يك اختلال هورموني، مصرف دارو و يا تغييرات فيبروكيستيك منتشر هست.


در اين موارد بررسي هورموني بيمار، گرفتن شرح حال، مصرف داروها و هستفاده از روش‌هاي تشخيصي مختلف با توجه به شرح حال و معاينه كمك كننده خواهد بود.


اين مسأله بايد مورد توجه باشد كه در خانم‌هاي چندزا، وجود ترشح مختصر شيري رنگ به مدت چندسال مي‌تواند بدون وجود بيماري خاصي در پستان وجود داشته باشد.


ترشحي خوني كه خود به خودي بوده و از يك پستان و از يك مجرا خارج شود، احتمال بيشتري براي همراهي با سرطان پستان دارد و شك به سرطان را افزايش مي‌‍‌دهد.

طبق مطالعات انجام شده در 20-5 % از بيماران، ترشح خوني يكطرفة پستان مي‌تواند به دنبال سرطان پستان باشد و در بقية موارد مي‌تواند نشاني از وجود يك يا چند ضايعه كوچك خوش خيم در مجاري پستان (پاپيلوما) و يا تغييرات فيبروكيستيك و يا اتساع مجاري پستان باشد.

ترشحات پستان مي‌تواند به رنگ‌هاي مختلف مشاهده شود (سفيد، قهوه‌اي، آبي، خاكستري، قرمز، سبز و يا بدون رنگ).
ترشح ناشي از سرطان پستان معمولاً خون واضح و يا خونابه‌اي مي‌باشد.

آزمايش بررسي سلولي از ترشحات پستان كه معمولاً انجام مي‌شود براي اثبات وجود سرطان قابل اعتماد نيست.


سن بالا و وجود هرگونه توده همراه با ترشحات پستان شك به وجود سرطان را بالا مي‌برد.

محل مجرايي كه از اون ترشحات مشكوك خارج مي‌شود معمولاً با جايگاه ضايعه اوليه مرتبط هست و اغلب فشار برهمان ربع پستان باعث خروج ترشح مي‌شود.


گاهي با هستفاده از عكسبرداري از پستان با مادة حاجب از همان مجرا (داكتوگرافي) مي‌توان به وجود يك ضايعة كوچك در اون مجرا پي‌برد.

اگر توده‌اي همراه با ترشح خوني از پستان لمس نشود مي‌تواند بيانگر وجود ضايعه در مراحل اوليه باشد.


ترشحاتي كه شك به وجود سرطان را بر مي‌انگيزند:
1- ترشحات خوني يا آبكي
2- ترشحاتي كه خودبخودي و بدون فشار خارج مي‌شوند.


3- ترشحاتي كه از يك پستان و از يك مجراي نوك پستان خارج مي‌شوند.
4- ترشحاتي كه همراه با توده باشند.


5- ترشحات پس از يائسگي

بنابراين:
خوني بودن و خود به خود خارج شدن ترشحات به خصوص وقتي همراه توده و از يك مجرا باشد، از اهميت زيادي برخوردار هست.
- تغييرات پوست پستان
اين تغييرات به دنبال فرورفتگي و يا كشيدگي پوست پستان ناشي از سرطان ايجاد مي‌شود.

تومور سرطاني، همچنان كه نسوج اطراف خودش را درگير مي‌كند، باعث كوتاه شدن رباط‌هاي نگهدارندة پستان (ليگامان‌هاي كوپر) مي‌شود و اين تغيير، به نوبه خود فرورفتگي‌هايي در پوست ايجاد مي‌كند.

فرورفتگي پوست پستان ممكن هست به طور ثابت و مشخص وجود داشته باشد و يا در حالت‌هاي خاصي از معاينه پستان ديده شود.

كشيدگي پوست يك يافتة قطعي دال بر سرطان نيست و گاهي به دنبال بيماري‌هاي خوش خيم نيز يافت مي‌شود.


در بعضي موارد، چسبندگي بافت سرطان به قسمت زير پوست، باعث تغيير فرم پستان مي‌شود.

تغيير فرم هاله اطراف نوك پستان نيز مي‌تواند دليل بروجود بافت سرطاني در زير اون قسمت باشد.


تهاجم بافت سرطاني به پوست ممكن هست باعث ايجاد زخم در پوست شود.


وجود عروق زير جلدي برجسته و واضح در يك قسمت نيز مي‌تواند شك به وجود سرطان را مطرح كند.


در موارد پيشرفته كشيدگي و متراكم شدن پستان به سمت بالا ايجاد مي‌شود.

وجود ضايعات پوستي متعدد ناشي از تهاجم سرطان نيز نشانة مرحلة پيشرفته بيماري هست.


تورم پوست پستان و تغييرات مشخص پوست پرتقالي در پستان نشانة وخامت بيماري هست و تورم همراه با قرمزي، گرمي و درد شديد ممكن هست به علت سرطان التهابي پستان باشد.


اين نوع سرطان مي‌تواند علائم عفونت و آبسه پستان را تقليد كند و باعث اشتباه بيمار و پزشك شود و بيمار مدتها تحت درمان‌هاي ضد ميكروبي برنامه گيرد.

گاهي اوقات همراه با اين حالت التهابي توده‌اي نيز لمس مي‌شود ولي به طور معمول پستان متورم و سخت مي‌شود.

در اين حالت تودة واضحي لمس نمي‌شود.

با وجود درد و قرمزي و گرمي در پستان مبتلاً، بيمار علائم عمومي عفونت، مثل تب و لرز را ندارد.

تهاجم به غدد لنفاايشان زير بغل در مراحل اولية بيماري اتفاق مي‌افتد.


- تغييرات نوك پستان
طبق مطالعات انجام شده حدود 30% از بيماران به سرطان پستان گرفتاري نوك پستان را نشان مي‌دهند.


درگيري نوك پستان بيشتر در تومورهايي كه در 5/2 سانتيمتري نوك پستان واقع شده‌اند و يا اندازة بيش از 2 سانتي‌متر دارند مشاهده مي‌شود.
از نظر باليني دو نوع علامت ممكن هست بروز كند:
1- فرورفتگي نوك پستان
2- بيماري پاژه نوك پستان
در بعضي افراد فرورفتگي نوك پستان ممكن هست متعاقب شيردهي يا پس از دوران بلوغ و بدون نشانه خاصي ايجاد شود كه قابل برگشت هست ولي در سرطان، اين فرورفتگي حالت ثابت دارد و با معاينه دقيق پستان ممكن هست وجود توده‌اي در زير نوك پستان مشخص شود.

بيماري پاژه نوك پستان نوعي از سرطان پستان هست كه در اون تغييرات پوستي نوك پستان بصورت ضايعات اگزمايي مرطوب يا خشك همراه با ضخامت و قرمزي و خراش‌هايي در نوك پستان، ديده مي‌شود.

علائم شامل خارش، سوزش، قرمزي، سفتي و پوسته پوسته شدن نوك پستان مي‌باشد.


به تدريج و در صورت عدم درمان، بيماري به هاله اطراف نوك پستان و پوست گسترش مي‌يابد.

گاهي اين بيماران با تشخيص اشتباه اگزما و بيماري‌هاي پوستي، مدتها تحت درمان با پمادهاي موضعي برنامه مي‌گيرند و همين مسأله درمان بيمار را به تأخير مي‌اندازد.


بنابراين در هر بيماري كه علائم پوستي به درمانهاي موضعي جواب ندهد، بايد به فكر سرطان بود و بايد تحت انجام نمونه برداري برنامه گيرد و با قطعي شدن تشخيص، اقدامات درماني مناسب انجام پذيرد.


قرمزي و خارش نوك پستان همراه با پوسته شدن و ترك خوردن اون، نوعي از سرطان پستان به نام پاژه هست، مگر اينكه خلاف اون ثابت شود.


- بزرگي غدد لنفاايشان زير بغل
حدود 70 % لنف پستان از طريق سيستم لنفاايشان زير بغل تخليه مي‌شود، بنابراين شايعترين محل تهاجم سرطان‌هاي پستان به غدد لنفاايشان زير بغل مي‌باشد.

گاهي بزرگي غدد لنفاايشان همراه با لمس توده‌اي واضح در پستان هست و گاهي توده مشخصي لمس نمي‌شود.


البته تهاجم به غدد لنفاايشان زير بغل در سرطان ساير اعضاي بدن مثل ريه‌ها، تخمدان‌ها، كبد، كليه و معده و ...

نيز مي‌تواند ايجاد شود، ولي سرطان پستان شايعترين علت براي تهاجم به اين غدد هست.


در اين موارد انجام ماموگرافي براي تشخيص كمك كننده هست ولي يك ماموگرافي طبيعي رد كنندة وجود سرطان در پستان نمي‌باشد و بايد بيمار تحت انجام روش‌هاي تشخيصي تكميلي و درمان مناسب برنامه گيرد.

بزرگي غدد لنفاايشان زير بغل ممكن هست تنها نشانة يك سرطان مشخص در پستان باشد.


- تغيير اندازه در پستان
گاهي اوقات به علت بزرگي بيش از حد تومور در يك پستان، پستان‌ها از حالت متقارن خارج شده و به طور واضحي پستان يك طرف بزرگتر از طرف مقابل مي‌شود.


البته اندازة دو پستان در افراد سالم نيز كاملاً مشابه نيست ولي بزرگي يك پستان نسبت به طرف ديگر كه به تازگي ايجاد شده بايد مورد توجه برنامه گيرد و با انجام معاينه از عدم وجود توده و سلامت پستان مطمئن شد.

گاهي توده‌هاي خوش خيم و كيست‌هاي بزرگ نيز باعث اين عدم تقارن مي‌شود كه با معاينه و هستفاده از روش‌هاي تشخيصي، مي‌توان اونها را تشخيص داد.


- تورم يك طرفه باز و اندام فوقاني
به علت تهاجم سلول‌هاي سرطاني به عروق لنفاايشان زير بغل و انسداد مسير لنف، تخليه مايع لنف اندام فوقاني در يك طرف مختل شده، باعث تورم اون اندام مي‌شود.

بيمار با احساس تورم و سنگيني يك طرفة اندام مراجعه مي‌نمايد كه مي‌تواند دردناك و يا بدون درد باشد.


با معاينه دقيق از بيمار مي‌توان وجود يك تودة سرطاني را مسجل كرد.


بروز اين علامت به عنوان علائم اوليه، نادر و نشانه پيشرفته بودن بيماري هست.

گاه ممكن هست برخي از اين بيماران به اشتباه با تشخيص روماتيسم و ...

تحت درمان‌هاي نامناسب برنامه گيرند، بنابراين معاينه و بررسي دقيق پستان‌ها در صورت وجود چنين علامتي ضروري هست.


- تهاجم به اعضاي ديگر (متاستاز)
گاهي سرطان پستان بدون علامت خاصي در پستان، علائمي در اعضاي ديگر نشان مي‌دهد كه ممكن هست به صورت درد هستخواني در يك محل خاص، علائم تنفسي به دنبال درگيري ريه، زردي و ساير علائم ناشي از بزرگي كبد، بزرگي غددلنفاايشان شكم، علائم عصبي ناشي از وجود توده در مغز و ...

باشد.

در اين موارد معاينه دقيق بيمار و بررسي‌هاي تشخيصي مي‌تواند وجود بيماري را در پستان مشخص نمايد.


گاهي نيز كانون اصلي بيماري مشخص نمي‌شود و تنها با ارزيابي مشخص اندام علامت‌دار، تهاجم سرطان به اون قسمت تأييد مي‌شود.

اين موارد نيز درمان خاص خود را ايجاب مي‌كند.


- تشخيص سرطان پستان
روش‌هاي تشخيصي متعددي براي بررسي تومورهاي مشكوك به سرطان در پستان وجود دارند.

اين روش‌ها كه گاه به تنهايي و گاه همراه با يكديگر براي تشخيص به كار مي‌روند، به طور عمده شامل نمونه‌برداري يا بيوپسي، عكس برداري يا ماموگرافي، سونوگرافي و معاينه هستند.

تنها روشي كه تشخيص سرطان پستان را قطعي مي‌كند، نمونه‌برداري يا بيوپسي هست كه در اون، قسمتي از يك تومور يا تمام اون از پستان خارج و به وسيله ميكروسكوپ بررسي مي‌شود.


عمل نمونه برداري توسط جراح و بررسي با ميكروسكوپ توسط متخصص آسيب شناسي (پاتولوژيست) انجام مي‌شود.


بيوپسي ممكن هست با روش جراحي انجام شود.

به اين ترتيب كه بسته به اندازه تومور و واقعيات بيمار، با هستفاده از بي‌حس موضعي يا بيهوشي عمومي، برشي رايشان محل تومور در پستان داده مي‌شود، تمام تومور يا قسمتي از اون خارج و سپس محل برش، بخيه زده مي‌شود سپس نمونه به دست آمده به آزمايشگاه آسيب شناسي ارسال مي‌شود.

بيمار روز پس از اين عمل قادر به انجام كارهاي روزانه خايشانش هست، فقط طي چند هفته سپس اون نبايد با دست سمت نمونه‌برداري شده اجسام سنگين را بلند كند.

زخم معمولاً طي 10 روز بهبود خواهد يافت.


روش‌هاي ديگري نيز براي نمونه‌برداري وجود دارند، از جمله نمونه‌برداري به وسيله سوزن باريك يا سوزن‌هاي ضخيم‌تر مخصوص بيوپسي كه به علت محدوديت‌هاي خاص خود، كمتر هستفاده مي‌شوند.

گاهي نيز بيوپسي از همان ابتدا در اتاق عمل صورت مي‌گيرد.

در مواردي كه احتمال بدخيمي را مطرح كرده‌اند، برخي از پزشكان ترجيح مي‌دهند بيمار را به اتاق عمل ببرند و تحت بيهوشي عمومي يك نمونه فوري به آزمايشگاه فرستاده شود (forzen section).

در صورتي كه جواب حاكي از سرطان باشد، عمل برداشت پستان همان جا انجام مي‌شود.

روش‌هاي تشخيص ديگر مانند ماموگرافي و سونوگرافي نيز هستفاده مي‌شوند كه معمولاً به صورت كمكي و قبل يا سپس بيوپسي انجام مي‌شوند.


براي تشخيص قطعي سرطان بودن يا نبودن يك تومور، انجام نمونه‌برداري الزامي هست.
پس از تشخيص نهايي، بيمار براي مراحل درماني آماده خواهد شد.

در مورد انواع روش‌‌هاي درماني درجاي ديگري به تفصيل صحبت شده هست.


خلاصه
· پستان غده‌اي هست كه از تعدادي غدد كوچكتر مولد شير، مجاري شيري، بافت نگهدارنده و چربي تشكيل شده هست.


· سرطان پستان شايعترين سرطان زنان در تمام دنيا هست.

اين بيماري، رشد خارج از كنترل سلول‌هاي غددي يا مجاري شيري پستان هست.


· بيماري در مراحل اوليه ممكن هست كاملاً بدون علامت باشد.

در اين مرحله شانس درمان موفقيت آميز بسيار زياد هست.


· مهمترين علائم سرطان پستان عبارتند از: وجود توده بدون درد در پستان، ترشحات خوني يا آبكي از نوك پستان، تغييرات پوست يا نوك پستان، بزرگ‌شدن غدد لنفاايشان زير بغل، تغيير اندازه پستان، تورم بازو و دست.


· به عنوان يك قانون كلي، هر تغيير جديدي در شكل ظاهري يا در لمس پستان مي‌تواند علامتي از بيماري باشد و بايد توسط پزشك بررسي شود.6:

از این پس با هستفاده از Verisante Aur، اختراع جدید محققان انگلیسی، پزشکان قادر خواهند بود سرطان های پوستی را به سرعت هر چه تمام تر تشخیص دهند.


در گذشته تشخیص انواع ملانوم (تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست) و اینکه کدام یک از اونها خال های خوش خیم و کدام یک در آستانه تبدیل شدن به مراحل اولیه سرطان پوست هستند، یکی از مشکلات پايه ی پزشکان در درمان بیماری ها بود.

بسیاری از متخصصان پوست برای تشخیص خال ها یی که نیاز به بیوپسی (بافت برداری) دارند، هنوز از روش قدیمی eye-balling هستفاده می نمايند.

اما محققان آژانس سرطان بریتیش کلمبیا (BCCA) دستگاه جدیدی را اختراع کرده اند که کار پزشکان را بسیار آسان کرده هست.

این دستگاه یک دسته لیزری دارد که به سرعت خال هایی را که نیاز به معاینه دقیق تری دارند، تشخیص می دهد.

نام این دستگاه Verisante Aura و از طیف سنجی رامان (Raman) بهره می جوید تا با تغییر حالت ارتعاش پیوندهای مولکولی در یک رشد پوستی، ساختار مولکاما خال ها را تعیین کند.

به این صورت که نور لیزری مخصوصی روی این پیوندها تابانده می شود، سپس تغییری در نوع نور حاصل می شود و به حس گری بازتابانده می شود.

این تغییر دقیقا مشخص می کند که چه نوع مولکول هایی با چه غلظت و تراکمی در این بافت ها وجود دارد.
این دستگاه نشانه های طیفی را با توجه به پایگاه داده ای که شامل همه نمونه های ملانوم و سایر امراض پوستی هست بررسی می کند.

با تابش نور لیزری روی پوست، پزشکان می توانند به طور اونی نور سبز یا قرمز رنگی را مشاهده نمايند و به آسانی تشخیص دهند که این نوع بیماری نیاز به بیوپسی دارد یا نه.

این دستگاه سبب شده که پزشکان به راحتی محل آسیب دیده را تشخیص دهند و اشتباهات گذشته را در تشخیص و انجام بیوپسی های غیر ضروری تکرار ننمايند.

اگرچه ماستکتومی یک شیوه درمانی مطمئن برای سرطان پستان هست، اما به فرموده پزشکان، این شیوه اولین و تنها راهکار درمانی نیست که هر فردی به خاطر شک و ترس از ابتلا به سرطان پستان و جهت اقدام پیشگیرانه نسبت به انجام اون اقدام کند.


سرطان سینه

سرطان پستان یک تومور بدخیم ( مجموعه ای از سلول های سرطانی ) ناشی از سلول های پستان هست اگر چه این سرطان بیشتر در زنان هست ولی مردان نیز می توانند سرطان پستان پیدا نمايند شایعترین سرطان در زنان آمریکایی سرطان پستان هست از هر هشت زن آمریکایی یک نفر سرطان سینه دارد در اغلب موارد هیچ نشانه ای از سرطان پستان وجود ندارد ولی گاهی وجود توده در پستان یا ماموگرافی غیر طبیعی نشان دهنده سرطان سینه هست.

برای تشخیص سرطان پستان پزشک از معاینه فیزیکی، ماموگرافی، تست اولتراسوند و بیوپسی هستفاده می کند و درمان سرطان پستان به نوع سرطان و مرحله اون ( میزان گسترش در بدن ) بستگی دارد.

موسسه ملی سرطان در سن 40 – 50 سال ماموگرافی را هر 1- 2 سال و سپس 50 سال هر سال توصیه می شود.

در بیمارانی که سابقه خانوادگی مثبت دارند ماموگرافی در سنین پایین تر توصیه می شود.

مطالعات نشان داده هست که ورزش های هوازی منظم در پیشگیری از سرطان پستان موثر و در کسانیکه سرطان پستان دارند برای کمک به تحمل بهتر عوارض جانبی درمان و بهبود سریع تر سپس عمل جراحی می تواند تاثیر زیادی داشته باشد تغذیه مناسب نقش موثری در کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه دارد برخی مطالعات دیگر نشان داده هست در کسانیکه الکل مصرف می نمايند خطر ابتلا به سرطان سینه 41 % افزایش یافته هست.
انواع سرطان پستان کدامند؟

انواع مختلفی از سرطان سینه وجود دارد برخی از شایعترین اونها ( کارسینوم مجرایی درجا ( DCIS ) این نوع از سرطان انتشار پیدا نکرده و به همین دلیل میزان بهبودی بسیار بالا هست.


در کارسینوم مجرای مهاجم، سرطان از مجرای پستان شروع می شود رشد کرده و به بافت های اطراف پخش می شود این رایج ترین شکل سرطان پستان هست حدود 80 % از سرطان پستان کارسینوم مجرای مهاجم هست.
سرطان لوبولار تهاجمی این سرطان در غدد پستان تولید نماينده شیر شروع می شود و 10 % از انواع سرطان پستان ها را تشکیل می دهد و سرطان های با شیوع کمتر مانند موسینوس، مدولاری کارسینوم وجود دارد.


سرطان التهابی پستان : در این سرطان پوست قرمز به نظر می رسد و گرم هست این تغییرات به علت انسداد عروق لنفاوی توسط سلولهای سرطانی هست.
بیماری پاژه نوک پستان: که در نوک پستان و مناطق اطراف نوک پستان شروع می شود و با پوسته پوسته شدن و قرمزی در اطراف نوک پستان مشخص می شود.
آدنوئید کیستیک کارسینوم: این سرطان دارای ویژگی هر دو ( غده و کیستیک ) را دارد و تمایل به گسترش نیز دارد و پیش آگهی خوبی دارد انواع دیگر سرطان پستان مانند ( پاپیلاری کارسینوم، تومور فیلودس، اونژیوسارکوم و سرطان لوله ) می باشد.
علت سرطان پستان چیست ؟

شرایط خطر بسیاری برای سرطان پستان وجود دارد
علل خطر سرطان پستان مانند ( الکل، سن، سابقه خانوادگی، تاریخچه شخصی سرطان در یک پستان، زنان مبتلا به بیماری های خوش خیم پستان ( هیپرپلازی آتیپیک )، چاقی یا اضافه وزن، زنانی که قاعدگی اونها را در سن کمتر از 12 سال آغاز و یا یائسگی سپس 55 سال داشته اند، بافت پستان متراکم، نژاد سفید، بدون فرزند و یا داشتن فرزند اول سپس 30 سال، سن بالای 50 سال، هستفاده از قرص های ضد حاملگی بیش از 10 سال، هستفاده از هورمون درمانی ترکیبی ( هستروژن و پروژسترون ) سپس سن یائسگی خطر کانسر پستان را کمی افزایش داده هست پرتودرمانی با دوز بالا خطر کانسر پستان را افزایش می دهد اما ماموگرافی با دوز پایین هیچ خطری ندارد.

ورزش و تغذیه با شیر مادر به مدت 1.5 – 2 سال خطر ابتلا به کانسر پستان را کاهش می دهد.
علائم سرطان پستان

شایعترین علائم سرطان پستان وجود یک توده در پستان هست و نشانه های احتمالی دیگری مانند ترشحات نوک پستان و یا قرمزی، درد در پستان یا نوک پستان، تورم بخشی از پستان یا فرورفتگی در پستان هست بهترین کار قبل از اینکه این علائم پیدا شود تست ماموگرفی برای غربالگری سرطان پستان هست.
سرطان سینه معمولاً بدون علامت هست توده در پستان یا زیر بغل که معمولاً در سپس قاعدگی هم وجود دارد اغلب نشانه آشکار از سرطان سینه هست توده های مرتبط با سرطان سینه معمولاً بدون درد هست تورم در زیر بغل در اثر بزرگ شدن غدد لنفاوی زیر بغل و درد یا حساسیت به لمس در پستان وجود دارد توده معمولاً بدون درد یا حساسیت هست و می تواند نشانه ای از سرطان سینه باشد گاهی فرورفتگی و دندانه در سینه دیده می شود هرگونه تغییر در اندازه، بافت، درجه حرارت پستان، ورم پستان، نوک پستان معکوس، پستان مایل به قرمز، سوراخ سوراخ شدن پوست روی پستان، سطح حفره دار مانند پوست پرتغال می تواند نشانه ای از سرطان پیشرفته باشد.
تغییر در نوک پستان مانند ( انقباض نوک پستان، فرورفتگی، خارش، سوزش، زخم، بثورات پوسته دار ازنوک پستان ( علامت بیماری پاژه ) که ممکن هست با سرطان پستان همراه باشد.
ترشحات غیر معمول به رنگ ( روشن، خونین یا رنگ های دیگر ) از نوک پستان که معمولاً توسط ضایعات خوش خیم ایجاد می شود البته عفونت هم در پستان ترشح ایجاد می کند و این علامت کمتر نشانه سرطان هست.
شما با دیدن منطقه سنگ مرمر مانند در زیر پوست پستان و یا احساس ناصافی سینه ها و یا احساس اینکه پستان شما نسبت به قبل تغییراتی داشته هست و بافت پستان بافتی پر از دست انداز هست.

باید جهت بررسی پستان و انجام ماموگرافی از سینه به پزشک مراجعه کنید.
تشخیص سرطان سینه

ماموگرافي و كاربردهاي اون در پزشكيافراد بالای 40 سال باید سالیانه تست غربالگری ماموگرافی اجرا کنند.

زنان باید در سن 30 – 20 سال هر سه سال یک معاینه بالینی جهت سینه و در سن بالای 40 سال هر ساله تست فیزیکی سینه توسط پزشک انجام شود.

و زنان با هرگونه تغییرات در پستان باید به پزشک مراجعه نمايند زنان در معرض خطر بالا باید سالیانه ماموگرافی و MRI اجرا کنند.
مرحله بندی سرطان پستان

برای تعیین درمان مناسب و پیش آگهی بیماری از درجه بندی سرطان هستفاده می شود
برای اینکه بدانند آیا سرطان گسترش داشته هست چند تکنیک تشخیصی وجود دارد گرافی قفسه صدری برای گسترش سرطان به ریه انجام می شود ماموگرافی برای ارائه تصویر بیشتر از پستان و سایر مشکلات و ناهنجاری های پستان انجام می شود سی تی اسکن برای تعیین اینکه آیا سرطان گسترش داشته هست و شامل یک سی تی اسکن از مغز، ریه و یا هر منطقه نگران نماينده دیگر می شود اسکن هستخوان برای تعیین متاستاز به هستخوان انجام می شود.

مواد رادیواکتیو با سطح پایین به جریان خون تزریق می شود و سپس چند ساعت تصاویر برای تعیین اینکه آیا جذب در مناطق معینی از هستخوان وجود دارد نشان دهنده متاستاز هست اسکن PET که یک ماده رادیوکتیو ( ترجیحاً به سلول های در حال رشد ) تزریق می شود که در سلول های سرطانی جذب می شود.

بیوپسی پستان یعنی برداشتن سلول ها و یا بافت از یک توده مشکوک و سپس مشاهده در زیر میکروسکوپ برای سلول های سرطان پستان هست بیوپسی وقتی انجام می شود که یکی از یافته های غیر طبیعی در پستان در ماموگرافی، سونوگرافی یا معاینه فیزیکی کشف شده باشد بیوپسی برای مشخص کردن بدخیم یا خوش خیم بودن سرطان انجام می شود بیوپسی معمولاً به روش آسپیراسیون سوزنی شکل ( FNA ) که در اون از یک سوزن کوچک هستفاده می شود انجام می شود.
مرحله بندی سرطان
TNM مرحله بندی سرطان
T اندازه تومور هست که از 0 – 4 می باشد عدد 4 یعنی تومور بزرگتر و گسترش بیشتر دارد.
T0 هیچ شواهد تومور وجود ندارد T1 کارسینوم درجا هست و تومور 2 سانتی متر یا کمتر هست T2 تومور 5 -2 سانتی متر هست T3 تومور بیش از 5 سانتی متر هست T4 تومور بزرگ و رو به رشد و انتشار به دیواره قفسه سینه یا پوست هست .
N گسترش تومور به غدد لنفاوی را بیان می نمايند و با 0 – 3 نشان داده می شود.

N0 انتشار به غدد لنفاوی مجاور وجود ندارد N1 سرطان به یک تا سه گره لنفاوی زیر بغل انتشار یافته هست یا مقدار کمی از سرطان به گره های لنفاوی داخلی گسترش داشته هست N2 سرطان به 4 – 9 گره لنفاوی زیر بغل انتشار داشته یا سرطان در گره های لنفاوی پستانی داخلی انتشار داشته هست N3 تومور سرطانی بیشتر از 2 میلی متر هست و به بیش از 10 گره لنفاوی انتشار داشته هست.
M نشاندهنده متاستاز سرطان به اندام های دیگر هست و از 0 – 1 می باشد
M0 بدون گسترش M1 یعنی گسترش تومور به ارگان های دیگر وجود دارد.
درمان سرطان سینه

امروزه درمان سرطان سینه در حال تغییر و توسعه هست در این مقاله درمان های جدید سرطان سینه توضیح داده می شود.
عمل جراحی
اکثر زنان نیاز به عمل جراحی سینه پیدا می نمايند این درمان می تواند همراه با حفظ سینه یا برداشتن کل سینه باشد برای جراحی حفظ پستان تنها بخشی از پستان برداشته می شود وسعت عمل با اندازه و محل تومور تعیین می شود در یک لامپکتومی تنها قسمتی از پستان و قسمتی از بافت اطراف برداشته می شود و بافت اطراف برای بررسی سلول سرطانی بازرسی می شود اگر هیچ سلول سرطانی در اون دیده نشد و قسمت حاشیه روشن بود پرتو درمانی پس از لامپکتومی انجام می شود.

ماستکتومی که در اون تمام بافت پستان برداشته می شود ولی پوست پوشاننده حفظ می شود.


پرتو درمانی
ماموگرافي و كاربردهاي اون در پزشكي
در این روش سلول های سرطانی را با اشعه های با انرژی بالا از بین می برند دو روش برای پرتو درمانی وجود دارد
تابش پرتو خارجی: در این روش پرتو تابش بر روی منطقه آسیب دیده توسط یک دستگاه خارجی متمرکز می شود.

و معمولا 5 روز در هفته به مدت 5 – 6 هفته انجام می شود.

براکی تراپی
در این روش دانه های رادیواکتیو در کنار سرطان پستان کاشته می شود و این دانه ها با تابش به سلول سرطانی به درمان کمک می کند.


شیمی درمانی
داروهای شیمی درمانی از طریق جریان خون به سلول های سرطانی پستان سفر کرده و در درمان موثر هست شیمی درمانی به مقاصد مختلفی انجام می شود.
شیمی درمانی کمکی: اگر سپس عمل جراحی هنوز این احتمال وجود دارد که سلول سرطانی باقیمانده باشد لذا شیمی درمانی کمکی انجام می شود.
شیمی درمانی کمکی قبل از عمل جراحی
شیمی درمانی برای سرطان پیشرفته: اگر سرطان به قسمت های دور بدن سرایت کند شیمی درمانی برای درمان موثر هست.
هورون درمانی
این روش درمانی برای کمک به کاهش خطر ابتلا به سرطان سپس عمل جراحی انجام می شود لذا به عنوان درمان کمکی نیز هستفاده می شود.
در هورمون درمانی از داروهای تاموکسیفن ( Nolvadex ) هستفاده می شود این دارو مانع از اتصال هستروژن به گیرنده های هستروژن در سلول های سینه می شود.
فولوسترانت ( Faslodex ) این دارو گیرنده هستروژن را از بین می برد حتی در کنار تاموکسیفن هم مفید هست.
مهارنماينده های آروماتاز مانند Letrozole ( femara ),Anastrazole ( Arimidex ), exemestane ( Aromasin ) تولید هستروژن را در زنان پس از یائسگی متوقف می نمايند.
اونتی بادی مونوکلونال
Trastuzumab یک پروتئین مهندسی شده هست که به پروتئین HER2neu اتصال دارد و به کاهش سرعت رشد سلول های سرطانی کمک می کند و سلول های ایمنی بدن را تحریک کرده تا به سلول های سرطانی حمله کند.

داخل ورید به صورت یکبار در هفته و یا هر سه هفته تزریق می شود.

داروهای نشاندار جدید که عروق خونی تومور را مورد هدف برنامه می دهد تومور برای رشد نیاز به عروق خونی جدید دارد دارو های جدید در حال توسعه عروق خونی مورد نیاز برای رشد تومور را هدف برنامه می دهد.
Bevacizumab یک اونتی بادی منوکلونال بر علیه سلول های رگهای خونی هست نتایج جدید نشان داده هست که این دارو بر کاهش رشد سرطان در برخی از بیماران موثر بوده هست.
رژیم غذایی در سرطان سینه

ماموگرافي و كاربردهاي اون در پزشكيمطالعات نشان داده هست که رعایت رژیم غذایی 9 % خطر ابتلا به سرطان سینه را کاهش می دهد زنان ژاپنی بسیار کمتر از زنان آمریکایی کانسر پستان پیدا می نمايند ولی وقتی این زنان به آمریکا مهاجرت می نمايند خطر ابتلا به سرطان سینه در اونها بالا می رود لذا سبک زندگی و محیط زیست در این نوع کانسر موثر هست.

مطالعات نشان داده هست زنانی که چربی های اشباع بیشتری می خورند حداقل دو برابر بیشتر به این نوع سرطان مبتلا می شوند لذا مصرف گوشت چرب، فراوردهای گوشتی ( سوسیس و کاپوشش )، کیک و کره، روغن و گوشت خوک، پنیر ( مخصوصاً پنیر خامه ای )، بستنی، محصولات شوکولاتی، بیسکویت، کیک و شیرینی ) را کاهش دهید.

بسیاری از چربی ها سبب افزایش سطح هستروژن در بدن می شود که هستروژن بالا خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهد در تحقیقات انجام شده روغن های اشباع نشده مانند ( کانولا، زیتون و اسید های چرب امگا 3 که در ساردین و ماهی آزاد وجود دارد سبب کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه می شود از خوردن روغن های جامد و اسنک های چرب خوداری کنید.

فیبرها ( برنج سبوسدار، غلات، انواع لوبیا، میوه و سبزیجات ) در کاهش سطح هستروژن موثر هست.

ایزوفلاون موجود در ( سویا ، نخود فرنگی و لوبیا ) و لیگنان های موجود در ( سبزیجات، میوه ها، غلات ، چای و قهوه ) ممکن هست در پیشگیری از سرطان سینه موثر باشد.

مطمئن شوید که در رژیم غذایی شما کلسیم کافی وجود دارد از شیر، پنیر و فراورده های لبنی و سبزیجات برگ سبز مانند ( کلم بروکلی، کلم و بامیه)، لوبیا سویا، توفو، آجیل هستفاده کنید.

اجتناب از مصرف الکل خطر ابتلا به سرطان سینه را کاهش می دهد.

مصرف کربوهیدرات اضافی مانند ( قند ها و شکر ) سبب افزایش وزن و چاقی سبب افزایش کانسر پستان می شود .
سطح بالای کارتنوئید ها در برخی از منابع گیاهی مانند ( هویج، سیب زمینی شیرین، کلم پیچ، سبزی، پاپایا، فلفل و گوجه فرنگی ) ممکن هست خطر ابتلا به کانسر سینه را کاهش دهد.
26
دارو وفناوری
هشتادوشش
شنبه دهم شهریورماه
وچهار
شماره صدوسی
دكتر زهرا عباسپورتميجاني
های جديد تصايشانربرداري
فناوري
هاي
هاي مراقبت
جنبه
تقريبا تمامی
پزشكي را دگرگون كرده هست و
ماموگرافي به عنوان روش اصلي
غربالگري سرطان پستان نیز از اين امر
ست.

اولتراسوند و ماموگرافي
ی
مستثنا ن
تال هم اكنون به عنوان مكمل
ی
ديج
روند.

ماموگرافي هستاندارد به كار می
تال به تدريج جايگزين
ی
ماموگرافي ديج
شود.
ماموگرافي هستاندارد می
كس
ی
درماموگرافي هستاندارد، اشعه ا
ين از بافت پستان عبور کرده و
ی
با دوز پا
85
ن روش
ی
گذارد.

با ا
بر فيلم تاثير مي
هاي پستان از جمله
% سرطان
90
تا
وچك غيرقابل لمس
ک
هاي بسيار
توده
ه به
ک
شوند.

در زناني
تشخيص داده مي
رند،
ي
گ
طور منظم مورد غربالگري برنامه مي
هاي پستان تنها با روش
% سرطان
40
شود.
ماموگرافي تشخيص داده مي
تال
ی
ماموگرافي ديج
جيتال شبيه ماموگرافي
ی
در ماموگرافي د
شود.

اما
كس هستفاده می
ی
معمولي از اشعه ا
ر
ی
نكه فيلم رايشان تصو
ی
نجا به جاي ا
ی
در ا
امپيوتري
ک
هاي
ت
ی
ثبت شود، به صورت با
شود.

در واقع علاوه بر هستفاده
دبندي مي
ک
امپيوتري،
ک
از ابزارهاي بيشتر و مانيتورهاي
وه
ي
ند: ش
ک
گري احساس نمی
ی
بيمار تفاوت د
ها و تحت فشار برنامه دادن
برنامه گرفتن پستان
هاي
اونها به همان شيوه سابق هست.

ماموگرام
می،
ی
هاي قد
جيتالي نسبت به ماموگرام
ی
د
نند اما براي
ک
متري هستفاده مي
ک
از اشعه
ت تحت
ی
ن مز
ی
برخي زنان ممكن هست ا
هاي بيشتري
الشعاع نياز به مشاهده بخش
از پستان برنامه بگيرد.

ه عكاسي به
ک
لي
ی
ماموگرافي به همان دلا
ن
ی
رود، به ا
جيتالي شدن پيش می
ی
سايشان د
نجا بلافاصله
ی
ند.

در ا
ک
ت مي
ک
سمت حر
د.

نگهداري و
ی
آ
ر به دست می
ی
تصو
تر از
جيتالي آسان
ی
ر د
ی
ارسال تصاو
ها
ست
ی
ولوژ
ی
است.

راد
ر فيلمی
ی
تصاو
نند
ک
افزاري هستفاده می
ج از نرم
ی
به تدر
جيتالي
ی
ر د
ی
ه به اونها در تفسير تصاو
ک
نتراست،
ک
ش
ی
ي افزا
ی
ند.

توانا
ک
مك مي
ک
ه طور
ی
ر
ی
ي و دستكاري تصو
ی
نما
بزرگ
ي
ی
ن توانا
ی
ها ا
ست
ی
ولوژ
ی
ك به راد
ی
تئور
ه
ک
هاي پنهان را
ه تفاوت
ک
بخشد
را مي
ولوژي قابل مشاهده نيستند،
ی
در فيلم راد
مشاهده نمايند.
ار
ک
جيتالي
ی
اما اثبات برتري ماموگرافي د
ها
از بررسي
می
ک
آساني نبوده هست.

تعداد
سه با روش
ی
جيتالي را در مقا
ی
روش د
دانند و باتوجه
شكست خورده مي
می
ی
قد
ه به چهار برابر
ک
ن روش
ی
نه بالاي ا
ی
به هز
ي به
ی
شود، امتياز نها
بالغ مي
روش فيلمی
گيرد.

تعلق می
می
ی
روش قد
اولتراسوند
ا اولتراسوند از
ی
اولتراسونوگرافي پستان
انس بالا به جاي
ک
امواج صوتي داراي فر
ن روش بدون
ی
کند.

ا
كس هستفاده مي
ی
اشعه ا
رود.

درد بوده و در اون اشعه به کار نمی
وچك
ک
ك وسيله
ی
تكنيسين با هستفاده از
دیوسر، امواج را به طور
دستي به نام ترانس
ق پوست به درون بدن
ی
م از طر
ي
مستق
مك به انتقال امواج از
ک
فرستد.

براي
مي
شود.
ننده هستفاده مي
ک
ك ژل ليز
ی
اولتراسوند براي مدت طولاني برای
رفته
ار می
ک
ربرداري از پستان به
ی
تصو
به عنوان تست مورد
1977
و در سال
استفاده در پيگيري ماموگرافي از سايشان
يد
ی
كا مورد تا
ی
ساوقت غذا و دارايشان آمر
ژه در
ی
ن روش به و
ی
برنامه گرفته هست.

ا
م در پستان
ک
ك منطقه مترا
ی
ا
ی
نكه آ
ی
تعيين ا
ك توده جامد و احتمالا سرطاني هست
ی
خيم حاايشان
يست خوش
ک
ك
ی
ا تنها
ی
و
ع، کاربرد دارد.

امواج صوتي داراي
ی
ما
ن
ی
نند، بنابرا
ک
ع عبور مي
ی
انس بالا از ما
ک
فر
جاد شده
ی
ر ا
ی
ا همان تصو
ی
در سونوگرام
ر تيره
ی
ها شبيه دوا
يست
ک
در سونوگرافي،
رسد.
به نظر مي
حتي بدون ماموگرافي نيز پزشكان برای
ژه در صورتي
ی
هاي پستاني به و
بررسي توده
ه زن باردار باشد، از سونوگرافي هستفاده
ک
نند.

اگرچه خطر ناچيزي وجود دارد اما
ک
مي
ه
ک
خواهند
نه پزشكان و نه بيماران اونها نمی
جنين در معرض اشعه برنامه بگيرد، به همين
نند.

ک
دليل روش سونوگرافي را انتخاب مي
م پستان در نتيجه سونوگرافي تاثيري
ک
ترا
ن روش در جستجايشان
ی
ن ا
ی
ندارد.

بنابرا
هاي پستان در زنان داراي پستان
ناهنجاري
م نيز مناسب هست.
ک
مترا
توان به عنوان
سونوگرافي را نمی
ن ماموگرافي در غربالگري
ی
گز
ی
تست جا
ن بخشي به
ی
ار برد.

ا
ک
سرطان پستان به
ادي را به خود
ی
ه وقت ز
ک
اون دليل هست
تواند
دهد: اولتراسوند می
اختصاص مي
وچكي از پستان را در وقت
ک
تنها بخش
نكه اولتراسوند
ی
تر ا
واحد نشان دهد.

مهم
ها (نقاط ریز
السيفيكاسيون
ک
برخي ميكرو
دهد.

م) را نشان نمي
ي
حاوی رسوب کلس
لسيم برجاي مانده از تقسيم سلولي
ک
نها
ی
ا
ي موضعی
ی
ارسينوم مجرا
ک
ه وجود
ک
هستند
ه نوعي سرطان پستان در مراحل اوليه
ک
را
بوده و هنوز به مجاري شيري محدود
دهد.
گردد، نشان مي
مي
ان
ي
درباره این نوع سرطان پستان م
ه
ک
نظر وجود دارد، چرا
متخصان اختلاف
ه این
ک
برخي پژوهشگران عقيده دارند
نوع سرطان پستان در برخي بيماران
پيشرفتي نداشته و خطري در بر ندارد،
ه به ندرت
ک
ن تشخيص و درمان
ی
بنابرا
گيرد،
قبل از ماموگرافي صورت مي
تواند غيرضروري و حتي خطرناك
می
باشد.

اما از طرف دیگر راهي براي جدا
ن موارد از موارد پيش رونده
ی
ردن ا
ک
ادي از
ی
وجود ندارد.

در مجموع عده ز
ه
ک
ن عقيده هستند
ی
متخصصان بر ا
ارسينوم
ک
تشخيص و درمان به موقع
اي هست.
ار عاقلانه
ک
موضعی
تشخیص سرطان پستان با ماموگرافی دیجیتال
ماموگرافي و كاربردهاي اون در پزشكي
بیماری سرطان پستان مانند سایر بیماری‌های سرطان 4 مرحله اول تا چهارم دارد،مرحله اول اون كاملا قابل علاج قطعی هست،مرحله دوم و سوم،مرحله كلینیكی هست كه بیمار باید تحت درمان‌های خاص و عمدتا جراحی و شیمی‌درمانی برنامه گیرد؛اما مرحله چهارم وقتی هست كه بیماری خیلی پیشرفت كرده هست و كار زیادی برای اون نمی‌توان انجام داد.


در سرطان سینه،مبتلایان شانس بالایی برای زنده ماندن داشته و پس از درمان،احتمال بازگشت و عود مجدد بیماری وجود دارد.بنابراین بیماران مبتلا به سرطان سینه باید تحت نظر پزشك معالج برنامه بگیرند.
استعمال دخانیات و بخصوص قلیان از شرایط بسیار خطرناك ابتلا به سرطان سینه به شمار می‌رود.

همچنین افزایش وزن غیرطبیعی و مصرف تركیبات هورمونی‌ زنانه به صورت غیرعلمی نیز از شرایط موثر در ابتلا به این سرطان محسوب می‌شود.

همچنین سابقه فامیلی و سقط جنین غیرطبی از شرایط موثر در ابتلا به سرطان سینه محسوب می‌شود.
سن بالا،سابقه فامیلی ابتلا به سرطان،اولین حاملگی بالای 30 سال،قاعدگی زیر 12 سال،یائسگی بالای 55 سال،عدم حاملگی،عدم شیردهی و هورمون‌ درمانی سپس یائسگی از شرایط خطر در ابتلا به سرطان سینه هستند..دردهای دوره‌ای غالبا دو طرفه هستند و به علت شدت درد به زیر بغل منتشر می‌شوند و همچنین با مصرف كافئین یا در صورت اضطراب و افسردگی تشدید می‌شوند و عموما علت این دردها تغییرات هورمونی هست.
چگونه سرطان سینه را به موقع تشخیص دهیم؟در سال های اخیر با پیشرفت هائی که درتشخیص زودرس این بیماری به وجود آمده، درمان اون نیز با موفقیت بیشتری همراه شده هست.

از اونجائی که توده های سینه وقتی در اندازه
‌ی کوچک کشف شوند به خوبی قابل درمان هستند، تمام سعی پزشکان و محققین بر این متمرکز شده هست که روش های جدیدی برای تشخیص زودرس اون کشف نمايند.

در حال حاضر برای کنترل دوره ای سلامت پستان اقدامات زیرتوصیه می شود:

1- خود آزمائی سینه یا معاینه توسط بانوان:
بهتر هست که خانم ها در انتهای عادت ماهیانه ( 5 تا 8 روز پس از شروع خونریزی ) خود را معاینه نمايند.

افرادی که پریود نمی شوند مانند بانوان باردار یا خانم های یائسه روز اول هر ماه را برای معاینه‏ی خود در نظر بگیرند تا اینکار فراموش نشود.2- معاینات دوره ای توسط پزشک:
توصیه می شود که بانوان از سن 20 سالگی هر سال یکبار توسط پزشک تحت معاینه برنامه بگیرند چون معاینه توسط پزشک دقیق تر هست و می تواند توده های کوچک تر رانیز کشف کند.هر چه سن از 35 سالگی بالاتر رود اهمیت این معاینات بیشتر می شود زیرا احتمال سرطان سینه در سنین بالا بیشتر هست.


3- ماموگرافی دوره ای:
سپس سن 40 سالگی هر 2 سال یکبارو پس از سن 50 هر سال یکبار می توان ماموگرافی کرد تا اگر ضایعهی بدخیمی در عمق سینه بود قبل از بزرگ شدن کشف و درمان شود، میزان اشعه ماموگرافی کم هست و معمولاً ضرری را متوجه فرد نمی کند اما باید با تجویز پزشک و در فواصل معقول انجام شود.

گاهی پس از انجام ماموگرافی به شما توصیه می شود که ماموگرافی با بزرگنمایی نیز تهیه کنید یعنی قسمتی از سینه که ضایعهی بسیار ریزی در اون دیده شده مجدداً با یک عکس که وضوح بیشتری دارد بررسی شود.

این توصیه نباید موجب نگرانی شما شود چون این کار برای افزایش دقت ماموگرافی انجام می شود و در اغلب موارد با انجام بزرگنمایی ضایعه برطرف می شود.

نشانه های سرطان سینه چیست؟
سرطان سینه یكی از شایع ‌ترین سرطان‌ها در میان زنان ایرانی محسوب می‌شود و سالانه 7 هزار زن ایرانی به این سرطان مبتلا می‌شوند لذا با توجه به این‌كه 70 % این بیماران بالای 5 سال عمر می‌كنند اكنون حدود 70 هزار زن مبتلا به این بیماری در كشور داریم و این آمار كمی نیست! بویژه اون‌كه سن ابتلا به سرطان سینه در ایران 5 سال پایین‌تر از سطح جهانی هست.

در وقت حاضر به طور متوسط سن ابتلا به این بیماری در ایران بین 45 تا 55 سال هست در حالی كه این سن در كشورهای غربی بین 50 تا 60 سال هست.

بیماری سرطان پستان مانند سایر بیماریهای سرطان 4 مرحله اول تا چهارم دارد،مرحله اول اون كاملا قابل علاج قطعی هست،مرحله دوم و سوم،مرحله كلینیكی هست كه بیمار باید تحت درمانهای خاص و عمدتا جراحی و شیمیدرمانی برنامه گیرد؛اما مرحله چهارم وقتی هست كه بیماری خیلی پیشرفت كرده هست و كار زیادی برای اون نمیتوان انجام داد.


:در سرطان سینه،مبتلایان شانس بالایی برای زنده ماندن داشته و پس از درمان،احتمال بازگشت و عود مجدد بیماری وجود دارد.بنابراین بیماران مبتلا به سرطان سینه باید تحت نظر پزشك معالج برنامه بگیرند.

احتمال پیشگیری از 40 % انواع سرطانها وجود دارد،اظهار كرد:سرطان سینه نیز یكی از انواع سرطانی هست كه به راحتی میتوان با تشخیص زود رس از اون پیشگیری كرد و تنها شرط اون،هوشیار بودن امت جامعه بخصوص زنان هست.

رئیس مركز تحقیقات سرطان با بیان این كه سابقه فامیلی احتمال ابتلا به سرطان سینه را 5 برابر افزایش می‌دهد،اذعان كرد: از این رو پیشگیری از این سرطان بسیار حائز اهمیت هست تا این بیماری در مراحل ابتدایی تشخیص داده شود.وی با بیان این‌كه نازایی و عدم شیردهی زنان از شرایط ابتلا به سرطان سینه به شمار می‌رود،خاطرنشان كرد:زنانی كه پس از بارداری شیردهی نداشته یا نازا هستند، یكی از فاكتورهای خطر برای ابتلا به این سرطان را دارا هستند.

سرطان سینه شایعترین بدخیمی در زنان كشور هست كه برخلاف بسیاری از بیماریها،تنها انسان مدرن نیست كه با عارضه سرطان سینه دست به گریبان هست،متون تاریخی نشان دهنده این حقیقت هست كه پزشكان قدیمی نیز در جستجوی راهی برای درمان این بیماری بودهاند.استعمال دخانیات و بخصوص قلیان از شرایط بسیار خطرناك ابتلا به سرطان سینه به شمار میرود.

همچنین افزایش وزن غیرطبیعی و مصرف تركیبات هورمونیزنانه به صورت غیرعلمی نیز از شرایط موثر در ابتلا به این سرطان محسوب میشود.

همچنین سابقه فامیلی و سقط جنین غیرطبی از شرایط موثر در ابتلا به سرطان سینه محسوب میشود.

نشانههای این بیماری میگوید:درد، التهاب،تورم،قرمزی و فرو رفتگی نوك سینه از علائم شایع سرطان سینه به شمار میرود.

به فرموده وی،سن بالا،سابقه فامیلی ابتلا به سرطان،اولین حاملگی بالای 30 سال،قاعدگی زیر 12 سال،یائسگی بالای 55 سال،عدم حاملگی،عدم شیردهی و هورموندرمانی سپس یائسگی از شرایط خطر در ابتلا به سرطان سینه هستند.
وی اضافه کرد:دردهای شایع سینه به دو دسته دورهای و غیردورهای تقسیم میشود كه دردهای دوره‌ای در زنان 30 تا 35 ساله در نیمه دوم قاعدگی یا در صورت مصرف هورمون دیده می‌شود.دردهای دوره‌ای غالبا دو طرفه هستند و به علت شدت درد به زیر بغل منتشر می‌شوند و همچنین با مصرف كافئین یا در صورت اضطراب و افسردگی تشدید می‌شوند و عموما علت این دردها تغییرات هورمونی هست.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهرستان تهران در خصوص دردهای غیردوره‌ای فرمود:
این دردها بدون ارتباط با قاعدگی هستند،معمولا در افراد بالای 40 سال دیده می‌شود و ماهیت سوزنی یا كششی دارند.علت دردهای غیردوره‌ای عموما كیست‌های ناحیه سینه،دردهای قلبی و عضلانی،توده‌های خوش خیم یا بدخیم سینه هستند.
یكی دیگر از نگرانی‌های زنان در ارتباط با سرطان پستان به بحث زیبایی و حفظ تناسب اندام اونها برمی‌گردد.پزشكان ایرانی تقریبا از حدود 20 سال پیش در عمل جراحی سرطان سینه قادر به حفظ سینه‌ها هستند.ضمن این‌كه هستفاده از پروتزهای سینه می‌تواند نگرانی خانم‌ها را دراین‌باره برطرف كند.با این حال زنان جامعه ما باید برای تشخیص و پیشگیری از سرطان سینه،سالی یك بار معاینه كلینیكی و ماهی یك بار ماموگرافی را فراموش نكنند.
ماموگرافي و كاربردهاي اون در پزشكي7:

سلام.....می تونم ازتون بخوام درمورد ارتباط نقطه کانونی و نویز در سی تی من رو راهنمایی کنید...؟؟؟؟؟

8:

سلام
دوست عزیز این یک مقاله ی جامع در مورد سی تی هست لطفا" مطالعه کنید و اگر سوالی بود در خدمتتون هستیم
74 out of 100 based on 49 user ratings 724 reviews

@