داروشناسی (شیمیائی)


داروشناسی (شیمیائی)داروشناسی (شیمیائی)
با اجازه مدیران محترم سایت ....

تصمیم گرفتم بخشی برای داروشناسی اختصاص یابد تا داروها به معرفی ودر یک بخش گنجانده شوند ....
تصمیم داشتم تصویر هر دارو را در هر مورد بگذارم ولی با توجه به تغییر قوطی یا مدل دارو در مراحل زمانی منصرف شدم ...

....دوستانی قصد همکاری وپاسخ دارند لطفا همکاری وهمیاری نمایند.واژینیسموس؛ اختلال جنسی شایع در زنان

1:

داروهای ضد باکتری1 Co-Amoxiclav
2 Isoniazid-PR
3 Penicillin 6-3-3
4 Polymyxin NH
5 Triple Sulfa
6 Chloramphenicol
7 Ciprofloxacin(Ophthalmic)
8 Gentamicin(Ophthalmic)
9 Mupirocin(Nasal)
10 Tetracycline(Ophthalmic)
11 Erythromycin(Ophthalmic)
12 Acediasulfone Sodium
13 Alatrofloxacin Mesilate
14 Amikacin
15 Sodium Aminosalicylate
16 Amoxicillin
17 Ampicillin
18 Apramycin
19 Arbekacin Sulfate
20 Arsanilic Acid
21 Aspoxicillin
22 Astromicin Sulfate
23 Avilamycin
24 Avoparcin
25 Azidamfenicol
26 Azidocillin Sodium
27 Azithromycin
28 Azlocillin
29 Aztreonam
30 Bacampicillin Hydrochloride
31 Bacitracin
32 Balofloxacin
33 Bambermycin
34 Baquiloprim
35 Bekanamycin Sulfate
36 Benethamine Penicillin
37 Benzathine Penicillin
38 Penicillin V Benzathine
39 Penicillin G Sodium
40 Betamipron
41 Biapenem
42 Brodimoprim
43 Broxyquinoline
44 Capreomycin Sulfate
45 Carbadox
46 Carbenicillin Sodium
47 Carfecillin Sodium
48 Carindacillin Sodium
49 Carumonam Sodium
50 Cefaclor
51 Cefadroxil
52 Cephalexin
53 Cefalonium
54 Cefaloridine
55 Cefalotin Sodium
56 Cefamandole
57 Cefapirin Sodium
58 Cefatrizine
59 Cefazolin
60 Cefbuperazone
61 Cefcapene Pivoxil Hydrochloride
62 Cefdinir
63 Cefditoren Pivoxil
64 Cefepime Hydrochloride
65 Cefetamet
66 Cefixime
67 Cefluprenam
68 Cefmenoxime Hydrochloride
69 Cefmetazole
70 Cefminox Sodium
71 Cefodizime Sodium
72 Cefonicid Sodium
73 Cefoperazone Sodium
74 Ceforanide
75 Cefoselis Sulfate
76 Cefotaxime Sodium
77 Cefotetan
78 Cefotiam Hydrochloride
79 Cefoxitin Sodium
80 Cefozopran Hydrochloride
81 Cefpiramide
82 Cefpirome Sulfate
83 Cefpodoxime Proxetil
84 Cefprozil
85 Cefquinome Sulfate
86 Cefradine
87 Cefsulodin Sodium
88 Ceftazidime
89 Ceftezole Sodium
90 Ceftibuten
91 Ceftiofur Hydrochloride
92 Ceftizoxime Sodium
93 Ceftriaxone Sodium
94 Cefuroxime
95 Cethromycin
96 Chloramphenicol(Ophtalmic)
97 Chlorquinaldol
98 Chlortetracycline
99 Ciclacillin
100 Cilastatin Sodium
101 Cinoxacin
102 Ciprofloxacin
103 Clarithromycin
104 Clavulanic Acid
105 Clemizole Penicillin
106 Clinafloxacin Hydrochloride
107 Clindamycin
108 lodochlorhydroxyquin
109 Clofazimine
110 Ciofoctol
111 Clometocillin Potassium
112 Cloxacillin
113 Colistin Sulfate
114 Co-tetroxazine
115 Co-trifamole
116 Co-trimoxazole
117 Cycloserine
118 Danofloxacin Mesilate
119 Dapsone
120 Daptomycin
121 Demeclocycline
122 Dibekacin Sulfate
123 Dicloxacillin
124 Difloxacin Hydrochloride
125 Dihydrostreptomycin Sulfate
126 Dirithromycin
127 Doxycycline
128 Enoxacin
129 Enrofloxacin
130 Ertapenem Sodium
131 Erythromycin
132 Ethambutol Hydrochloride
133 Ethionamide
134 Faropenem Sodium
135 Fleroxacin
136 Flomoxef Sodium
137 Florfenicol
138 Flucloxacillin
139 Flumequine
140 Flurithromycin Ethyl Succinate
141 Formosulfathiazole
142 Fosfomycin
143 Framycetin Sulfate
144 Ftivazide
145 Furaltadone Hydrochloride
146 Furazidin
147 Fusafungine
148 Fusidic Acid
149 Gatifloxacin
150 Gemifloxacin Mesilate
151 Gentamicin Sulfate
152 Gramicidin
153 Grepafloxacin Hydrochloride
154 Chlorquinol
155 Imipenem
156 Isepamicin
157 Isoniazid
158 Josamycin
159 Kanamycin Sulfate
160 Kitasamycin
161 Latamoxef Disodium
162 Levofloxacin
163 Lincomycin
164 Linezolid
165 Lomefloxacin Hydrochloride
166 Loracarbef
167 Lymecycline
168 Mafenide
169 Magainins
170 Mandelic Acid
171 Marbofloxacin
172 Mecillinam
173 Meclocycline
174 Meropenem
175 Metampicillin Sodium
176 Methacycline
177 Methaniazide
178 Methenamine
179 Meticillin Sodium
180 Mezlocillin
181 Micronomicin Sulfate
182 Midecamycin
183 Minocycline
184 Morinamide
185 Moxifloxacin Hydrochloride
186 Mupirocin
187 Nadifloxacin
188 Nafcillin Sodium
189 Nalidixic Acid
190 Neomycin
191 Netilmicin Sulfate
192 Nifuroxazide
193 Nifurtoinol
194 Nifurzide
195 Nisin
196 Nitrofurantoin
197 Nitrofurazone
198 Nitroxoline
199 Norfloxacin
200 Norvancomycin Hydrochloride
201 Novobiocin
202 Ofloxacin
203 Oleandomycin Phosphate
204 Orbifloxacin
205 Oritavancin
206 Ormetoprim
207 Oxacillin Sodium
208 Oxolinic Acid
209 Oxytetracycline
210 Panipenem
241 Rufloxacin Hydrochloride
242 Sarafloxacin Hydrochloride
243 Sisomicin Sulfate
244 Sparfloxacin
245 Spectinomycin
246 Spiramycin
247 Streptomycin
248 Succinylsulfathiazole
249 Sulbactam
250 Sulbenicillin Sodium
251 Sulfacarbamide
252 Sulfacetamide
253 Sulfachlorpyridazine
254 Sulfachrysoidine
255 Sulfaclozine
256 Silver Sulphadiazine
257 Sulfadicramide
258 Sulfadimethoxine
259 Sulfadimidine
260 Sulfadoxine
261 Sulfafurazole
262 Sulfaguanidine
263 Sulfamazone Sodium
264 Sulfamerazine
265 Sulfamethizole
266 Sulfamethoxazole
267 Sulfamethoxypyridazine
268 Sulfamethylthiazole
269 Sulfametopyrazine
270 Sulfametrole
271 Sulfamonomethoxine
272 Sulfamoxole
273 Sulfanilamide
274 Sulfapyridine
275 Sulfaquinoxaline
276 Sulfasuccinamide
277 Sulfathiazole
278 Sulfatroxazole
279 Sulfisomidine
280 Sultamicillin
281 Taurolidine
282 Tazobactam Sodium
283 Teicoplanin
284 Telithromycin
285 TemafIoxacin
286 Temocillin
287 Terizidone
288 Tetracycline
289 Tetroxoprim
290 Thenoic Acid
291 Thiamphenicol
292 Thioacetazone
293 Thiostrepton
294 Tiamulin Fumarate
295 Ticarcillin Monosodium
296 Tilmicosin
297 Tobramycin
298 Trimethoprim
299 Troleandomycin
300 Trospectomycin Sulfate
301 Trovafloxacin Mesilate
302 Tylosin
303 Tyrothricin
304 Valnemulin
305 Vancomycin
306 Virginiamycin
307 Xibornol


آنچه درباره ورم مفاصل نمی دانید

2:

داروهای ضد میگرن1 Ergotamine-C
2 Almotriptan Malate
3 Alpiropride
4 Dihydroergotamine
5 Eletriptan Hydrobromide
6 Ergotamine Tartrate
7 Feverfew
8 Frovatriptan
9 Iprazochrome
10 Methysergide
11 Naratriptan Hydrochloride
12 Oxetorone Fumarate
13 Pizotifen
14 Rizatriptan Benzoate
15 Sumatriptan Succinate
16 Zolmitriptan


آنچه درباره دیسک گردن نمی دانید

3:

داروهای گوارشی1 Aluminium MG
2 Aluminium MGS
3 Antihemorrhoid
4 Clidinium-C
5 Digestive
6 Pancreatin
7 Aceglutamide Aluminium
8 Albumin Tannate
9 Alexitol Sodium
10 Alizapride Hydrochloride
11 Almagate
12 Almasilate
13 Aloes
14 Aloglutamol
15 Aloin
16 Alosetron Hydrochloride
17 Basic Aluminium Carbonate
18 Aluminium Glycinate
19 Aluminium Hydroxide
20 Aluminium Hydroxide-Magnesium Carbonate Co-dried Gel
21 Aluminium Phosphate
22 Aluminium Sodium Silicate
23 Alverine Citrate
24 Alvimopan
25 Aprepitant
26 Attapulgite
27 Azasetron Hydrochloride
28 Balsalazide Sodium
29 Benexate Hydrochloride
30 Bisacodyl
31 Bismuth Compounds
32 Bisoxatin Acetate
33 Bran
34 Bromopride
35 Buckthorn
36 Calcium Carbonate
37 Carbenoxolone Sodium
38 Casanthranol
39 Cascara
40 Cassia Pulp
41 Cerium Oxalate
42 Cetraxate Hydrochloride
43 Chalk
44 Cilansetron
45 Cimetidine
46 Cinitapride
47 Cisapride
48 Clebopride
49 Colocynth
50 Dantron
51 Difenidol Hydrochloride
52 Difenoxin
53 Dihydroxyaluminum Sodium Carbonate
54 Diisopromine Hydrochloride
55 Diphenoxylate Hydrochloride
56 Docusates
57 Dolasetron Mesilate
58 Domperidone
59 Dosmalfate
60 Dronabinol
61 Ebrotidine
62 Ecabet Sodium
63 Enoxolone Aluminium
64 Esomeprazole Magnesium
65 Euonymus
66 Famotidine
67 Fedotozine
68 Fig
69 Frangula Bark
70 Gefarnate
71 Ginger
72 Granisetron Hydrochloride
73 Hydrotalcite
74 lpomoea
75 Irsogladine Maleate
76 Psyllium Seed
77 Itopride Hydrochloride
78 Jalap
79 Kaolin
80 Lactulose
81 Lafutidine
82 Lansoprazole
83 Lidamidine Hydrochloride
84 Liquorice
85 Loperamide Hydrochloride
86 Loxiglumide
87 Magaldrate
88 Magnesium Carbonate
89 Magnesium Citrate
90 Magnesium Hydroxide
91 Magnesium Oxide
92 Magnesium Trisilicate
93 Manna
94 Mebeverine Hydrochloride
95 Mesalazine
96 Metoclopramide
97 Metopimazine
98 Mosapride Citrate
99 Nabilone
100 Niperotidine Hydrochloride
101 Nizatidine
102 Olsalazine Sodium
103 Omeprazole
104 Ondansetron
105 Oxyphenisatine
106 Palonosetron Hydrochloride
107 Pantoprazole
108 Pentaerythritol
109 Peppermint Leaf
110 Phenolphthalein
111 Plaunotol
112 Polaprezinc
113 Polycarbophil
114 Potassium Acid Tartrate
115 Potassium Sodium Tartrate
116 Proglumide
117 Prune
118 Rabeprazole Sodium
119 Racecadotril
120 Ramosetron Hydrochloride
121 Ranitidine
122 Ranitidine Bismuth Citrate
123 Rebamipide
124 Renzapride
125 Rhubarb
126 Roxatidine Acetate Hydrochloride
127 Senna
128 Simeticone
129 Sodium Picosulfate
130 Anhydrous Sodium Sulfate
131 Sodium Tartrate
132 Sterculia
133 Sucralfate
134 Sulfasalazine
135 Sulglicotide
136 Tamarind
137 Tegaserod Maleate
138 Teprenone
139 Tropisetron
140 Troxipide
141 Urogastrone
142 Zaldaride


روش درمان حاد زانو درد

4:

داروهای مهار نماينده سرفه،خلط آورها،نرم نماينده های مخاط و ضد احتقان بینی1 Guacetisal
2 Cocillana
3 Coltsfoot
4 Acetylcysteine
5 Acetyldihydrocodeine Hydrochloride
6 Alloclamide Hydrochloride
7 Ambroxol Hydrochloride
8 Amidefrine Mesilate
9 Ammonium Chloride
10 Benproperine
11 Benzonatate
12 Bibenzonium Bromide
13 Bromhexine
14 Brovanexine Hydrochloride
15 Butamirate Citrate
16 Butetamate Citrate
17 Calcium Iodide
18 Caramiphen Edisilate
19 Carbocisteine
20 Clobutinol Hydrochloride
21 Clofedanol Hydrochloride
22 Clonazoline Hydrochloride
23 Cloperastine Fendizoate
24 Creosote
25 Dembrexine
26 Dextromethorphan
27 Dimemorfan Phosphate
28 Dimethoxanate Hydrochloride
29 Dioxethedrin Hydrochloride
30 Domiodol
31 Dornase Alfa
32 Dropropizine
33 Elecampane
34 Ephedra
35 Ephedrine
36 Eprazinone Hydrochloride
37 Eprozinol Hydrochloride
38 Erdosteine
39 Eriodictyon
40 Etafedrine Hydrochloride
41 Ethyl Cysteine Hydrochloride
42 Ethyl Orthoformate
43 Fedrilate
44 Fenoxazoline Hydrochloride
45 Fominoben Hydrochloride
46 Fudosteine
47 Glaucine
48 Guaiacol
49 Guaietolin
50 Guaifenesin
51 Guaimesal
52 Guethol
53 Dextromethorphan-P
54 Expectorant
55 Expectorant Codeine
56 Phenylephrine Zinc
57 Helicidine
58 Indanazoline Hydrochloride
59 Iodinated Glycerol
60 Ipecac
61 Isoaminile
62 Letosteine
63 Levopropoxyphene Napsilate
64 Marrubium
65 Methylcysteine Hydrochloride
66 Menthol Ethylglycolate
67 Methoxyphenamine Hydrochloride
68 Methyl Dacisteine
69 Methylephedrine Hydrochloride
70 Metizoline Hydrochloride
71 Morclofone
72 Naphazoline
73 Neltenexine
74 Nepinalone
75 Nicocodine
76 Normethadone Hydrochloride
77 Noscapine
78 Oxeladin Citrate
79 Oxolamine
80 Oxymetazoline Hydrochloride
81 Pentoxyverine
82 Phenylephrine
83 Phenylpropanolamine
84 Pholcodine
85 Pipazetate
86 Poppy Capsule
87 Prednazoline
88 Prenoxdiazine Hydrochloride
89 Promolate
90 Pseudoephedrine
91 Senega Root
92 Sobrerol
93 Sodium Dibunate
94 Squill
95 Stepronin
96 Sulfogaiacol
97 Telmesteine
98 Tenpin Hydrate
99 Tetryzoline Hydrochloride
100 Thebacon Hydrochloride
101 Tipepidine Hibenzate
102 Tolu Balsam
103 Tramazoline Hydrochloride
104 Tuaminoheptane Sulfate
105 Tymazoline Hydrochloride
106 Xylometazoline Hydrochloride
107 Zipeprol Hydrochloride


راههایی برای تسکین درد ستون فقرات

5:

داروهای ضد نقرس


1 Allopurinol
2 Benzbromarone
3 Benziodarone
4 Colchicine
5 Colchicum
6 Isobromindione
7 Probenecid
8 Sulfinpyrazone
9 Tisopurine
10 Urate Oxidase


چرا گاهی مفصل ها صدا می دهند ؟

6:

داروهای مسدود نماينده عصب- عضله


1 Suxamethonium Chloride
2 Tubocurarine Chloride
3 Vecuronium Bromide
4 Alcuronium Chloride
5 Atracurium Besilate
6 Doxacurium Chloride
7 Gallamine Triethiodide
8 Metocurine Iodide
9 Mivacurium Chloride
10 Pancuronium Bromide
11 Pipecuronium Bromide
12 Rapacuronium Bromide
13 Rocuronium Bromide


راهکاری برای توانبخشی رباط آسیب دیده زانو

7:

داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها


1 ACA
2 Adult cold
3 Children Cold
4 Menthol Salicylate
5 Pediatric Gripe
6 Diclofenac(Ophthalmic)
7 Diclofenac(Topical)
8 Aceclofenac
9 Acemetacin
10 Acetanilide
11 Actarit
12 Adalimumab
13 Alfentanil Hydrochloride
14 Alminoprofen
15 Aloxiprin
16 Aluminium Aspirin
17 Aminophenazone
18 Aminopropylone
19 Ammonium Salicylate
20 Ampiroxicam
21 Amtolmetin Guacil
22 Amyl Salicylate
23 Anakinra
24 Anileridine
25 Aspirin
26 Auranofin
27 Aurothioglucose
28 Aurotioprol
29 Azapropazone
30 Bendazac
31 Benorilate
32 Benoxaprofen
33 Benzydamine Hydrochloride
34 Benzyl Nicotinate
35 Beta-aminopropionitrile
36 Bezitramide
37 Bornyl Salicylate
38 Bromfenac Sodium
39 Bufexamac
40 Bumadizone Calcium
41 Buprenorphine
42 Butibufen Sodium
43 Butorphanol Tartrate
44 Capsaicin
45 Carbasalate Calcium
46 Carfentanil Citrate
47 Carprofen
48 Celecoxib
49 Choline Magnesium Trisalicylate
50 Choline Salicylate
51 Clofexamide
52 Clofezone
53 Clonixin
54 Codeine
55 Croton Oil
56 Cymene
57 Devil’s Claw Root
58 Dextromoramide
59 Dextropropoxyphene
60 Dezocine
61 Diacerein
62 Diamorphine Hydrochloride
63 Diclofenac
64 Diethylamine Salicylate
65 Diflunisal
66 Dihydrocodeine Phosphate
67 Dipipanone Hydrochloride
68 Diproqualone
69 Dipyrone
70 Droxicam
71 Eltenac
72 Embutramide
73 Enoxolone
74 Epirizole
75 Etanercept
76 Ethenzamide
77 Ethoheptazine Citrate
78 Ethyl Nicotinate
79 Ethyl Salicylate
80 Ethylmorphine Hydrochloride
81 Etodolac
82 Etofenamate
83 Etoricoxib
84 Etorphine Hydrochloride
85 Famprofazone
86 Felbinac
87 Fenbufen
88 Fenoprofen Calcium
89 Fentanyl
90 Fentiazac
91 Fepradinol
92 Feprazone
93 Floctafenine
94 Flufenamic Acid
95 Flunixin Meglumine
96 Flunoxaprofen
97 Flupirtine Maleate
98 Flurbiprofen
99 Fosfosal
100 Furprofen
101 Glafenine
102 Glucametacin
103 Glycol Salicyiate
104 Gold Keratinate
105 Hexyl Nicotinate
106 Hydrocodone Hydrochloride
107 Hydromorphone Hydrochloride
108 Ibuprofen
109 Ibuproxam
110 Imidazole Salicylate
111 Indometacin
112 Infliximab
113 Isonixin
114 Kebuzone
115 Ketobemidone Hydrochloride
116 Ketoprofen
117 Ketorolac Trometamol
118 Lefetamine Hydrochloride
119 Leflunomide
120 Levacetylmethadol
121 Levomethadone Hydrochloride
122 Levorphanol Tartrate
123 Lithium Salicylate
124 Lonazolac Calcium
125 Lornoxicam
126 Loxoprofen Sodium
127 Lumiracoxib
128 Lysine Aspirin
129 Magnesium Salicylate
130 Meclofenamic Acid
131 Mefenamic Acid
132 Meloxicam
133 Meptazinol Hydrochloride
134 Methadone Hydrochloride
135 Methyl Butetisalicylate
136 Methyl Gentisate
137 Methyl Salicylate
138 Mofebutazone
139 Mofezolac
140 Morniflumate
141 Morphine
142 Morpholine Salicylate
143 Nabumetone
144 Nalbuphine Hydrochloride
145 Naproxen
146 Nefopam Hydrochloride
147 Nicoboxil
148 Nicomorphine Hydrochloride
149 Nifenazone
150 Niflumic Acid
151 Nimesulide
152 Nonivamide
153 Opium
154 Papaveretum
155 Oxaprozin
156 Oxycodone Hydrochloride
157 Oxymorphone Hydrochloride
158 Oxyphenbutazone
159 Acetaminophen
160 Parecoxib Sodium
161 Pentazocine
162 Pethidine Hydrochloride
163 Phenacetin
164 Phenazocine Hydrobromide
165 Phenazone
166 Phenazopyridine Hydrochloride
167 Phenicarbazide
168 Phenoperidine Hydrochloride
169 Phenylbutazone
170 Picolamine Salicylate
171 Piketoprofen
172 Piritramide
173 Piroxicam
174 Pranoprofen
175 Proglumetacin Maleate
176 Propacetamol Hydrochloride
177 Propyl Nicotinate
178 Propyphenazone
179 Proquazone
180 Ramifenazone
151 Nimesulide
152 Nonivamide
153 Opium
154 Papaveretum
155 Oxaprozin
156 Oxycodone Hydrochloride
157 Oxymorphone Hydrochloride
158 Oxyphenbutazone
159 Acetaminophen
160 Parecoxib Sodium
161 Pentazocine
162 Pethidine Hydrochloride
163 Phenacetin
164 Phenazocine Hydrobromide
165 Phenazone
166 Phenazopyridine Hydrochloride
167 Phenicarbazide
168 Phenoperidine Hydrochloride
169 Phenylbutazone
170 Picolamine Salicylate
171 Piketoprofen
172 Piritramide
173 Piroxicam
174 Pranoprofen
175 Proglumetacin Maleate
176 Propacetamol Hydrochloride
177 Propyl Nicotinate
178 Propyphenazone
179 Proquazone
180 Ramifenazone
211 Vedaprofen
212 Viminol Hydroxybenzoate
213 Zaltoprofen
214 Ziconotide
215 Sulfadiazine


درباره توانبخشی در مفصل شانه

8:

ديازپام diazepam


ديازپام براي تسكين اضطراب ، اختلالات خواب ، و اختلالات هراس تجايشانز مي شود.

اين دارو همينطور به عنوان ضد تشنج و شل كننده ماهيچه اسكلتي هستفاده مي شود.چگونگي مصرف

ديازپام بسته به واقعيات متفاوت و در افراد متفاوت با مقادير متفاوتي تجايشانز مي شود.

هيچگاه بيشتر يا كمتر از مقدار تجايشانز شده مصرف نكنيد.

از دستورات پزشكتان به دقت پيرايشان كنيد.

شكل هاي مايع ديازپام را مي توان با غذاهاي مايع يا نيمه جامد مثل پوره مخلوط كرده نگذاريد ديازپام مايع يخ بزند.

اگر يك نوبت را فراموش كرديد ، به مجردي كه اون را به ياد آورديد مصرفش كنيد.

اگر تقريباً موقع نوبت بعدي مصرف دارو رسيده هست ، نوبت فراموش شده را رها كرده به برنامه دارايشاني منظمتان بازگرديد.

مقدار دارو را دوبرابر نكنيد.

هشدارها و عوارض جانبي

در صورت بروز هريك از علايم نادر ولي جدي زير، مصرف ديازپام را قطع كرده ، با پزشكتان تماس بگيريد:

افت قواي ذهني ؛ خواب آلودگي شديد؛ تكلم نامفهوم ؛ ضربان قلب كند؛ تنگي نفس ؛ عدم تعادل ؛ بثورات جلدي ؛ گلودرد؛ تب ؛ لرز؛ كبودي يا خونريزي غيرعادي ؛ زخم هاي دهاني ؛ زردي پوست يا چشمان ؛ از دست رفتن حافظه ؛ بي خوابي ؛ اضطراب ؛ يا تحريك پذيري .

ديازپام مي تواند اعتيادآور باشد، و علايم ترك دارو ممكن هست در صورت قطع ناگهاني اون رايشان دهد؛

علايم ترك دارو عبارتند از:

گيجي ، افت قواي ذهني ، دردهاي شكمي ، افزايش تعريق ، تهوع ، هستفراغ ، حساسيت به نور و صدا، يا احساس سوزن سوزن شدن يا گزگز.

اگر مي خواهيد مصرف ديازپام را قطع كنيد با پزشكتان تماس بگيريد تا شايد اين كار تدريجي انجام گيرد.

علايم زير ممكن هست مشاهده شوند اما فقط در صورتي كه مشكل ساز شوند نياز به نقل دارند:

سرگيجه ، خواب آلودگي ، خشكي دهان ، سردرد، تهوع ، يبوست ، اسهال ، ضربان قلب سريع و شديد، يا لرزش .

موارد احتياط

در صورت وجود هريك از موارد زير پيش از مصرف ديازپام ، پزشكتان را مطلع سازيد:
حساسيت به ديازپام ، بنزوديازپين هاي ديگر، يا هرگونه ماده غذايي ، رنگ هاي خوراكي ، يا نگه دارنده ها.
بارداري يا شيردهي .

مصرف داروهاي ديگر، به ايشانژه الكل ، آرامبخش ها، داروهاي ضدافسردگي ، يا داروهاي ضدتشنج .
سابقه اعتياد به الكل يا مواد مخدر، گلوكوم (افزايش فشار داخل چشم )، مياستني گراايشانس ، بيماري انسدادي ريايشان مزمن شديد، يا آمفي زم يا ابتلا به اين موارد.

هنگام مصرف ديازپام توصيه مي شود

به پزشكتان به طور منظم مراجعه كنيد تا بهبود شما را زير نظر داشته باشد.

تا مشخص شدن جواب بدنتان به دارو در رانندگي و كار با وسايل خطرناك احتياط كنيد.

برخي افراد با مصرف اين دارو دچار خواب آلودگي و افت سطح هوشياري مي شوند.

در صورت شك به مصرف بيش از حد دارو، بلافاصله تقاضاي كمك پزشكي كنيد.

اگر در هنگام مصرف ديازپام دچار افكار يا احساسات عجيب شديد با پزشكتان مشورت كنيد.

يك برگه شناسايي پزشكي به همراه داشته باشيد كه نشان دهد ديازپام مصرف مي كنيد.

ديازپام را دور از دسترس كودكان ، و دور از گرما، نور مستقيم و حرارت مرطوب نگه داريد (در اين واقعيات ديازپام فاسد مي شود).

ديازپام تاريخ مصرف گذشته را دور از دسترس كودكان در توالت دور بريزيد.

هنگام مصرف ديازپام نبايد
داروهاي آرامبخش ديگري مصرف كنيد.
الكل بنوشيد.
ديازپام را به عنوان قرص خواب مصرف كنيد، مگر اينكه برنامه شما اجازه دهد ۸-۷ ساعت خواب داشته باشيد؛ در غير اين صورت ممكن هست تا بي اثر شدن دارو خواب آلوده باشيد و فراموشكار شايشاند

9:

ديكلوفناك diclofenac

ديكلوفناك يك دارايشان ضد التهابي غير هستروئيدي رايج هست .

اين دارو براي تسكين درد و كاهش التهاب آرتريت روماتوئيد و هستئوآرتريت (آرتروز) در بالغين تجايشانز مي شود.قرص هاي سريع رهش اون براي كاهش درد سردردهاي عروقي ، مشكلات قاعدگي ، و حمله هاي حاد و نقرس و ديگر مشكلات التهابي غير روماتوئيد مصرف مي شود.

چگونگي مصرف

قرص هاي ديكلوفناك را بايد با غذا و يك ليوان پر از آب مصرف كرد.

پس از خوردن ديلكوفناك ، براي جلوگيري از تحريك و آزار مري تا ۱۵ تا ۳۰ دقيقه نبايد دراز كشيد.

قرص هاي طولاني رهش ديكلوفناك بايد درست بلعيده شوند و خردكردن ، شكستن يا جايشاندن اونها صحيح نمي باشد.

اگر روزي يك قرص ديلكوفناك مصرف مي كنيد، و يك نوبت را فرموش كرده ايد، در صورتي كه بيش از ۸ ساعت تا نوبت بعدي وقت داريد مي توانيد نوبت فراموش شده را مصرف كنيد.

در غيراينصورت نوبت فراموش شده را حذف كنيد و به برنامه دارايشاني معمولتان بازگرديد.

اگر روزي چند نوبت ديلكوفناك مصرف مي كنيد، نوبت فراموش شده را مي توانيد بلافاصله پس از به يادآوردنش مصرف كنيد.

البته اگر تقريباً موقغ نوبت بعدي فرا رسيده باشد، نوبت فراموش شده را رها كنيد و برنامه دارايشاني عاديتان را از پي بگيريد.

مقدار دارو را دو برابر نكنيد

هشدارها و عوارض جانبي

درصورت بروز هريك از علايم زير مصرف ديلكوفناك را قطع كرده ، با پزشكتان تماس بگيريد: خستگي يا خواب آلودگي شديد؛ سياهي رفتن چشم ؛ گيجي ؛ افسردگي ؛ سوزش سردل يا سوءهاضمه ؛ بي اشتهايي ؛ تهوع يا هستفراغ ؛ مدفوع سياه ، قيري يا خوني ؛ اسهال ؛ علايم شبه اونفلواونزا (لرز، تب ، دردهاي عضلاني )، به ايشانژه اگر درست قبل از يا همراه بثورات جلدي رخ دهند؛ تنگي نفس يا اشكال در تنفس ؛ سرفه ؛ كمردرد؛ ادرار كدر، خوني يا صورتي ؛ تورم صورت يا پاها يا اندام تحتاني ؛ افزايش وزن ؛ سردرد شديد، سفتي گردن و كمر؛ كبودي يا خونريزي غيرعادي ؛ بثورات جلدي ، خارش ، كهير، يا ضايعات تاولي ؛ زردي چشم ها يا پوست ؛ صداي زنگ در گوش ؛ تاري ديد؛ زخم هاي دهاني ؛ يا تب يا گلودردي كه پيش از درمان وجود نداشته و ناشي از مشكلي كه به خاطرش ديكلوفناك مصرف مي كنيد نباشد.

افراد مسن تر بيشتر در معرض خطر مشكلات گوارشي و خونريزي هستند.

يك جواب حساسيتي نادر به ديكلوفناك اونافيلاكسي هست ،كه به توجه و مراقبت فوري پزشكي نياز دارد.

اونافيلاكسي سريع پيشرفت مي كند.

بلافاصله پس از بروز تورم لب ها و اطراف چشم ، كهير يا بروز تورم هاي پوستي ، ضربان قلب تند، يا خس خس سينه يا مشكل در تنفس مصرف ديكلوفناك را قطع كرده با يك مركز خدمات اظطراري پزشكي تماس بگيريد.

علايم ديگري نيز ممكن هست رخ دهد ولي فقط در صورتي كه مشكل ساز شوند بايد با پزشك درميان گذاشته شوند؛ اين علايم عبارتند از: اضطراب ، تشايشانش ؛ سرگيجه ، سياهي رفتن چشم ؛ سردرد خفيف ، مشكل در به خواب رفتن ، خشكي دهان ، دل پيچه خفيف ، نفخ و توليد گاز بيش از حد، يا اسهال يا يبوست .

موارد احتياط

در صورت وجود هريك از موارد زير پيش از مصرف ديكلوفناك ، پزشكتان را مطلع سازيد:
حساسيت به آسپرين يا ديگر داروهاي ضدالتهابي غير هستروئيدي

بارداري يا شيردهي

مصرف داروهاي ديگر؛ به ايشانژه ديگر داروهاي ضدالتهابي غير هستروئيدي (مثل ناپروكسن )، آسپرين ، ضدانعقادها (رقيق كننده هاي خون ، نظير وارفارين )، اونتي بيوتيك ها (سفالوسپورين ها)، آسپرين ، ضد انعقادها (رقيق كننده هاي خون ، نظير وارفارين )، اونتي بيوتيك ها (سفالوسپورين هال )، داروهاي ضدسرطان (متوتركسات ، پليكامايسين )، سيكلوسپورين ، ليتيوم ، پروبنسيد (يك دارايشان نقرس )، تريامترن (يك دارايشان مدر)، و والپروئيك اسيد يا ديوالپروئكس .

مصرف سه قوطي يا بيشتر مشروبات الكلي در روز

ابتلا به يا سابقه پوليپ هاي بيني مرتبط با آسپيرين ؛ زخم يا التهاب در دستگاه گوارش ؛ پرفشاري خون ، هموفيلي يا ديگر مشكلات خونريزي دهنده ؛ نارسايي مغز هستخوان ؛ زخم هاي دهاني ؛ يا بيماري هاي كبدي يا كليايشان .

هنگام مصرف ديكلوفناك توصيه مي شود

برچسب رايشان دارو را مطالعه كرده از دستوراتش پيرايشان كنيد.

برچسب ساير داروهاي مجاز بدون نسخه را بخوانيد تا مطمئن شايشاند حاايشان داروهاي ضدالتهابي غير هستروئيدي (مثل آسپرين يا ايبوپروفن ) يا داروهايي كه با ديكلوفناك تداخل ايجاد مي كنند نباشد.

به طور منظم به پزشكتان مراجعه كنيد.

پيش از انجام هرگونه عمل جراحي يا كارهاي دندانپزشكي ، ديگر پزشكان را از اينكه ديكلوفناك مصرف مي كنيد مطلع سازيد.

در صورت بروز خشكي دهان از آدامس ها و آب نبات هاي بدون قند و نوشيدن آب براي كاهش اون هستفاده كنيد.
اگر حساسيت به نور داريد از آفتاب ساعت ۱۰ صبح تا ۳ سپس ظهر اجتناب كنيد و مناطق در معرض نور آفتاب را با كرم هاي ضد آفتاب با قدرت محافظتي حداقل (spf ۱۵) بپوشانيد.

ديكلوفناك را دور از دسترس كودكان ، دور از گرما، نور مستقيم يا حرارت مرطوب نگهداري كنيد (در اين واقعيات ديكلوفناك فاسد مي شود)

ديكلوفناك تاريخ مصرف گذشته را دور از دسترس كودكان در توالت دور بريزيد.

هنگام مصرف ديكلوفناك نبايد

مشروبات الكلي بنوشيد.

زيرا احتمال آسيب به معده بيشتر خواهد شد.

تا مشخص شدن جواب بدنتان به دارو رانندگي يا در فعاليت هاي خطرناك شركت كنيد.

اين دارو در برخي از افراد موجب گيجي ، سرگيجه ، يا خواب آلودگي مي شود

10:

ديگوكسين digoxin

ديگوكسين معمولاً روزي يك بار تجايشانز مي شود.


مهم هست كه دارو هر روز در ساعت يكساني مصرف شود.

معمولاً بهتر هست كه صبح ها ناشتا خورده شود تا كمتر فراموش شود.

البته اگر عادت داريد براي صبحانه غلات برشته بخوريد، مراقب باشيد ديگوكسين را حداقل يك ساعت قبل يا ۲ ساعت سپس صبحانه مصرف كنيد.

(سبوس موجود در اين غلات به ديگوكسين متصل شده از جذب اون جلوگيري مي كند).هر روز پيش از مصرف ديگوكسين ، نبضتان را به يك دقيقه بشماريد.

اگر اين كار را بلد نيستيد از يك پزشك يا پرستار بخواهيد اون را براي شما بياموزد.

اگر نبضتان ۶۰ دقيقه يا كمتر بود، پيش از مصرف دارايشان اون روز، با پزشكتان مشورت كنيد، اگر ديگوكسين مايع مصرف مي كنيد فقط از قطره چكان مخصوصي كه در جعبه دارو موجود هست براي اندازه گيري مقدار موردنظر هستفاده كنيد.

از دستورات پزشكتان به دقت پيرايشان كنيد.

اگر يك نوبت را فراموش كرديد، اگر ظرف ۴ ساعت به ياد آوريد مصرفش كنيد.

در غيراينصورت نوبت فراموش شده را رها كرده به برنامه دارايشاني معمولتان باز گرديد.

مقدار دارو را دو برابر نكنيد.

اگر به هر دليل دارو را براي دو يا چند نوبت متوالي مصرف نكرده ايد پيش از آغاز مجدد دارو با پزشكان مشورت كنيد.

هشدارها و عوارض جانبي

درصورت بروز هريك از نشانه هاي زير مصرف ديگوكسين را قطع كرده ، و با پزشكتان تماس بگيريد: بي اشتهايي ، اسهال ، تهوع ، هستفراغ ، گيجي ، تاري ديد (مشاهده يك هاله زرد متمايل به سبز اطراف چراغ ها)، تورم دست ها و پاها، تنگي نفس ، افزايش وزن ناگهاني ۱/۵ كيلوگرم ، در ۲۴ ساعت )، تپش قلب (احساس تكان خوردن شديد قلب در قفسه سينه )، يا نبض زير ۶۰ در دقيقه .

موارد احتياط

در صورت وجود هريك از موارد زير پيش از مصرف ديگوكسين ، پزشكتان را مطلع سازيد:
حساسيت به ديگوكسين

باداري يا شيردهي

مصرف داروهاي ديگر؛ به ايشانژه ديگر داروهاي ديجيتاليس يا داروهاي قلبي ديگر.

(آميودارون ، مسدودكننده هاي كانال كلسيمي ، پروپافنون ، كينيدين )؛ داروهاي پرفشاري خون (مسدودكننده هاي كانال كلسيمي )؛ مهاركننده هاي اشتها (قرص هاي كاهش وزن ، آمفتامين ها)؛ داروهاي آسم ، سرفه ، سرماخوردگي ، و سينوزيت ؛ داروهاي كاهش كلسترول خون (كلستيرامين ، كلستيپول )؛ داروهاي مدر و داروهايي كه موجب دفع پتاسيم از بدن مي شوند؛ و داروهاي حاايشان پتاسيم

سابقه يا ابتلا به بيماري هاي كليايشان

هنگام مصرف ديگوكسين توصيه مي شود

به طور مستقيم به پزشكان مراجعه كنيد تا بهبودتان را زير نظر داشته باشد.

يك برگه شناسايي پزشكي همراه داشته باشيد كه نشان دهد ديگوكسين مصرف مي كنيد.

ديگوكسين را دور از دسترس كودكان ، و دور از گرما، نور مستقيم ، و حرارت مرطوب نگهداري كنيد (در اين واقعيات ديگوكسين فاسد مي شود).

ديگوكسين تاريخ مصرف گذشته را دور از دسترس كودكان در توالت دور بريزيد.

قرص هاي ۲۵% ميلي گرم ديگوكسين كوچك و سفيد بوده ، شبيه برخي قرص هاي مدر مي باشند.

مراقب باشيد اونها را با هم اشتباه نكنيد.

بهتر هست هيچگاه قرص هاي مختلف را داخل يك ظرف مخلوط نكنيد.

هنگام مصرف ديگوكسين نبايد

شكل دارو، مثلاً قرص و كپسول ، را تغيير دهيد.

زيرا اگرچه تعداد دارو يكسان باشد، اشكال مختلف دارايشاني به مقادير متفاوتي جذب مي شوند.

اگر در حال مصرف يك دارايشان مدر دفع كننده پتاسيم از بدن هستيد، مكمل پتاسيم خود را حذف كنيد.

اگر بدنتان پتاسيم كافي نداشته باشد، ممكن هست مسموميت با ديگوكسين رخ دهد.

اگر نمي توانيد مكمل پتاسيمي مصرف كنيد از پزشكان بخواهيد نوع ديگري از دارو را به شما تجايشانز كند

11:

سفالکسین کپسول

بزرگسالان : 250 میلی گرم تا 1 گرم هر 12 ساعت .

نوزادان 1 ماهه و کودکان تا 1 سال سن mg/kg5/12-25/6 هر ساعت .

در کودکان با وزن kg40 ، mg250 تا 1 گرم هر 6 تا 12 ساعت .

در کودکان 1 ساله و بالاتر و با وزن بالاتر از kg40 ، mg/kg25- 25/6 هر 6 ساعت یا mg/kg50 - 5/12 هر 12 ساعت .

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن هست باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد اگر چه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از اون ها با پزشک مشورت شود .

عوارض با شیوع کمتر یا به ندرت : درد و کرامپهای شکمی یا معدی ، حساسیت غیر عادی شکمی، اسهال (آبکی و شدید نیز گاهی خون آلود) ، تب ، خونریزی غیر عادی و یا خونمردگی .

عوارض شایع شامل :

عوارض معدی – رودی (کرامپهای شکمی ، اسهال خفیف ، تهوع یا هستفراغ ) ، سردرد ، خارش نواحی مقعدی - تناسلی ، قرمزی دردناک دهان یـا زبان می باشد که در صورت ادامه یافتن یا بدتر شدن با پزشک مشورت کنید .

شرایط نگهداری :

دارو را در دمای زیر 30 درجه سانتیگراد در جای خشک و ظروف در بسته نگهداری نمایید .
سوسپانسیون آماده شده را در یخچال نگهداری کنید و پس از 14 روز باقیمانده را دور بریزید .
دارو را از یخ زدگی محافظت کنید .

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید .

دارو را دور از دسترس اطفال برنامه دهید .

اشکال دارویی :

کپسول های 250 و 500 میلی گرمی در جعبه های 120 عددی

موارد مصرف :

این دارو در درمان عفونت های مفاصل و هستخوان ، عفونت های مجاری تناسلی ، زرد زخم ، عفونت گوش میانی ، فارنژیت باکتریایی یا گلودرد ، عفونت های پوست و بافت های نرم ، عفونت های باکتریایی مجاری ادراری توصیه می شود

راهنمائیهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :

حساسیت به پنی سیلین ها و سایر مشتقات اون ، پنی سیلامین و یا سفالوسپورین ها .

حاملگی .

شیردهی .

مصرف داروهای دیگر .

وجود بیماری های دیگر به ویژه سابقه بیماری های خونریزی دهنده ، بیماری های معدی – رودی همچون کولیت ، نقص عمل کبدی یا کلیوی .

در صورت وجود ناراحتی های گوارشی برای کاهش تحریک دارو را با غذا میل نمائید .
دوره درمان را به ویژه در عفونت های هسترپتوکوکی تکمیل کنید .

دارو را به طور منظم و در فواصل وقتی مشخص مصرف کنید .

در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن اونرا مصرف کنید ولی چنانچه وقت مصرف دوز بعدی فرا رسیده هست اونرا مصرف نکنید و دوز بعدی را دو برابر ننمایید .

مصرف در حاملگی و شیردهی :

از مصرف دارو در حاملگی و شیر دهی خودداری کنید مگر طبق تجویز پزشک

هشدار :

از مصرف دارو به طور خودسرانه و یا توصیه اون به دیگران خودداری کنید .

در صورت وجود اسهال به ویژه در نوع شدید اون قبل از مصرف هر داروی ضد اسهال حتماً با پزشک مشورت کنید .
مصرف دارو تغییر در جواب آزمایش در بیماران دیابتی ایجاد می کند .

در صورت عدم پیشرفت درمان یا بدتر شدن علائم چند روز پس از مصرف دارو حتماً با پزشک مشورت کنید .


12:

سفیکسیم سوسپانسیون

توجه :
دوره درمان را کامل کنید و دارو را به طور منظم و طبق دستور پزشک مصرف نمایید .
می توانید دارو را همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف کنید برای کاهش عوارض گوارشی دارو را همراه غذا میل کنید .

مصرف در حاملگی و شیر دهی :

مصرف در دوران حاملگی و شیر دهی تحت نظر پزشک انجام شود .

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب دارای عوارض ناخواسته نیز می باشد .

اگر چه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود و لیکن در صورت بروز هر یک از اون ها با پزشک مشورت نمائید :

اسهال ، دردهای شکمی ، سر گیجه ، سردرد ، تهوع ، هستفراغ ، واکنش های پوستی ، تب دارویی ، و طولانی شدن وقت انعقاد خون .

شرایط نگهداری :

در دمای زیر 30 درجه سانتیگراد و دور از گرما و نور در درون جعبه نگهداری شود .

( تر جیحاً 15 تا 30 درجه سانتیگراد) .

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید .دارو را دور از دسترس اطفال نگهدارید .

اشکال دارویی و بسته بندی :
سوسپانسیون 100 میلی لیتر در 5 میلی لیتر

موارد مصرف :

این دارو برای اوتیت میانی، برونشیت حاد، تشدید برونشیت مزمن، فارنژیت ، تانسیلیت ، عفونت بی عارضه ادراری ناشی از اشرشیاکلی و پروتئوس میرابیلیس و گونوره ( سوزاک ) بی عارضه توصیه می شود .

راهنمائیهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو د موارد زیر با پزشک مشورت نمائید :

در صورت سابقه حساسیت به سفالوسپورین ها ، پنی سیلین ها و سایر داروها .

در صورت مصرف سایر داروها .

در صورت حاملگی یا شیر دهی .

در صورت بیماری کبدی یا کلیوی .

در صورت هر نوع جراحی شامل جراحی دندان و یا معالجات اضطراری .

هشدار :

از مصرف خود سرانه این دارو و یا توصیه اون به دیگران خودداری نمایید .

در صورت بروز اسهال شدید دارو را قطع کرده به پزشک مراجعه نمایید .

تجویز این دارو برای نوزادان زیر 6 ماه باید تحت نظر پزشک متخصص انجام شود .

مقدار و نحوه مصرف دارو :

دوز هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به برنامه زیر هست :

بزرگسالان (بالای 12 سال) : روزانه 400 میلی گرم یا هر 12 ساعت 200 میلی گرم

مصرف در کودکان ( 6 ماه تا 12 سال) : در کودکان زیر 12 سال یا 50 کیلو گرم وزن : روزانه 8 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن و یا هر 12 ساعت 4 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن

13:

جمفيبروزيل gemfibrozilدر مورد اين دارو

جمفيبروزيل دارايشاني هست كه براي پايين آوردن كلسترول ليپوپروتئين كم چگال (ldl) وتري گلسيريدها و افزايش سطح ليپوپروتئين پرچگال (ldl) درخون هستفاده مي شود.

بنابراين جمفيبروزيل دارايشاني هست كه به جلوگيري از بيماري عروقي كرونري كمك مي كند.

اين دارو بالا بودن سطح كلسترول خون را درمان نمي كند، بلكه فقط واقعيات را كنترل مي كند.

براي افزايش تأثير اين دارو بايد از دستورات پزشكتان مبني بر كاهش دريافت اسيدهاي چرب اشباع و كلسترول از طريق غذاها، پرداختن به ورزش به مقدار كافي ، كاهش وزن تا رسيدن به وزن مطلوب و ترك سيگار (اگر سيگاري هستيد) پيرايشان كنيد.چگونگي مصرف

جمفيبروزيل بايد روزي 2 بار، 30 دقيقه پيش از صبحانه و شام خورده شود.

اگر يك نوبت را فراموش كرديد، به مجردي كه اون را به ياد آورديد، مصرفش كنيد.

مگر اينكه تقريباً موقع نوبت بعدي رسيده باشد.

مقدار دارو را دوبرابر نكنيد.هشدارها و عوارض جانبي

در صورت بروز هر يك از علايم زير مصرف جمفيبروزيل را قطع كرده ، با پزشكتان مشورت كنيد: شكم درد شديد همراه با تهوع و هستفراغ (سنگ كيسه صفرا)؛ درد عضلاني يا خستگي غيرعادي ؛ سرفه ؛ تب يا لرز؛ يا كمردرد.

علايم زير ممكن هست رخ دهند ولي فقط اگر مشكل ساز شوند بايد به اطلاع پزشك برسند: اسهال ، نفخ ، يبوست ، سوزش سردل ، تهوع ، سرگيجه ، سردرد يا بثورات جلدي .موارد احتياط

در صورت وجود هريك از موارد زير پيش از مصرف جمفيبروزيل ، پزشكتان را مطلع سازيد:

حساسيت به جمفيبروزيل

بارداري يا شيردهي

در حال مصرف داروهاي ديگر، به ايشانژه لووستاتين يا ضد انعقادهاي خوراكي (وارفارين )

سابقه يا ابتلا به مشكلات كيسه صفرا، سنگ كيسه صفرا، يا بيماري هاي كليايشان يا كبدي

هنگام مصرف جمفيبروزيل توصيه مي شود

به طور منظم به پزشكتان مراجعه كنيد تا بهبودتان را زير نظر داشته باشد.

اگر ظرف 3 ماه درمان با اين دارو پاسخي مشاهده نشود، پزشك معمولاً دارو را قطع مي كند.از دستورات تغذيه اي و ديگر توصيه هاي پزشكتان پيرايشان كنيد.پيش از هرگونه جراحي ، و نيز كارهاي دندانپزشكي ساير پزشكان را از اينكه اين دارو را مصرف مي كنيد مطلع سازيد.


جمفيبروزيل را دور از دسترس كودكان و دور از گرما، نور مستقيم ، و حرارت مرطوب نگهداري كنيد (در اين واقعيات جمفيبروزيل فاسد مي شود).جمفيبروزيل تاريخ مصرف گذشته را دور از دسترس كودكان توالت دور بريزيد.هنگام مصرف جمفيبروزيل نبايد

نبايد پيش از مشورت با پزشكتان دارو را قطع كنيد.

در صورت قطع دارو چربي هاي خونتان ممكن هست به شدت افزايش يابند

14:

سوسپانسیون آلومینیوم / منیزیم / سایمتیکون


مصرف در حاملگی و شیر دهی:

مصرف این دارو در حاملگی و شیر دهی غیر مجاز هست مگر در موارد اضطراری و به تشخیص پزشک متخصص

مقدار مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار خوراک معمول دارو به برنامه زیر هست :
برای درمان زخم معده : بزرگسالان 1 الی 2 قاشق غذاخوری ، 1 الی 3 ساعت سپس غذا و قبل از خواب .

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن هست باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد اگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از علائم زیر با پزشک مشورت نمائید .

در صورت مصرف طولانی مدت دارو در بیماران با ناراحتی کلیه که دیالیـز میشوند این دارو باعث ایجاد سمیت عصبی به شکل تغییرات رفتاری و روانی میگردد، عوارض دیگر اون عبارتند از :

سختی در دفع مدفوع ، نرمی و پو کی هستخوان مربوط به کمبود فسفات خون و سندرم و افزایش سطح منیزیم خون و به هم خوردن تعادل الکترولیتهای های خون .

عوارض زیر در صورت تداوم نیاز به توجه پزشک دارند:

احساس مزه گچی در دهان، یبوست متوسط، و کرامپ های شکمی .

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر تعیین شده بیمار را وادار به هستفراغ کرده و سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل سازید .

شرایط نگهداری :

* دارو را در دمای پایین تر از 40 درجه سانتیگراد، ترجیحا" بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد و در ظروف در بسته نگهداری نمایید .

* دارو را از یخ زدگی محافظت نمایید .* سپس مصرف درب ظرف را محکم ببندید .* دارو را دور از دسترس اطفال برنامه دهید .

* از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید .

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده هست.

لذا از مصرف ان در موارد مشابه یا توصیه ان به دیگران خودداری کنید.

راهنمائیهای عمومی :

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده هست .

لذا از مصرف اون در موارد مشابه یا توصیه اون به دیگران خودداری کنید .

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :

وجود هر نوع حساسیت به آلومینیوم و یا ترکیبات حاوی اون .

وجود هر نوع حساسیت به مواد دیگر از قبیل غذاها, مواد محافظ و رنگ ها .

در صورت ابتلا به بیماری های آلزایمر، التهاب آپاندیس ، یبوست ، سختی و اشکال در دفع ، گرفتگی روده ، ورم ، هموروئید ، کمبود فسفات خون .

در صورت حاملگی و شیر دهی .
در صورت مصرف در کودکان .
در صورت مصرف در سالمندان .در صورت مصرف سایر داروها به خصوص فلوروکینولون ها ، ایزونیازید خوراکی کتوکونازول ، مسامیلامین ، متنامین ، و تتراسیکلین های خوراکی.

در صورتیکه دارو جهت درمان زخم های گوارشی به کار می رود جهت ایجاد اثر بیشتر و بهتر اون را 1 تا 3 ساعت سپس غذا و قبل از خواب مصرف نمایید.

در صورتیکه دارو تحت رژیم خاصی مصرف می شود ، در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن اون را مصرف کنید .

اما در صورتیکه وقت مصرف دوز بعدی فرار رسیده هست دوز فراموش شده را مصرف نکنید و دوز بعدی را دو برابر ننمایید .

به منظور ناسازگاری دارویی در مورد مصرف هر نوع دارو چه با نسخه و چه بی نسخه با پزشک مشورت نمایید .

هشدار :

از مصرف خود سرانه این دارو و یا توصیه اون به دیگران خودداری نمایید

در صورت مصرف دوز معمولی برای مدت طولانی حتماً برای بررسی پیشرفت درمان به پزشک مراجعه نمایید .


از اونجائیکه احتمال تداخل این دارو با تست های ترشح اسید گوارشی وجود دارد ، در صورت نیاز به انجام این تست ها پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازید .

در صورت وجود علائم التهاب آپاندیس و روده از مصرف دارو خودداری کرده و جهت تشخیص درست به پزشک مراجعه نمایید .از مصرف این دارو 1 تا 2 ساعت قبل و سپس مصرف سایر دارو های خوراکی خودداری نمایید .ممکن هست هموقت با مصرف این دارو نیاز به محدود کردن مصرف سدیم باشد .از اونجائیکه احتمال تداخل مصرف این دارو با تست هایی که در اون ها از مواد رادیو اکتیو هستفاده می شود وجود دارد، در صورت نیاز به انجام این تست ها پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازید .در صورتیکه دارو را به عنوان ضد اسید مصرف می شود و در صورتیکه بیماری مجدداً تکرار شود دارو را بیش از 2 هفته مصرف ننمایید مگر با تشخیص و تجویز پزشک متخصص .دارو وقتیکه به طور مرتب و یا با دوزهای بالا مصرف میشود ملین می باشد

15:

لوزارتان25

مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده توسط پزشک ، بیمار را به بیمارستان منتقل نمایید .

مقدار و نحوه مصرف دارو :

دوز هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمولی این دارو به برنامه زیر هست :

دوز اولیه : مقدار مصرف معمول این دارو در شروع درمان 50 میلی گرم یک بار در روز می باشد با توجه به نیاز بیمار و یا سابقه ابتلاء به ناراحتی های کبدی و یا مصرف داروهای مدر مقدار مصرف روزانه 25 میلی گرم یک بار در روز توصیه می شود .

دوز نگهدارنده : 25 تا 100 میلی گرم 1 یا 2 بار در روز .

مقدار معمول کودکان :

مصرف این دارو در کودکان توصیه نمی شود .

عوارض جانبی دارو :

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب دارای عوارض ناخواسته نیز می باشد.

اگر چه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود و لیکن در صورت بروز هر یک از اون ها با پزشک مشورت نمائید :

اسهال ، گرفتگی عضلانی ، درد پشت و پاها ، سرگیجه ، بی خوابی ، احتقان بینی، سرفه ، مشکلات تنفسی ، التهاب سینوس ها .

شرایط نگهداری دارو :

دارو دور از نور و رطوبت در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد در بسته بندی خود نگهداری نمایید .
دارو را دور از دسترس اطفال برنامه دهید .

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید .

اشکال داروئی و بسته بندی :

قرص های 25 میلی گرمی در بسته های 30 عددی .

موارد مصرف :

این دارو در هیپرتانسیون توصیه می شود .

راهنمائیهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا دارو های دیگر و یا غذاها ، مواد محافظ ، رنگ ها و ...
در صورت رعایت هر نوع رژیم غذایی مانند رژیم کم نمک و کم قند .
در صورت مصرف هموقت هر دارویی دیگری همراه با این دارو .
در صورت ابتلاء به بیماری های کبدی و کلیوی .

در طول مصرف این دارو به نکات زیر توجه نمایید :

دارو را با فواصل وقتی منظم میل نموده و دوره درمان را کامل کنید حتی اگر ظاهراً بهبودی حاصل شده باشد.

دارو را بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک مصرف نکنید.

این دارو را می توانید همراه با غذا یا با معده خالی مصرف کنید.


در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن اون را مصرف کنید ولی اگر تقریباً وقت مصرف دوز بعدی فرا رسیده باشد نوبت بعدی را مصرف کرده و از دو برابر کردن مقدار مصرف خودداری نمایید .در صورتیکه طی چند روز درمان علائم بهبودی مشاهده نشد به پزشک مراجعه کنید .

مصرف در حاملگی و شیر دهی :

مصرف این دارودر دوران بارداری و شیردهی مجاز نمی باشد .

هشدار :

از مصرف خود سرانه این دارو و یا توصیه اون به دیگران خودداری نمایید .مصرف این دارو در خانم های باردارمِی تواند موجب آسیب های شدید جنینی شود ، بنابر این در صورت وقوع حاملگی باید مصرف این دارو فوراً قطع شود .

قبل از انجام هرگونه عمل جراحی یا اقدام دندانپزشکی ، پزشک را از مصرف این دارو مطلع سازید .

در صورت بروز تورم در صورت ، لب ها ، حلق و زبان و بروز بثوارت پوستی ، پزشک را مطلع سازید زیرا ممکن هست این علائم نشانه حساسیت شدید نسبت به این دارو باشد .

در صورت به وجود آمدن هر گونه عارضه جدید به هنگام هستفاده از دارو ، پزشک معالجتان را آگاه سازید

16:

كلريد پتاسيم potassium chloride


در مورد اين دارو

كلريد پتاسيم يك مكمل رايج براي درمان و جلوگيري از كاهش سطح پتاسيم در افرادي هست كه به سبب مصرف داروهاي مُدر، برخي داروهاي ديگر، يا برخي بيماري هاي خاص ممكن هست دچار افت پتاسيم خون شوند.

پتاسيم يك ماده شيميايي هست كه براي عملكرد بدن ضروري هست .

كاهش پتاسيم خون (هيپوكالمي ) موجب ضعف عضلاني و تغييرات الگايشان الكتريكي قلب مي شود.چگونگي مصرف

كلريد پتاسيم روزي 4-1 نوبت (بسته به تجايشانز پزشك ) پس از غذا يا همراه غذا خورده مي شود.

تمام نوبت هاي دارو در طي روز بايد به طور كامل و سر ساعت معين مصرف شود.

كلريد پتاسيم را با يك ليوان پر از آب بخوريد و تا 30 دقيقه پس از اون دراز نكشيد تا دچار تحريك و آسيب به معده نشايشاند.

اكثر قرص هاي غيرجوشان يا كپسول هاي كلريد پتاسيم را بايد درسته بلعيد.

اما برخي كپسول ها را مي توان باز كرد و محتايشاناتش را داخل يك غذاي نرم ريخت يا با آب ميوه مخلوط كرد.

محلول هاي خوراكي ، قرص هاي جوشان ، و شكل هاي پودري كلريد پتاسيم را بايد به طور كامل در نصف ليوان آب يا آب ميوه خنك حل كرد و طي 10-5 دقيقه به تدريج نوشيد.هشدارها و عوارض جانبي

در صورت بروز هريك از علايم زير با پزشكتان تماس بگيريد: ضعف عضلات ؛ ضربان قلب كُند يا نامنظم ؛ خستگي غيرعادي ؛ گيجي ؛ گزگز يا بي حسي انگشتان دست ، پا، يا لب ها؛ مشكل در تنفس يا تنگي نفس ؛ سوزش سر دل مداوم ؛ درد بالاي شكم ؛ هستفراغ خوني ؛ يا اضطراب و تشايشانش بي دليل .موارد احتياط

در صورت وجود هريك از موارد زير پيش از مصرف كلريد پتاسيم ، پزشكتان را مطلع سازيد:
حساسيت به مكمل هاي حاايشان كلريد پتاسيم .بارداري .مصرف داروهاي ديگر، به ايشانژه مهاركننده هاي اونزيم تبديل كننده اونژيوتانسين ، داروهاي ضدالتهابي غيراسترايشانيدي ، داروهاي مسدودكننده بتا، داروهاي مُدر نگهدارنده پتاسيم ، و مصرف شير كم نمك ؛ اين داروها ممكن هست سطح پتاسيم خون را افزايش دهند.

داروهايي كه تخليه معده را به تأخير مي اندازند، مانند داروهاي اونتي كولينرژيك يا برخي داروهاي ضدافسردگي ، خطر آسيب به معده را بيشتر مي كنند.سابقه يا ابتلا به اسهال شديد يا مشكلات گوارشي ، نظير زخم معده يا دوازدهه ، تنگي مري ، تخليه تأخيري معده ، يا بيماري هاي كليايشان .هنگام مصرف كلريد پتاسيم توصيه مي شود

كلريد پتاسيم را درست طبق تجايشانز پزشك مصرف كنيد، به ايشانژه اگر ديگوكسين و داروهاي مُدر هم هموقت مصرف مي كنيد.با پزشكتان درباره توصيه هاي تغذيه اي مشورت كنيد.

بدون تأييد پزشكتان از جايگزين نمك ، شير كم سديم و ديگر مواد غذايي كم نمك (كم سديم ) هستفاده نكنيد.

اين ها داراي مقادير زيادي پتاسيم هستند و مصرف اونها موجب افزايش بيش از حد پتاسيم خون خواهد شد.به طور منظم به پزشكتان مراجعه كنيد تا بهبودتان را زير نظر داشته باشد.

ممكن هست لازم باشد با انجام آزمايش خون سطح پتاسيم خون را به طور مرتبط زير نظر بگيريد.پيش از مصرف يا قطع مصرف هر نوع دارو، حتي داروهاي مجاز بدون نسخه يا داروهاي گياهي با پزشكتان صحبت كنيد.كلريد پتاسيم را دور از دسترس كودكان ، و دور از گرما، نور مستقيم ، و حرارت مرطوب نگهداري كنيد (در اين واقعيات كلريد پتاسيم فاسد مي شود).كلريد پتاسيم تاريخ مصرف گذشته را دور از دسترس كودكان ، در توالت دور بريزيد.هنگام مصرف كلريد پتاسيم نبايد

بدون مشورت با پزشكتان از جايگزين نمك يا ديگر مواد غذايي كم نمك (كم سديم ) هستفاده كنيد

17:

Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد نماينده های برونش و داروهای ضد آسم1 Choline Theophyllinate
2 Theophylline G
3 Acefylline Piperazine
4 Aminophylline
5 Amlexanox
6 Apafant
7 Bambuterol Hydrochloride
8 Bamifylline Hydrochloride
9 Bitolterol Mesilate
10 Bufylline
11 Caffeine
12 Clenbuterol Hydrochloride
13 Diprophylline
14 Doxofylline
15 Etamiphylline Camsilate
16 Etofylline
17 Fenoterol
18 Fenspiride Hydrochloride
19 Formoterol Fumarate
20 Heptaminol Acefyllinate
21 Hexoprenaline Hydrochloride
22 Ibudilast
23 Ipratropium Bromide
24 Isoetarine
25 Ketotifen Fumarate
26 Levosalbutamol Hydrochloride
27 Montelukast Sodium
28 Nedocromil Sodium
29 Omalizumab
30 Oxitropium Bromide
31 Pemirolast Potassium
32 Pirbuterol Acetate
33 Pranlukast
34 Procaterol Hydrochloride
35 Proxyphylline
36 Pyridofylline
37 Repirinast
38 Reproterol Hydrochloride
39 Rimiterol Hydrobromide
40 Roflumilast
41 Salbutamol
42 Salmeterol Xinafoate
43 Seratrodast
44 Cromolyn Sodium
45 Suplatast Tosilate
46 Terbutaline Sulfate
47 Theobromine
48 Theophylline
49 Tiotropium Bromide
50 Tranilast
51 Tretoquinol Hydrochloride
52 Tulobuterol Hydrochloride
53 Zafirlukast
54 Zileuton

18:

لورازپام قرص

مصرف در حاملگی و شیر دهی :

مصرف این دارو در حاملگی و شیر دهی غیر مجاز هست مگر در موارد اضطراری و به تشخیص پزشک متخصص .

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن هست باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد اگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از علائم زیر با پزشک مشورت نمائید .

عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند :

شیوع متوسط : فراموشی ، اضطراب ، افسردگی و تپش قلب .

شیوع نادر : اختلالات روحی و شخصیتی، حساسیت ، اختلالات رفتاری ، کم خونی ، دیستونی ( ضعف عضلات ) اختلالات کبدی .

اونهایی که در صورت تداوم نیاز به توجه پزشکی دارند .

شایع : ناهماهنگی در حرکت عضلات ، گیجی و احساس سبکی در سر ، بیخوابی در طول روز و اختلال در تکلم .شیوع کمتر : دردهای شکمی ، اختلال بینایی ، تغییر در میل جنسی، اسهال ، یبوست ، خشکی دهان ، سرخوشی ، سردرد ، افزایش ترشحات بزاق و ریه ، گرفتگی عضلانی ، تهوع و هستفراغ ، لرز و خستگی غیر معمول .چنانچه در عرض 2-3 روز مصرف دارو بی خوابی ، تحریک پذیری و عصبی شدن عارض شد دارو را قطع و با پزشک خود مشورت کنید .

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای پایین تر از 30 درجه سانتیگراد نگهداری نمایید .

دارو را دور از دسترس اطفال برنامه دهید .

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید .

اشکال دارویی و بسته بندی :

قرص های خط دار 1 و 2 میلی گرمی در بسته های 100 عددی

موارد مصرف :

این دارو برای اضطراب ، تنش ، آژیتاسیون ، تحریک پذیری ، مخصوصاً در نوروزهای اضطرابی یا اختلالات ارگانیک ( به ویژه gi یا قلبی عروقی ) توصیه میشود .

راهنمائیهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :

وجود هر نوع حساسیت به مواد دیگر از قبیل غذاها, مواد محافظ و رنگ ها حساسیت به این دارو و سایر داروهای این گروه .وجود هر نوع بیماری به از جمله گلوکوم با زاویه بسته ، میاستنی گراو (ضعف شدید عضلانی) ، انسداد مزمن تنفسی .در صورت مصرف داروهای دیگر مخصوصاً داروهای اعصاب، فلوواکسامین، ایتروکونازول ، کتوکونازول و نفازودون .


جهت بررسی پیشرفت درمان می بایست مرتباً با پزشک مشورت نمایید .

هشدار :

از مصرف خود سرانه این دارو و یا توصیه اون به دیگران خودداری نمایید .در صورت عدم تاثیر دارو ، مقدار مصرف را زیاد نکنید و با پزشک مشورت نمایید.

برای جلوگیری از ایجاد وابستگی ، دارو را بیش از مقدار و مدت وقت توصیه شده مصرف ننمایید .

این دارو ممکن هست سبب خواب آلودگی گردد ، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری کنید .

در صورت ایجاد وابستگی جسمی یا روانی به دارو حتما با پزشک مشورت نمایید .از قطع خودسرانه و ناگهانی دارو خودداری کنید .در صورت مصرف بیش از حد دارو حتما با اورژانس تماس بگیرید .

مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند .

در صورت فراموش کردن یک دوز از دارو در صورتی که تحت رژیم درمانی خاصی هستید چنانچه یک ساعت از وقت مصرف دارو گذشته باشد دارو را مصرف کنید اما اگر بیشتر از این مقدار هست دارو را مصرف نکنید و مقدار مصرف نوبت بعدی را دو برابر نکنید

19:

Corticosteroids کورتیکواستروئیدها1 Desoxycorticosterone Acetate
2 Prednylidene
3 Procinonide
4 Rimexolone
5 Suprarenal Cortex
6 Tixocortol Pivalate
7 Triamcinolone
8 Ulobetasol Propionate
9 Alclometasone Dipropionate
10 Aldosterone
11 Amcinonide
12 Beclometasone Dipropionate
13 Bendacort
14 Betamethasone
15 Budesonide
16 Ciclesonide
17 Ciprocinonide
18 Clobetasol Propionate
19 Clobetasone Butyrate
20 Clocortolone Pivalate
21 Cloprednol
22 Cortisone Acetate
23 Cortivazol
24 Deflazacort
25 Deprodone
26 Desonide
27 Desoximetasone
28 Dexamethasone
29 Dichlorisone Acetate
30 Diflorasone Diacetate
31 Diflucortolone
32 Difluprednate
33 Fluclorolone Acetonide
34 Fludrocortisone Acetate
35 Flurandrenolide
36 Flumetasone Pivalate
37 Flunisolide
38 Fluocinolone Acetonide
39 Fluocinonide
40 Fluocortin Butyl
41 Fluocortolone
42 Fluorometholone
43 Fluprednidene Acetate
44 Fluprednisolone
45 Fluticasone Propionate
46 Formocortal
47 Halcinonide
48 Halometasone
49 Hydrocortamate Hydrochloride
50 Hydrocortisone
51 Betamethasone(Ophthalmic)
52 Dexamethasone(Ophthalmic)
53 Hydrocortisone(Ophthalmic)
54 Hydrocortisone(Systemic)
55 Prednisolone(Ophthalmic)
56 Triamcinolone(Topical)
57 Isoflupredone Acetate
58 Loteprednol Etabonate
59 Mazipredone
60 Medrysone
61 Meprednisone
62 Methylprednisolone
63 Mometasone Furoate
64 Paramethasone Acetate
65 Prednicarbate
66 Prednisolone
67 Prednisone

20:

فنی توئین قرص


مصرف در حاملگی و شیردهی :

مصرف این دارو در حاملگی و شیردهی غیر مجاز هست مگر به دستور پزشک .

مقدار و نحوه مصرف دارو :

دوز هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به برنامه زیر هست :

بزرگسالان : ضد تشنج 100 میلی گرم سه بار در روز در بیماران با نقص عملکرد کبدی دوز کمتری مورد نیاز هست .

کودکان : ضد تشنج 5 میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن در دو یا سه دوز منقسم .

در صورت فراموش کردن یک دوز از دارو چنانچه نوبت مصرف دارو یکبار در روز باشد .

پس از به یاد آوردن هر چه زودتر اون را مصرف نمائید و سپس برنامه قبلی را طبق دستور ادامه دهید .

در غیر این صورت مقدار مصرف را دو برابر نکنید .

چنانچه دستور مصرف دارو چند بار در روز باشد

در صورت یاد آوردن تا چهار ساعت قبل از نوبت بعدی دارو را مصرف کنید و سپس برنامه قبلی را طبق دستور ادامه دهید در غیر این صورت مقدار بعدی را دو برابر نکنید .

اگر نوبت های مصرف دارو برای دو روز یا بیشتر فراموش شده باشد به پزشک مراجعه نمائید .

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن هست باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد اگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از علائم زیر با پزشک مشورت نمائید .

اونهایی که نیاز به توجه پزشکی دارند :

سمیت سیستم عصبی مرکزی ، اغتشاش شعور ، حرکات غیر عادی چشم ، لرزش دست ها ، هیجان غیر طبیعی ، عصبانیت و هیپرپلازی لثه ها .

عوارض زیر تنها در صورت تداوم نیاز به توجه پزشک دارند :

یبوست ، سرگیجه ملایم ، تهوع و هستفراغ ، خشن شدن خطوط چهره ( پهن شدن نوک بینی و ضخیم شدن لب ) پرموئی ، بی خوابی و کشیدگی ماهیچه.

شرایط نگهداری :

دارو را در دمای کمتر از 30 سانتیگراد و دور از نور و درون جعبه نگهداری نمائید ، دارو را دور از دسترس اطفال برنامه دهید .

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید .

اشکال دارویی و بسته بندی :

قرص های 50/100 میلی گرمی در جعبه های 100 عددی

موارد مصرف :

این دارو در تشنج ژنرالیزه تونیک - کلونیک ، صرع مداوم ، تشنج غیر صرعی (سپس ترومای سر ، سندروم Reye ) ، درد نوریتیک ، میگرن ، نورالژِی تری ژمینه ، فلج Bell ، شل نماينده عضلات اسکلتی ، کنترل پروفیلاکتیک تشنج در طی جراحی اعصاب ، آریتمی بطنی مقاوم به لیدوکائین یا پروکاینامید و آریتمی های ناشی از گلیکوزیدهای قلبی (غیر قطعی) توصیه می شود .

راهنمائیهای عمومی :

قبل از مصرف دارو در موارد ذیل با پزشک مشورت کنید :

حساسیت به این دارو و سایر داروهای این گروه .حساسیت به رنگ ها و مواد محافظ .وجود هر نوع بیماری خونی ، کلیوی ، قلبی ، کبدی ، تیروئید و دیابت .

در صورت نیاز به جراحی های عمومی و یا دندانپزشکی .

نیاز به انجام تست های آزمایشگاهی .

جهت بررسی پیشرفت درمان می بایست مرتباً با پزشک مشورت نمایید .

جهت کاهش تحریکات گوارشی بهتر هست دارو را با غذا مصرف نمایید .

غلظت قند خون و ادرار در بیماران دیابتی مرتباً اندازه گیری شود .

همواره کارت و یا بازو بندی که نشاندهنده مصرف این دارو باشد به همراه داشته باشید .

هشدار :

از مصرف خود سرانه این دارو و یا توصیه اون به دیگران خودداری نمایید .

از قطع ناگهانی یا کاهش تدریجی دارو بدون مشورت پزشک خودداری نمایید.

این دارو ممکن هست سبب خواب آلودگی گردد ، لذا از رانندگی و کار با آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری نمایید .

جهت پیشگیری از خونریزی ، حساسیت یا تورم لثه ها بهداشت دهان را به خوبی رعایت کرده و هر سه ماه یک بار به پزشک مراجعه نمایید .

دو الی سه ساعت سپس مصرف اونتی اسید ها از مصرف دارو بپرهیزید .

از مصرف سایر فرآورده های این دارو نظیر کپسول و اشکال تزریقی اون بدون تجویز پزشک خودداری نمایید .

در طول مصرف فنی توئین ، در صورت هستفاده از دارو های حاوی هستروژن و پروژسترون به منظور جلوگیری از بارداری از روشهای دیگر نیز هستفاده نمایید .

همیشه مصرف دارو با فاصله مشخص و ثابتی از غذا مصرف شود

21:

فروس سولفاتFERROUS SULFATE

موارد مصرف فروس سولفات: اين دارو در كمخوني ناشياز فقر آهن مصرف ميشود.مكانيسم اثر فروس سولفات: آهن يك عنصر پايه ي و لازمبراي ساخت هموگلوبين هست.

آهن بمقدارمناسب براي خونسازي و در نتيجه تامينظرفيت انتقال اكسيژن خون ضروري هست.
اين عنصر در ساخت ميوگلوبين نيز عمليمشابه بهعهده داشته و همينطور بهعنوانكوفاكتور چندين اونزيم پايه ي، مانندسيتوكروم، نقش دارد.

آهن براي متابوليسمكاتكولآمين و عملكرد صحيح نوتروفيلهانيز ضروري هست.


آهن موجود در غذا يامكملهاي غذايي، پس از مصرف خوراكي،بشكل آهن دو ظرفيتي از سلولهاي مخاطيعبور كرده و به ترانسفرين پيوند مييابد.

دراين حالت، آهن براي ساخت گلبولهاي قرمز،به مغز هستخوان منتقل ميشود.فارماكوكينتيك فروس سولفات: جذب آهن در صورت تخليهذخاير اون يا افزايش ساخت گلبولهاي قرمزافزايش مييابد.

آهن از دوازدهه و ابتدايژژنوم جذب ميشود.

جذب آهن با شدت فقرآهن متناسب ميباشد.

جذب آهن دو ظرفيتيبا معده خالي بيشتر هست.

نيمهعمر سولفاتآهن 6 ساعت ميباشد.

آهن عمدتا درسلولهاي كبدي و سيستم رتيكولواوندوتليالذخيره ميشود.

هيچ نوع مكانيسمفيزيولوژيك براي دفع آهن وجود ندارد.موارد منع مصرف فروس سولفات: سولفات آهن درهموسيدروز، هموكروماتوز و سايركمخونيها (مگر اينكه همراه فقر آهنباشد)، نبايد مصرف شود.

عوارض جانبي فروس سولفات: تحريك مجراي گوارشبامصرف اين دارو نقل شده هست.تهوع و درد اپيگاستريك وابسته به مقدارمصرف هست.

مصرف آهن از راه خوراكيدر بيماران مبتلا به بيماري التهابي روده،ممكن هست سبب تشديد اسهال شود.مصرف آهن از راه خوراكي ممكن هستسبب بروز يبوست، به ايشانژه درسالخوردگان شود.


تداخلهاي دارايشاني فروس سولفات: مصرف هموقت آهن باتتراسيكلينهاي خوراكي، ممكن هست سببكاهش جذب و اثرات درماني تتراسيكلينهاشود.نكات قابل توصيه: 1 ـ دارو بايد با معدهخالي، يك ساعت قبل يا دو ساعت پس ازغذا مصرف شود، اما بهمنظور كاهشاحتمال بروز دل آشوبه، اين دارو راميتوان همراه با غذا مصرف نمود.2 ـ براي جلوگيري از لكهدار شدن دندانها وپوشاندن طعم دارو، محلول خوراكي دارو رابايد همراه با آب يا آبميوه و با هستفاده از نيمصرف نمود.

هنگام مصرف قطره خوراكي،قطرات دارو بايد بر رايشان زبان ريخته شوند.مقدار مصرف فروس سولفات:

بزرگسالان: بمنظور پيشگيري از كمخونيفقر آهن، 300 mg/day و در درمانكمخوني فقر آهن، 300 ميليگرم دوبار درروز مصرف ميشود و سپس برحسبنياز و تحمل بيمار، بتدريج تا 300 ميليگرم4 بار در روز افزايش مييابد.

كودكان: مقدار mg/kg/day 5 بمنظورپيشگيري از كمخوني فقر آهن و مقدارmg/kg 10، سه بار در روز در درمانكمخوني مصرف ميشود.

به عنوان مكمل غذايي، مقدار مصرف توصيه شده عنصرآهن در روز بين 15ـ6 ميليگرم و برايوقت بارداري 30 ميليگرم هست

22:

Electrolytes الکترولیت ها1 Balanced Salt
2 Dextrose & Ethanol
3 Ringer Lactate
4 Ringers
5 Peritoneal Dialysis
6 Sodium Chloride(Irrigation)
7 Sodium Chloride(Infusion)
8 Sodium Chloride(Hypertonic)
9 Dialysis Solutions
10 Oral Rehydration Solutions
11 Bicarbonate
12 Calcium Supplements
13 Magnesium
14 Phosphate
15 Potassium
16 Sodium Chloride - Nasal

23:

آزیترومایسین کپسول


بزرگسالان : برونشیت ، فارنژیت پنومونی ، هسترپتوکوکی ایجاد شده توسط هسترپتوکوکوس پنومونی یا هموفیلوس اونفولانزا ، عفونتهای پوستی و بافتهای نرم خفیف ایجاد شده توسط هستافیلوکوکوس اورئوس ، هسترپتوکوکوس آگالاکتیا ، هسترپتوکوکوس پیوژنز و گلو درد .

هسترپتوکوکی :

بزرگسالان : 16 سال به بالا روز اول یک تک دوز واحد 500 میلی گرم و از روز دوم الی پنجم یک تک دوز 250 میلی گرم .

افراد زیر 16 سال : ایمنی و سلامت دارو در افراد زیر 16 سال ثابت نشده هست .التهاب گردن رحم و عفونتهای مجاری ادراری غیر سوزاکی .

بزرگسالان : بالای 16 سال یک تک دوز 1000 میلی گرمی .

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن هست باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود .

اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از اونها با پزشک خود مشورت شود.

عوارض قلبی – عروقی، درد سینه ، تپش قلب ...

اختلالات گوارشی : اختلال در هضم غذا ، هستفراغ ، نفخ شکم ، یرقان ، هستفراغ خونی .

اختلالات دستگاه ادراری- تناسلی : التهاب واژن ، التهاب نفریت .

اختلال سیستم عصبی : گیجی ، سر درد ، خواب آلودگی .

واکنشهای حساسیتی : خارش پوستی ، حساسیت به نور و التهاب شرایین .

عوارض عمومی : خستگی بیش از حد .

شرایط نگهداری :

* دارو را در دمای زیر 40 درجه سانتیگراد ,ترجیحاً بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد و در ظروف در بسته نگهداری کنید .

* دارو را دور از دسترس اطفال برنامه دهید .* از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید .

بسته بندی و اشکال دارویی :

کپسول 250 میلی گرمی در جعبه های 6 عددی

موارد مصرف :

این دارو برای درمان برونشیت باکتریایی شدید ، عفونت گوش میانی حاد ، التهاب کردن رحم گنوکوکی ، التهاب مجاری اداری غیر گنوکوکی ، درمان شانکروئید ، پیشگیری از بیماریهای ناشی از مایکوباکتریوم اویوم منتشر ، درمان بیماریهای عفونی لگن ، درمان فارنژیت ، گلودرد ، پنومونی که از طریق جمعیت منتقل می شود .

عفونتهای پوست و بافتهای نرم و تراخم توصیه میشود .

راهنمایی های عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

1- وجود هر نوع حساسیت به آزیترومایسین ، اریترومایسین و یا سایر ماکرولیدها .
حساسیت به سایر مواد مانند غذاها ,رنگها و مواد محافظ .

2- در صورت ابتلا به بیماریهایی نظیر اختلال در عملکرد کبد .

3- در صورت مصرف سایر داروها بخصوص اونتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم .

4- در صورت حاملگی و شیر دهی .

5- آزیترومایسین باید یک ساعت قبل و یا دو ساعت سپس غذا میل شود.

6- کپسول آزیترومایسین نباید همراه غذا میل شود

7- دوره درمان را کامل کنید .

8- دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید و بدون مشورت با پزشک قبل از اتمام دوره درمان را قطع ننمایید .

9- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو بلافاصله به محض به یاد آوردن دارو را مصرف کنید ولی چنانچه وقت دوز بعدی نزدیک هست دارو را مصرف نکنید و دوز بعدی را دو برابر ننمایید .

10- به منظور عدم ناسازگاری دارویی در مورد مصرف هر نوع دارو چه با نسخه و چه بدون نسخه با پزشک خود مشورت نمایید .

هشدار :

از مصرف خود سرانه این دارو و یا توصیه اون به دیگران خودداری کنید .

در صورتی که تا چند روز پس از مصرف دارو هیچ گونه بهبودی در بیماری حاصل نشد و یا اینکه بیماری تشدید شد به پزشک خود مراجعه کنید

مصرف در حاملگی و شیر دهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیر دهی غیر مجاز هست مگر به تشخیص پزشک متخصص .

مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به برنامه زیر هست

24:

Chelators Antidots and Antagonists اونتی دوت ها،شلات نماينده ها و اونتاگونیست ها1 Amifostine
2 Ammonium Tetrathiomolybdate
3 Amyl Nitrite
4 Asoxime Chloride
5 Atipamezole
6 Calcium Polystyrene Sulfonate
7 Deferiprone
8 Deferoxamine Mesilate
9 Dexrazoxane
10 Dicobalt Edetate
11 Digoxin-specific Antibody Fragments
12 Dimercaprol
13 Dimetamfenol Hydrochloride
14 Diprenorphine Hydrochloride
15 Disodium Edetate
16 Ditiocarb Sodium
17 Edetic Acid
18 Flumazenil
19 Atropine Sulfate(Ophthalmic)
20 Diazoxide(Parenteral)
21 Fomepizole
22 Fuller's Earth
23 Glucagon
24 Glutathione
25 Haem Derivatives
26 Lofexidine Hydrochloride
27 Mesna
28 Methionine
29 Methylthioninium Chloride
30 Silymarin
31 Nalmefene
32 Nalorphine
33 Naloxone Hydrochloride
34 Naltrexone
35 Obidoxime Chloride
36 Pentetic Acid
37 Potassium Polystyrene Sulfonate
38 Pralidoxime
39 Protamine
40 Prussian Blue
41 Sevelamer Hydrochloride
42 Calcium Disodium Edetate
43 Sodium Cellulose Phosphate
44 Sodium Fytate
45 Sodium Nitrite
46 Sodium Polystyrene Sulfonate
47 Sodium Thiosulfate
48 Succimer
49 Tiopronin
50 Trientine Dihydrochloride
51 Unithiol
52 Hydroxyurea

25:

Antihistamines اونتی هیستامین ها1 Antihistamine Decongestant
2 Diphenhydramine Compound
3 Naphazoline Antazoline
4 Cromolyn Sodium(Ophthalmic)
5 Acrivastine
6 Alimemazine Tartrate
7 Antazoline Hydrochloride
8 Astemizole
9 Azatadine Maleate
10 Azelastine Hydrochloride
11 Bamipine
12 Bepotastine
13 Bromazine Hydrochloride
14 Brompheniramine Maleate
15 Buclizine Hydrochloride
16 Carbinoxamine Maleate
17 Cetirizine Hydrochloride
18 Chlorcyclizine Hydrochloride
19 Chloropyramine Hydrochloride
20 Chlorpheniramine Maleate
21 Chlorphenoxamine Hydrochloride
22 Cinnarizine
23 Clemastine Fumarate
24 Clemizole Hydrochloride
25 Clocinizine Hydrochloride
26 Cyclizine
27 Cyproheptadine Hydrochloride
28 Deptropine Citrate
29 Desloratadine
30 Dimenhydrinate
31 Dimetindene Maleate
32 Dimetotiazine Mesilate
33 Diphenhydramine
34 Diphenylpyraline Hydrochloride
35 Doxylamine Succinate
36 Ebastine
37 Embramine Hydrochloride
38 Emedastine Fumarate
39 Epinastine Hydrochloride
40 Fexofenadine Hydrochloride
41 Flunarizine Hydrochloride
42 Homochlorcyclizine Hydrochloride
43 Hydroxyzine Hydrochloride
44 Isothipendyl Hydrochloride
45 Levocabastine Hydrochloride
46 Levocetirizine
47 Loratadine
48 Mebhydrolin
49 Meclozine Hydrochloride
50 Pyrilamine Maleate Mepyramine
51 Mequitazine
52 Methdilazine
53 Mizolastine
54 Niaprazine
55 Olopatadine Hydrochloride
56 Oxatomide
57 Oxomemazine
58 Phenindamine Tartrate
59 Pheniramine
60 Phenyltoloxamine Citrate
61 Pimethixene
62 Piprinhydrinate
63 Promethazine
64 Propiomazine
65 Quifenadine Hydrochloride
66 Rupatadine
67 Setastine Hydrochloride
68 Terfenadine
69 Thenyldiamine Hydrochloride
70 Thiethylperazine
71 Thonzylamine Hydrochloride
72 Tolpropamine Hydrochloride
73 Trimethobenzamide Hydrochloride
74 Tripelennamine Citrate
75 Triprolidine Hydrochloride
76 Tritoqualine


56 out of 100 based on 51 user ratings 76 reviews

@