دور زدن


دور زدندور زدن
ماهم دیگر را برای رسیدن به مقصد دور میزنیم
اما نمیدانیم که زمین گرد است و دوباره به هم میرسیم94 out of 100 based on 64 user ratings 214 reviews

@