دور زدن


دور زدندور زدن
ماهم دیگر را برای رسیدن به مقصد دور میزنیم
اما نمیدانیم که زمین گرد است و دوباره به هم میرسیم74 out of 100 based on 39 user ratings 64 reviews

@