براي ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮان آناناس بخوريد


براي ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮان آناناس بخوريدبراي ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮان آناناس بخوريد
آﻧﺎﻧﺎس ﭘﺲ از ﻣﻮز دوﻣﯿﻦ ﻣﯿﻮﻩ اﺳﺘﻮاﯾﻲ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ.آﻧﺎﻧﺎس ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﯿﺎﻩ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺮوﻣﯿﻠﯿﺎد« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯿﻮﻩ اي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﯾﺪ زﯾﺮا آﻧﺎﻧﺎس از» ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﯿﻮﻩ ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﻣﺼﺮف ﺑﻪ آن ﻫﺎ « ehow» ﻣﻨﻈﻢ اﯾﻦ ﻣﯿﻮﻩ ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از .اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﯿﻮﻩ اﺳﺘﻮاﯾﻲ ﺑﺮاي ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي، ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮان و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﻮﻧﺪي ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ دارد و درد آرﺗﺮﯾﺖ را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ آن از .ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎي ﺳﻨﺪروم ﮐﺎرﭘﻞ و ﻧﻘﺮس ﻣﻲ ﮐﺎﻫﺪ


ﺑﺮوﻣﯿﻠﯿﻦ« در اﯾﻦ ﻣﯿﻮﻩ ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪ در ﺑﺪن را ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺎﻧﮑﺮاس» .ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﺿﻤﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﯿﻮﻩ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻔﯿﺪ استى.ﺑﺎ وﯾﺮوس ﻫﺎﯾﻲ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ و ﺳﺮﻓﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻲ ﮐﻨﺪ، ﻣﻘﺎﺑﻠه ميكند.ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C است.

ﺧﻮردن آﻧﺎﻧﺎس ﻟﺜﻪ ﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ در اﯾﻦ ﻣﯿﻮﻩ اﺳﺘﻮاﯾﻲ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﭘﯿﺮي ﭼﺸﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻗﻠﺐ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

»ﺑﺮوﻣﯿﻠﯿﻦ« اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺠﺮاي ﺗﻨﻔﺴﻲ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﯾﺒﻮﺳﺖ را درﻣﺎن ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.


ﻓﺎﻗﺪ ﭼﺮﺑﻲ و ﮐﻠﺴﺘﺮول اﺳﺖ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺎدﻩ ﻣﻐﺬي ﻻزم و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺪن اﺳﺖ. ﮐﺮم ﻫﺎي رودﻩ اي را از ﺑﯿﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد./ﺗﺎﺑﻨﺎکچربی های شکم را در فصل بهار آب کنید!

1:

سالاد هم بخورین خوبه


وزیر:پیازها را با کود شیمیایی مضر می‌کنند

2:اوناناس نوعی میوه هست که ریشه اون از جنوب برزیل و پاراگوئه هست.


چیزهایی که نباید خورده شود
بزرگی اون ۱–۱٫۵ متر و بزرگی برجستگی روی اون حدود۳۰ سانتیمتر هست.


14๑۩۞۩๑ماده‌ی غذایی برای راندن سموم از بدن ๑۩۞۩๑
که طعم مطبوع اون طرفداران فراوانی در سراسر دنیا دارد.

به نقل مشرق، این گیاه بومی دائمی ناحیه گرمسیری قاره ای آمریکا هست.


๑۩۞۩مهار آلرژی فصلی با تغذیه مناسب ๑۩۞۩๑
میوه های خاردار و مطبوع اون از کوبا، پورتوریکو و هاوایی از نظر محصول، اوناناس در رتبه اول برنامه داد.


๑۩۞۩پروتئین‌های گیاهی: خوشمزه و مغذی ๑۩۞۩๑


همچنین در جزایر فیلیپین از برگ های خاردار اون رشته هایی به دست می آید که با اون پارچه می بافند.


๑۩۞۩نان و ته دیگ سوخته نخورید๑۩۞۩๑


براي ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮان اوناناس بخوريد


๑۩۞۩راز توت فرنگی فاش شد๑۩۞۩๑

3:

تاثير اوناناس در مورد افزايش كارايي سيستم ايمني بدن از ديرباز شناخته شده بود و پزشكان همواره توصيه مي‌كنند كه بيماران پس از عمل‌هاي جراحي يا دچار شدن به بيماري‌هاي عفوني اوناناس مصرف كنند.خواص‌خوراکي‌ها- در حالي كه روز به روز تعداد ميوه‌هايي كه خاصيت ضد سرطاني دارند، افزايش مي‌يابد، دانشمندان اوناناس را نيز جزء ميوه‌هاي ضد سرطان طبقه‌بندي كرده‌اند.


اين در حالي هست كه تاثير اوناناس در مورد افزايش كارايي سيستم ايمني بدن از ديرباز شناخته شده بود و پزشكان همواره توصيه مي‌كنند كه بيماران پس از عمل‌هاي جراحي يا دچار شدن به بيماري‌هاي عفوني اوناناس مصرف كنند.


براي ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮان اوناناس بخوريد


دانشمندان مي‌گايشانند در اوناناس نوعي ماده وجود دارد كه عملكرد پروتئيني را كه در 30 % سرطان‌ها دخيل هست، متوقف كرده و قادر هست سيستم ايمنى بدن را براى هدف برنامه دادن و نابود ساختن سلول هاى سرطانى تحريك كند.اين خاصيت اوناناس به ايشانژه در مورد سرطان سينه، ريه، روده بزرگ، تخمدان و سرطان پوست به اثبات رسيده هست.

فرمودني هست اوناناس حاايشان کربوهيدرات ، پروتئين ، چربي و آب هست .همينطور کلسيم، فسفر، آهن، منيزيم، پتاسيم، سديم و منگنز از ديگر املاح و مواد معدني تشكيل دهنده اوناناس به شمار مي‌آيند.

اوناناس منبع غني از ايشانتامين C بوده و حاايشان ايشانتامين A و B1 و B2 هست.62 out of 100 based on 27 user ratings 652 reviews

@