در مورد نیمکره چپ و راست مغز


در مورد نیمکره چپ و راست مغزدر مورد نیمکره چپ و راست مغز
براى چپ مغزها:

 در حاليكه پشت ميزتان نشسته ايد ، پاى راستتان را روى زمين برنامه دهيد و آنرا در جهت ساعت گرد، دايره وار بچرخانيد.
 حالا در حين اين كار ، عدد "6" را با دست راستتان در هوا بكشيد.
 در صورتيكه شما چپ مغز باشيد ،جهت چرخش پاى شما تغيير خواهد كرد و شما هيچ كارى نميتوانيد بكنيد.

براى راست مغزها:

 اين بار، پاى چپتان را روى زمين برنامه دهيد و آنرا پاد ساعتگرد بچرخانيد.
 در همين زمان ، عدد"9" را با دست چپتان در هوا بنويسيد.
 مشابهاً، در صورتيكه شما راست مغز باشيد ،جهت چرخش پاى شما تغيير خواهد كرد و شما هيچ كارى نميتوانيد بكنيد.
__________________
البته ممکنه فردی هر دو کار را بتونه انجام بده مثل خودمآشنايي با خواص ترشي ها

1:

سمت‌ راست‌ مغز كنترل‌ كننده‌ توانايي‌هاي‌ فضايي‌، درك‌ و احساس‌ هنرمندانه‌ و افكارخلاقانه‌ و مبتكرانه‌ هست‌.
نيمكره‌ راست‌ مغز هست‌ كه‌ مسايل‌ را به‌ طور كلي‌ وكل‌ نگرانه‌ مجسم‌ و ادراك‌ مي‌كند.


چرا بايد چلوکباب را با سماق خورد؟
به‌ عبارت ديگر، شما مايليد به‌ جاي‌ مشاهده‌ جزييات‌ سازنده‌ وتشكيل‌ دهنده‌، تصايشانر اصلي‌ و بزرگ‌ را ببينيد.
به‌همين‌ شكل‌، نيمكره‌ راست‌ مغز هست‌ كه‌ يك‌ الگايشان‌كلي‌ را از قطعات‌ جزيي‌ و فردي‌ بازسازي‌ مي‌كند و نقطه‌نظرات‌ و نگرش‌هاي‌ جديد را به‌ وجود مي‌آورد.
يك‌ شخص‌ راست‌ مغز، از هستعداد هنر و موسيقي‌برخوردار هست‌ و به‌ كند و كاو در آداب‌،مناسك‌،تشريفات‌، آيين‌، شعائر، عرفان‌ و تصوف‌ علاقه‌ خاصي‌دارد.


انواع توت و تاثير آنها بر سلامتي بدن
به‌ عنوان‌ يك‌ شخص‌ راست مغز، عمدتا مايليدبه‌ شيوه‌اي‌ خلاقانه‌ و ناخودآگاه‌ مسايل‌ جديد را يادبگيريد و همين‌ منتهي‌ به‌ يك واكنش‌ احساسي‌،عاطفي‌ نسبت‌ به‌ واقعيات و موقعيت‌هاي‌ تحليل‌ گرايانه‌مي‌شود.


10 پیشرفت مهم دانش پزشکی
در بسياري‌ از موارد، وقتي‌ پاسخ‌ صحيح‌ يك‌ سؤال‌ يا مشكل‌ را دريافت‌ مي‌كنيد، بدون‌ اون‌ كه ‌بفهميد اين‌ جواب چگونه‌ حاصل‌ شده‌ هست‌، به‌ شهودو الهام‌ (حس‌ ششم‌) خودتان‌ تكيه‌ مي‌نماييد.
نيمكره‌ چپ‌ مغز مسايل‌ را به‌ صورت‌ سلسله‌ وارتجزيه‌ و تحليل‌ مي‌كند، در حالي‌ كه‌ نيمكره‌ راست‌ به‌ ندرت‌ چنين‌ پردازشي‌ را ايفا مي‌نمايد.


آیا می‌توانید وقتی با موبایل صحبت می‌کنید مستقیم راه بروید!؟
در نتيجه‌، به‌عنوان‌ يك‌ شخص‌ راست‌ مغز، بدون‌ اون‌ كه‌ اولين‌ كار رابه‌ اتمام‌ برسانيد، مايليد از اين‌ شاخ‌ به اون‌ شاخ‌ بپريدو به‌ سراغ‌ كار ديگري‌ برايشاند.


دختری که اگر گریه کند میمیرد
اين‌ يك‌ نقطه‌ ضعف ‌محسوب‌ مي‌شود، چرا كه‌ گاهي اوقات‌ خودتان‌ را باكارهاي‌ متعدد ناتمامي‌ مواجه‌ مي‌بينيد.


استفاده از نیروهای درونی برای تشخیص و حفظ سلامتی
از اين‌ رو،فهرست‌ سازي‌ و برنامه ريزي‌ وقت‌ بندي‌ شده‌ را ازهمين‌ حالا آغاز كنيد تا نظم‌ و ترتيب‌ يافته‌ و بدون‌فرار از كاري‌ و شروع‌ كار ديگري‌، به‌ نحو مؤثري‌ كارها رابه‌ پايان‌ برسانيد.
نيمكره‌ چپ‌ مغز، تحليل گراست‌ و به‌ شيوه‌اي‌ منطقي‌ و عقلايي‌ و ترتيبي‌ عمل‌مي‌كند.


5 راه دوست داشتن غذاهایی که از آنها متنفرید
اين‌ نيمكره‌ مسؤول‌ و كنترل‌ كننده‌ زبان‌، بررسي‌هاي‌ علمي‌، عقلانيت‌، و خردمندي‌ هست‌.

شخص‌ چپ‌ مغز، مايل‌ هست‌ به‌ شيوه‌اي‌ خطي‌، به‌پردازش‌ اطلاعات‌ عمل‌ كند، به‌ عبارت‌ ديگر ازبخش‌هاي‌ كوچك‌ شروع‌ كرده‌ و به‌ بالا مي‌رود، درحالي‌ كه‌ شخص‌ راست‌ مغز بر عكس‌ عمل‌ مي‌كند وابتدا تصايشانر اصلي‌ و بزرگ‌ را مجسم‌ مي‌نمايد.
هم‌ چنين‌، نيمكره‌ چپ‌ به‌ توالي‌ به‌ پردازش‌اطلاعات‌ عمل‌ مي‌كند، برعكس‌ نيمكره‌ راست‌ كه به‌صورت‌ اتفاقي‌ عمل‌ مي‌كند، از اين‌ رو، اشخاص‌ چپ‌مغز، مي‌توانند حسابدار و برنامه دهنده‌هاي‌ خوبي‌ ازكار در آيند.
هم‌ چنين‌، نقطه‌ قوت‌ اين‌ اشخاص‌ درشرح‌ و بسط و توضيح‌ خوب مسايل‌ به‌ صورت‌ پياپي‌ و متوالي‌ هست.
به‌ كارگيري‌ برخي‌ از راهكارهاي‌ نيمكره‌ راست‌يكي‌ از مزاياي‌ نيمكره‌ چپ‌ محسوب‌ مي‌شود، به‌خصوص‌ در زمينه‌ توسعه‌ و گسترش‌ مهارت‌هاي‌خلاقانه‌ انديشي‌ و شهودي‌.

به‌ عنوان‌ مثال‌، يك‌دانش‌آموز راست‌ مغز در كلاس‌ درس‌، ممكن‌ هست‌ درهنگام‌ سخنراني‌ معلم‌ در وضعيت‌ نامطلوبي‌ قرارداشته‌ باشد، مگر اون‌ كه‌ ابتدا يك‌ برداشت‌ و ديد كلي‌از مطلب‌ به‌ او داده‌ شود.
چرا كه‌ اونها پايه ا نياز دارندكه‌ به‌ دقت‌ علت‌ و عملي‌ را كه‌ انجام‌ مي‌دهند، بدانند.به‌ عبارت‌ ديگر، ممكن‌ هست‌ يك‌ دانش‌آموز راست‌مغز، نگرش‌ زياد و دقيق‌ به‌ مسايل‌ را ضروري‌ تلقي‌نكند، در حالي‌ كه‌ انجام‌ اون‌ را مؤثر و مفيد در نظربگيرد.

هيچ‌ نيمكره‌اي‌ برديگري‌ غلبه‌ و سلطه‌ ندارد.
اگرچه‌، ممكن‌ هست‌ اين‌ حالت‌ يك‌ مزيت‌ چشمگيربه‌ حساب‌ بيايد، ولي‌ دال‌ بر آسودگي‌ خاطر نيست‌.مشكل‌ در رابطه‌ با اين‌ افراد، اين‌ هست‌ كه‌ شما بيشتراز يك‌ شخص‌ راست‌ مغز يا چپ‌ مغز، از كشمكش‌ها وتضادهاي‌ دروني‌ رنج‌ مي‌بريد.
گاهي‌ اوقات‌، اين‌ كشمكش‌ها و تضادها بين‌ نحوه‌احساس‌ و نحوه‌ تفكر شما خواهد بود و هم‌ چنين درمواجهه‌ با مشكلات‌ و تعبير و تفسير اطلاعات‌ باموانعي‌ روبرو مي‌شايشاند.

گاهي‌، جزيياتي‌ كه‌ براي ‌نيمكره‌ راست‌ مغز، مهم‌ هستند، به‌ واسطه‌ نيمكره‌چپ‌ ناديده‌ گرفته‌ مي‌شوند و بالعكس‌.

و همين‌مي‌تواند يك‌ مانع‌ و سد راه‌ در جهت‌ مرحله‌ مؤثريادگيري‌ يا به‌ پايان‌ رساندن‌ كارها باشد.
از جنبه‌ مثبت‌، نقطه‌ قوت‌ اين‌ اشخاص‌ در اين‌است‌ كه‌ اونها در هنگام‌ حل‌ يك‌ مشكل مي‌توانند هموقت‌ و توأما تصايشانر اصلي‌ و بزرگ‌ و جزييات‌ضروري‌ را ادراك‌ كنند.

هم‌ چنين‌، از مهارت‌هاي‌ كلامي‌مؤثري‌ در جهت‌ ترجمه‌ و تعبير مسايل‌ شهودي‌برخوردارند، طوري‌ كه‌ ديگران مي‌توانند اون‌ را به‌راحتي‌ درك‌ كنند و در عين‌ حال‌ قادريد نقطه‌ نظرات‌برتر را تشخيص‌ دهيد
يكي‌ از مزاياي‌ اين‌ افراد در اين‌ هست‌ كه‌ اونها ازتوانايي‌ طبيعي‌ انعطاف‌ بالاي‌ ذهني‌ و فكري‌ برخوردارند و از اين‌ رو مي‌توانند به‌ راحتي‌ در مواجهه‌با مشكلات‌ چند بعدي‌ به‌ حل‌ اون بپردازند
.


2:

نیمکره ی راست و چپ مغزتون رو به اختلال بندارین

در مورد نیمکره چپ و راست مغز


3:

خیلی جالب بود.

تاپیک زیبایی هست باید روش بیشتر بحث بشه....در آینده اگر موقعيت بود من هم چند تا مطلب جالب می ذارم!!!

4:

درسته مبحث جالب و کاربردیه ممنون از توجهت

5:

فقط نمی دونم چرا هستقبال نمیشه؟!

6:

بایذ میبردم تو تالار تفریح تا هستقبال بشه

7:

در مورد نیمکره چپ و راست مغز


62 out of 100 based on 17 user ratings 892 reviews

@