Lng گاز طبیعی فشرده


Lng گاز طبیعی فشردهLng گاز طبیعی فشرده
LNG گاز طبیعی فشرده

واژهLNGمخفف(Liquefied Natural Gas) به معناي گاز طبيعي مايع است. براي توليدLNG، گاز طبيعي را در فشار اتمسفر تا دماي 161 - درجه سانتي گراد سرد مي كنند. در اين حالت گاز بهمايعي بي بو، شفاف و غيرسمي با چگالي حدود 450 كيلوگرم بر متر مكعب تبديل مي شود . باميعانگاز حجم آن به0601/ كاهش مي يابد، كه حمل و نقل گاز طبيعي را اقتصادي مي كند. جالباستكه بدانيد اين نسبت كاهش حجم در مورد LPG و CNGبه ترتيب حدود200 /1 و 250 /1است
در صورت نشت LNG،به سرعت تبخير و پخش مي شود و به شكل ابر بخار نمايان مي شود بههمين دليل اشتعال پذيري آن نسبت به ساير مواد هيدروكربوري مانندLPGو گاز طبيعي كمتر است.
احتمال انفجارLNGبه علت سرد بودن آن و پائين بودن سرعت سوزش بسيار ضعيف است. درصدحوادث كارخانه هايتوليد LNGنسبت به ساير پالايشگاههاي نفت و گاز كمتر مي باشد . حادثهمريلند در سال 1979 و تگزاس غربي از جمله اين حوادث هستند.
استفاده ازLNGيا خط لوله
منابع گاز طبيعي بزرگي در دنيا وجود دارد كه بازار قابل ملاحظه در آن منطقه ندارد . مانند ذخايرهيدروكربوري شمال آفريقا، غرب آفريقا، جنوب آمريكا، خاورميانه، اندونزي، مالزي، شمال غربياستراليا و آلاسكا .
از طرفي بازارهايي نظير ژاپن، تايوان، كره از اين منابع دور هستند . براي انتقال گازطبيعي مي توان از طريق خط لوله و ياLNGاقدام نمود . شكل زیر هزينه انتقال به ازاي هر ميليونBTUرا از طريقLNGو خط لوله نشان مي دهد .
ملاحظه مي كنيد كه انتقال از طريقLNGبرايمسافت هاي بالاتر از 700 مايل در دريا و 2200 مايل در خشكي نسبت به خط لوله مقرون به صرفهتر مي باشد.
برای دیدن عکس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید . اندازه اصلی 763x454 پیکسل میباشد
Lng گاز طبیعی فشردهمورانو 2012

1:

خوب هست بدانيد كه توسعهLNGدر كشورهايي نظير اونگولا و نيجريه از اهميت خاصي برخورداراست چرا كه در اين كشورها كاربري خاصي براي گازهاي همراه نفت وجود ندارد و اين گازهاسوزانده مي شود .


کاهش 31درصدی فروش پژو درپی تحریم ایران
از طرفي بازارهاي قابل توجهي براي انتقال گاز از طريق خط لوله براي اينكشورها وجود ندارد.


ورود سه خودرو ملی به بازار تا پایان سال 91
بنابراين منطقي هست كه به سمت توسعهLNGگام بردارند

در مناطقي كه از نظر واقعيات جغرافيايي امكان ذخيره سازي گاز طبيعي در مخازن زيرزميني وجودندارد، ازLNGبراي تامين گاز طبيعي در دوره پيك تقاضا هستفاده مي شود .
به چنين كارخانه هاييPeak Shavingفرموده مي شود و در مقابل كارخانه هايي كه بر مبناي توليد در طول سال جهتصادرات طراحي
شده هستBase Loadناميده مي شود.دلايلي چون كاهش هزينه هاي حلقهLNGبهدليل پيشرفت فني و امكان ساخت واحدهاييباظرفيت 8 ميليون تن در سال، امكان ساخت كشتي هايي باظرفيت200000 متر مكعب ، به وجودآمدن بازارهايي تك محمولهاي(SPOT) و بالاخره مسائل زيست محيطي باعث شده هست كهامروزه توجه خاصي به LNG گردد و بازار اون تا ده % رشد داشته باشد.
زنجيرهLNG
Lng گاز طبیعی فشرده

مراحل عمده زنجيره LNG به غير از خطوط لوله بين مراحلشامل اكتشاف و توليد، شيرين سازيو گرفتن ناخالصيها، مايع سازي، حمل و نقل دريايي و ذخيره ساز ي در پايانه دريافت و تبخير مجدد(Regasification) مي باشد.
اكتشاف و توليد
عبارتند از يافتن گاز طبيعي در اعماق زمين و توليد گاز براي تحايشانل به مصرف كننده مي باشد .


تصاویـری از کارخـانه خـودروسازی هیـونـدای
طبقآمار سال 2001 ذخاير اثبات شده گاز طبيعي جهان 5919 تريليون فوت مكعب (TCF) مي باشد .

كشورهايي چون الجزاير، اندونزي و قطر سرمايه گذاري فراواني در زمينه LNG انجام داده اند .


تیک آف ( Take Off )
كشورهايي نظير هستراليا، نيجريه و ترينيداد وتوباگو داراي نقش كمتر ولي با اهميت در توليد وصادراتLNGمي باشد .


گزارش عینی یک خبرنگار از واژگونی خودرو وزیر راه و شهرسازی
ايران با داشتن ذخاير عمده گاز طبيعي مي توانند جزء صادركنندگان LNG برنامه بگيرد.

مايع سازي
n گاز خوراك قبل از اينكه وارد واحد مايع سازي شود براي جلوگيري از يخ زد أگي، بر خي از تركيباتاز اون جدا مي شود.معمولاً يك كارخانه LNG داراي واحدهاي فرآيندي ذيل مي باشد:
n واحد جداسازي گازهاي اسيدي - در اين واحد ميزان CO2را به كمتر از50ppmالي100وH2Sرا به كمتر از 4 ppmكاهش مي دهند.
n واحد نم زدايي- در اين واحد، آب موجود در گاز طبيعي را به كمتر 0/1 ppmميرسانند.
n واحد جداسازي مركاپتان- تركيبات سولفور جدا شده و به كمتر از30 m gr Nm3
n واحد جداسازي جيوه- با جداسازي جيوه ميزان اون به كمتر از nano gr Nm 10 ميرسد.
n واحد تقطيرNGL
n واحد فرآورشLPG
n پس از اونكه پالايش اوليه بر رايشان گاز طبيعي انجام شد گاز وارد واحد مايع سازي مي شود .
برای دیدن عکس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید .


رانت ۶ میلیارد تومانی واردات خودرو با ارز دولتی +جدول
اندازه اصلی 800x532 پیکسل میباشد
Lng گاز طبیعی فشرده


برای دیدن عکس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید .


چرا خودرو شاسي بلند مي خريم؟
اندازه اصلی 672x475 پیکسل میباشد
Lng گاز طبیعی فشرده


n پس از مايع سازيLNG ، توليدي در تانكهاي مخصوص ذخيره مي شود تا امكانات بارگيري بهكشتي مهيا شود .

ديواره داخلي تانكهايLNG از جنس آلياژ 9 % نيكل هست .

سقف تانكهاي LNG از نوع(DDR)

n Double Dome Roofو ياSuspended Deckمي باشد .

در مناطقي كهزلزله خيز باشد از DDRاستفاده مي شود .

بطور كلي تانكهايLNG را از طرف بيرون به داخل و درمحل مونتاژ مي كنند و در انتها سقف را به طريق Air Lifting و يا مكانيكي بالا مي آورند

n تانكهاي LNG مجهز به سيستم بازيافت بخارات تبخيرBoil Off Recoveryمي باشند تاLNG تبخير شده كه عمدتاً ناشي از گرماي اتصالات لوله ها و يا ناشي از برگشت از تانكها در وقتبارگيري مي باشد را جمع آوري و به سيستم سوخت ارسال نمايد.
n براي حملLNG از كشتي هاي مخصوص كه مجهز به تانكهاي عايقكاري شده هست هستفاده ميشود.

به طور كلي تانكرهايLNG به سه نوع ذيل تقسيم بندي مي شوند

n :الف.

طرح كرايشان( Moss type )

n ب.

طرح پوسته دار( Membrane type )

n ج.

طرح منشوري( Structural Prismatic typ)

Lng گاز طبیعی فشرده

n ظرفيت تانكرهايLNG در حال حاضر حدود 012500تا138000 مترمكعب مي باشد .

اخيراًكشتي هايي با ظرفيت بيش از200000مترمكعب نيز در دست ساخت مي باشد.

n طول اين كشتي ها حدود 090فوت و عرض اون 140 مي باشد .كشتي هاي LNG نسبت به ديگركشتي ها داراي آلودگي كمتري مي باشد.

چرا كه از بخارات تبخير شدهLNG كه به Boil Off Gas معروف هست به عنوان سوخت كشتي هستفاده مي شود .

نمودار ذيل تعداد كشتي هاي LNG ساخته شده بين سالهاي 1965 تا سال 2002 را نشان مي دهد.


56 out of 100 based on 61 user ratings 286 reviews

@