روش رويت هلال


روش رويت هلالروش رويت هلال
براي اينكه يك ماه قمري شروع شودبايد هلال ماه رويت شود، يعني با ديدن اولين ماه درآسمان يك ماه قمري آغاز خواهد گرديد.
ماه تنها قمرزمين كه هر 5/29 شبانه روز يكباربه دورزمين مي چرخدوبه دليل پيچيدگي مدارش، تعيين زمان رويت شدن اولين هلال آن كارچندان آساني نيست. شايد چنين به نظر آيدكه رويت هلال ماه قمري تنها مربوط به كشورهاي اسلامي است،اما جالب است بدانيم كه درتمام نقاط دنيا منجمان به دنبال رصدهلال ماههاي قمري باهمان نامهاي محرم،صفرو مي باشندوركوردهاي مختلفي رانيزبه نام خودثبت نموده اند.اين ركوردها مربوط به زمينه هاي مختلفي مانند سن ماه،جدايي زاويه اي ماه ازخورشيد وغيره مي باشد.رصد هلال ماه باچشم ويابا ابزار صورت مي گيرد.
ركوردي كه توسط چشم غيرمسلح درزمينه سن ماه ثبت شده است مربوط به راصدي به نام آقاي استيون ان شورمي باشد كه هلال ماه شوال 1409 قمري راباسن 14ساعت و58 دقيقه رويت نمودندوركوردمربوط به رصدباچشم مسلح به نام آقاي سيد محسن قاضي ميرسعيدثبت شده است.ايشان هلال ماه رجب المرجب 1423 هجري قمري راباسن 11ساعت و41 دقيقه رصدنمودند.
روش عملي رؤيت هلال ماه :
  • براي رصدهلال ماه بايد به چند نكته اشاره كرد:
اول اينكه مكان رصدبايد به دوراز آلودگي هوا وگردوغبارودودشهرها بوده وهمچنين از آلودگي نوري شهرها نيز دور باشد.بهترين مكان براي رصد هلال ماه ارتفاعات مي باشدزيرادرآنجاگردوغباراثركمتري مي گذاردوهم به افق مسلط تر مي باشيم دوم،انتخاب لوازم ووسايل مناسب براي رصد مي باشد.يكي ازمهمترين ابزاري كه بايدهمراه يك رصدگر هلال ماه باشديك دوربين دوچشمي است.
دوربين خوب دوربيني است كه بزرگنمايي،وزن،قيمت وجنس مناسب داشته باشدوبهتر است تك چشمي نباشدوبرنامه گرفتن بر روي پايه براي دوربينهاي قدرتمند بسيارحايز اهميت است براي رصد هلال بايد لحظه غروب خورشيد،مكان غروب خورشيد،ارتفاع ومكان ماه درلحظه غروب خورشيدرابدانيم.
قبل از غروب خورشيد بايد مكان غروب خورشيد ومكان ماه رابه دست آورده ودوربين خودرادرآن نقطه تنظيم نماييم.دور بودن سايت رصدي از مناطق نظامي جهت جلوگيري از اشكالات بعدي،اقدام گروهي براي رويت،داشتن اطلاعات مربوط به هلال،به همراه بردن پوشش گرم براي فصول سرما و امكانات اوليه درماني از جمله تدابيري است كه پيش از رصد بايد مورد توجه برنامه گيرد. با ديدن هلال بايد چشم را باز و بسته نموده و به طول كمان وجابجايي هلال دقت كنيد تا با ابر، هواپيما و اشتباه نگرفته باشيد وبدو ن عجله شاخصي را روي زمين براي نشان كردن آن در نظر بگيريدو سعي كنيد هلال را دوستان ديگر گروه نيز ببينند.رازهای 40 ساله کلاهک یخی مریخ

1:

یکی از راههای بیان مختصات اجرام سماوی از جمله ماه ٬استفاده از مولفه های سمت وارتفاع می باشد.بنابراین با داشتن سمت وارتفاع دقیق هر جرم می توان اونراموقعیت یابی و مشاهده نمود.نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد دانستن مکان مبدا ودر واقع شروع سمت وارتفاع می باشد به بیان دیگرباید نقطه صفر مختصات سمت وارتفاع مشخص باشد.با داشتن یک افق مناسب وداشتن یک تراز وضعیت نقطه شروع مختصات ارتفاع روشن هست ٬همان طور که می دانید ارتفاع نقطه ای در افق ٬صفر وارتفاع بالاترین نقطه بالای سربرابر با 90 درجه هست.
مطلب مهمی که وجود دارد نقطه شروع اندازه گیری سمت می باشد در صورتی که شب باشد بکمک ستارگان آسمان ودر صورتیکه روز باشدبکمک خورشید ویا احیانا" سیاراتی که در روز نیز قابل مشاهده هستند می توان با مراجعه به نقشه آسمان یا نرم افزارهای مناسب سمت اجرام ودر نتیجه مبدا شروع سمت را پیدا کرد.بکمک قطب نما نیز با داشتن مقدار انحراف مغناطیسی اینکار شدنی هست.
اینکارها دقت خاص خود را می طلبد وداشتن مقداری تجربه لازم هست.
اینک می پردازیم به مسئله رویت ماه نو در روز.در روشی که اکنون بیان خواهد شد تنها با توجه به ارتفاع ماه وخورشید می توان به شکار ماه نو پرداخت وبجز برای محاسبه در نرم افزار دیگر احتیاجی به دانستن سمت نیست.
وسایل لازم:
1- تلسکوپ یا دوربین دوچشمی که مجهز به فیلتر مشاهده خورشید هست (تنها هدف این هست که بتوانید با روشی ایمن خورشید را در وسط میدان دید برنامه داد) سه پایه اون باید بگونه ای باشد که بتواند اندازه ارتفاع را نشان دهد وبتوان اونرا بگونه ای قفل کرد که مختصات سمت اون تغییر نکند یعنی در جهت چپ وراست سوی اون تغییر نکند فقط بتواند بالا وپایین رود.
2- نرم افزاری برای محاسبه ارتفاع وسمت ماه وخورشید مانند نرم افزار MOON CALC یا هستاری نایت.
3- کلاه مناسب .بیاد داشته باشید که رصد را هنگام روز ودر آفتاب انجام می دهید.

برای شروع کار یک وقت برای مثال ساعت یک سپس ظهر انتخاب می شود (این وقت باید سپس وقت اذان ظهر محلی باشد.).در همین وقت تلسکوپ یا دوربین خود را به سوی خورشید نشانه روی کنید به شکلی که در وسط میدان دید برنامه بگیرد ٬فیلتر یادتان نرود.


تصاویر جالب از هنرنمایی دوربین‌ها در فضا
حال ارتفاعی که سه پایه نشان می دهد را یاداشت کنید.اینک با احتیاط سه پایه رابگونه ای قفل کنید که سمت اون تغییر نکند.

مختصات مکان و تاریخ رصد را به نرم افزار بدهید .با دادن ساعت 13 به نرم افزار سمت وارتفاع خورشید را یادداشت کنید.


نشت اطلاعات گریبان ناسا را هم گرفت/ برچسب شبه زمینی بر روی ۱۴۰ سیاره
بکمک نرم افزاربا جلو بردن وقت٬ وقتی را پیدا کنید که سمت ماه با همان سمت خورشید برابر می شود.(با توجه به اینکه ماه سمت چپ خورشید هست همواره اونرا تعقیب می کند وسپس چند دقیقه سمت اون با سمت خورشید برابر می شود.)در این وقت ارتفاع ماه را یاداشت کنید.بنابراین اگر در این وقت به اندازه اختلاف ارتفاع خورشید (ارتفاعی که سه پایه نشان میدهد) وارتفاع ماه که نرم افزار نشان میدهد سر تلسکوپ یا دوربین را پایین بیاورید (بدون اون که سمت تلسکوپ تغییر کند)می توان انتظارداشت که ماه خود از سمت چپ به میدان دید وارد شده ومی توان اونرا شکار کرد٬ اگر تمام اعداد محاسبه شده درست باشندواشتباهی درکار نباشد ماه در این وقت در وسط میدان دید خواهد بود.می توان جستجوی ماه را 2تا 3 دقیقه قبل از وقت مورد نظر شروع وبه همین میزان سپس وقت مورد نظر ادامه داد.واضح هست که هرچه میدان دید وسیله مورد هستفاده بیشتر باشد این بازه وقتی بیشتر هست.اگر نتوانستید ماه را ببینید ناامید نشوید.

سپس چند دقیقه هستراحت با نشانه روی مجدد به سوی خورشید مراحل بالا را تکرار کنید مثلا" ساعت 14 را انتخاب کرده تلسکوپ را به سوی خورشید هدایت کنید بکمک نرم افزار با جلو بردن وقت٬ وقتی را پیدا کنید که سمت ماه با سمت خورشید برابر شود سر تلسکوپ را به اندازه اختلاف ارتفاع ماه وخورشید پایین آورده وبه جستجوی ماه در میدان دید بپردازید.شما تاوقت غروب احتمالا" تا سه مرتبه دیگر می توانیدعملیات جستجو را تکرار کنید.
پیشنهاد می کنیم برای حداکثر هستفاده از وقت٬ ارتفاع وسمت ماه وخورشید را از قبل دروقت های مناسب رصد(بهتر هست انتخاب وقت به گونه ای باشد که سپس اتمام رصد اول چند دقیقه هستراحت کنید) یاداشت نمایید.


چقدر زمین کوچک است...
شاید متوجه شده باشید که رصد به این روش را تا وقتی می توانید ادامه دهید که شرایط اون مهیا باشد بنابراین سپس مدتی نمی توانید این روش را اجرا کنید.در کنار انجام رصدها به یک محاسبه برای هستفاده از روشی دیگر احتیاج دارید.

مدت وقت مکث هلال یعنی فاصله وقتی بین غروب خورشید وماه را بکمک نرم افزار پیدا کنید.بر طبق رصدهای انجام شده بهترین وقت رصد ماه نو٬ وقتی هست که به اندازه چهار نهم از این وقت گذشته باشد در این وقت خورشید چند درجه زیر افق رفته و تاریکی آسمان برای مشاهده ماه نو مناسب تر شده هست.با پیدا کردن این لحظه(چهار نهم مدت مکث هلال سپس وقت غروب خورشید) بکمک نرم افزارسمت وارتفاع ماه را پیدا کرده ویاداشت کنید.اینک در نرم افزار وقت را اونقدر به عقب برگردانید تا سمت خورشید برابر با اون سمت شود.عملا" در این وقت که نرم افزار نشان می دهد سمت خورشید را در افق بکمک عوارض طبیعی مانند کوه یا درخت یا هر جسم دوری علامت گذاری کنید .سپس در لحظه ای که ماه در بهترین وقت رصدی هست(چهار نهم مدت مکث هلال سپس وقت غروب خورشید )تلسکوپ را در سمت همان علامتی که در افق گذاشته اید و همان ارتفاعی که محاسبه کرده اید برنامه داده وبدون احتیاج به چرخاندن در سمت وارتفاع به جستجوی هلال درون میدان دید تلسکوپ یا دوربین بپردازید.


روز ۵ شهریور امسال را به خاطر بسپارید

2:اورانوس

3:

با تشکر فراوان از اقای phoenix و sevdaa خانم که با توضیحات کاملشون به ما کمک مینمايند
شاد و پیروز و سرافراز باشید


جشنواره برترین وبلاگ ها و وب سایت های نجومی پارسی زبان

4:

ممنون محمود خان.
ما هر کاری می کنیم تا اطلاعات نجومی دوستان بالا بره.


بزرگ‌ترین فوران خورشیدی ماه‌های اخیر / عکس

5:

خسته نباشین دوست من

6:

تاریخ شروع و پایان ماه مبارک در تمام کشورهای اسلامی یکسان هست.بغیر از ایران!که همیشه سعی میکند فرقی بین خودش و سایر مسلمانان جهان ایجاد کند!این گناهان بخشودنی نیستند!

7:

ممنون از لطفتون.
امیدوارم مفید باشند.

8:

نوشته اصلي بوسيله sevdaa نمايش نوشته ها
ممنون از لطفتون.
امیدوارم مفید باشند.
خواهش میکنم .خوبی از خودتونه.

بسیار عالی بود.

حداقل که من اطلاعاتم زیاد شد .

بی نهایت سپاس گذارم .

همانطور که مولایم می فرماید : هر کس چیزی به من یاد دهد مرا تا ابد بنده خویش ساخته هست.

واقعا متشکرم .

من که اطلاعات نجومی بسیار ضعیف هست ولی حداقل میتونم برای شما ارزوی موفقیت و کامیابی در تمامی مراحل زندگیتان را از خدا خواستار باشم.

موفق و موید باشید .

در پناه ایزد یگانه

9:

تفاوت بخاطر اینست که در ایران علما بر این عقیده اند که باید
ماه رویت بشود
ولی در کشورهای دیگر معتقدند که بدون دیدن
و با پیش بینی نرم افزار ها مقارنه و شروع ماه باید تعیین گردد...

البته اینرا به یقین میگویم اگر برنامه باشد کشوری
به طور دقیق ماه را رویت کند اون کشور فقط ایران هست ...

ایران در چند سال اخیر فقط دوبار رکورد رصد هلال ماه کم سن را
جابجا کرده و هنوز در اختیار دارد ...

البته کشورهای عربی مثل حجاز هم داستانهایی برای خود ایجاد مینمايند...
مثلا این عکس را نگاه کنید :
http://www.kamaneasemani.com/news/13...s/helaljpg.jpg
این عکس بيشتر يك لطيفه هست تا نقل رصد ، مربوط به رايشانت شدن هلال در شامگاه روز چهارشنبه 11 آبان ( 2 نوامبر ) در حجاز سعودي هست !!
میتوانید هلال ماه را در کنار خورشید ببینید ...
که با توجه به پارامتر ها این هلال اصلا قابل رویت نبوده ...
قاضی میر سعید که رکورد دار هلال ماه هستند
این مسئله را نشان دادند که رصد گر هلال ماه دروغ فرموده هست ...
آیا چنین اتفاقی در ایران سابقه دارد ؟!
قاضی میر سعید(رکورد دار رویت هلال ماه ) :اینجانب ایران را مرکز رویت هلال ماه در جهان می شناسم و در این فرموده خود هیچ شک و تردیدی ندارم.

من اکثر رصد گران ایرانی را از با تجربه ترین رصدگران در جهان می شناسم و می دانم تمام افتخارات جهانی را درو خواهند کرد.

من نام ایران را در رأس قله جهان دیده ام ...

10:

نوشته اصلي بوسيله phoenix روش رايشانت هلال

ميثم جون مي بيني اين آخوندها با ملت ايران چي كار مي كنن؟بدبختمون كردن.
آخه اگه يك كم فكر كني مي بيني كه هلال ماه رو در سپس ظهر 4 شنبه ديدن.بعد ظهر روز بعد واسه آقا اثبات شده كه اول ماه هست.آدم بعضي وقت ها شاخ در مياره.عضو كميته علمي ستاد هستهلال دفتر رهبري فرمود: نفس بررسي گزارش‌هاي رصد هلال ماه رمضان خصوصا امسال، مشكل بود و به دليل بررسي‌هاي بسيار دقيق و كارشناسي شده گزارش‌هاي واصله و اطمينان يافتن مقام معظم رهبري از رايشانت هلال، فراخوان رايشانت قدري با تاخير صورت گرفت.

حجت‌الاسلام و المسلمين عليرضا موحدنژاد در فرمود‌وگو با ايسنا، درباره تاخير در فراخوان روز اول ماه مبارك رمضان تصريح كرد: همان‌طور كه قبلا هم فرموده شده هست، گزارش‌هايي كه به ستاد هستهلال مي‌رسند، بايد مورد بررسي دقيق برنامه گيرند.

گاهي اوقات اعضاي ستاد به اين نتيجه نمي‌رسند كه گزارش‌ها دال بر رايشانت ماه هست يا براي مقام معظم رهبري اين امر محرز نمي‌شود.

ايشان اضافه کرد: تا ساعت 22 شب قبل از شروع ماه مبارك نيز گزارش‌هايي خدمت مقام معظم رهبري رسيد كه ايشان فرمودند گزارش‌ها به اندازه‌اي نيست كه اطمينان‌آور باشد.

باز هم گزارش‌هاي ديگري بررسي شد و با چند نفر ديگر نيز تماس حاصل كرده‌ايم، دوباره خدمت ايشان ارايه كرديم تا اين‌كه تقريبا نزديكي‌هاي ظهر براي مقام معظم رهبري اطمينان حاصل شد كه هلال ديده شده هست.

عضو كميته علمي ستاد هستهلال با بيان اين ‌كه بررسي گزارش‌هاي رصدها گاهي به دليل دشوار بودن خود هستهلال، مشكل هست، خاطر نشان كرد: گاهي هيچ گزارشي نمي‌رسد يا گاهي گزارش‌هاي بسياري مي‌رسد كه در اين صورت، كار ساده هست و مي‌توان رايشانت هلال را فراخوان كرد اما پاره‌اي اوقات گزارش‌هايي نسبتا كم مي‌رسد كه برخي از اونها هم مورد ترديد هست، در اين صورت بررسي و جمع‌بندي اين تعداد رصد كم و ترديدآميز در عرض مدتي كوتاه، دشوار هست.

موحدنژاد ادامه داد: اگر امت بدانند كه بررسي برخي از رصدها حتي در كارهاي علمي نه داخل كشور، حتي خارج، مدت وقت زيادي طول مي‌كشد، اون وقت متوجه مي‌شوند كه سرعت بررسي رايشانت هلال و فراخوان اون با در نظر گرفتن همه دقايق و ظرايف اون نسبتا خوب بوده هست.

ايشان فراخوان نمود: علاوه بر تمام اين موارد، بنا به اونچه از جانب دوستان ما نيز نقل شد، اين هلال رمضان يكي از سخت‌ترين هلال‌هاي دو ـ سه دهه اخير بوده هست.

يعني اين هلال به لحاظ رايشانت‌پذيري اگر نگايشانيم سخت‌ترين، لااقل يكي از سخت‌ترين هلال‌ها در سال‌هاي اخير بوده هست.عضو كميته علمي ستاد هستهلال دفتر آیت‌الله خامنه‌اي فرمود: طبيعتا نفس اين كار مشكل هست و علي‌رغم اينكه به هر حال قدري براي برخي از هموطنان ايجاد بلاتكليفي شد اما به هر حال به دليل بررسي‌هاي دقيق و كارشناسي شده گزارش‌هاي واصله، فراخوان رايشانت هلال با تاخير صورت گرف

11:

خيلي ممنون حيدر گرامي .
توضيحات كامل و خوبي بود .
دستتون درد نكنه
اميدوارم ديگران هم ياد بگيرند قبل از اظهار نظر يك مقدار در موردش فكر كنن.

12:

any time amo jan ;)

13:

در مورد هر مطلبي كه مي نايشانسم كاملا فكر مي كنم.جستار عزيز غير مستقيم نمي خواد بگي.
اينجا تالار سياست نيست ولي بايد بگم موارد بسياري بوده كه در مورد رايشانت هلال به امت دروغ فرموده شده.فقط كافي يك كم فكر كنيد كه اگر كسي بياد راستشو بگه دولت باهاش چي كار مي كنه.
فكر مي كنم اونقدر تجربه كاري در زمينه رايشانت هلال داشته باشم و همينطور دوستان نجومي زيادي در نقاط مختلف كشور دارم كه بهم خبر مي دن در اونجاها چه اتفاقي افتاده.
با توجه به بند بالا فكر مي كنم حرف من كاملا درست باشه.
در زمينه اي كه اطلاعات كافي ندارين بحث نكنين و به كسي كه داره اطلاعاتشو در اختيارتون برنامه ميده توهين نكنين.
با تشكر
امين اسعدي

14:

تربیع اول ماه رویت هلال - مقالات نايشانسنده: علیرضا بوژمهرانی ۲۸ شهريور ۱۳۸۶ با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات تمامی مومنین در ماه شریف و پر برکت رمضان

روش رايشانت هلالیکی از دوستان گرامیم از بوشهر تماس گرفتند و فرمودند با اینکه امشب ، شب هفتم ماه رمضان هست اما ماه در حالت تربیع برنامه ندارد.

این دوست گرامی نگران این موضوع بودند که این مساله باعث شود که گروهی تصور نمايند ماه رمضان یک روز زودتر از اونچه که باید ، آغاز شده هست.


پس از این تماس تلفنی ، به روی بام رفتم و با دوربین ، عکسی از ماه گرفتم.

همانگونه که در عکس مشاهده میشود ، فاز ماه به 50% ( تربیع) نرسیده هست.

محاسبات هم نشان میدهد در لحظه گرفتن این عکس ، فاز ماه حدود 40.6% بوده هست.

فردا شب ( سه شنبه 28 شهریور ) در ساعت 20:01 به وقت رسمی ایران ، فاز ماه به 50% خواهد رسید.

شاید کسانی که ماه مبارک رمضان را از جمعه 23 شهریور آغاز کرده اند تصور نمايند ، وقوع تربیع اول در شامگاه سه شنبه 28 شهریور دلیل محکمی هست برای اینکه ماه رمضان باید از جمعه آغاز میشد؛ اما این هستدلال صرفا" بر مبنای یک باور عمومی هستوار شده و مبنای علمی ندارد.

عموم امت تصور مینمايند همیشه تربیع اول باید در شب هفتم و حالت بدر ( روشن شدن تمامی قرص ماه ) باید در شب چهاردهم ماه قمری مشاهده شود.

این تصور ، در غالب مواقع عینیت نیز می یابد اما همیشه مصداق پیدا نمی کند.

برخی نیز تصور مینمايند که این مشکلات ( وقوع تربیع در شب هشتم ماه قمری ) از وقتی شروع شده که رویت هلال با لوازم پذیرفته شده هست و اگر مبنای فراخوان اول ماه ، همان رویت با چشم غیر مسلح باشد دیگر چنین مسائلی روی نخواهد داد.

لکن این موضوع نیز واقعیت ندارد و با ذکر دو مثال عدم صحت هر دو نظر را به اثبات خواهیم رساند.

به دو مثال زیر که در اون فرض شده هست مبنای فراخوان اول ماه ، رویت هلال با چشم غیر مسلح باشد توجه فرمایید :


1- در شامگاه دوشنبه 16 می 1988 هلال شوال 1408 در افق شهر کرمانشاه در وضعیتی برنامه گرفته بود که امکان رویت اون با چشم غیر مسلح وجود داشته هست.

بنابراین بر مبنای رویت هلال با چشم غیر مسلح ، دوشنبه شب ، شب اول ماه شوال و یکشنبه شب بعدی ( 22 می ) مصادف با شب هفتم ماه شوال بوده هست.

2- در شامگاه سه شنبه 24 اکتبر 2006 هلال شوال 1427 در افق شهر کرمانشاه در وضعیتی برنامه گرفته بود که امکان رویت اون با چشم غیر مسلح وجود داشته هست.

بنابراین بر مبنای رویت هلال با چشم غیر مسلح ، سه شنبه شب ، شب اول ماه شوال و دوشنبه شب بعدی (30 اکتبر) مصادف با شب هفتم ماه شوال بوده هست.


روش رايشانت هلالدر مثال اول ، فاز ماه در لحظه غروب خورشید یکشنبه 22 می برابر با 40.33% بوده هست.

در ساعت 20:01 شامگاه دوشنبه 23 می ( شب هشتم ماه شوال 1408 ) فاز ماه برابر 50% ( تربیع ) بوده و بنابراین امت کرمانشاه تربیع را در شب هشتم ماه قمری شاهد بوده اند.

در مثال دوم ، فاز ماه در لحظه غروب خورشید سه شنبه 7 اکتبر برابر با 57.79% خواهد بود.

بنابراین امت کرمانشاه در حالی شب هفتم ماه شوال 1427 را آغاز کرده بودند که ماه حدود 18 ساعت قبل از اون ( شب ششم ماه شوال ) ، از تربیع خارج شده بود.

در این خصوص مثالهای متعدد و جالبتر دیگری نیز وجود دارد.

این موضوعی بوده هست که هستاد ارجمند آقای مهندس میر سعید مطالعه زیادی در رابطه با اون انجام داده اند و مثالهای بسیار جذابتری را سراغ دارند که شاید باور اون برای امت سخت باشد ؛ اما کاملا" واقعیت دارد.

تربیع اول در اکثر موارد در شب ششم و یا هفتم ماه قمری مشاهده خواهد شد اما امکان مشاهده اون در شب پنجم و یا هشتم ماه نیز وجود دارد.

از مشاهده تربیع و وقت وقوع اون ، نمیتوان در مورد روز اول ماه ، به برداشت صحیحی رسید.

این وضعیت در مورد حالت بدر نیز صدق میکند.


با احترام
علیرضا بوژمهرانی
27 شهریور 1386

منبع:انجمن نجوم آماتوري ايران


74 out of 100 based on 59 user ratings 484 reviews

@