نگاه هابل به ميسه 68که ستارگان آن همچون الماس مي درخشند


نگاه هابل به ميسه 68که ستارگان آن همچون الماس مي درخشندنگاه هابل به ميسه 68که ستارگان آن همچون الماس مي درخشند
نگاه هابل به ميسه 68که ستارگان آن همچون الماس مي درخشنداگر تاکنون به کمک تلسکوپ به ميسه 68 نگاه کرده باشيد مي دانيد که اين رصد چه لذتي دارد . تلسکوپ فضايي هابل عکسي ديدني ارائه داده در اين عکس جمعيت ستاره اي آن همچون الماس مي درخشند . محوطه اي کره مانند و پر از ستاره که به خوشه کروي معروف است . خوشه کروي m68 ، سي و سه هزار سال نوري از ما فاصله دارد حداقل داراي 2000ستاره است که قابل ديدنند 250 ستاره غول دارد و 42 ستاره متغير و به اندازه 106 سال نوري گسترده شده .خاصيت گرانشي ميان تعداد زياد ستارگان خوشه کروي باعث شده اين ستارگان ميلياردها سال در کنار هم باقي بمانند . ستاره شناسان مي توانند سن خوشه هاي کروي را با نگاه کردن به نور ستاره هاشان اندازه بگيرند .عناصر شيميايي علائمي در اين نور ايجاد مي کنند و نور ستاره مشخص مي کند که ستارگان به ويژه درخوشه هاي کروي از عناصر سبکتري نسبت به ستارگاني چون خورشيد برخوردارند و با توجه به عناصر موجود در آنها مشخص است که در اوايل پيدايش عالم شکل گرفته اند . در واقع ستارگان خوشه هاي کروي از قديميترين ستارگان هستند که قدمت آنها به بيش از 10 ميليارد سال مي رسد و دراطراف کهکشان راه شيري ما بيش از 150 جرم اين چنيني وجود دارد خوشه هاي کروي در مقايسه با کهکشانها چندان بزرگ نيستند گستردگي m68 در فضا کمي بيشتراز 100 سال نوري است در حاليکه گسترش راه شيري در فضا 100000سال نوريست .

برگرفته از : اسا74 out of 100 based on 29 user ratings 1204 reviews

@