بیمارن مغزی چراروح و جن میبینند؟


بیمارن مغزی چراروح و جن میبینند؟بیمارن مغزی چراروح و جن میبینند؟
▪️ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻐﺰﯼ ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺟﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ؟

ﻣﻮﺝ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﺩﯾﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﭑ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﺗﺎ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﯼ 1950 ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﯾﻠﺪﺭ ﭘﻨﻔﯿﻠﺪ ﺟﺮﺍﺡ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺻﺮﻋﯽ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ . ﺍﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﻟﺐ ﮔﯿﺠﮕﺎﻫﯽ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﺪﺍﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﺷﺒﺢ ﻭﺍﺭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .
ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺻﺮﻋﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮﺍﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﺱ ﻭ ﮔﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﺮﺯﯾﻨﮕﺮ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺱ ﮐﻼﻫﺨﻮﺩﯼ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺭﺑﻨﺪﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺝ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﺩﯾﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻔﯽ ﺧﺎﺹ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰﺩ .
ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﻟﺐ ﮔﯿﺠﮕﺎﻫﯽ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻤﺚ ﭼﭗ ﻣﻐﺰ ﺳﺮﺩﺭﮔﻢ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻐﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﻧﯿﻢ ﮐﺮﻩ ﯼ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ . ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﺩ ..
ﺍﯾﻦ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺒﺤﯽ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﻐﺰ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻓﺮﺩ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺡ، ﺟﻦ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﺪﺍ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ . ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺁﻣﯿﮕﺪﺍﻻ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ .
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﭽﯿﻮ ﮐﺎﮐﻮ

گرداوری سام اریامنشپاهای انسان شخصیت او را لو می دهند!!

1:

تا نباشد چیزکی ، امت نگویند چیزها .


زندگی را نخواهیم فهمید ...

وقتی منکر وجودجن شویم ، یعنی منکر وجود خدا شدیم ، در نتیجه جاهل میشویم .


روانشناسی اجزای صورت


ارتباط بین کیف و شخصیت در خانم‌ها

2:

درود...
جالب بود ممنون...
یه سوال برام پیش اومد...
یعنی روح و جن ساخته یه مغز بیمارن و وجود ندارن؟؟


خانه تکانی ( تغییر ) باورها!...

3:

جن و شیطان و فرشته اصلا وجود ندارن


پنگوئن ها : امپراطوری های در حال انقراض + تصاویر زیبا

4:

درسته سمبلن


پیچیدگی‌های مغز انسان؛ کدام تصویر یک مرد و کدامیک زن؟

5:

درسته طبق مقاله ایشون همین گونست


هنگامیکه به حمام می‌روید اول کدام قسمت بدن‌تان را می‌شوئید؟

6:

اگه دیدن جن و روح یه نوع بیماری هست پس چرا با وجود پیشرفت علم درمان ندارد درمانش کنین خب

7:

لاعلاجه

8:

آرزو بدلمون موند که در طول زندگی مون یبار هم شده روح یا جن ببینیم نشد که نشد !

سالها قبل به جایی سفر کرده بودم .

در اطراف اون محل یه چاه آب قدیمی وجود داشت که امت محلی می فرمودند محل اجتماع جن هاست ! اونم فلان مدل و فلان مدل ! ( یه اسم هایی عجیب غریبی برای انواع جن بکار میبردند که برام جالب بود )

خلاصه یک شب رفتم کنار اون چاه و مدتی اونجا موندم ولی متاسفانه خبری از جنهای گرامی نشد ! دو سه شب بعدش بازم شب چند ساعت رفتم اونجا ولی بازم خبری نشد !

امت اونجا بهم فرمودند چون تو غریبه هستی جنها نیومدند جلو ! با خودم فرمودند عجب جن های خجالتی هم هستند ! هیچکدوم از اهالی محل هم نیومدند اقلا بنده رو بهشون معرفی نمايند !

9:

ویدئو مناظره رویای رسولانه دکتر سروش رو ببین

10:

[quote=hag1370;5999440]ویدئو مناظره رویای رسولانه دکتر سروش رو ببین[/QUO
شاید دکتر سروش خودشم سمبل باشه

11:


شایدافتخارندادن خوب

12:

توغرب دارن تحت عنوان روح تحقیق میکنن دانشگاه دارند و تحصیل مینمايند اینجاهم اقایون میگند وجود نداره فقط شماها وجود دارید خودتونو درگیرنکنید که اینها هم وجود دارند یا ندارند

13:

از خداشونم باید باشه ! از افتخار بزرگی محروم شدند !

14:

شاید شما افتخار دیدنشونو نداشتید یاشایدم ازت ترسیدن

15:

اره فقط شما وجود داریدراحت باشید ماهم سعی میکنیم شمارو در رده عوام قرارندیم روشنفکر

16:

خودمم همین فکر رو داشتم !

و شاید هم علتش این باشه که چشمهای من چیزهای واقعی رو می بینه نه اوهام و خیالات را

17:

شاید توخودتم توهمی زیاد به خودت مطمن نباش:واقعی نیستی
وقتی انسان روپوچ میدونی نباید به خودتون زیاد مطمن باشی یادم اومد بازی روشنفکربازیه

18:

اضولا تعریفی ازاوهام خیالات ندارید این مسایل همه در ذهن بشر وجود دارند که یونگ به عنوان ذهن ناخوداگاه دسته جمعی یادکرده

19:

کجا من انسان رو پوچ میدونم ؟! ( حالت خوش نیست ها ! )

20:

لم
وقتیی روحی رو قبول ندارید این اخرش ختم میشه به پوچی انسانی که به روح معتقد نباشه مسلمه که اخرش به مرگ وپوچی ختم میشه
متوجه شدی چرا فرمودم پوچی اخه شما چشمتون چیزی رونبینه روباور نمیکنیی

21:

سبحان الله رب الجن و الانس

جن همان طور که از معنای کلمه ان مشخص هست به چیز پنهان فرموده میشود که در نهان اشکار نباشد و این موجودات نیز به همین دلیل چنین نام گرفتند و با ملائکه در مجرد بودن از ماده شریک هستند
ولی میتوانند به اشکال مختلف ظاهر شوند و البته به هیئت واقعی خود هرگز !
اجنه از حیث حشر و تکلیف با انسان ها اشتراک دارند و انان نیز محاسبه عمل میشوند ...
غذای اجنه هم از بو کردن هستخوان هست برای همین در روایات وارد شده هست که یکی از مکان مجمع اجنه در قبرستان ها میباشد و به هنگام غذا هستخوان را خیلی لیس نزنید که بویش برود زیرا اجنه از ان سهم دارند

علی کل حال اجنه نیز دنیای خود را دارند و در سوره الرحمن خداوند انسان و جن را با هم مورد خطاب برنامه داده و نعمت های خود را به ایشان ذکر میکند لذا مشخص هست ایشان موجوداتی هستند که در خفای سطح و جو زمین زندگی مینمايند

از حضرت امام صادق (ع) روایت شده : روزی حضرت رسول (ص) نشسته بود، مردی به خدمتشان رسید که بلندی قامتش مثل درخت خرما بود.

سلام کرد، حضرت جواب داد و سپس فرمود: «خودش و کلامش شبیه جن هست ».

سپس به او فرمود : کیستی ؟ عرض کرد: من هام ، پسر هیم، فرزند لاتیس، پسر ابلیس هستم (بحارالانوار ص ۸۳)

22:

[quote=Tina.TiTi;5999562] دروغ ارامش بخش بهتر از حقیقت تلخه

23:

[quote=hag1370;5999961] یعنی شما حقیقتوپیدا کردی دیگه الان تلخ کامی حقیقتو بزرگا پیدانکردن شمای سمبلی میخای پیداکنی بعدش بگی من پیدا کردم وبشی فیلسوف چطوره بری کتاب نشربدی بیرون تحت عنوان سمبیلک
انیشتن اینقد دنبال حقیقت بودمثل شما ادعای حقیقت یافتن نداشت

24:

[quote=hag1370;5999961] دیگه این شعارهای مدرنیسم نخ نما شده شعار جدیدتر بدید بیرون

25:

[quote=Tina.TiTi;5999990] منظور رو نگرفتی
ما اگه تلخ کام بودیم نمی فرمودیم شیطان و شر وجود نداره

اولا حقیقت هستی خیلیم شیرینه و منظور از حقیقت تلخ دیدگاه های منفی به واقعیت هست و دروغ رو بر مواجهه با این دیدگاههای منفی ترجیح دادن برای مثال
حقیقت اینه که جن وجود نداره
حالا این حقیقت وقتی تلخ می شه که دیدگاه منفی ایجاد بشه مثلا اگه جن نیست پس اون دنیام نیست که چون انسان میل به بقا و جاودانگی داره و با این حقیقت در تضاد هست برای او ناراحت نمايندس پس به خود فریبی و انکار حقیقت روی می اورد با دلیل تراشی بی منطق
همچنین انسان وقت برای تحقیق به منظور کشف حقیقت ندارد و مجبور هست به دروغ ارامش بخش پناه اورد
اما دیدگاه مثبت که می شود حقیقت شیرین می گه دنیا خیر محض و شر وجود ندارد و وقتی دنیا خیر محض هست نه شیطانی نیاز هست که ما را گمراه کند و نه فرشته ای که ما را امداد دهد

26:

مقاله جالبی بود، بابت نشر این مقاله از شما متشکرم
مطمئن باشید با پیشرفت علم، نشدنی وجود نخواهد داشت.

وقت خودتان را برای افرادی که هنوز هستفاده از منطقشان را یاد نگرفتند هدر ندهید، اون ها از پیشرفت عقب خواهند ماند

27:

شما بجای این همه ادعا در هم میهن که از روشن فکران هستید بهتر هست دنبال پیشرفت باشید وقتت را چرا اینجا هدر میدهی؟ بیکاری؟
شما ظاهرا مسلمان نیستید چقدر پیشرفت کردید که اینجا پرسه میزنید؟
چیزی کشف کردید ،چیزی اختراع کردید ؟
عقب مانده متوهمی پر ادعا

28:

دوست خوبم، پیشرفت حتما به معنی اختراع چیزی نیست
اطلاع رسانی و آموزش به دیگران خودش نوعی پیشرفت در امور شخصی و همچنین امور اجتماعی هست، پس می بینید که من وقتم را هدر نمی کنم، اما سروکله زدن با افرادی که با پافشاری بی منطق بر حرفشان اصولا شروع به توهین به طرف مخالفشان می نمايند وقت هدر دادن هست
یکی از نشانه های پیشرفت در امور فرهنگی احترام به دیگران هست ، متاسفانه شما با توهین هایتان تا حدودی ثابت کردید که از پیشرفت عقبید چه از لحاظ علمی و یا چه از لحاظ فرهنگی.
پاینده باشید دوست خوبم

29:

عجیب هست !
بارها دیده شده که شما دیگران رو عقب مانده، بی فرهنگ و بی ارزش خطاب میکنید.
مشکل امثال شما خود بزرگی بینی ، و ادعای کاذب هست
جالب تر انکه دیگران در نظر شما بی فرهنگ هستند (چون جواب اهانت شما را میدهند)و بعد شما ژست با فرهنگی میگیرید!!!!
پیشرفت شما در اهانت و خودبزرگ بینی هست
شما توهین و اهانت کردن به دیگران رو اگاهی فرهنگ و هستفاده درست از منطق و هدر ندادن وقت میدانید
خدارو شاکر هستیم که از پیشرفت عقب ماندیم و مثله شما نشده ایم
جواب من جواب اهانت و توهین شما بود! غیر از این وقتی با فرد با فرهنگ روبرو شویم میدانیم چطور برخورد کنیم

ادعای بافرهنگی و اهانت به دیگران کم ارزش دانستن دیگران توهین به دیگران و عقب مانده خطاب کردن دیگران در فرهنگ شما جای دارد !

خوش باشید با اگاهی و فرهنگ ناب و پیشرفت هاتون

30:

چرا همیشه راه دور بریم برای اثبات یه چیزی.
دوستان،همه میدونید وقتی تب دارید یا حالتون خیلی خرابه شب کابوس میبینید،البته نه بصورت خواب دیدن بلکه بین خواب و بیداری،هذیون میگید و انگار یک شیطانی شما رو اذیت میکنه،اگه این حال و حتی دوران کودکیتون هم تجربه نکردید لااقل افرادی و با این حال مشاهده کردید در طول عمرتون!درسته؟!خوب این همونیه که آقایون روانشناس سعی مینمايند یه قانون و علت کلی براش بیان نمايند.


خب اگه یه آدم تب دار بگه یه شیطون گنده الان تو اتاقه شما مطمئنا دستمال و دوباره خیس میکنید و رو پیشونیش میذارید!
حالا اگه یه آدم به تنهایی در دل شب به دل بیابون زده باشه و وقتی بر میگرده از حیوونی سم دار ولی بصورت انسان حرف بزنه برای شما،شما بهترین کاری که میتونید بکنید تکون دادن سر به نشانه ی حیرته!
اما اگه یه فرد که ظاهرا از هر دانشمندی دانشمندتره نه تنها دیو رو ببینه بلکه با دشمنان دیو.فرشته.هم رفت و آمد داشته باشه و از اونا مکررا صحبت کنه،اونوقت شما مجبورید یه دستمال خیس و رو پیشونی خودت بذاری!

فقط ی سوال برام بی جواب مونده،فرشته ها بالاشون پر داره یا از جنس نوره؟اگه از جنس نوره که کاربردی نداره چون نور برای آشفته کردن هوا نمیتونه هستفاده بشه،البته برپايه علم ناقصه بشر!اگه از پر باشه که از جو نمیتونه خارج و وارد بشه!پس بالای فرشته ها مثل خودشون سمبله

31:


32:

:[quote=hag1370;6000107]


این قضیه ازروازیک طرف دیگه بررسی کرد عذابی که ادیان برای جهان مرگ توصیف کردن وحشتناکتراز ارامشی که بعدازمرگ هست شماهم شاید اینگونه خودتون رو تسلی مبد ید بعدازمرگ اون وعده ها وجد دارند
عدم ترس نداره اما جهان دیگه ترس داره شایدهم اینگونه خودتونو تسلی خاطر قرارمیدید ه ازنظر من مرگ خاب ابدی میتونه باشه میتونه ارامش دهنده باشه تا خوف انگیز من از این لحاظ نمیگم جهان مرگ وجودداره چون برام یک خاب ابدی لذتبخشتره اما نمیتونم بااطمینان بگم اون دنیا چه خبرهازاونجایی که دانشمندان غرب هم وجود روح روتایید کردن
حالا کی با دروغ خودشو تسکین میده میشه قضیه از دید دیگه ای هم مشاهده کرد من با احتیاط سعی میکنم بااین مسایل روبروشم
حالا شما از مرگ نمیترسید وازعدم خوف ندارید احسنت به شما دیگه چون عوام ترس دارند شما نداری شجاعت شماوروتحسین میکنم: همم بهتون تبریک میگم به خاطر یافتن حقیقت چون تنها کسی هستی که اینطوربرای یافتن حقیقت بااطمینان حرف میزنید باید به شما مدال افتخاربدن اقای سمبل

33:

بله.

مقاله بسیار جالب بود ومن به قدرت و نقص مغذ بسیار مطمئنم.
اما هنوز یه مسئله برای شخص خودم مبهم باقی مونده و اون هم تجربه ای که در سن حدود 14 سالگی داشتم همراه با خواهرم
من و خواهرم هموقت یه چیزی شبیه به شبه سفید رو دیدیم هموقت اما چیزی به هم نفرمودیم تا چند سال بعد که من بازگو کردم و انم اعتراف کرد دقیقاض اون شب اون هم دیده اون.

یا چیزی شبیه سایه و کاملاً تیره Shadow person سرچ کنین میبینین چیه جالب هم اینکه باز ما با هم میدیدم یا حتی شنیدن صداهای عجیب که قسم میخورم من و خواهرم هموقت با هم میشنیدیم و با ترس به هم میفرمودیم تو هم میشنوی؟
ببینین اگه چیزهای عجیبی وجود داشته داشته باشن که البته نمیشه وجود یا عدم وجودشون رو اثبات کرد.

(تعداد مشاهدات حتی توسط افراد آپارتمان نشین خارجی هم زیاده)، نمیشه از اون نتیجه خاصی گرفت.

هیچی نمیشه فرمود.


34:

این یک مقاله علمیست که فرایندهای مغزی رو توضیح میده حال درکش برای بشر سخت باشه یااسان بهرحال یک نظریست که نبایدنادیده گرفته بشه

35:

علت هم فرکانش شدن مغز هست که باعث توهم جمعی می شه یعنی چیزی که شما می بینید اون لحظه چند نفر دیگر هم اونو می بینن

36:

[quote=Tina.TiTi;6000359]: باز که از طرفه من نظر دادی باز نگرفتی چی شد ؟
اصلا عدم وجود نداره

37:

[quote=hag1370;6000423] اره بابا فقط تو وجود داری سمبل وسمبیلک:
جواب نداره میگه نگرفتی منظورمو
عدم یعنی بعد مرگ نیستی منظورم از عدم همون بود

38:

[quote=Tina.TiTi;6000442] تی تی خانومی انسان سپس مرگ هم نابود نخواهد شد
عدم اصلا مفهوم نداره وقتی وقت و مکانی نباشه

39:


بابای منم همچین کاری کرده بود و رفته بود تو یه حموم قدیمی و تا صبح اونجا بود ولی چیزی ندیده بود اینکه جن ها و ارواح میان ادما رو اذیت م یکنن خیلی موضوع جدی نیست ولی وجود دارن

40:

خوب پس متوجه شدیم شما وجود خدارو قبول دارید .پس ینی قران رو قبول ندارید؟چرا؟
کسی که میگه جن و روح وجود نداره ینی قران رو تکذیب کرده

41:

سلام مرد بارانی
دیدم خیلی علاقه مند هستید ملاقاتی با جن و ارواح داشته باشید این مطلب رو براتون گذاشتم
کلبه وحشت بندر انزلی

آدرس: ایران - گیلان - بندرانزلی روستای هفت دغنان

در قسمت غرب روستای هفت دغنان، جنگلی بسیار زیبا و فوق العاده وجود داره که برای تاریکی شب اصلا جای مناسبی نیست.

جنگلی که تو شب به فرموده شاهدان عینی سرو صداهای زیادی داره و در قسمت شرقی روستا که به محض ورود متوجه می شید که تنفس مقداری سخت میشه و هوا سنگین میشه.


تو قسمت بیرونی این روستا خونه متروکه ای وجود داره که میگن هر کی ۱ شب رو تا صبح توش طاقت بیاره ارواح، اون شخص رو ثروتمند میکنن.
امت جرات نزدیک شدن به این محل رو ندارن.

اولین بار درسال ۱۳۶۵ یعنی ۲۹ سال پیش ۴ پسر دانشجو سعی میکنن شهامتشون رو محک بزنن و یک شب اونجا بمونن ۲ نفر همون سر شب فرار میکنن و اما ۲ نفر دیگه که یکیشون دیوانه شد و اون یکی سکته کرد و در جا مرد.

سپس این ماجرا اطراف اون خونه تخلیه و توسط پلیس اون هم از راه دور به شدت کنترل میشه و هیچ کس حق نزدیک شدن به این خونه رو نداره!

42:

و من لا believe این جن و الانس لیس منی

در قدیم اندروید نبود، از این چیزها باسه سرگرمی می ساختن.


هر روز 24 ساعت چه خاکی باید تو سرشون می ریختن؟

نوشته اصلي بوسيله afsaneh61 نمايش نوشته ها
▪️ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻐﺰﯼ ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺟﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ؟


ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﭽﯿﻮ ﮐﺎﮐﻮ

گرداوری سام اریامنش
من خیلی میچیو کاکو را دوست دارم
افسانه نظرم نسبت بهت عوض شد.

اطلاعات غلط بهم داده بودن.

تو خیلی گلی.

مثل سونبلی

فقط میچیو تو دانشگاه city university of new york درس می ده که مخففش به فارسی خیلی بی ادبیه


نوشته اصلي بوسيله marde_barani نمايش نوشته ها
آرزو بدلمون موند که در طول زندگی مون یبار هم شده روح یا جن ببینیم نشد که نشد !امت اونجا بهم فرمودند چون تو غریبه هستی جنها نیومدند جلو ! با خودم فرمودند عجب جن های خجالتی هم هستند ! هیچکدوم از اهالی محل هم نیومدند اقلا بنده رو بهشون معرفی نمايند !
این همه فیلم جن گیر هست.


من اونجای exorcist را دوست دارم که دختره می گه let jesus f**k you, lick me

کارتون ghosthunt هم هست.

اولش می گی کارتونه، ولی بعد چند تا قسمت دیگه باید چراغ ها رو روشن کنی.


43:

عین فیلم 1408 با بازی جان کوشاک و ساموئل جکسون - بر پايه نوشته هستفن کینگ

حیف ایران که هالیوود نداره.

فیلم می ساختیم دنیا می دید، محصولاتمون را می خرید (خاویار،
زعفران بسته بندی شده، پسته، فرش و فیلم های رایت شده که از هر تبلیغی بهتر ذهن امت
و مشتریان آینده را پر می کنه.

فیلم ببین سمند بخر، به جهنم بذار رایت کنن، مهم اینه که
مغزشون پر بشه)

بیمارن مغزی چراروح و جن میبینند؟

44:

من هرگز تا به حال دیگران را با صفات ناشایست خطاب نکردم و همچنین به کسی اهانت نکردم
ولی متاسفانه اولین کاری که به ذهن شما در هنگام نارضایتی از مسله ای می رسد، بی احترامی هست
بیشتر حرف هایی که در این پست به من زدید نه تنها شامل حال من نمی شود، بلکه نحوه برخورد خود شما با دیگران هست
عقیده همه افراد با ارزش هست و جای احترام دارد، اما عقاید خلاف منطق، حتی اگر مورد احترام نیز برنامه بگیرند منجر به عقب ماندگی می شوند.و خواهشا سعی کنید احترام متقابل را همیشه رعایت کنید
موفق باشید دوست من.


45:


واقعا جالبه .

منمنون بابت اطلاع رسانی این خبر

46:

درود

این هفت دغنان فکر میکنم باید سمت " گسکر " باشد.
قبلا چیزهایی دربارش شنیده بودم.

البته امت همیشه یک کلاغ چهل کلاغ مینمايند
ولی به قول معروف تا نباشد چیزکی امت نگویند چیزها.

ثروتمندان گیلان در قدیم عادت داشتن ثروتشون رو برای دور از دسترس بودن غارتگرها
در زمین مدفون کنن .

و اکثر این دفینه ها ، طلسم خاصی ازشون حفاظت میکنه .
فکر میکنم درباره ی این خانه هم چنین چیزی باشه.

من قبلا درباره ی منطقه ای جنگلی از مرداب انزلی هم چنین چیزی شنیده بودم
که اتفاقا یکی از نزدیکان که شکارچی هستن و شب ها برای شکار به اعماق مرداب میرن
چیزهای عجیبی تعریف میکردن .

کلبه ی هفت دغنان :

بیمارن مغزی چراروح و جن میبینند؟


62 out of 100 based on 17 user ratings 292 reviews

@