آزمون خود شناسي


آزمون خود شناسيآزمون خود شناسي
اعتقاد ات تبتي ها به شناخت درون بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.

اين؛يكي از آزمونهاي دلاي لاما( از كاهنان برجسته آنهاست ) است براي اين آزمون زمان بگذاريد

از آن لذت خواهيد برد

دلاي لاما توصيه ميكند كه آن را بخوانيد چرا كه برايتان مفيد است

فقط 4 سوال

پاسخها روشنگر خواهند بود

صادق باشيد و پاسخها را پيشتر از جواب دادن نبينيد

ذهن همانند چتر ميماند وقتي خوب كار مي كند كه كاملا باز شود

تقلب نكنيدآزمون خود شناسيقبل از آغاز آزمون

يك آرزو كنيد

بترتيب به سوالات جواب دهيد

فقط 4 سوال پرسيده خواهد شد و اگر قبل از پاسخ ؛جوابها را ببينيد آزمون بخوبي شما را هدايت نخواهد كرد

به آرامي پيش برويد و حوصله بخرج دهيد

يك قلم و كاغذ آماده كنيد

در انتها به پاسخهاي داده شده نياز خواهيد داشت.اين يك پرسشنامه صادقانه است كه به شما چيزهايي درباره واقعيت درونتان خواهد گفت.

به هر سوال فقط يك پاسخ بدهيد

اولين چيزي كه به ذهنتان خطور مي كند بهترين است

به ياد داشته باشيد هيچ كس غير از خودتان نبايد پاسخها و نتايج را ببيند.

سوال اول

حيوانات زير را بترتيب دلخواه مرتب كنيد

گاو، پلنگ، گوسفند ، اسب ، خوك

سوال دوم

درمورد هركدام كلمه ايي بنويسيد كه آنرا تشريح كند

سگ ، گربه، موش ، قهوه ، درياسوال سوم

درباره كسي فكر كنيد كه برايتان مهم است و شما را مي شناسد.و ميتوانيد او را به رنگي اختصاص دهيد.پاسخ خود را دوبار تكرار نكنيد .

هر رنگ را فقط به يك نفر اختصاص دهيد

زرد ، پرتقالي ،قرمز ، سفيد ، سبز

سوال چهارم

يك عدد بنويسيد (از 0 تا 20)

روزهفته مورد علاقه خود را بنويسيد

در انتها

مطمئن هستيد اين پاسخها صحيح هستند باز هم مرور كنيد تا مطمئن شويد...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

قبل از خواندن جوابها آرزوي خود را تكرار كنيد

پاسخ ها

1

گاو: پيشرواست

پلنگ : غرور و افتخار است

گوسفند : عشق است

اسب : خانواده است

خوك : پول است

2

توصيف شما از سگ شخصيت شماست

توصيف گربه همان توصيف شريك شماست

موش توصيف دشمن شماست

قهوه نگاه شما به ميل جنسي است

دريا زندگي شخصي شما را نشان مي دهد
3

زرد: كسي كه هرگز فراموش نمي كنيد

نارنجي: كسي كه شما او را دوست واقعي مي دانيد

قرمز: كسي كه شما او را واقعا دوست داريد

سفيد : روح دوم شما

سبز :كسي كه در لحظات حساس زندگي او را بخاطر خواهيد داشت


4

0-4 : زندگي شما بتدريج و آراي رشد خواهد كرد

5-9 : زندگي شما برابر علاقه شما رشد خواهد كرد

10-14:شما تا 3 هفته ديگر 5 واقعه غير منتظره خواهيد داشت

15به بالا زندگي شما با سرعت بسياري رشد خواهد كرد و آرزوي شما محقق خواهد شدبايد به تعداد عددي كه آرزو كرده ايد اين پيام را براي افراد بفرستيد. و آرزوي شما در پايان روزي كه دوست داشتيد برآورده مي شود

اين آن چيزي است كه دلاي لاما مي گفت هزاران سال در لحظه اي

براي رسيدن به مفهوم جمله بالا بخوان و بينديش

آنها معتقدند دلاي لاما راست گوست و اگر كسي به اين موضوع اعتقاد ندارد كافي است اين پيام را به 5 نفر بدهد تا درستي آنرا درك كندچرا كه بزودي برايش يك اتفاق جالب و شگفت انگيز رخ خواهد داد

تبتي ها عقيده دارند اين پيام را نبايد بدور انداخت.

آنها عقيده دارند فرشته عجايب موسوم به مانترا از دستان دارنده اين پيام پس از 96 ساعت بيرون خواهد آمد و يك موقعيت شگفت انگيز خواهيد داشتآیا شما هم با استرس درگيريد؟

1:62 out of 100 based on 57 user ratings 982 reviews

@