عمود بر خط 3x+4y+3=0 رسم كرده ایم . مختصات پای

گیری ثابت ك
گیری ثاب
گیری اثبات نمایید: كوسینوس به توان دو (ایكس)+ سینوس به توان دو(ایكس) = 1 COS^2(X)+SIN^2(X)=1

معادله ی زیر چه باید كرد؟ x^2+2x-2y-y^2=0 (^=تو

سنتز مشتقات جدید تیازولو تری‌آزین‌ها
سریم (IV) به عنوان یک کاتالیست موثر برای تشکیل یا شکست پیوند کربن-اکسیژن و تشکیل پیوند کربن-کربن در محیط آلی و میسلی
اندازه‌گیری مقادیر کم بعضی از فلزات واسطه به روش ولتامتری عاری‌سازی جذبی و ولتامتری عاری‌سازی جذبی کاتالیزور و انتقال انتخابی و بر خلاف گ
مطالعه ساختار و انرژی سیستمهای نفتالین‌پری با روش مکانیک کوانتمی نیمه‌آمپریک
اکسیداسیون پلی‌پروپیلن در فاز محلول، جامد و مذاب به منظور ایجاد گروههای قطبی، افزایش چسبندگی و خواص فیزیکی - مکانیکی
یک روش کینتیکی اسپکتروفتومتری برای تعیین مقادیر کم مس و تتراسیون با دستگاه جذب اتمی
مطالعه طیف‌سنجی ارتعاشی پیوندهای هیدروژنی در ترکیبات بتادی‌کتون و مشتقات دوتره آن
بررسی اثرات کاتالیزوری نمکهای فلزات واسطه بر اکسیدانهای با پایه منگنز
اندازه‌گیری پارامترهای سینتیکی فعالسازی چرخشی و انتالپی پیوند هیدروژنی در مشتق استیله - -3آمینو - -6برمو 1 و 2 و -4تری‌آزین - -5 (4H) اون
کاربردهای جدید تنگستن هگزا کلراید، مولیبدنم پنتاکلراید، زیرکونیم تتراکلرید "لیتیم برماید در سنتز ترکیبات آلی"

عمود بر خط 3x+4y+3=0 رسم كرده ایم . مختصات پای
1- از نقطه M(1,1) ، خطی عمود بر خط 3x+4y+3=0 رسم كرده ایم . مختصات پای عمود را پیدا كنید .
پاسخ :
برای حل مسئله بهتر هست ابتدا یك شكل فرضی رسم كنیم تا راحت تر بتوانیم اون را درك و حل كنیم .

مش
فرض كنیم نمودار خط 3x+4y+3=0 ( كه اون را L می نامیم ) و نقطه M، مانند تصویر روبرو هست :

مجموعه 6 عضوی {1و2و3و4و5و6} چند تا می باشد؟ 2) كلا تعداد افرازهای


این انتگرال سریعا پاسخ دهید. انتگرال از 0 تا بی نهایت مثبت : (x ^ 3)*(2 ^ -x
نقطه M خارج خط Lاست (چون اگر روی خط بود باید در معادله خط صدق می كرد.ما حالا داریم :

نشده ریاضی كه برای حل آن جایزه نیز تعیی


روز چهار شنبه آ غاز شود 8 آبان چه
(3(1)+4(1)+3=3+4+3=10)


اگر معادله خط L را با خط MH تلاقی دهیم ( یعنی در یك دستگاه دو معادله و دو مجهولی اون را حل كنیم)، محل برخورد اونها ، یعنی نقطهM كه همان پای عمود هست ، به دست می آید.


برای حل سوالات ARCدر مثلثات ا
پس معادلهMH را می نویسیم .می دانید معادله خطی كه یك نقطه و شیب اون معلوم هست از رابطه 1 به دست می آید:
و نیز می دانید كه اگر دو خط بر هم عمود باشند ، شیبهای معكوس و قرینه یكدیگر دارند .

یعنی رابطه شماره (2)
شیب خطL ( و خطهایی نظیر اون كهx وy یك سمت تساوی برنامه دارند)، از رابطه شماره 3 محاسبه می شود:
پس شیب خط Lرا به دست می آورم: و به كمك اون ( از رابطه شماره 2 ) شیب MHرا محاسبه می كنیم:
رابطه شماره 4
حالا معادله خط MH را می نویسیم و مانند خطL مرتب می كنیم:
سپس دستگاه را تشكیل داده و حل می كنیم:
رابطه شماره 5

70 out of 100 based on 15 user ratings 240 reviews

ساندویج بخورند.می گویند نفری چقدراست شاگرد فروشنده می گوید نفری 10تومان
حقیقی و بعد از آن تا پایان كتاب سوم توضییع كامل دهید با مثال لطفا قبل از

15 روز انجام می دهند اگر پس از انجام (دو . پنجم)كار 2 نفر به كارگران اضافه
برابر گنجایش یك لیوان است مجموع گنجایش پارچ و لیوان 2 لیتر است.گنجایش
شما،من می خواستم جواب سوال زیر را از شما بپرسم: اگر مجموعه ای دارای n
سنتز و شناسایی برخی از ترکیبات فسفرآمیدوکلریدیک اسید استر
سنتز سولفونامیدهای جدید به عنوان داروهای آنتی‌تومور احتمالی با استفاده از واکنشهای جایگزینی نوکلئوفیلی بر روی سیستمهای هتروسیکلی آروماتی
سنتز و شناسایی ترکیبات جدید درشت حلقه فسفردار با استفاده از آمینولیز هگزاکلروسیکلوتری‌فسفازن
اندازه‌گیری مقادیر ناچیز آرسنیک بروش تولید هیدرید توسط روش جذب اتمی با کوره گرافیتی
بررسی جانشین شدن یک یا دو W با یونهای فلزی M در آنیون MMo, Cu, Co, Ni, Fe, Mn, Zn و (NaP5 W30 O110) 14
مطالعه واکنشهای تشکیل کمپلکس بین لیگاند درشت حلقوی 15 - Crown - 5 و DCH - 18 - crown - 6 با کاتیون‌های لیتیم، سدیم، پتاسیم و لیگاند DB - 18 - crown - 6ا کاتیون‌ها
بررسی تعادلهای توتومری حلقه - زنجیر یتازولو و سلنازولو 1،2،4 - تری‌آزینها
طراحی و ساخت غشا حساس یون گزین نوری براساس حامل‌های خنثی و رنگ‌های شناساگر
سنتزپلی‌پپتید اکسی‌توسین در فاز جامد از-a آمینواسیدها
اثر گروه الکترون‌دهنده پارا N، -N دی‌متیل‌آمین در فتوایزومریزاسیون 2، 4، 4، -6 تتراآریل-4H- تیوپیران
*
@