فلسفه ادبی تنی سون: تنش میان هنر و اجتماع


فلسفه ادبی تنی سون: تنش میان هنر و اجتماع
این رساله، بررسی گسترش دیدگاه ادبی تنی‌سون در دوره‌های سه گانه روزگارادبی اوست .


توصیف و تحلیل نقد کتاب در هیات زبانگونه ای نوشتاری و دانشگاهی
او نخست شیفته هنر برای هنر بود، اما به زودی دریافت که یک شاعر بزرگ باید دلسوز اجتماع خود باشد.


‏‎The Effect of Summary Reaction Writing on Iranian EFL Learners'Recall and Retention of General Scientific Text‎‏
در روزگار بلوغ شاعری او به یک شاعر اجتماعی تبدیل شد که شعرش نقدی بر زندگی بود.


رابطه ساختاری -معنایی کلمات و تاثیر آنها در آموزش زبان


اضطراب ارتباط گفتاری فراگیران زبان انگلیسی و رابطه آن با خودکارآمدی ادراکی عمومی


74 out of 100 based on 49 user ratings 874 reviews

بررسی داستان دل تاریکی اثر جوزف کنراد از دیدگاه نقد استعمار گرایانه
مراحل اولیه اکتساب فرافکن صرفی زبان انگلیسی توسط فارسی زبانان به عنوان زبان خارجی/ فرضیه کمینه درختی یا فرضیه انتقال کامل -دسترسی کامل
تصحیح و مقابله و تعلیق بخشی از کتاب شرح اللباب فی علم الاعراب تالیف محمدبن عثمان بن محمدبن ابی علی العرض الزوزنی
تفاوت توانش زبانی بین افراد انگلیسی زبان با ایرانیانی که تسلط آنها به زبان انگلیسی بسیار نزدیک به افرادی است که انگلیسی زبان مادری آنها است:
پیشگامی پسامدرنیسم : بررسی آثار نمایشی سمیوئل بکت
تاثیر متقابل انواع تکالیف خواندن (متون پیوسته/ناپیوسته) و روش تست (چهارگزینه ای/کلوز) بر خواندن و درک مفاهیم دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ر
تاثیر توضیح میان دو هلال، تمثیل و تکرار واژگانی بر روی خواندن و درک مطلب دانشجویان فنی ایرانی
نقش مجهول کنشی در فارسی: رویکردی بر مبنای ساختار اطلاعات
رابطه فرم و محتوی در رمان ((سووشون)) سیمین دانشور و ارتباط آن با شخصیتهای زن رمان
‏‎The Impact of Explicit Teaching of Reading-Based cognitive & compensation Strategies on the Iranian High school EFL learners' Reading Comprehension Performance‎‏
 *
@