تجزیه کیفی و کمی آنتی‌هیستامینیکهای سنتتیک و پدیده آلرژی

بررسی شیمیایی و میکروبی آبهای آشامیدنی شهرستان زابل (سیستان)
بررسی میزان پروتئین و ماده سمی‌آفلاتوکسین در بادام زمینی
سنتز مشتقات جدیدی از اورتومتیل مرکاپتوفینل اوره و اورتان و بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد قارچ آنها
استخراج ترکیبات تلخ موجود در برگ گیاه سنتورآفلوموئیدس
بررسی ترکیبات فنلی گیاه استریاتلا (افوربیا)
بررسی کرمهای مغذی پوست
کنترل باربی‌توریکها در فرآورده‌های دارویی
بررسی فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و خواص درمانی آب و لجن دریاچه رضائیه
مطالعه پلی‌آمین‌ها و اهمیت آن در سرطان
بررسی تغییرات مس و سرولوپلاسمین در اثر مصرف داروهای سنتتیک پروژسترونی
اثر رزرپین روی اعصاب کاردیومدراتریس
تعیین مقدار آرسنیک موجود در مو و ناخن اهالی اصفهان
بررسی کرونیلاها از نظر اختصاصات گیاهشناسی، خواص درمانی و پراکندگی آنها در ایران
Asp.net Reinstalling a DLL into the GAC
Automated script to zip IIS logs?
How do I replicate content on a web farm
Multiple web-sites running in IIS simulatenously
Can IIS 6 serve requests for pages with no extensions?
What is a good deployment tool for websites on Windows?
Problems with disabling IIS shutdown of idle worker process?
How do you backup IIS's metabase in C#?
How to control IIS 5.1 from command line?
Any restrictions on development in Vista
*
@