گربه ها چطور می بینند ؟+ تصاویر


گربه ها چطور می بینند ؟+ تصاویرگربه ها چطور می بینند ؟+ تصاویر
در این تصاویر که در زیر امده است تفاوت دید گربه و انسان به نمایش گذاشته شده است در هر تصویر قسمت پایین دید گربه و قسمت بالا دید انسان است

این تصاویر که با مطالعه و نحقیق بر رو چشم گربه صورت گرفته شده است و به تصویر در امده است .

این تصاویر با این ذهنیت ها ساخته شده اند :

میدان دید گربه ها ۲۰۰ درجه است اما میدان دید انسان ها ۱۸۰ درجه است .

چشم انداز محیطی برای انسان ها در هر طرف ۲۰ درجه است برای همین در این تصاویر گوشه های تصاویر در دید انسار به صورت مبهم به نمایش در امده است ولی چشم انداز طبیعی برای گربه ها ۳۰ درجه در هر طرف است .

گربه ها در نور کم از انسان ها بهتر میتوانند ببیند انها دارای قرنیه های بزرگتری نسبت به انسان ها هستند

یک انسان عادی می تواند به صورت معمول تا فاصله ۳-۶ کیلومتری را ببیند اما گربه ها بین ۶۰۰ متر تا ۳ کیلومتر فاصله دید دارند .

در ابتدا به گمان محققان میرسید که گربه ها هم همچون سگ ها از دید بالایی برخوردارند.

این تصاویر به کمک گروه چشم پزشکی دانشگاه پنسلوانیای امریکا و یک هنرمند نامی تهیه شده است.

گربه ها چطور می بینند ؟+ تصاویر

گربه ها چطور می بینند ؟+ تصاویر

گربه ها چطور می بینند ؟+ تصاویر

گربه ها چطور می بینند ؟+ تصاویر

گربه ها چطور می بینند ؟+ تصاویر

گربه ها چطور می بینند ؟+ تصاویر

گربه ها چطور می بینند ؟+ تصاویر

کمونه59 out of 100 based on 44 user ratings 619 reviews

@