خر


خرخر
انواع خر - عكس

خر
خر خر خر خر خر خر خرخر خر
خر خر خرچگونه اشک تمساح را در بیاوریم؟

1:

خر هست دیگر


خوشحالی یعنی...

2:

خر بیچارهخر


بیاید حال کنیم ولی حال نگیریم!

3:

بنده اینجا ساوقت حمایت از خران را تاسیس مینمایم

هر کی جرات داره به خر بگه بالا چشت ابرو هست


نگاه معنادار روحانی به احمدی نژاد

4:

خر باکلاس
خر


مجموعه تصاویر جالب و طنز با حجم کم

5:

خر
عکس خر خرخون


خر
عکس خر حماسه ساز
خر
عکس خر گلادیاتور
خر
عکس خر گازسوز


خر شکست خورده عشق

خر


مبتکرترین تنبلهای دنیا + عکس

6:

خر

خر اینهمه ادم بردندی
دیدی که چطور ادمی خر بردندی


کودکی بدون بینی روی صورت + عکس

7:

خرمگس

خر


بند یک اساسنامه ، انرژی هسته‌ای واس ماس…! + عکس جزییات بیشتر : بند یک اساسنامه ، انر

8:

عاقا خب چرا واسه ما حرف درمیارید؟!!

خر

این پایینی که با نی نی هم هست خیلی نازه

خر

9:

خر عراقی خیلی برام جالب اومد

10:

خر

خــــــــر ِمگـــــــــس


11:

خر نی نی و خر با کلاس خیلی با حال بود ممنون

12:

این بیشتر شبیه خر زنبوره

13:

حرف در اوردن کجا بود خانوممممممممممم
خر شیرازی همچین خودشو ولو کرده که هر کی ندونه فک میکنه خونه خالشه!
ایا این خر با خر خاکی شیرازی نسبتی داره؟

14:

ضرب المثل خری خر

 • «از اسب فرود آمد و بر خر نشست.»
 • «از خر می‌پرسند چهارشنبه کی هست.»
 • « خر ما از کره گی دم نداشت.»
 • «از روی لاعلاجی به خر می‌گه خانباجی!»
 • «اسب و خر را که پهلوی هم ببندند، اگر هم‌خو نشوند، هم‌بو می‌شوند.»
 • «با حرف خر از آسمان جو نمی بارد.»
 • «به خر دستش نمی‌رسد، پالانش را می‌زند»
 • «پالان ترمه خر را عوض نمی‌کند!»
 • «جوان را مفرست به زن گرفتن، پیر را مفرست به خر خریدن!»
 • «حیف صابون که سر خر را با اون بشویند.» ضرب‌المثل ایتالیایی
 • «خدا خر را شناخت، شاخش نداد.»
 • «خر اگر بازار نرود بازار می‌گندد.»
 • «خر برهنه را پالان نتوان گرفت.»
 • «خر به فکر جو هست و خربنده به فکر دو»
 • «خر پیر و افسار رنگین»
 • «خر چه‌داند قدر حلوای نبات»
 • «خر دادن و خیار ستدن»
 • «خر داده و زر داده و سر داده.»
 • «خر را جایی می‌بندند که صاحب خر راضی باشد»
 • «خر را که به عروسی می‌‌برند، برای خوشی نیست، برای آب‌کشی هست.»
 • «خر را گم کرده پی افسارش (پالانش - نعلش) می‌گردد.»
 • «خر سوار خمره شده»
 • «خر سواری را حساب نمی‌کند.»
 • «خر و گاو را با یک چوب می‌راند»
 • «خر سی‌شاهی پالان دوزار (دوهزار)!»
 • «خر سی‌صنار پالان هف‌صنار!»
 • «خر عیسی به آسمان نرود!»
 • «خر که جوش زیاد شد لگد و جفتک می‌پراند»
 • «خر که یک بار پایش به چاله رفت، دیگر از اون راه نمی‌رود.»
 • «خر مال کسی هست که سوار هست.»
 • «خر همان خر هست پالانش عوض شده»
 • «خریت نه تنها علف‌خوردن هست»
 • «خری زاد و خری زید و خری مرد»
 • «راه رفتن را از گاو یاد بگیر، آب خوردن را از خر!»
 • «زبان خر را خلج داند.»
 • «سر خر بودن بهتر از دم اسب بودن هست»
 • «قدر لوزینه خر کجا داند»
 • «قسمت را باور کنم یا عرعر خر را؟»
 • «قیمت زعفران چه داند خر»
 • «کار کردن خر، خوردن یابو»
 • «کاه را پیش سگ و هستخوان را پیش خر می‌ریزد.»
 • «کره خر از خریت پیش پیش مادر هست.»
 • «گر نبودی چوب تر، فرمان نبردی گاو و خر»
 • «مرگ خر عروسی سگ هست.»
 • «مزد خرچرانی، خرسواری هست!»
 • «هرچه داره به بر داره، به خونه دست خر داره!»
 • «هرکه خر شد بارش می‌نمايند.
 • «هرکه خر شد سوارش می‌شوند.»
 • «هر که خری ندارد، غمی ندارد»
 • «یاسین به گوش خر خواندن.»

15:

خر در اشعار خر

 • «آدمی هست از پی کاری بزرگ// گر نکند، اوست حماری بزرگ»
 • «آسوده کسی که خر ندارد// از کاه و جوش خبر ندارد»
 • «آلت اسکاف پیش زرگر// پیش سگ کَه هستخوان درپیش خر»
 • «اون دو شاخ گاو اگر خر داشتی// یک شکم در آدمی نگذاشتی»
 • «اون‌کس که نداند و بداند که نداند// لنگان خرک خویش به منزل برساند»
 • «از برای مصلحت، مرد حکیم// دمب خر را بوسه زد خواندش کریم»
 • «اسب تازی در طویله گر ببندی پیش خر// رنگشان همگون نگردد طبعشان همگون شود»
 • «اسب تازی شده مجروح به زیر پالان// طوق زرین همه در گردن خر می‌بینم»
 • «اگر خر نیاید به نزدیک بار// تو بار گران را به نزد خر آر»
 • «اهل نگردد به عمامه سفیه// خر نشود از جل دیبا فقیه»
 • «ای بسا اسب تیزرو که بمرد// خرک لنگ، جان به منزل برد»
 • «بار گوناگون هست بر پشت خران// هین بیک چوب این خران را تو مران»
 • «بس کسا کاندر گهر و اندر هنر دعوی کند// همچو خر در یخ بماند چون گَهِ برهان بود»
 • «بسی خفتی کنون سر برکن ازخواب// خری خیره مده، مستان خیاری»
 • «به هندوستان پیری از خر فتاد// پدر مرده‌ای را به چین گاو زاد»
 • «پیش از اون کت برون نمايند ز دِه// رخت بر گاو و بار بر خر نه»
 • «پیش خر، خرمهره و گوهر یکی هست»
 • «پیشین خر، پسین را پل بود.» (خر پیشین، خر پسین را پل بود.)
 • «تو چه‌دانی که که بود اون خرک لنگت// که همی بر اثر استر او رانی»
 • «تو دست چپ در این معنی ز دست راست نشناسی// کنون با این خری خواهی که اسرار خدا یابی»
 • «تو هستی همچنان مرد قدم سست// نشسته بر خـر و خـر را همی جست»
 • «جز آدمی نزاد ز آدم در این جهان// وین‌ها ز آدمند چرا جملگی خرند»
 • «چو برکنده شد گوش خر از بنه// جهید هم‌چو آتش ز آتش‌زنه// گریزید و تیزید و شد هم‌چو باد// پی شاخ شد، گوش بر باد داد»
 • «چه خوش فرمود اون نهاوندی به طوسی// که مرگ خر بود سگ را عروسی»
 • «خران را کسی در عروسی نخواند// مگر وقت اون کآب و هیزم نماند»
 • «خر به سعی آدمی نخواهد شد// گرچه در پای منبری باشد»
 • «خر عیسی هست که از هر هنری با خبر هست// هر خری را نتوان فرمود که صاحب‌هنر هست// خر عیسی را اون بی‌هنر انکار کند// که خود از جملهٔ خرهای جهان بی‌خبر هست// قصد راکب را بی‌هیچ نشان می‌داند// که کجا موقع مکث هست و مقام گذر هست// چون سوارش بر امت همه پیغمبر بود// او هم اندر بر خرها همه پیغام‌بر هست// من به جز مدحت او مدح دگرخر نکنم// جز خر عیسی گور پدر هرچه خر هست»
 • «خر عیسی گرش بمکه برند// چون بیاید هنوز خر باشد»
 • «خرکی را به عروسی خواندند// خر بخندید و شد از قهقهه سست// فرمود من رقص ندانم به سزا// مطربی نیز ندانم به درست// بهر حمالی خوانند مرا// کآب نیکو کشم و هیزم چست»
 • «خر ِمانده کز ریـش نالان بود// چه سود ار ز دیباش پالان بود// چو کاهل بود نافه در خاستن// چه باید به خلخالش آراستـن»
 • «خوشبخت اونکه کره‌خر آمد الاغ رفت// بی چاره اونکه گرفتار عقل شد»
 • «دو نفر دزد خری دزدیدند// سـر تقسیم به هـم جنگیدند// اون‌دو بودند چو گرم زد و خورد// دزد سوم خرشان را زد و برد»
 • «زنده کنِِِِِ مرده، مسیحافر هست// و اونکه دم از مرده برآرد خر هست»
 • «سگ بر اون آدمی شرف دارد// که چو خر دیده بر علف دارد»
 • «شاه میداس را دو گوش خر هست// لیک آوخ که زیر تاج دراست»
 • «شه سکندر دو گوش خر دارد// ایجاد از این راز کی خبر دارد»
 • «علم داری عمل نه، دان که خری// بار گوهر بری و کاه خوری»
 • «فقیه شهر چه خوش فرمود دی به گوش حمارش// هراون‌که خر شود البته می‌شوند سوارش»
 • «قربون خودم که خر ندارم// از کاه و جوش خبر ندارم»
 • «قیاسی گیر از این‌جا، اون و این را// خر پیشینه پل باشد پسین را»
 • «کفش عیسی مدزد و از اطلس// خر او را مساز پشماگند»
 • «گاوان و خران بار بردار// به ز آدمیان امت‌آزار»
 • «گاوی هست در آسمان و نامش پروین// گاو دگر نهفته در زیر زمین// پس چشم خرد باز کن ای اهل یقین// زیر و زبر دوگاو مشتی خر بین»
 • «گرگ گرسنه چو گوشت یافت نپرسد// کاین شتر صالح هست یا خر دجال»
 • «فرمود خر! آخرهمی زن لاف لاف// در غریبی بس توان فرمودن گزاف»
 • «مال دادی به باد چون تو همی// گِل به گوهر خری و خر به خیار»
 • «مسکین‌خر اگر چه بی‌تمیز هست// چون بار همی‌برد عزیز هست»
 • «می‌دهد دست فلک نعمت اصحاب یمین// به گروهی که ندانند یمین را ز شمال// وان‌که او را ز خری توبره باید بر سر// فلکش لعل به دامان دهد و زر به جوال»
 • «نه منعم به مال از کسی بهتر هست// خر ار جل اطلس بپوشد خر هست»
 • «هـرکسی را که بخت برگردد// اسبش اندر طویله خر گردد»
 • «یارب این نودولتان را بر خر خودشان نشان// کاین همه ناز از غلام و اسب و استر می‌نمايند»
«اون شنیدم که عاشقی جانباز
وعـظ فرمودی به خطـه شیراز
ناگهان روستائیـی نـادان
خالی از نور دیده و دل و جان
ناتراشیده هیکل و ناراست
همچو غولی از اون میان برخاست
فرمود ای مقتدای اهل سخن
غم کارم بخور که امشب من
خرکی داشتم چگونه خری
خری آراسته به هر هنری
یک دم آوردم اون سبک رفتار
به تفرج میانه بازار
ناگهانش ز من بدزدیدند
زین جماعت بپرس اگر دیدند
پیر فرمودا بدو که‌ای خرجو
بنشین یک وقت و هیچ مگو
پس ندا کرد سوی مجلسیان
کاندرین طایفه ز پیر و جوان
هرکه با عشق در نیامیزد
زین میانه به پای برخیزد
ابلهی همچو خر کریه لقا
زود برجست از خری برپا
پیر فرمودش توئی که در یاری
دل نبستی به عشـق؟ فرمود آری
بانگ برداشت فرمود ای خردار
هان خرت یافتم بیار افسار»
فخرالدین عراقی

16:

حالا کی فرموده این خره شیرازیه؟؟
نه اشتباه شده من زیربار نمیرم اعتراض دارم عاقا

من دفعه ی اولمه میشنوم که خرخاکی شیرازیه!!!!!!!!

17:

من خر
اون وقتی که میباید اعتراض میکردی نکردی و معلم نیست کجا بودی الانم دیگه اعتراض وارد نیست و خیلی وقته که تصویب شده و به قانون تبدیل شده خر
اصلا روی خر خاکی شیرازی کلیک کردی؟

18:

عاقا قبول نیست
شما از وقت حضرت نوح بودین من نو گل تازه شکفته م قبل من تصویب شده بوده
بله کلیک کردم
ولی تا جایی که یادمه خرخاکی شیرازی نبودا!!!

19:

اعتراض وارد نیست خراگر بتونی 5308572-4532857238952734589 تا امضا جمع کنی شاید بشه بازنگری صورت داد خر
خب این یه نمونه از خر خاکی به نام شیراز خوده و دست منم نیست دیگه متاسفانه این یه مورد رو هم مثل مورد قبلی نمیشه کاری کرد و حتی امضا هم جمع کنی فایده نداره خر

مگه شما به خر خاکی چی میگید؟ ما یه نمونشو(این نه یکی شبیه به همین)میگیم گاوخدا! خر

20:

الان این رقم نجومی رو شما از کجا آوردید؟!!!
ما میگیم خرخاکی نه خرخاکی شیرازی
گاوخدا؟!!!
عکسشم دارید؟؟چرا به این اسم صداش میزنن؟!!!

21:

این هم یه شوخی ...کی از راد

با اینهمه خر که آدمی میبردی
دیدی که چگونه آدمی خر بردی
پس پند بگیر و خر خود ناز بکش
زان پیش که چون خری ، خری را بردی

البته با عرض معذرت از دوستان گلم

22:

این خر زنبور سرخ هست

23:

خر شکست خورده عشق

خر

24:

جالب وبامزه بود...


25:

از اختراعات خودم بود
ما همین خر خاکی رو میگیم گاو خدا که به به زبون محلی بهش میگن(گو خدا (گو مخفف گاو) یه چند تا حشره دیگه هم که تقریبا شبیه همین خرخاکی هستن همینو میگن و تقریبا خیلی از مناطق ایران هم به گاو خدا مشهوره
البته بمیا به خر خاکی خرخدا هم میگن که توی لغت نامه دهخدا هم هستخر

26:

خـــر حیــوان نجیبــی هست..

بیچاره اگر ادامــه تحصیل میداد میشــد یک اَسب

27:

خر مسافربر
خرخر
خربری خر

28:

خر بیچاره
گیر حیوانتر از خود افتاده

29:جالبه چه اسمایی هم داره
ولی بازم میگم خرخاکی تک بوده شیرازی نداشته واسه ما حرف در آووردن

30:

خر در اشعار خر

 • «آدمی هست از پی کاری بزرگ// گر نکند، اوست حماری بزرگ»
 • «آسوده کسی که خر ندارد// از کاه و جوش خبر ندارد»
 • «آلت اسکاف پیش زرگر// پیش سگ کَه هستخوان درپیش خر»
 • «اون دو شاخ گاو اگر خر داشتی// یک شکم در آدمی نگذاشتی»
 • «اون‌کس که نداند و بداند که نداند// لنگان خرک خویش به منزل برساند»
 • «از برای مصلحت، مرد حکیم// دمب خر را بوسه زد خواندش کریم»
 • «اسب تازی در طویله گر ببندی پیش خر// رنگشان همگون نگردد طبعشان همگون شود»
 • «اسب تازی شده مجروح به زیر پالان// طوق زرین همه در گردن خر می‌بینم»
 • «اگر خر نیاید به نزدیک بار// تو بار گران را به نزد خر آر»
 • «اهل نگردد به عمامه سفیه// خر نشود از جل دیبا فقیه»
 • «ای بسا اسب تیزرو که بمرد// خرک لنگ، جان به منزل برد»
 • «بار گوناگون هست بر پشت خران// هین بیک چوب این خران را تو مران»
 • «بس کسا کاندر گهر و اندر هنر دعوی کند// همچو خر در یخ بماند چون گَهِ برهان بود»
 • «بسی خفتی کنون سر برکن ازخواب// خری خیره مده، مستان خیاری»
 • «به هندوستان پیری از خر فتاد// پدر مرده‌ای را به چین گاو زاد»
 • «پیش از اون کت برون نمايند ز دِه// رخت بر گاو و بار بر خر نه»
 • «پیش خر، خرمهره و گوهر یکی هست»
 • «پیشین خر، پسین را پل بود.» (خر پیشین، خر پسین را پل بود.)
 • «تو چه‌دانی که که بود اون خرک لنگت// که همی بر اثر استر او رانی»
 • «تو دست چپ در این معنی ز دست راست نشناسی// کنون با این خری خواهی که اسرار خدا یابی»
 • «تو هستی همچنان مرد قدم سست// نشسته بر خـر و خـر را همی جست»
 • «جز آدمی نزاد ز آدم در این جهان// وین‌ها ز آدمند چرا جملگی خرند»
 • «چو برکنده شد گوش خر از بنه// جهید هم‌چو آتش ز آتش‌زنه// گریزید و تیزید و شد هم‌چو باد// پی شاخ شد، گوش بر باد داد»
 • «چه خوش فرمود اون نهاوندی به طوسی// که مرگ خر بود سگ را عروسی»
 • «خران را کسی در عروسی نخواند// مگر وقت اون کآب و هیزم نماند»
 • «خر به سعی آدمی نخواهد شد// گرچه در پای منبری باشد»
 • «خر عیسی هست که از هر هنری با خبر هست// هر خری را نتوان فرمود که صاحب‌هنر هست// خر عیسی را اون بی‌هنر انکار کند// که خود از جملهٔ خرهای جهان بی‌خبر هست// قصد راکب را بی‌هیچ نشان می‌داند// که کجا موقع مکث هست و مقام گذر هست// چون سوارش بر امت همه پیغمبر بود// او هم اندر بر خرها همه پیغام‌بر هست// من به جز مدحت او مدح دگرخر نکنم// جز خر عیسی گور پدر هرچه خر هست»
 • «خر عیسی گرش بمکه برند// چون بیاید هنوز خر باشد»
 • «خرکی را به عروسی خواندند// خر بخندید و شد از قهقهه سست// فرمود من رقص ندانم به سزا// مطربی نیز ندانم به درست// بهر حمالی خوانند مرا// کآب نیکو کشم و هیزم چست»
 • «خر ِمانده کز ریـش نالان بود// چه سود ار ز دیباش پالان بود// چو کاهل بود نافه در خاستن// چه باید به خلخالش آراستـن»
 • «خوشبخت اونکه کره‌خر آمد الاغ رفت// بی چاره اونکه گرفتار عقل شد»
 • «دو نفر دزد خری دزدیدند// سـر تقسیم به هـم جنگیدند// اون‌دو بودند چو گرم زد و خورد// دزد سوم خرشان را زد و برد»
 • «زنده کنِِِِِ مرده، مسیحافر هست// و اونکه دم از مرده برآرد خر هست»
 • «سگ بر اون آدمی شرف دارد// که چو خر دیده بر علف دارد»
 • «شاه میداس را دو گوش خر هست// لیک آوخ که زیر تاج دراست»
 • «شه سکندر دو گوش خر دارد// ایجاد از این راز کی خبر دارد»
 • «علم داری عمل نه، دان که خری// بار گوهر بری و کاه خوری»
 • «فقیه شهر چه خوش فرمود دی به گوش حمارش// هراون‌که خر شود البته می‌شوند سوارش»
 • «قربون خودم که خر ندارم// از کاه و جوش خبر ندارم»
 • «قیاسی گیر از این‌جا، اون و این را// خر پیشینه پل باشد پسین را»
 • «کفش عیسی مدزد و از اطلس// خر او را مساز پشماگند»
 • «گاوان و خران بار بردار// به ز آدمیان امت‌آزار»
 • «گاوی هست در آسمان و نامش پروین// گاو دگر نهفته در زیر زمین// پس چشم خرد باز کن ای اهل یقین// زیر و زبر دوگاو مشتی خر بین»
 • «گرگ گرسنه چو گوشت یافت نپرسد// کاین شتر صالح هست یا خر دجال»
 • «فرمود خر! آخرهمی زن لاف لاف// در غریبی بس توان فرمودن گزاف»
 • «مال دادی به باد چون تو همی// گِل به گوهر خری و خر به خیار»
 • «مسکین‌خر اگر چه بی‌تمیز هست// چون بار همی‌برد عزیز هست»
 • «می‌دهد دست فلک نعمت اصحاب یمین// به گروهی که ندانند یمین را ز شمال// وان‌که او را ز خری توبره باید بر سر// فلکش لعل به دامان دهد و زر به جوال»
 • «نه منعم به مال از کسی بهتر هست// خر ار جل اطلس بپوشد خر هست»
 • «هـرکسی را که بخت برگردد// اسبش اندر طویله خر گردد»
 • «یارب این نودولتان را بر خر خودشان نشان// کاین همه ناز از غلام و اسب و استر می‌نمايند»
«اون شنیدم که عاشقی جانباز
وعـظ فرمودی به خطـه شیراز
ناگهان روستائیـی نـادان
خالی از نور دیده و دل و جان
ناتراشیده هیکل و ناراست
همچو غولی از اون میان برخاست
فرمود ای مقتدای اهل سخن
غم کارم بخور که امشب من
خرکی داشتم چگونه خری
خری آراسته به هر هنری
یک دم آوردم اون سبک رفتار
به تفرج میانه بازار
ناگهانش ز من بدزدیدند
زین جماعت بپرس اگر دیدند
پیر فرمودا بدو که‌ای خرجو
بنشین یک وقت و هیچ مگو
پس ندا کرد سوی مجلسیان
کاندرین طایفه ز پیر و جوان
هرکه با عشق در نیامیزد
زین میانه به پای برخیزد
ابلهی همچو خر کریه لقا
زود برجست از خری برپا
پیر فرمودش توئی که در یاری
دل نبستی به عشـق؟ فرمود آری
بانگ برداشت فرمود ای خردار
هان خرت یافتم بیار افسار»
فخرالدین عراقی

31:

حالا کی فرموده این خره شیرازیه؟؟
نه اشتباه شده من زیربار نمیرم اعتراض دارم عاقا

من دفعه ی اولمه میشنوم که خرخاکی شیرازیه!!!!!!!!

32:

من خر
اون وقتی که میباید اعتراض میکردی نکردی و معلم نیست کجا بودی الانم دیگه اعتراض وارد نیست و خیلی وقته که تصویب شده و به قانون تبدیل شده خر
اصلا روی خر خاکی شیرازی کلیک کردی؟

33:

عاقا قبول نیست
شما از وقت حضرت نوح بودین من نو گل تازه شکفته م قبل من تصویب شده بوده
بله کلیک کردم
ولی تا جایی که یادمه خرخاکی شیرازی نبودا!!!

34:

اعتراض وارد نیست خراگر بتونی 5308572-4532857238952734589 تا امضا جمع کنی شاید بشه بازنگری صورت داد خر
خب این یه نمونه از خر خاکی به نام شیراز خوده و دست منم نیست دیگه متاسفانه این یه مورد رو هم مثل مورد قبلی نمیشه کاری کرد و حتی امضا هم جمع کنی فایده نداره خر

مگه شما به خر خاکی چی میگید؟ ما یه نمونشو(این نه یکی شبیه به همین)میگیم گاوخدا! خر

35:

الان این رقم نجومی رو شما از کجا آوردید؟!!!
ما میگیم خرخاکی نه خرخاکی شیرازی
گاوخدا؟!!!
عکسشم دارید؟؟چرا به این اسم صداش میزنن؟!!!

36:

این هم یه شوخی ...کی از راد

با اینهمه خر که آدمی میبردی
دیدی که چگونه آدمی خر بردی
پس پند بگیر و خر خود ناز بکش
زان پیش که چون خری ، خری را بردی

البته با عرض معذرت از دوستان گلم

37:

این خر زنبور سرخ هست

38:

خر شکست خورده عشق

خر

39:

جالب وبامزه بود...


40:

از اختراعات خودم بود
ما همین خر خاکی رو میگیم گاو خدا که به به زبون محلی بهش میگن(گو خدا (گو مخفف گاو) یه چند تا حشره دیگه هم که تقریبا شبیه همین خرخاکی هستن همینو میگن و تقریبا خیلی از مناطق ایران هم به گاو خدا مشهوره
البته بمیا به خر خاکی خرخدا هم میگن که توی لغت نامه دهخدا هم هستخر

41:

خـــر حیــوان نجیبــی هست..

بیچاره اگر ادامــه تحصیل میداد میشــد یک اَسب

42:

خر مسافربر
خرخر
خربری خر

43:

خر بیچاره
گیر حیوانتر از خود افتاده

44:جالبه چه اسمایی هم داره
ولی بازم میگم خرخاکی تک بوده شیرازی نداشته واسه ما حرف در آووردن

45:


مگه خر خاکی دل نداره شیرازی باشه؟
تازه طبق یه تحقیق مشخص شده که میلون ها ساله که ساکن شیراز بودن بودن و جدیدا تصمیم گرفتن که شورش کنن و از شیراز بیرونتون کنن
هجوم خرخاکی ها به بعضی از محلات شهر لار؛ شبکه بهداشت می گوید ربطی به ما ندارد

46:

خر در جامعه مدنی و خر رمانتیک خیلی به دلم چسبید

47:

عجب خراییییییییییییی

48:

مگه دل داره؟
اصلا هم از این خبرا نیست
خب خداروشکر تو شیراز نبوده

49:

پ ن پ فقط اوباما دل داره
اصلا تو چرا تاپیک امتو منحرف میکنی این وقت سال؟
اگه گذاشتی به خر بازیمون برسیمبحث رو خر تو خرخاکی کردی
خدا رو شکر کنید که خرای خاکی شورش کردن و اگه خود خر شورش میکرد معلوم نبود چه فاجعه ای به بار میومد
بعدشم طبق اخبار رسیده گویا خرای خاکی اول به شیراز حمله کردن ولی شکست خوردن و تصمیم گرفتن برای ترمیم وجه از دست رفتشون به لار حمله کنن و پس از ازیاد نسل و تجدید قوا در اینده ای نچندان دور به شیراز حمله کنن

50:

قابل شما رو ندارن

51:

اون که 100٪ دل داره شکی درش نیست
کی؟من؟
اصلا تقصیر منه میام به تاپیکتون رونق میدم اگه دیگه اومدم
دیگه منو اینجا دیدین ندیدین
حالا یه کاری میکنید تونل براشون بکنم وجب به وجب قوتو براشون بذارم بخورن بیان تا برسن به سرچشمه ی قوتو ها که کرمانه

52:

اصلا اون نگاه خر رمانتیک یه حالت خاصی رو به انسان منتقل می کنه ...


53:

ایول

54:

اب داد با داد
شوخی هم به نیومده این وقت سالحالا جون خر رمانتیک و اون خری که شکست عشقی خورده قهر نکنقول میدم همه ی خرای تاپیک رو بدم بهت
با وجود خرخاکیایی که ما داریم خر خاکیای شیرازی جرات نمیکنن پاشونو از مرز شیراز بزارن تو کرمون .خرخاکیامون همشونو قتل عام میکنن

55:

دوسش داری؟ خر


نوشته اصلي بوسيله yasaman-66 نمايش نوشته ها
ایول
پولشو بده خر

56:


پول ِ چیو بدم؟؟
دیدنشونم پولیه مگه؟؟
میخواستی عنوان ِ تاپیک بنویسی باس پول بدیم ...

که تو نیایم

57:

حالا چون شمایید و عموی سحرم هستید و دل رحمم میبخشم
قهر؟؟من؟؟نه من اهل این حرفا نیستم شوخی بود
خرای تاپیک مال خودتون عاقا من نخواستم
مگه چه قدره اندازشون؟

58:

خانوم زندگی خرج داره
این همه خر کلی هزینه برام داشته تا الان و دلم که براتون نسوخته بود کار و زندگیمو صرف کنم که شما بیایین مفتی ببینید خر تا پولشو ندی از اینجا هیچ جایی نمیری

59:

ببین آقای ِ مثن محترم
میخواستی قبل ِ وارد شدن عوارضی بگیری اصن
ب ِ من چه که زندگیت خرج داره
برو یکی از خرآت رو بفروش خرج در بیار

60:


مگه خر خاکی دل نداره شیرازی باشه؟
تازه طبق یه تحقیق مشخص شده که میلون ها ساله که ساکن شیراز بودن بودن و جدیدا تصمیم گرفتن که شورش کنن و از شیراز بیرونتون کنن
هجوم خرخاکی ها به بعضی از محلات شهر لار؛ شبکه بهداشت می گوید ربطی به ما ندارد

61:

خر در جامعه مدنی و خر رمانتیک خیلی به دلم چسبید

62:

عجب خراییییییییییییی

63:

مگه دل داره؟
اصلا هم از این خبرا نیست
خب خداروشکر تو شیراز نبوده

64:

پ ن پ فقط اوباما دل داره
اصلا تو چرا تاپیک امتو منحرف میکنی این وقت سال؟
اگه گذاشتی به خر بازیمون برسیمبحث رو خر تو خرخاکی کردی
خدا رو شکر کنید که خرای خاکی شورش کردن و اگه خود خر شورش میکرد معلوم نبود چه فاجعه ای به بار میومد
بعدشم طبق اخبار رسیده گویا خرای خاکی اول به شیراز حمله کردن ولی شکست خوردن و تصمیم گرفتن برای ترمیم وجه از دست رفتشون به لار حمله کنن و پس از ازیاد نسل و تجدید قوا در اینده ای نچندان دور به شیراز حمله کنن

65:

قابل شما رو ندارن

66:

اون که 100٪ دل داره شکی درش نیست
کی؟من؟
اصلا تقصیر منه میام به تاپیکتون رونق میدم اگه دیگه اومدم
دیگه منو اینجا دیدین ندیدین
حالا یه کاری میکنید تونل براشون بکنم وجب به وجب قوتو براشون بذارم بخورن بیان تا برسن به سرچشمه ی قوتو ها که کرمانه

67:

اصلا اون نگاه خر رمانتیک یه حالت خاصی رو به انسان منتقل می کنه ...


68:

ایول

69:

اب داد با داد
شوخی هم به نیومده این وقت سالحالا جون خر رمانتیک و اون خری که شکست عشقی خورده قهر نکنقول میدم همه ی خرای تاپیک رو بدم بهت
با وجود خرخاکیایی که ما داریم خر خاکیای شیرازی جرات نمیکنن پاشونو از مرز شیراز بزارن تو کرمون .خرخاکیامون همشونو قتل عام میکنن

70:

دوسش داری؟ خر


نوشته اصلي بوسيله yasaman-66 نمايش نوشته ها
ایول
پولشو بده خر

71:


پول ِ چیو بدم؟؟
دیدنشونم پولیه مگه؟؟
میخواستی عنوان ِ تاپیک بنویسی باس پول بدیم ...

که تو نیایم

72:

حالا چون شمایید و عموی سحرم هستید و دل رحمم میبخشم
قهر؟؟من؟؟نه من اهل این حرفا نیستم شوخی بود
خرای تاپیک مال خودتون عاقا من نخواستم
مگه چه قدره اندازشون؟

73:

خانوم زندگی خرج داره
این همه خر کلی هزینه برام داشته تا الان و دلم که براتون نسوخته بود کار و زندگیمو صرف کنم که شما بیایین مفتی ببینید خر تا پولشو ندی از اینجا هیچ جایی نمیری

74:

ببین آقای ِ مثن محترم
میخواستی قبل ِ وارد شدن عوارضی بگیری اصن
ب ِ من چه که زندگیت خرج داره
برو یکی از خرآت رو بفروش خرج در بیار

75:

من که میدونم واسه خاطر خرا بود که نتونستی ازشون دل بکنی و برگشتی خر
اوکی خر
نکنه واقعا فکر کردی که خرامو میدم بهت؟ خر

اندازشون که یکیه ولی خرحاکیای ما مثل خرخاکیای شما سیاه سوخته و فلس دار نیستن و خیلی متمدن و باکلاس و بلوری و شفاف هستن و به انواع سلاح های پیرفته هم مجهز هستن خر

76:

یعنی این واقعا انصافه؟وجدانت چطوری اجازه میده پولشو ندی و بری؟ خر
امت توی اروپا میرن یه خر رو میبینن و کلی پول میدن به خردار خر
باشه پولشو نده ولی اگاه باش که تو دلم یه نفرین خرکی برات ارسال کردم خر

77:

100٪ شک نکنید
واسه خودتون نگه دارید من نمیخوام

مثلا چه سلاحی؟؟
شاید خرخاکی نیستن و کرم تازه از پیله در اومده هستن شما اشتباه دیدین

78:

چششون نزنیا
حالا کی بهت داد! خر
بمب شیمایی از نوع باقالی
نخیرشم خرخاکیای ما تقریبا شبیه همونایی هستن که به لار حمله کردن (بچه قومای کرمونیشونو هم برای حمله دعوت کرده بودن خراگر توجه کنی خرخاکیای شیرازی یخورده فرق میکنن خر

79:

اصلش خر در چمن بوده!ایناها اینم مدرک:
خر

80:

تاپيك تكراري و بيش از حد قديميه

http://forum.hammihan.com/thread30269.html

81:

: fav36::f av36::fa v36::fav 36:
خر

82:

از همین الان بگم من بیتقصرم خر
شاید بعدا ازمایش گرفتن و دیدن که خری که در چمن بوده خر شیرزای بوده و تصحیحش کردن خر


نوشته اصلي بوسيله pesare_barooni نمايش نوشته ها
تاپيك تكراري و بيش از حد قديميه

http://forum.hammihan.com/thread30269.html

83:

جیگرم....

جیگررررررررررررررررم......

جیگرررررررررررررررررررررر ررم...


84:

خر سرکش! خر
خر

85:

خر پرنده
خر

86:

من که میدونم واسه خاطر خرا بود که نتونستی ازشون دل بکنی و برگشتی خر
اوکی خر
نکنه واقعا فکر کردی که خرامو میدم بهت؟ خر

اندازشون که یکیه ولی خرحاکیای ما مثل خرخاکیای شما سیاه سوخته و فلس دار نیستن و خیلی متمدن و باکلاس و بلوری و شفاف هستن و به انواع سلاح های پیرفته هم مجهز هستن خر

87:

یعنی این واقعا انصافه؟وجدانت چطوری اجازه میده پولشو ندی و بری؟ خر
امت توی اروپا میرن یه خر رو میبینن و کلی پول میدن به خردار خر
باشه پولشو نده ولی اگاه باش که تو دلم یه نفرین خرکی برات ارسال کردم خر

88:

100٪ شک نکنید
واسه خودتون نگه دارید من نمیخوام

مثلا چه سلاحی؟؟
شاید خرخاکی نیستن و کرم تازه از پیله در اومده هستن شما اشتباه دیدین

89:

چششون نزنیا
حالا کی بهت داد! خر
بمب شیمایی از نوع باقالی
نخیرشم خرخاکیای ما تقریبا شبیه همونایی هستن که به لار حمله کردن (بچه قومای کرمونیشونو هم برای حمله دعوت کرده بودن خراگر توجه کنی خرخاکیای شیرازی یخورده فرق میکنن خر

90:

اصلش خر در چمن بوده!ایناها اینم مدرک:
خر

91:

تاپيك تكراري و بيش از حد قديميه

http://forum.hammihan.com/thread30269.html

92:

: fav36::f av36::fa v36::fav 36:
خر

93:

از همین الان بگم من بیتقصرم خر
شاید بعدا ازمایش گرفتن و دیدن که خری که در چمن بوده خر شیرزای بوده و تصحیحش کردن خر


نوشته اصلي بوسيله pesare_barooni نمايش نوشته ها
تاپيك تكراري و بيش از حد قديميه

http://forum.hammihan.com/thread30269.html

94:

جیگرم....

جیگررررررررررررررررم......

جیگرررررررررررررررررررررر ررم...


95:

خر سرکش! خر
خر

96:

خر پرنده
خر


68 out of 100 based on 33 user ratings 58 reviews

@