مراسم ختم


مراسم ختممراسم ختم
تو مراسم ختم یه بنده خدایی می گن :
مرحوم وصیت کرده ، سیاه نپوشین .
یکی داد میزنه : مرحوم غلط کرده
ما به احترامش می پوشیم!
مراسم ختممن وبابام واینترنت

1:

آخ که فرمودی
باید برم مراسم ختم
آخه شوهر خاله مادرم فوت کرده
دیروز
هنوزم هم نرسیدم برم
امروز باید حرکت کنم برم


واقعا من کی هستم؟

2:

به نظر من اصلا رسم خوبی نیست کسی که مرد دیگه تموم شد نمیدونم 1م 3و 7 و40 دیگه معنی نداره.
و با این کارمون فقط موقعيت زندگیو از دیگران مگیریم.
کسانی هستن که به خاطر این رسم غلط 1 سال زندگی مشترکشون عقب میفته.
ویا هزینه های مالی که طرف باید برای مراسم خاکسپاری خرج کننن.


نوشته های جالب پشت کامیونی


داستان دختر باکره !!

3:

خدا رحتمش کنه


مرده شور اين ابراز عشقت رو ببرن

4:

مرسی


50 out of 100 based on 35 user ratings 610 reviews

@