عکس/جدیدترین ورژن "ذخیره نظام" !


عکس/جدیدترین ورژن "ذخیره نظام" !


مطالب حقوقی که بهتر است بدانید (طنز)

1:

هنوز باورم نشدع
ینی راستـِ؟؟


از بچگی همه ما این را شنیده ایم که حقوق زنها پایمال میشود.

2:

درباره این شخص نمیخواهم تهمت بزنم و نظری بدهم(هرچند سوالات زیادی دارم).....


وقتی شوهر از اندام زنش تعریف کند......طنز

اما بطور کلی وقتی یک سیستم فاسد بشود، ذخایر اون هم طبعاً معلوم هست که چه میشوند!!!! :-)


68 out of 100 based on 43 user ratings 868 reviews

@