طنز


طنزطنز
یــه بـار مـاشـیـن و بـرداشـتـیـم و بــا بـچـه هـا رفـتـیـم بـیـرون...
.حـالا صـدای ضـبـط تـا آخـر زیـاد

هـمـه هـم داشـتـیـم مـی رقـصـیـدیـم تـو مـاشـیـن,

خـلاصـه یـهـو یــه افـسـرِ جـلـومـون رو گـرفـت گـفـت بـزن بـغـل...

مـنـم به بـچـه هـا گـفـتـم ادای ایـن بـچـه بـاحـالا و بـا مـعـرفـتـها رو در بـیـاریـن بـیـخیال شـه جـریـمـه نـکـنـه

خـلاصـه پـلـیـسـه گـفـت ایـن چـه وضـع رانـنـدگـیـه؟ مـاشـیـن بـایـد بـخـوابـه پـارکیـنـگ!!!

یــهـو مـنـم کـف و تـف قـاطـی کـردم

گـفـتـم مـیـدونـی مـن کـیـم؟؟؟ اصـلا حـواسـت هـسـت بـا کـی داری حـرف مـی زنـی؟بـگـم کـیـم ؟؟؟بــــــگـــــــم؟؟؟

رفیـقام هـم اومـدن جـلـو دهـنـمـو گـرفـتـن گـفـتـن بـیـخـیـال نـگـو بـهـش گـنـاه داره اخــراج مـیـشه....

افـسـره هـم رنـگشـو بــاخـت و آب دهـن قـورت داد گـفـت: نـه نـمـیـدونـم, بـبـخـشـیـد شـمـا کـی هــسـتـیـن؟؟؟
مـنـم بـا یـه صـدای خـسـتـه بهـش گـفـتـم:
مــن یــه پــرنــدم ,آرزو دارم تـــوبــاغــم بــاشــی... یــه خــونــه ی سـرد و تــاریــکــم مــن......(بـچـه هـا هـم دس مـیـزدن)
هـیـچـی دیـگه هـمـگـی دور هــم بـا افـسـره کـلـی خـنـدیـدیـم و


گـفـت بـاهـاتـون کـلـی حـال کـردم بـچـه هـای بـاحـالـی هـسـتـیـن.

آخـر سـر هـم 50 تـومـن جـریـمـه شـدیـم

و مـاشـیـن هـم رفـت پـارکـیـنـگ و بــانـدهـاش هـم بـاز کـردن

و خــودمـون هـم بـردن تست اعـتـیـاد دادیـم

و هــمـه چــی بـه خـیـر و خـوشـی تـمـوم شـد!!!!" اُسکل + شُنقل + دُنگل + اُمبل"

1:

خخخخخخخخ
خداروشکر به خیر و خوشی تموم شده شلاقی چیزی که نزدن؟؟؟؟؟؟


62 out of 100 based on 17 user ratings 1042 reviews

@