یه کلمه بگو که توش یه عدد باشه


یه کلمه بگو که توش یه عدد باشه


اولین مرحله مسابقه تجسم

1:

تایید


دومين مرحله مسابقه تجسم

2:

4پایه


سومين مرحله مسابقه تجسم

3:

1کاره


چهارمین مرحله مسابقه تجسم

4:

5جره


تست هوش تصویری : تقسیم جادویی دایره

5:

2باره


پنجمین مرحله مسابقه تجسم

6:

مر30


معما

7:

7تیر


معمای رمز کمد مدرسه

8:

8ضلعی - 6ضلعی.....وچند ضلعی هلی دیگر

9:

30ر

10:

30ب

11:

30گار
30فون :دی
30نوس
30رابی
30لی
30مان
30سمونی
30نا
30لو

12:

صفر علی....

13:

4کریم

اری اغاز دوست داشتن هست گرچه پایان راه ناپیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست

14:

30 نما

15:

صدف

16:

2ست (دوست)

17:

التما3 2آ

18:

شیشلیک

19:

صدر اعظم

20:

دهاتی

21:

30ما

22:

2آی مادر

23:

دهان

24:

دومینیک!

25:

سو سه(3)

26:

6ه شراب

27:

5ه بکس

28:

5 شنبه

29:

4یو

برای تو

30:

13 بدر

31:

30آ وش
2عا

32:

6لیگ

33:

3پنتا

34:

لئونار2

35:

2نیا

36:

۳ تاره
۳۰ مان
آ۴
۵آب

37:


(شیشه)

38:

100دام
(صدام)
7 30 ن
(هفت سین)
4لی چاپلین
(چارلی چاپلین)

39:

40 40 ه!
(چلچله)

40:

م30
(مسی)

41:

2رسا
2نیا
2لفین
2ر دونه

42:

پونزده تا

43:

30امک (سیامک)

44:

30نما (سینما)

45:

3 سوت

46:

30خ (سیخ)

47:

33 پُل

48:

30کاس(سیکاس)

49:

30مین

50:

2گانگی (دوگانگی)

51:

2رنا (دُرنا)

52:

40ستون

53:

40چراغ

54:

30نه (سینه)

55:

30ر1 = سیروان

56:


30 40

چلسی
//////////////////////////

57:

5ه (پنجه)

58:

5علی

59:

90نود

60:

7تیر/

61:

3تایش

62:

2 باره

63:

5 ره ( پنجره )

64:

2 رنا

65:

30 یا

66:

30 یا مک

67:

30 نی

68:

100 دقه

69:

4سو

70:

2 آ

71:

مر30

72:

ن30م(نسیم)

73:

مح3ن(محسن)

74:

می2 نستی

75:

30 مــین

76:

3 تاره

77:

پَرَس2

78:

بش بر30

79:

۹کریم

80:

مدر3

81:

30سمونی-سیسمونی

82:

کا3 -کاسه

83:

2بهمزن
..
سر و 3دا

84:

حما3-حماسه

85:

7کل_هفتکل

86:

2 باره

87:

سی و سه پل

88:

4پاره(قالب شعر)

89:

کیوان/
key1

90:

4راه

91:

30نما

92:

30 يا 30

سياسي

93:

4030

چلسی

94:

13 بدر

95:

2 نیا

96:

رو سی یه

97:

3زار

98:

30 گار

99:

7تیر

100:

30روس

101:

3پیده

102:

30رابی

103:

30'گنال

104:

3تاره
30ک(گوشه)

105:

30خ
30رک
اینو یادم رفت بگم

106:

100دام ( صدام)

107:

3ریال

108:

3تاره
1دفعه

109:

2باره

110:

7خان
هفتخان

111:

8جین

112:

3تاره

113:

2چرخه

114:

30بیل

115:

3پایه

116:

ب8

117:

5جره

118:

ب2

بُدو

119:

4 چوب

120:

3 بُعدی

121:

30یاه

سیاه

122:

30کاس


سیکاس

123:

2باره
؛
2عا

124:دوش

125:

2 دره :دی

126:

3راميك
3ناتور
3بعدى
4ضلعی

127:

3شوار
30نا
30مرغ

128:

10ريا
10هر
3رايشانس

129:

پپ30

130:

2عا
3تار

131:

6لیک

132:

30مین (سیمین)

133:

4محال وبختيارى
3منان
ميان2اب
8رود
2رود
5اب
فران3

134:

3که-- سکه
5ه-- پنجه
4ه--چاره
3ره و نا3ره--سره و ناسره
30بیل--سیبیل
60تی--شصتی
2ختر--دختر
2کتر--دکتر
ب2--بدو
30ریش-- سیریش

135:

فردو30طو30
7اسمون
7خوان
4 فصل
2 شمن
2 شوار

136:

3راج
2رشكه
2راهى
30رجان
30ستان
2زد
2روغ

137:

3تاره

138:

م30
رونال2
رو30يه
سو30س
ف3نجون
ميرزاقا3مى
3مينار
30ماب

139:

1گانه

140:

30گار

141:

30رک

142:

5چر

143:

4چنگاما

144:

2نیا

145:

3سوت

146:

4Kerim
9Karim
DAr kholl Eradat darim

147:

تو3عه >>>

148:

3مینار
3ریال
30دی

149:

30نما

150:

3پایه

151:

30نما

152:

30بیل

153:


154:

پرسه mer30

155:


156:

بوسه

کندو

157:

2مینو

158:

30یانور

159:

3راه
4راه
30یرالئون
9کر
تأ30
8پر
3پر
30ما
3تاره

160:

9کرتم

161:

3 پیده

30 نما

30 نی

162:

40 سی
چل 30

163:

2 روغ

10هگان

30 مین

3 منان

164:

30 نا

165:

3پاهان

166:

3 تاره

167:

6گوش

168:

30 بیل ( سیبیل )

169:


170:

مر30

171:

2چار

172:

3زار

173:

4راه

174:

2نیا

175:

30 یا 30

176:

1تا
2نیا
3تاره
4راه


7تیر
8
9روز

177:

40 30 (چلسی)

178:

20کویت

179:

3شوار

180:

4 پاره

181:

به 3

182:

2 آ

183:

3مار

184:

30خ

185:

3حر

186:

کماندو(کمان2)

187:

شریک

188:

آسه آسه

189:

پنجه

190:

شیشه

191:

هفته

192:

دهیاری(دهیاری)

193:

30نا

194:

ملاصدرا

195:

صَفَر
-----------------------------------------------------
محکومیم به حبسی ابدی تا دمی ناتمام،آغازِ پایان آغازیست بی پایان

196:

3دا

197:

دومیدانی

198:

یکتا

199:

دوغ

200:

پنجره

201:

1تا

202:

30چان

203:

40چله

204:

30 ما

205:

4 راه

206:

ها6م

207:

2ست
دوست

208:

7خط

209:

سرشت
3رشت

210:

مر30

211:

یکی بود یکی نبود و.....


212:

1تا

213:

یکدنده

214:

13بدر

215:

3کینه

216:

30نا

217:

30روس

218:

30ما

219:

7 تیر

220:

ششدانگ

221:

30 مرغ سیمرغ

222:

4پاره

223:

پپ30

224:

30نما

225:

40 30
چهل سی

226:

5 چر پنچر

227:

دوکتر

228:

30 یاوش

229:

30سمونی

230:

30روس

231:

3تایش

232:

3تاره

233:

30نا

234:

3تار

235:

دور

236:

2نفری

237:

دوستی

238:

سیمان

239:

یک نفری

240:

2 رود

241:

ح6مت

242:

5 چری؟
7 ترقه

243:

ن30م

244:

ح6 &حشیش
4محال و بختیاری & چهار محال و بختیاری
1رنگی & یکرنگی
2دوزه بازی & دودوزه بازی
2چندان / کار2 وپنیر / سر2 و گرم

245:

30 نما

246:

1000دستان
5اب
موس3

247:

4سوق

248:

۲بی

249:

30پل

250:

۲بی

251:

4باغ

252:

چهل سی

253:

4 باغ
8 بهشت
40 ستون

254:

بیا 2

255:

1000پا

256:

3گارو

257:

3تار

258:

4راه

259:

30.دی....


260:

30 گار
30 رک
30 کلاس

261:

سی مرغ

262:

2باره

263:

سوب30ی

264:

30 ما
30 نا

265:

4 پایه

266:

گویند که لحظه ایست روییدن عشق اون لحظه هزار بار تقدیم تو باد :f av7:

267:

4انگشتی

268:

سپیده
3 پیده

269:

3تاره

270:

2نیا

271:

دو دره باز

272:

30 یاوش

273:

3تایش

274:

3تاره

275:

30 نوهه

276:

3تار

277:

30 نا

278:

ho3ein

279:

پنجره

280:

5ره!
پنجره.


281:

2 ران

282:

2 زیست

283:

30مان (سيمان)

284:

40چراغ

285:

10 ماغ
1 سره

286:

5ره

287:

3 تاره

288:

3پیــده

289:

53تا (سپنتا)

290:

رو سی یه

291:

سیاسی = عدد سی
فردو = عدد دو
دهه = عدد ده
چهارپایه = عدد چها
..
..
..
.
.
.


292:

چهلستون / 40

293:

30گار

294:

هفت تیر

295:

8پا

296:

سپاس

297:

بدو

298:

بسه

299:

دعا

300:

آچار فرانسه

301:

سها

302:

دُز

303:

فردوسی

304:

مردی 2 4 8 6 شد - مردی دچار هشیش شد n_n

305:

ســ3ــپاس گذار

306:

9کریم

307:

ســـ3ـــریال

308:دونده = 2 و 10

309:

40-30 تیم چل سی

310:

سی مرغ

311:

a10a --> آتنا :D

312:

صد برگ

313:

0.5ا ..

نیما

314:

آتنا A10a:D

315:

سیمان

316:

ب2ُ

317:

3ـــتـــآره

318:

8پا

319:

سی مرغ

320:

30مین
30نی
30یم
30ما
30مرغ
30مان
30خونک
30بیل
30نوحه
30ندرلا
30نوس
دموکرا30
نام نوی30
غی30
3زارین
3کولار
3رویس
3که
3رکه
3شوار
2عا
2ب اکبر

2ور
2باره
2چرخه
2کاره
2جداره
2برمن
2بهم زن
2گانه سوز
2شوار
2چندان
2زیسته
2رگه
1رنگ

1کاره
1سر
1سو
1دل
1رو
1دیگر

321:

2نیا

322:

30 گار

323:

7ته!
فر 2 30

324:

پیانو - پیا 9

325:

دروغ،
2روغ.

326:

سیما
30ما

327:

9جوان...
[
غم ها چو کوه گشته وبیداد میکند
عمرش دراز باد اونکه ز مایاد میکند...
COLOR="Red"][/color]

328:

سینا
30نا

329:

2رنا

330:

سیبری
30بری

331:

ستاره

332:

سیگار

333:

یکتا

334:

2عا

335:

شیشه

336:

پنجاب

5آب

337:

دوباره

338:

پيروز

پى روز

منظورم عدد پى 3,14 بود
اينم عدديه برا خودش

339:

چاره

340:

چله

341:

پنجاب..


342:

چهل ستون ..


343:

سیمان..


344:

سینما

345:

سیما..


346:

هفت سنگ..


347:

سینا

348:

مسیر

349:

یدونه ای

350:

یکتا

351:

آبشش

352:

صدقه

353:

پنجگاه

354:

خامنه ای

355:

نسیم

356:

شمسی

357:

4 باغ
4 دیواری
40 سی
چل 30
5 بکس

358:

مرسی

359:

۳۰مان
۲بهمزن

360:

کوسه

361:

8پا

362:

بیسیم

363:

مرسی

364:

یاسی

365:

یه دنده

366:

هفت سین

367:

ندیده=ندی10

368:

هفت تیر

369:

مر30

370:

یاسین

371:

لو30

372:

یگانه=1گانه

373:

هفت سین

374:

نهفته

375:

هشتگرد

376:

دچار

377:

رده

378:

سیتا

379:

الان این با ه بود؟
ارده

380:

آچار + فرانسه

381:

مسی
کریستیانو+رونالدو

382:

ورزیده

383:

درسا

384:

هشترود

385:

دعا

386:

سیما

387:

نیکلاس کیج

388:

من نتونستم عددشو پیدا کنم!

389:

نیکلاس کیج

390:

آهان اون لا قایم شده بود.


نهال

391:

کنده

392:

پنجه

393:

هندوستان

394:

آمریکا

395:

صداقت

396:

تنها

397:

کوشش

398:

دوران

399:

شیشلیک

400:

کماندو

401:

بیننده

402:

لاستیک

403:

دوسیب

404:

سیگار

405:

سیفون

406:

دهن (دهان)

407:

سیمرغ

408:

دنیا
دلمه

409:

هندونه

410:

این کجاش عدد داش

411:

هن دو( 2 ) نه( 9)

412:

او هستش یا اُ

413:

این دوتا توشون عدده ؟

414:

پ ن پ
پاک کنه

2نیا
2لمه

چطور خوندی شما

415:

عدسی

416:

سی گار...سیمرغ.......پنجه.....هفتگل.

...شمسی....سیمان....ستاره

417:

از کی تا حالا ما ، دو رو د ُ می نویسیم ؟

418:

سیزده به در

419:

بستگی داره چطوری خونده بشه ولی 2 به حرف دو نوشته میشه.


98 out of 100 based on 58 user ratings 1358 reviews

@