سؤال هوش - وصل كردن خطوط


سؤال هوش - وصل كردن خطوطسؤال هوش - وصل كردن خطوط


سعي كنيد با استفاده از تنها چهار خط مستقيم، همه نقطه ها را به هم وصل كنيد. خطوط مي توانند همديگر را قطع كنند ولي شما نمي توانيد مداد خود را از روي كاغذ برداريد و روي خطها دوبار بكشيد.


سؤال هوش - وصل كردن خطوط70 out of 100 based on 80 user ratings 1030 reviews

@