*** قوانين بين المللی Fifa ***


*** قوانين بين المللی Fifa ****** قوانين بين المللی Fifa ***
قوانين بين المللی FIFA
***  قوانين بين المللی Fifa  ***:: دور دوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته چهاردهم ::

1:

1.


پسر یک آهنگر بهترین شوت زن حال حاضر ایران
قانون زمين ***  قوانين بين المللی Fifa  *** ***  قوانين بين المللی Fifa  *** اندازه ها
 • ▪ زمين بازى بايد به شكل مستطيل و درازاى طول بايد بزرگتر از دارازى خط دروازه باشد.
  ▪ طول حداقل 90 متر و حداكثر 110 متر.
  ▪ عرض حداقل 45 متر و حداكثر 90 متر.
مسابقات بين المللى
 • ▪ طول حداقل 100 متر و حداكثر 110 متر.
  ▪ عرض حداقل 64 متر و حداكثر 75 متر.
علامت گذارى زمين
علامت گذارى زمين بازى بوسيله خطوط مشخص می شود، ضخامت خطوط متعلق به محوطه مربوط مى باشد.


:: دور دوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته پانزدهم ::
خطوط بلندتر را خطوط طولى و خطوط كوتاه تر را خطوط دروازه می نامند.

ضخامت كليه خطوط نبايد بيشتر از 12 سانتی متر باشد.
زمين بازى بوسيله خط ميانى به دو نيمه تقسيم می شود.
مركز زمين بازى در وسط خط ميانى مشخص ميشود و يك دايره به شعاع 9.15 متر در اطراف اون رسم شده می شود.

***  قوانين بين المللی Fifa  ***
2.44m x 7.32m
ابعاد و اندازه دروازه ها
محوطه دروازه (گل)
محوطه دروازه در انتهاى هر نيمه زمين به صورت زير معين می شود:
دو خط به فاصله 5.5 متر از داخل تيرهاى عمودى بر روى خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود.


پیام احسان علیخانی به فرهاد مجیدی
اين خطها به فاصله 5.5 متر به طرف داخل زمين بازى كشيده و بوسيله خطى موازى با خط دروازه، متصل می شود.


بیو گرافی پژمان جمشیدی
محوطه محدود شده بوسيله اين خطوط و خط دروازه را، محوطه دروازه يا همان گل می نامند.


محوطه جريمه (پنالتى)
محوطه جريمه در انتهاى هر نيمه زمين به صورت زير معين می شود:
دو خط به فاصله 16.5 متر از داخل تيرهاى دروازه در روى خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود.


:: biseda2 برنده دور دوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر::
اين خطها به فاصله 16.5 متر به طرف زمين بازى كشيده و به وسيله خطى موازى با خط دروازه، متصل می شود.


:: دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته شانزدهم ::
محوطه محدود شده بوسيله اين خطوط و خط دروازه را، محوطه جريمه يا پنالتى می نامند.

***  قوانين بين المللی Fifa  *** میله پرچم - پرچم کرنر
ميله هاى پرچم
ميله پرچمى كه ارتفاع اون كمتر از 1.5 متر نیست و نوك تيزى ندارد در گوشه هاى زمين بازى نصب می شود.


:: دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هفدهم ::
چنين پرچمى را مى توان در دو طرف خط مركزى و به فاصله حداقل 1 متر در خارج از خط طولى برنامه داد.


قوس كرنر
يك ربع دايره به شعاع 1 متر از ميله پرچم گوشه زمين، در داخل زمين بازى رسم می شود.

دروازه ها
دروازه ها در وسط هر خط عرضى برنامه دارند و شامل دو تير عمودى اند كه به يك اندازه از ميله هاى گوشه فاصله داشته و در بالا بوسيله يك تير افقى بهم متصل می شوند.
فاصله بين دو تير عمودى، 7.32 متر و فاصله لبه پايين تير افقى تا زمين 2.42 متر هست.
تيرهاى عمودى و افقى بايد در عرض و عمق يكسان بوده و نبايد بيشتر از 12 سانتى متر باشند.
تور مى تواند به تيرهاى عمودى و افقى و زمين پشت دروازه متصل شود و براى دروازه بانها مجال حركت در فضاى وسيعى را بوجود آورد.
رنگ تيرهاى عمودى و افقى دروازه بايد سفيد باشند.

سالم بودن دروازه ها
دروازه ها بايد بطور محكم برروى زمين نصب شوند.
دروازه هاى قابل حمل تنها موقعى مى تواند مورد هستفاده برنامه گيرند كه نياز فوق را براورده كنند.

تصميمات برد بين المللى
 • تصميم 1
  اگر تير افقى جدا شود يا بشكند، بازى ميبايستى متوقف شده تا تير دروازه تعمير يا تعايشانض، و در موقعيت اصلى خود برنامه گيرد.

  اگر تعمير يا تعايشانض اون امكان پذير نبود مسابقه تعطيل ميگردد.
  هستفاده از طناب بجاى تير افقى مجاز نيست.
  اگر تير افقى تعمير شد، بازى مجددا با رها كردن توپ از محلى كه قبلا متوقف شده بود، ادامه می یابد.

  تصميم 2
  تيرهاى عمودى و افقى بايد از چوب، آهن يا ساير موادى كه مورد تايید باشد ساخته شوند.

  شكل تيرها ممكن هست مربع، مستطيل، گرد، بيضى باشد و نبايد براى بازيكنان خطرناك باشد.

  تصميم 3
  از وقتى كه تيمها وارد زمين مسابقه می شوند تا پايان نيمه اول و از شروع نيمه دوم تا پايان مسابقه، اجازه هيچ نوع تبليغات برروى زمين بازى و وسايل مربوط به اون (شامل تور دروازه و محيط دروازه) داده نمی شود.
  گذاشتن اجناس تبليغاتى و نصب وسايل اضافى مانند: دوربين، ميكروفون و ...

  برروى دروازه ها، تورها، ميله هاى پرچم و پرچمها نيز ممنوع هست.

  تصميم 4
  هرگونه تبليغات درون زمين محوطه فنى و يا تا فاصله 1 مترى خطوط طولى زمين و خارج از زمين بازى روى زمين، اجازه داده نمی شود.

  هم چنين انجام تبليغات در محوطه بين خطوط دروازه اجازه داده نمی شود.

  تصميم 5
  هرگونه آگهى تبليغاتى يا هستفاده از علايم و نشانه هاى فيفا، كنفدراسيون، فدراسيون ها و اتحاديه هاى ملى و باشگاه ها برروى زمين يا وسايل زمين (بانضمام تور دروازه و محيط دروازه) در جريان بازى همانطوريكه در تصميم 3 شرح داده شده هست، ممنوع می باشد.

  تصميم 6
  در خارج از زمين بازى، مى توان علامتى به فاصله 9.15 متر از قوس مركز روى خط دروازه رسم كرد، تا داور در موقع اجراى ضربه كرنر، از رعايت فاصله مجاز، مطمين شود.
***  قوانين بين المللی Fifa  ***
زمین بازی فوتبال
***  قوانين بين المللی Fifa  ***
ماخذ : ايرفو

2:

2.قانون توپ ***  قوانين بين المللی Fifa  *** ***  قوانين بين المللی Fifa  *** جنس و اندازه توپ:
 • ▪ باید كروى باشد.
  ▪ از چرم يا جنسهاى مناسب ديگر ساخته شده باشد.
  ▪ محيط توپ نبايد بيشتر از 70 سانتى متر و كمتر از 68 سانتى متر باشد.
  ▪ وزن توپ در آغاز بازى نبايد بيشتر از 450 گرم و كمتر از 410 گرم باشد.
  ▪ فشار توپ 0.6 الى 1.1 آتمسفر (600 الى 1100 گرم بر سانتى متر مربع) در سطح دريا باشد.
تعايشانض توپ ناقص
اگر در جريان بازى توپ تركيد یا به هر طریقی حالت قانونى خود را از دست داد:
 • ▪ بازى متوقف می شود.
  ▪ بازى مجددا با رها كردن توپ از محلى كه توپ تغيير شكل داده هست آغاز می شود.
اگر موقعى كه توپ در بازى نيست تركيد يا از حالت قانونى خارج شد، مثل ضربه آغاز بازى، ضربه دروازه، ضربه كرنر، ضربه آزاد، ضربه پنالتى يا پرتاب اوت:
 • ▪ بازى مجددا با همان ضربه شروع می شود.
  ▪ توپ نبايد در جريان بازى تعايشانض شود مگر با اجازه داور.
تصميمات برد بين المللى
***  قوانين بين المللی Fifa  ***

علامت هستانداردهای توپ
 • تصميم 1
  در مسابقات يا رقابتهايى كه تحت سرپرستى كنفدراسيونها انجام می شوند، توپ مورد هستفاده بايد داراى يكى از تاييديه هاى زير باشد:
  ▪ The Official FIFA Approved
  ▪ The Official FIFA Inspected
  ▪ The Reference International Matchball Standard
  ▪ IMS - International Matchball Standrad

  وجود چنين علامت هايى روى توپ مورد هستفاده، نشان مى دهد كه با روشهاى لازم آزمایش شده و مورد قبول برنامه می گیرد.

  توپ علاوه بر اينها، بايد مورد تاييد برد بين المللى نيز باشد.
  انستيتوهايى كه آزمايش ها را انجام مى دهند بوسيله فيفا انتخاب می شوند.
  فدراسيونها يا اتحاديه هاى ملى مى توانند، توپهايى را كه داراى يكى از سه تاييديه هاى فوق باشند مورد هستفاده برنامه دهند.

  تصميم 2
  در مسابقات فيفا و مسابقاتى كه تحت سرپرستى كنفدراسيونها و فدراسيونهاى ملى انجام می شوند، هيچ نوع تبليغ تجارى روى توپ مجاز نيست جز آرم بازى و علامت تجارى توليد كننده توپ.

  مقررات مسابقه ميتواند اندازه و تعداد اين قبيل ماركها را محدودتر كند.
 • ماخذ : ايرفو

3:

.

قانون تعداد بازيکنان ***  قوانين بين المللی Fifa  *** ***  قوانين بين المللی Fifa  *** بازيكنان
يك مسابقه بوسيله دو دسته، كه هر دسته نبايد بيشتر از 11 نفر باشد و يكى از اونها دروازه بان هست، انجام ميشود.
اگر تعداد بازيكنان هر يك از دسته ها كمتر از 7 نفر باشد، مسابقه آغاز نمی شود.رقابتهاى رسمى
در مسابقاتى كه تحت سرپرستى فيفا و كنفدراسيونها و يا فدراسيونهاى/اتحاديه هاى ملى انجام می شود، حداكثر از 3 بازيكن جانشين (تعویضی) می توان هستفاده كرد.
مقررات مسابقه بايد مشخص كند كه اسامى چند نفر جانشين بايد معرفى شوند.
در مسابقات بين المللى تعداد بازيكنان ذخيره از 3 تا 7 نفر هست.

ساير مسابفات در ساير مسابقات جانشينها می توانند مورد هستفاده برنامه گيرند مشروط براينكه:
 • ▪ تيمهاى مربوطه در مورد حداكثر تعداد تعايشانض به توافق برسند.
  ▪ اطلاع به داور قبل از آغاز مسابقه.
  ▪ اگر داور اطلاع نداشته باشد يا اگر توافقى قبل از مسابقه بعمل نيايد، بيشتر از 3 نفر حق تعايشانض ندارند.
كليه مسابقات
در ساير مسابقات، اسامى بازيكنان جانشين بايد قبل از آغاز مسابقه به داور داده شود.
بازيكنانى كه اسامى اونها به داور داده نشده باشد، نمی توانند در مسابقه شركت كنند.

***  قوانين بين المللی Fifa  ***
نحوه تعویض بازیکن توسط داور
چگونگى تعايشانض بازيكنان
براى تعايشانض بازيكنان جانشين، واقعيات زير بايد رعايت شوند:
 • ▪ اطلاع داور قبل از عمل تعايشانض.
  ▪ بازيكن جانشين در صورتى می تواند داخل زمين بازى شود كه بازيكن اصلى زمين را ترك و سپس تنها با علامت داور می تواند وارد شود.
  ▪ جانشين تنها می تواند هنگام توقف بازى و از خط ميانى وارد شود.
  ▪ وقتى كار تعايشانض پايان يافته می شود كه جانشين وارد زمين شود.
  ▪ از لحظه اى كه جانشين وارد زمين بازى شد جزو بازيكنان محسوب شده و بازيكن تعايشانض شده، از جرگه بازيكنان خارج می شود.
  ▪ بازيكنى كه قبلا در بازى بوده و تعايشانض شده هست، ديگر نمی تواند براى بار دوم در همان مسابقه شركت كند.
  ▪ ليه بازيكنان جانشين، خواه به بازى فراخوانده شوند يا خير، تحت اقتدار و اختيار داور خواهند بود.
تعايشانض دروازه بان
هر يك از بازيكنان می توانند جايشان را با دروازه بان عوض كنند، به شرط اينكه:
 • ▪ اطلاع دادن به داور قبل از اينكه تعايشانض انجام شود.
  ▪ عمل تعايشانض بايد در توقف بازى انجام شود.
تخلفات/تنبيهات
اگر بازين جانشين (ذخيره) بدون اجازه داور وارد زمين شود:
 • ▪ بازى متوقف می شود.
  ▪ به بازيكن جانشين با كارت زرد اخطار داده می شود، و از وى خواسته می شود كه زمين را ترك كند.
  ▪ بازى با رها كردن توپ از محل توقف، مجددا آغاز می شود.
  ▪ بازى ادامه می یابد.
  ▪ سپس اينكه توپ از بازى خارج شد، بازيكنان مربوطه اخطار (كارت زرد) خواهند گرفت.

  براى هرگونه نقض مقررات اين قانون:
  ▪ بازيكنان مربوطه با دريافت كارت زرد، اخطا می گيرند.
آغاز مجدد بازى
اگر بازى براى دادن اخطار، توسط داور متوقف شد:
 • ▪ بازى با يك ضربه آزاد غير مستقيم، بوسيله بازيكنى از تيم مقابل و از محل توقف، مجددا آغاز می شود.
اخراج بازيكنان و جانشينان
بازيكنى كه قبل از آغاز بازى اخراج می شود، می توان بجاى وى از يك بازيكن جانشين هستفاده كرد.
اگر يك بازيكن جانشين، خواه قبل از شروع و خواه سپس شروع مسابقه اخراج شود، ديگر نمی تواند جايگزين داشته باشد.

تصميمات برد بين المللى
 • تصميم 1
  حداقل تعداد بازيكنان يك تيم، بستگى به نظر فدراسيون ملى دارد.
  برد بين المللى عقيده دارد، اگر تعداد بازيكنان هر يك از دو دسته كمتر از 7 نفر باشد، مسابقه نبايد ادامه يابد.

  تصميم 2
  مربى می تواند در جريان بازى تعليمات فنى را از منطقه فنى به بازيكنان خود منتقل كند، اما بايد پس از دادن تعليمات به وضعیت خود برگردد.
  تمام افراد رسمى بايد در داخل محوطه فنى باقى مانده و مسوول رفتار خود باشند.
 • ماخذ : ايرفو

4:

ایمن بودن - خطرناك نبودن وسايل
بازيكن نبايد از وسايلى هستفاده كند يا چيزى بپوشد كه براى خودش و ساير بازيكنان خطرناك باشد.

(به انضمام هرگونه زيور آلات)

***  قوانين بين المللی Fifa  ***

وسايل پايه ى
وسايل پايه ى و اجبارى بازيكنان عبارت هست از:
 • ▪ پيراهن
  ▪ شورت - اگر زير شورتى هستفاده می شود، رنگ اون بايد به رنگ اصلى شورت باشد.
  ▪ جوراب ساق بلند
  ▪ محافظ ساق
  ▪ كفش
محافظ ساق
 • ▪ كلا" بوسيله جوراب پوشيده شود
  ▪ از جنسهاى مناسب مانند: لاستيك، پلاستيك يا نظير اونها ساخته شود
  ▪ محافظت معقولانه اى را فراهم كند
دروازه بانها
هر دروازه بان بايد از رنگهايى هستفاده كند كه با رنگ پوشش ساير بازيكنان، داور و كمك داوران مغاير باشد.

تخلفات و تنبيهات
براى هر گونه نقض اين قانون:
 • ▪ احتياج نيست بازی متوقف شود.
  ▪ داور به بازيكنى كه وسايلش نقض دارد دستور می دهد كه جهت درست كردن وسايل خود، زمين را ترك كند.
  ▪ بازيكن پس از اينكه نوپ در بازى متوقف شد، زمين را ترك می نمايد، مگر اينكه بلافاصله وسايل خود را اصلاح كند.
  ▪ بازيكنى كه براى اصلاح وسايل خود زمين را ترك كرده نمی تواند بدون اجازه داور دوباره وارد شود.
  ▪ قبل از ورود مجدد بازيكن به زمين بازى، داور وسايلش را كنترل كند كه درست و منطبق با قانون باشد.
  ▪ بازيكن تنها موقعى ميتواند مجددا به زمين بازى برگردد كه توپ خارج از بازى باشد.
  بازيكنى كه زمين بازى را به دليل نقض اين قانون ترك می كند و سپس بدون اجازه داور دوباره وارد زمين می شود، با نشان دادن كارت زرد به او اخطار داده می شود.
آغاز مجدد بازى
اگر بازى توسط داور براى دادن اخطار متوقف شد:
 • ▪ بازى مجددا" با يك ضربه آزاد غير مستقيم، بوسيله يكى از بازيكنان دسته مقابل، از محل توقف آغاز می شود.

5:

.

قانون داور ***  قوانين بين المللی Fifa  *** ***  قوانين بين المللی Fifa  *** اقتدار داور
هر مسابقه بوسيله يك داور اداره می شود.

او براى اجراى قوانين، نسبت به مسابقه اى كه تعيين شده، اقتدار كامل دارد.قدرت و وظايف داور:
 • ▪ اجراى قوانين بازى
  ▪ كنترل بازى با همكارى كمك داوران و همينطور در مواردى كه با داور چهارم قابل اجرا باشد.
  ▪ از واقعيات قانونى بودن توپ (منطبق با قانون 2 - توپ بازی) مطمين باشد.
  ▪ از وسايل بازيكنان كه بايد با قانون 4 - وسایل بازیکنان منطبق باشد، اطمينان يابد.
  ▪ عمل كردن به عنوان وقت نگهدار و يادداشت كردن نتيجه بازى.
  ▪ داور با صلاحديد خود می تواند، براى هرگونه نقض قانون، مسابقه را متوقف، بحالت تعليق يا ختم كند.
  ▪ توقف، تعليق یا ختم بازى به دليل هر نوع اشكالى كه در خارج از زمين بازى اتفاق مى افتد.
  ▪ اگر بازيكنى به شدت آسيب ببيند، بازى را متوقف كرده و از خارج شدن او از زمين بازى اطمينان حاصل كند.
  ▪ اگر به عقيده داور، آسيب ديدگى بازيكن جزيى باشد، بازى را بايد ادامه داده تا توپ از بازى خارج شود.
  ▪ از خروج بازيكنى كه از زخمش خون جارى هست مطمين شود و بازيكن تنها موقعى می تواند با علامت داور به بازى برگردد كه خونريزى او بند آمده باشد.
  ▪ هنگامى كه تيمى كه برروى اون خطايى صورت گرفته، از موقعيت موجود سود برد، اجازه دهد كه بازى ادامه پيدا كند و چنانچه موقعيت مورد انتظار در اون لحظه رخ ندهد و آوانتاژ (advantage) داده شده در همان وقت فايده اى نبخشد، داور بايد خطاى اصلى را جريمه كند.
  ▪ اگر بازيكن در يك لحظه بيشتر از يك خطا انجام داد، داور بايد او را براى خطاى شديدتر تنبيه كند.
  ▪ تنبيه انضباطى عليه بازيكنانى كه براى خطاى قابل اخطار يا اخراج مقصر هستند.
  ▪ هيچ لزومى ندارد كه داور فورا" به اين عمل اقدام كند، او می تواند وقتى كه توپ از بازى خارج شد به اين كار مبادرت ورزد.
  ▪ داور می تواند مسيولين رسمى تيم را كه رفتار غير مسيولانه اى دارند با تشخيص و صلاحديد خود از زمين بازى و اطراف اون بخارج هدايت نمايد.
  ▪ عمل كردن به نظر كمك داورارن روى حوادثى كه خود اونها را نديده هست.
  ▪ مطمين شود كه شخصى بدون اجازه وارد زمين بازى نشود.
  ▪ آغاز مجدد بازى سپس هر توقف.
  ▪ تهيه نقل مقتضى و دادن اطلاعات لازم از موارد انضباتى بازيكنانى يا مسيولان تيم و حوادث ديگر كه قبل، در جريان و سپس مسابقه اتفاق مى افتد.
تصميمات داور
تصميمات داور در حقيقت در ارتباط با بازى، نهايى هست.
داور تنها موقعى مى تواند تصميم خود را روى حوادث تغيير دهد كه اين تصميم به نظر او و كمك داور، نادرست بوده و بازى هنوز مجددا آغاز نشده باشد.

تصميمات برد بين المللى
 • ▪ تصميم 1
  يك داور (يا هر جا كه مربوط به كمك داور يا داور چهارم باشد) براى موارد زير مسيول نخواهد بود: هرگونه جراحت و آسيب ديدگى بازيكن، مسيولان رسمى يا تماشاگر.
  هر گونه خسارت وارده به هر نوع اموال.
  هرگونه ضرر و زيان وارد به فرد، باشگاه، شركت، فدراسيون، انجمن يا هيت هاى مشابه كه ممكن هست بر اثر تصميم داور كه برپايه قوانين بازى يا روشهاى معمول لازم براى نگه داشتن بازى و كنترل مسابقه اتخاذ می كند بوجود آيد.
  از قبيل تصميمات زير:

  ▪ تصميم در مورد اجازه يا عدم اجازه برگزارى مسابقه با توجه به واقعيات زمين بازى، اطراف اون یا هوا.
  ▪ تصميم در مورد نا تمام گذاشتن مسابقه، به دليل واقعيات جوى.
  ▪ تصميم در رابطه با واقعيات لوازم يا تجهيزات مورد هستفاده در طول يك مسابقه، از جمله تيرهاى عمودى و افقى پرچم و توپ.
  ▪ تصميم در مورد فطع يا عدم قطع مسابقه بر اثر دخالت تماشاگر يا هر مسيله اى كه در جايگاه تماشاگر بوجود آيد.
  ▪ تصميم در مورد توقف يا عدم توقف بازى، براى دادن اجازه انتقال و مداوا به بازيكنان مجروح از زمين بازى.
  ▪ تصميم در مورد پافشارى در درخواست انتقال بازيكن مجروح از زمين بازى به خارج جهت مداوا.

  ▪ تصميم در مورد اجازه يا عدم اجازه به بازيكن براى پوشيدن پوشش يا وسايل ديگر.
  ▪ تصميم (تا اونجاييكه جزو مسيوليتهايش هست) در مورد اجازه به هر فرد (از جمله مسيولان تيمها يا ورزشگاه، ماموران انتظامى، عكاسان و ساير نمايندگان رسانه ها) جهت حضور در مجاورت زمين بازى.
  ▪ هرگونه تصميم ديگرى كه ممكن هست داور بر طبق قوانين بازى يا مطابق با وظايفش، برپايه مقررات فيفا، كنفدراسيون، فدراسيون يا اتحاديه هاى ملى يا مقررات ليگ كه مسابقه تحت اون ضوابط انجام می شود، اتخاذ كند.

  ▪ تصميم 2
  در تورنمنتها يا مسابقاتى كه داور چهارم تعيين می شود، نقض داور و وظايف او طبق دستورالعملهاى مصوبه برد بين المللى فوتبال خواهد

6:

عالی.

تشکر


74 out of 100 based on 49 user ratings 274 reviews

@