صدای گریه های همسر و برادران هادی نوروزی جگر همه را سوزاند


صدای گریه های همسر و برادران هادی نوروزی جگر همه را سوزاندصدای گریه های همسر و برادران هادی نوروزی جگر همه را سوزاند
صدای گریه های همسر و برادران هادی نوروزی جگر همه را سوزاند
تمام شهر بابل انگار تعطیل کرده اند و به ورزشگاه هفتم تیر رفته اند برای وداع با هادی نوروزی.
به گزارش خبرآنلاین؛ جماعتی چند ده هزار نفری سینه زنان از پی جنازه هادی نوروزی می آمدند. شعارهای «عزا، عزاست امروز ، روز عزاست امروز ، هادی با تعصب پیش خداست امروز» شان را از خیابان های منتهی به ورزشگاه می شد شنید. جماعتی که رفته بودند برای آخرین وداع با پسر محجوب شان . آنها باور نداشتند فراغ ناگهانی این پسر را. اشک می ریختند و با دیدن هر یک از هم بازی هایش ، سراغ هادی را می گرفتند. هانی و هانا را روی دست از پی تابوت پدر می گرداندند و غرق در گریه بودند. وای خدایا این دقایق تلخ وداع کی برای این دو کودک خردسال به پایان می رسد؟

صدای گریه های همسر و برادران هادی نوروزی جگر همه را سوزاند

صدای گریه های همسر و برادران هادی نوروزی جگر همه را سوزاند

صدای گریه های همسر و برادران هادی نوروزی جگر همه را سوزاند

برداران و همسرش گریه کنان از پی تابوت می دویدند که دیگر برای شان دیدن بازی پرسپولیس به یک کابوس بدل شده. مدام دیدن جای خالی هادی در زمین. تا ساعتی دیگر هادی در خاک آرام می گیرد . در کپورچال ، روستایی که به تاریخش جمعیتی چند ده هزار نفری را یکجا ندیده بود.

اخبار ورزشی - خبرآنلاین68 out of 100 based on 53 user ratings 178 reviews

@