من یک ایرانیم فقط ایرانی


من یک ایرانیم فقط ایرانیمن یک ایرانیم فقط ایرانی
من یک ایرانیم فقط ایرانی

من یک ایرانیم  فقط ایرانیوقتی اکثر مردم دنیا ، بزرگترین دریاچه روی زمین را « دریای کاسپین» مینامند, ایرانیان آن را دریای خ ز ر میشناسند.

قوم خزر چه کسانی بودند:
خزر ها قومي وحشي و متجاوز و خون ريز بوده اند که در حاشيه شمالی اين دريا می‌زيسته‌اند. اصطخری در مسالک و ممالک خود چنین آورده است:
مردم خزر به ترکان نزدیک اند ، و اما به ترکان نمانند. و ایشان دو گروه اند: گروهی سیاه چرده باشند و سیاه موی – گویی از نژاد هندوان اند و گروهی سپیدروی باشند و با جمال – و از بت پرستان باشند،- ایشان فرزندان خود را بفروشند.
خوب است بدانيد که در جنگ هاي ايران و روم در عصر خسرو پرويز خزر ها از متحدان اصلي روميان در حمله به ايران بودند.
ننگ آور است که ما نام اين درياي زيبا را به جاي اينکه کاسپين بناميم از اصطلاح تهوع آور خزر استفاده مي کنيم.
کاسپین ها:
کاسپين، از نام قوم باستانی ساکن در حاشيه جنوبی اين دريا (درياچه) گرفته شده است که کاسپی ناميده می‌شدند. مردمانی شجاع و قوی هيکلی که دارای موهای روشن و چشمان آبی و سبز بودند. چنانکه هنوز هم در زبان گيلکی، به چشمانی اين‌چنين «کاس» يا «کاسِ چوم» گفته می‌شود. اين اقوام در محل فعلی سکونت گيلک‌ها می‌زيسته‌اند.
«نام قزوين که عربي شده کاسپي است برگرفته از نام اين قوم ايراني است»50 out of 100 based on 15 user ratings 340 reviews

@