استان اردبیل مشگین شهر تالاب قره گؤل


استان اردبیل مشگین شهر تالاب قره گؤلاستان اردبیل مشگین شهر تالاب قره گؤل
استان اردبیل مشگین شهر
عکاس وتهیه کننده محمد پورآذر


قره گؤل

استان اردبیل مشگین شهر  تالاب قره گؤل


تالاب قره گؤل نیز به قطر تخمینی ۳۰۰ متر در قسمت شمال غربی دامنه های هرم و جنوب

شرقی زیستگاه هوشنگ برنامه دارد . حیوانات و پرندگان وحشی در هوشنگ میدانی و تالاب

قره گؤل متنوع اند .
استان اردبیل مشگین شهر  تالاب قره گؤل


برای اطلاعات بیشتر http://www.mpoorazar.blogfa.com76 out of 100 based on 56 user ratings 256 reviews

@