هنر سبد بافی.... بیرجند


هنر سبد بافی.... بیرجندهنر سبد بافی.... بیرجند
عبدالحسین چهاردهی، روشندل ساکن روستای چهارده بیرجند و دیگر ساکنین روستا
بیش از نیم قرن است که هنر سبدبافی که تجسم عشق و طبیعت در کنار یکدیگر است
را زنده نگه داشته اند.
عکس
سعید کاظمی

هنر سبد بافی.... بیرجند

هنر سبد بافی.... بیرجند
هنر سبد بافی.... بیرجندهنر سبد بافی.... بیرجند
هنر سبد بافی.... بیرجند

هنر سبد بافی.... بیرجند
هنر سبد بافی.... بیرجند


هنر سبد بافی.... بیرجندهنر سبد بافی.... بیرجندهنر سبد بافی.... بیرجندهنر سبد بافی.... بیرجند


هنر سبد بافی.... بیرجندهنر سبد بافی.... بیرجندهنر سبد بافی.... بیرجند
هنر سبد بافی.... بیرجند


هنر سبد بافی.... بیرجندهنر سبد بافی.... بیرجند
56 out of 100 based on 61 user ratings 286 reviews

@