غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا


غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكاغار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا
اين غار رويايي در روسيه برنامه دارد.اين غار يك كيلومتري ، مجراي عبوري آب هاي گرم از زير يخ هاي سرد مي باشد. آب اين غار با نيروي آتشفشان كامچاتكا گرم ميشود. با توجه به گرماي شديد زمين و آب شدن يخ ها سقف اين لايه يخي روز به روز كمتر ميشود و احتمال از بين رفتن آن در سالهاي آتي مي رود.
تصاویر غار یخی كامچاتكا در روسیه
غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا
غار یخی كامچاتكا در روسیه
غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا
غار یخی كامچاتكا در روسیه
غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا
غار یخی كامچاتكا در روسیه
غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا
غار یخی كامچاتكا در روسیه
غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا
غار یخی كامچاتكا در روسیه
غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا
غار یخی كامچاتكا در روسیه
غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا
غار یخی كامچاتكا در روسیه
غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا
غار یخی كامچاتكا در روسیه
غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا
غار یخی كامچاتكا در روسیه
غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا
غار یخی كامچاتكا در روسیه
غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا
غار یخی كامچاتكا در روسیه
غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا
غار یخی كامچاتكا در روسیه
غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا
غار یخی كامچاتكا در روسیه
غار يخی و فوق العاده زيبای كامچاتكا
منبع:topnop.ir50 out of 100 based on 15 user ratings 490 reviews

@